తోటకాష్టకం | Totakashtakam PDF In Telugu

‘తోటకాష్టకం’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘Totakashtakam’ using the download button.

తోటకాష్టకం – Totakashtakam PDF Free Download

తోటకాష్టకం

విదితాఖిలశాస్త్రసుధాజలధే
మహితోపనిషత్ కథితార్థనిధే |
హృదయే కలయే విమలం చరణం
భవ శంకర దేశిక మే శరణమ్ || ౧ ||

కరుణావరుణాలయ పాలయ మాం
భవసాగరదుఃఖవిదూనహృదమ్ |
రచయాఖిలదర్శనతత్త్వవిదం
భవ శంకర దేశిక మే శరణమ్ || ౨ ||

భవతా జనతా సుహితా భవితా
నిజబోధవిచారణ చారుమతే |
కలయేశ్వరజీవవివేకవిదం
భవ శంకర దేశిక మే శరణమ్ || ౩ ||

భవ ఏవ భవానితి మే నితరాం
సమజాయత చేతసి కౌతుకితా |
మమ వారయ మోహమహాజలధిం
భవ శంకర దేశిక మే శరణం || ౪ ||

సుకృతేఽధికృతే బహుధా భవతో
భవితా సమదర్శనలాలసతా |
అతిదీనమిమం పరిపాలయ మాం
భవ శంకర దేశిక మే శరణమ్ || ౫ ||

జగతీమవితుం కలితాకృతయో
విచరంతి మహామహసశ్ఛలతః |
అహిమాంశురివాత్ర విభాసి గురో
భవ శంకర దేశిక మే శరణమ్ || ౬ ||

గురుపుంగవ పుంగవకేతన తే
సమతామయతాం నహి కోఽపి సుధీః |
శరణాగతవత్సల తత్త్వనిధే
భవ శంకర దేశిక మే శరణమ్ || ౭ ||

విదితా న మయా విశదైకకలా
న చ కించన కాంచనమస్తి గురో |
ద్రుతమేవ విధేహి కృపాం సహజాం
భవ శంకర దేశిక మే శరణమ్ || ౮ ||

ఇతి శ్రీ తోటకాష్టకం సంపూర్ణం ||

Language Telugu
No. of Pages3
PDF Size0.02 MB
CategoryReligion
Source/Credits

Related PDFs

శ్రీమద్ భగవద్గీత In Telugu PDF

हवन पद्धति Hindi PDF

Totakashtakam PDF In Hindi

Totakashtakam PDF In Kannada

Totakashtakam PDF In Tamil

Apamarjana Stotram PDF In Kannada

Vat Savitri Vrat Katha PDF In Hindi

Amavasya pitru tarpanam PDF In Telugu

Dakshinamurthy Ashtakam PDF In Hindi

తోటకాష్టకం – Totakashtakam PDF Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!