ಅಪಾಮಾರ್ಜನ ಸ್ತೋತ್ರಂ | Apamarjana Stotram PDF In Kannada

‘Apamarjana Stotram’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘Apamarjana Stotram’ using the download button.

ಅಪಾಮಾರ್ಜನ ಸ್ತೋತ್ರಂ – Apamarjana Stotram PDF Free Download

ಅಪಾಮಾರ್ಜನ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ಗುಹ ತಾರಕಾರೇ
ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ಗುಹ ಶಕ್ತಿಪಾಣೇ ।
ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ಗುಹ ದಿವ್ಯಮೂರ್ತೇ
ಕ್ಷಮಸ್ವ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಸಮಸ್ತಾಪರಾಧಮ್ ॥ 1 ॥

ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ಗುಹ ದಾನವಾರೇ
ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ಗುಹ ಚಾರುಮೂರ್ತೇ ।
ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ಗುಹ ಪುಣ್ಯಮೂರ್ತೇ
ಕ್ಷಮಸ್ವ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಸಮಸ್ತಾಪರಾಧಮ್ ॥ 2 ॥

ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ಮಹೇಶಾತ್ಮಪುತ್ರ
ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ಮಯೂರಾಸನಸ್ಥ ।
ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ಸರೋರ್ಭೂತ ದೇವ
ಕ್ಷಮಸ್ವ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಸಮಸ್ತಾಪರಾಧಮ್ ॥ 3 ॥

ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ಸ್ವಯಂ ಜ್ಯೋತಿರೂಪ
ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿರೂಪ ।
ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ಜಗಂ ಜ್ಯೋತಿರೂಪ
ಕ್ಷಮಸ್ವ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಸಮಸ್ತಾಪರಾಧಮ್ ॥ 4 ॥

ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ಗುಹ ಮಂಜುಗಾತ್ರ
ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ಗುಹ ಸಚ್ಚರಿತ್ರ ।
ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ಗುಹ ಭಕ್ತಮಿತ್ರ
ಕ್ಷಮಸ್ವ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಸಮಸ್ತಾಪರಾಧಮ್ ॥ 5 ॥

ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ಗುಹ ಲೋಕಪಾಲ
ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ಗುಹ ಧರ್ಮಪಾಲ ।
ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ಗುಹ ಸತ್ಯಪಾಲ
ಕ್ಷಮಸ್ವ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಸಮಸ್ತಾಪರಾಧಮ್ ॥ 6 ॥

ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ಗುಹ ಲೋಕದೀಪ
ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ಗುಹ ಬೋಧರೂಪ ।
ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ಗುಹ ಗಾನಲೋಲ
ಕ್ಷಮಸ್ವ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಸಮಸ್ತಾಪರಾಧಮ್ ॥ 7 ॥

ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ಮಹಾದೇವಸೂನೋ
ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ಮಹಾಮೋಹಹಾರಿನ್ ।
ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ಮಹಾರೋಗಹಾರಿನ್
ಕ್ಷಮಸ್ವ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಸಮಸ್ತಾಪರಾಧಮ್ ॥ 8 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಪರಾಧಕ್ಷಮಾಪಣ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

Language Kannada
No. of Pages8
PDF Size0.03 MB
CategoryReligion
Source/Creditspdfseva.com

Related PDFs

हवन पद्धति Hindi PDF

Totakashtakam PDF In Hindi

Totakashtakam PDF In Kannada

Totakashtakam PDF In Tamil

Totakashtakam PDF In Telugu

Vat Savitri Vrat Katha PDF In Hindi

Amavasya pitru tarpanam PDF In Telugu

Dakshinamurthy Ashtakam PDF In Hindi

ಅಪಾಮಾರ್ಜನ ಸ್ತೋತ್ರಂ – Apamarjana Stotram PDF Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!