Gujarati Books PDF

Here you find more than 100 Gujarati Books PDF easy to read and download.

ગુજરાતી આવકવેરા એકાઉન્ટ્સ | Gujarati Income Tax Accounts PDF

ગુજરાતી આવકવેરા એકાઉન્ટ્સ – Gujarati Income Tax Accounts Book/Pustak PDF Free Download પુસ્તક નો એક મશીની અંશ પિતાની ફુરસદને વખતે તેવણુ ન. ૩૫, માંટ રોડપરના પિતાના દવાખાનામાં પણ બેસે છે, તેનો ખરચ બાદ જતાં વર્ષે દહાડે ચાખી આવક રૃ. ૮૧૭ ઉપજે છે. તેણે પોતાના દોસ્ત બી. સોરાબજીને મિલકતના મારગેજપર ના ટકાને હિસાબે રૂ. ૫૦૦૦, તથા …

ગુજરાતી આવકવેરા એકાઉન્ટ્સ | Gujarati Income Tax Accounts PDF Read More »

સફારી બૂક | Safari PDF Download

સફારી – Safari December 2018 Issue 295 Book/Pustak Pdf Free Download પુસ્તક નો એક મશીની અંશ બર્લિનની તરફ કૂચ વખતે અમેરિકાના જનરલ પેટને તથા જનરલ બ્રેડલી અને સોવિયત રશિયાનું માર્શલ ઝુકાવે એમ જ કર્યું. ડિસેમ્બર, ૭૧માં ઢાકાને સર કરી લેવા ધસ્ય જતા ભારતીય લશ્કરે પણ આજુબાજુનાં પાક થાણાંને અવગણ્યા. વિગ્રહની વ્યૂહરચનાનો તે પાયાગત સિદ્ધાંત દેખાય, …

સફારી બૂક | Safari PDF Download Read More »

ઔષધિ કોષ | Medicine Book PDF In Gujarati

ઔષધિ કોષ | Aushadhi Kosha Book/Pustak Pdf Free Download પુસ્તક નો એક મશીની અંશ શ્રીમદ્ મહારાજ સયાજીરાવ ગ્રંથમાળા ઉપાદ્યાય. વડોદરાના શ્રીમદ્ મહારાજા સાહેબ સયાજીરાવ ગાયકવાડ સેનાપાસખેલ સમશેર બહાદુર ઈ. સ. ૧૮૮૨ માં અમદાવાદ પધાયા હતા તે પ્રસંગે તેમણે ગુજરાત વર્નાકયુલર સોસાઈટીને રૂ. ૫,૦૦૦ બક્ષિસ કય; માટે સાઇટીએ તેમને પિતાના મુરખી ( પેટ્રન ) કરાવ્યા છે, …

ઔષધિ કોષ | Medicine Book PDF In Gujarati Read More »

રતિ શાસ્ત્ર કીવા કોક શાસ્ત્ર | Rati Shastra Kiva Kok Shastra PDF

રતિ શાસ્ત્ર કીવા કોક શાસ્ત્ર – Rati Shastra Kiva Kok Shastra Book/Pustak Pdf Free Download પુસ્તક નો એક મશીની અંશ જ્યારે સ્ત્રીબીજ અંડાશય થી ફળ વાહિની મારફત ગર્ભાશય તરફ જાય છે ત્યારે નિયમિત કૃમિવત્ ગતિ થવા માંડે છે, કે જેની wીઓને બિકુલ ખબર પડતી નથી, પરંતુ જ્યારે સ્ત્રીબીજ ગર્ભ મુખ પસાર કરે છે ત્યારે સ્ત્રીબીજ …

રતિ શાસ્ત્ર કીવા કોક શાસ્ત્ર | Rati Shastra Kiva Kok Shastra PDF Read More »

पंचदशी विद्यारण्य मुनि | Panchadasi PDF In Hindi

पंचदशी – Panchadasi Book/Pustak PDF Free Download पुस्तक का एक मशीनी अंश कुर्वते फर्म भोगाव की कर्तुं य मुञ्जते । नयाँ कीटा बावादावर्तान्तरमाशु ते॥ अनन्तो जन्मनो जन्म समन्ते नैव निरतिम् ॥३०॥ सुखादि को भोगने के लिये तो बे कर्म करते हैं [आगे को कम करने के लिये ये भोगों को भोगते हैं । ऐसे य …

पंचदशी विद्यारण्य मुनि | Panchadasi PDF In Hindi Read More »

વનસ્પતિશાસ્ત્ર બરડા ડુંગર ની જડીબુટ્ટી | Botany Of Barada Mountain (Saurashtra)

વનસ્પતિશાસ્ત્ર – Botany Of Barada Mountain (Saurashtra) Book/Pustak Pdf Free Download પુસ્તક નો એક મશીની અંશ કરંજનાં પાનને તેલ લઇડી વાથી ગધેલા ક્ષષિા પર તે વગાડ કવામાં ગાવે છે, તેમ તે વાળાના સેજપુર પશુ મહિ વામાં આવે છે. કરંજના પાન નો રસ દાદર પર ચોપગુછ-વાત, કાય છે. અન્નાં પાન રાજના ખાડામાં માધો છે. કરંજનાં બીજમાંથી …

વનસ્પતિશાસ્ત્ર બરડા ડુંગર ની જડીબુટ્ટી | Botany Of Barada Mountain (Saurashtra) Read More »

દેવદાસ | Devdas PDF In Gujarati

દેવદાસ – Devdas In Gujarati Book/Pustak Pdf Free Download પુસ્તક નો એક મશીની અંશ એક દિવસ વૈશાખ મા કાના દિહોર મનમાં પની નિશાળમાં બપોરની ન પડી હતી બાળકોએ વિવિધ મેળામાં વહેંચાઈ બુમરાજ કરતા હતાં થોડે દૂર આવેલા એક રૂડના ઝાડ નીચે રમતાં હતાં દેવદાસે એક વખત એ તરફ જવું અને વખત એવો અનુભવ થશે દ્રૌં …

દેવદાસ | Devdas PDF In Gujarati Read More »

બેસિક કમ્પ્યુટર કોર્સ | E Book Of Basic Computer Course(BCC) PDF

ઇ બુક ઓફ બેસિક કમ્પ્યુટર કોર્સ (બીસીસી) – E Book Of Basic Computer Course( BCC) Book/Pustak Pdf Free Download પુસ્તક નો એક મશીની અંશ થઈવર એક ગાડી છે તે વિચારો, ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ તે ગાડીના ડ્રાઈવર જેવી હોય છે જેના પર એન્જીન ચલાવવાની જવાબદારી છે.ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ કોમ્પ્યુટર કાર્ય નું નિયંત્રણ કરે છે. ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ ઈન્યુટ ડિવાઈસ …

બેસિક કમ્પ્યુટર કોર્સ | E Book Of Basic Computer Course(BCC) PDF Read More »

પંચ પ્રતિક્રમણ સુત્રાર્થ | Panch Pratikraman Sutrarth PDF

પંચ પ્રતિક્રમણ સુત્રાર્થ – Panch Pratikraman Sutrarth Book/Pustak PDF Free Download પુસ્તક નો એક મશીની અંશ વેલા દેવકુલપાટક નગરને વિશે સંધિમાં અકરમાત મરકીના ઉપદ્રવથી પા ડિત લોકોને જોઇને અત્યંત કરૂણા વાળા અને ગુરુના પ્રસાદથી પ્રાપ્ત કરી છે સદ્ વિઘા તેને એવા તો મહાત્માએ મરકી ના ઉપશાંતિને માટે સૂરિમંત્રના આમાં વાળું આ શ્રી શાંતિનાથ જૈનનું સ્તોત્ર …

પંચ પ્રતિક્રમણ સુત્રાર્થ | Panch Pratikraman Sutrarth PDF Read More »

આર્યભીષક અથવા હિન્દુસ્તાન નો વૈધરાજ | Aryabhishak PDF

આર્યભીષક – Aryabhishak Gujarat Book/Pustak PDF Free Download પુસ્તક નો એક મશીની અંશ આર્યવેદ્યકમા વૈધક માબતનુ સધળી રીતે વિવેચન કરેલુ છે, પણ તે બધા વિષયેા વાચકની આગળ આ પુસ્તકમા મૂકવા એ બનવા જેવું નથી, માટે તેમાની કંઇએક ખાખતો સંક્ષેપમાં મે ગેટવેલી છે. વનસ્પતિ–આ એક આવૈઘકમા મેટી મહત્ત્વની ખાબત છે, અને તે માટે વનૌષધિ ગુણદર્શનું આ …

આર્યભીષક અથવા હિન્દુસ્તાન નો વૈધરાજ | Aryabhishak PDF Read More »

શ્રી જ્ઞાનેશ્વરી ભગવદ ગીતા | Dnyaneshwari Bhagavad Gita PDF

જ્ઞાનેશ્વરી ભગવદ ગીતા – Gyaneshwari Bhagavad Gita Book/Pustak PDF Free Download પુસ્તક નો એક મશીની અંશ કમી ની આ વીર વૃત્તિને પરિત્યાગ કરી અને મોઢે ચઢવા B છેદે મનના વિચાર કર શું કામ તને ભાવે તીન બનાવી શકે છે? અને, તમારે તે કદી સૂર્યને ગળે છે? પવનને કરી મેઘને ભય લાગ્યું છે? અમૃતને કદી મ૨ણ …

શ્રી જ્ઞાનેશ્વરી ભગવદ ગીતા | Dnyaneshwari Bhagavad Gita PDF Read More »

ગુજરાત નો નાથ | Gujarat No Nath PDF

ગુજરાત નો નાથ – Gujarat No Nath Book/Pustak PDF Free Download પુસ્તક નો એક મશીની અંશ સ્તશતીય ને રસ્તે જેમ જેમ કે માવત ગયા તેમ તેમ હૈ માસ ગામ મહેતા અને સમૃતિવાન દેખાયાં; સાધુ અને પૌષધશાળા અને આશ્રમ ગૃહ તાન જ તૈયાર કરાયેલાં નજરે હા. કાકા પોતે બ્રાહ્મણ હતા; વૈદિક અને પ્રમાણિક પ્રણાલિકા માં ઉછેર …

ગુજરાત નો નાથ | Gujarat No Nath PDF Read More »

ઓખાહરણ મ્હોટું | Okha Haran PDF In Gujarati

ઓખાહરણ મ્હોટું – Okha Haran Book/Pustak PDF Free Download પુસ્તક નો એક મશીની અંશ રાગ ભૂપાળ- ઓખા કહે કંથ એમ નકિજે;બળીશું વઢતાં બીજે,એ ઘણાને તમે એક જાત,સૈન્ય કહ્યું મારા તાતે, દૈત્યનેવાહનતા પાળા, એ કઠણુ તમે સુંવાળા એને તાપેકવચનેબકતર, તમારે અંગે પીતાંબર દૈત્યને માંગ્યા બહુ બાલા,પ્રભુ તમાકોઠાલામાલા. આતો મસ્તક બહુ બળીયા, તમા સકૅમળપાતળીયા.પહેલા મસ્તકમીહારૂંછેદો સ્વામી પછી …

ઓખાહરણ મ્હોટું | Okha Haran PDF In Gujarati Read More »

ચરક સંહિતા | Charak Samhita PDF In Gujarati

ચરક સંહિતા – Charak Samhita Book/Pustak PDF Free Download ચરક સંહિતા માળે, રક્ષક, મીંઢળ, ઘી, કમર, કાળીપાટ, તારંગા, મરેલ, શાલિન, કરંજ, is લીંબડી, ફળ, કાળીજીરી, ગ, માયાળ, ચિત્ર, શતાવરી, દીપ તથા કાળા સરગવાનું ઘર હળદર, મીર, સાડી, જંગલી મડદ, જંગલી મગ, એ એનો કવાથ, શેમળા, શામક, તથા કયા, એ સર્વને કહેવાય, પીપર, પીપરીમૂળ, ચવક, ચિત્ર, …

ચરક સંહિતા | Charak Samhita PDF In Gujarati Read More »

પૃથ્વી વલ્લભ | Pruthvi Vallabh PDF In Gujarati

પૃથ્વીવલ્લભ – Pruthvi Vallabh Book/Pustak PDF Free Download પૃથ્વી વલ્લભ નવલકથા માંથી અમુક શબ્દ વિક્રમની અગીઆરમી સદી ચાલતી હતી. હીંદુ રાજાઓ માંહામાંહે લડતા હતા. ત્યાનાં સ્થાપના તે વિનાશ ચાલ્યા કરતાં હતાં: કેટલાક મહાપ્રતાપી નરેશ સામ્રાજ્યા સરજવાના પ્રયત્નો કરી રહ્યા હતા. લેા સુખ અને સંસ્કારી હતા; તેમનું જીવન સાદુ પણ સચેતન હતુ. તેમના આદર્શ સરલ છતાં …

પૃથ્વી વલ્લભ | Pruthvi Vallabh PDF In Gujarati Read More »