தோடகாஷ்டகம் | Totakashtakam PDF In Tamil

‘தோடகாஷ்டகம்’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘Totakashtakam’ using the download button.

தோடகாஷ்டகம் – Totakashtakam PDF Free Download

தோடகாஷ்டகம்

விதி³தாகி²லஶாஸ்த்ரஸுதா⁴ஜலதே⁴
மஹிதோபனிஷத் கதி²தார்த²னிதே⁴ |
ஹ்ருத³யே கலயே விமலம் சரணம்
ப⁴வ ஶங்கர தே³ஶிக மே ஶரணம் || 1 ||

கருணாவருணாலய பாலய மாம்
ப⁴வஸாக³ரது³꞉க²விதூ³னஹ்ருத³ம் |
ரசயாகி²லத³ர்ஶனதத்த்வவித³ம்
ப⁴வ ஶங்கர தே³ஶிக மே ஶரணம் || 2 ||

ப⁴வதா ஜனதா ஸுஹிதா ப⁴விதா
நிஜபோ³த⁴விசாரண சாருமதே |
கலயேஶ்வரஜீவவிவேகவித³ம்
ப⁴வ ஶங்கர தே³ஶிக மே ஶரணம் || 3 ||

ப⁴வ ஏவ ப⁴வானிதி மே நிதராம்
ஸமஜாயத சேதஸி கௌதுகிதா |
மம வாரய மோஹமஹாஜலதி⁴ம்
ப⁴வ ஶங்கர தே³ஶிக மே ஶரணம் || 4 ||

ஸுக்ருதே(அ)தி⁴க்ருதே ப³ஹுதா⁴ ப⁴வதோ
ப⁴விதா ஸமத³ர்ஶனலாலஸதா |
அதிதீ³னமிமம் பரிபாலய மாம்
ப⁴வ ஶங்கர தே³ஶிக மே ஶரணம் || 5 ||

ஜக³தீமவிதும் கலிதாக்ருதயோ
விசரந்தி மஹாமஹஸஶ்ச²லத꞉ |
அஹிமாம்ஶுரிவாத்ர விபா⁴ஸி கு³ரோ
ப⁴வ ஶங்கர தே³ஶிக மே ஶரணம் || 6 ||

கு³ருபுங்க³வ புங்க³வகேதன தே
ஸமதாமயதாம் நஹி கோ(அ)பி ஸுதீ⁴꞉ |
ஶரணாக³தவத்ஸல தத்த்வனிதே⁴
ப⁴வ ஶங்கர தே³ஶிக மே ஶரணம் || 7 ||

விதி³தா ந மயா விஶதை³ககலா
ந ச கிஞ்சன காஞ்சனமஸ்தி கு³ரோ |
த்³ருதமேவ விதே⁴ஹி க்ருபாம் ஸஹஜாம்
ப⁴வ ஶங்கர தே³ஶிக மே ஶரணம் || 8 ||

இதி ஸ்ரீ தோடகாஷ்டகம் ||

Language Tamil
No. of Pages3
PDF Size0.02 MB
CategoryReligion
Source/Credits

Related PDFs

History Of Tamil Nadu PDF In Tamil

Durga Amman Songs PDF

Herbs And Their Uses PDF In Tamil

Siddhas Are Mantras PDF In Tamil

Totakashtakam PDF In Hindi

Totakashtakam PDF In Kannada

Totakashtakam PDF In Telugu

Apamarjana Stotram PDF In Kannada

Vat Savitri Vrat Katha PDF In Hindi

Amavasya pitru tarpanam PDF In Telugu

Dakshinamurthy Ashtakam PDF In Hindi

தோடகாஷ்டகம் – Totakashtakam PDF Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!