ருடகமன தவ | Garuda Gamana Tava Lyrics PDF In Tamil

‘ருடகமன தவ’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘Garuda Gamana Tava’ using the download button.

ருடகமன தவ – Garuda Gamana Tava PDF Free Download

ருடகமன தவ

கருடகமன தவ சரணகமலமிஹ மநஸி லஸது மம நித்யம் ।
மம தாபமபாகுரு தே³வ, மம பாபமபாகுரு தே³வ ॥

ஜலஜநயந விதி⁴நமுசிஹரணமுக² விபு³த⁴விநுதபத³பத்³ம ।
மம தாபமபாகுரு தே³வ, மம பாபமபாகுரு தே³வ ॥ 1 ॥

பு⁴ஜக³ஶயந ப⁴வ மத³நஜநக மம ஜநநமரணப⁴யஹாரி ।
மம தாபமபாகுரு தே³வ, மம பாபமபாகுரு தே³வ ॥ 2 ॥

ஶங்க²சக்ரத⁴ர து³ஷ்டதை³த்யஹர ஸர்வலோகஶரண ।
மம தாபமபாகுரு தே³வ, மம பாபமபாகுரு தே³வ ॥ 3 ॥

அக³ணிதகு³ணக³ண அஶரணஶரணத³ வித³லிதஸுரரிபுஜால ।
மம தாபமபாகுரு தே³வ, மம பாபமபாகுரு தே³வ ॥ 4 ॥

ப⁴க்தவர்யமிஹ பூ⁴ரிகருணயா பாஹி பா⁴ரதீதீர்த²ம் ।
மம தாபமபாகுரு தே³வ, மம பாபமபாகுரு தே³வ ॥ 5 ॥

கருடகமன தவ சரணகமலமிஹ மநஸி லஸது மம நித்யம் ।
மம தாபமபாகுரு தே³வ, மம பாபமபாகுரு தே³வ ॥

இதி ஜக³த்³கு³ரு ஶ்ரீபா⁴ரதீதீர்த²ஸ்வாமிநா விரசிதம் ஶ்ரீமஹாவிஷ்ணு ஸ்தோத்ரம் ॥

Language Tamil
No. of Pages2
PDF Size0.02 MB
CategoryReligious
Source/Credits

Related PDFs

History Of Tamil Nadu PDF In Tamil

Durga Amman Songs PDF

Herbs And Their Uses PDF In Tamil

Siddhas Are Mantras PDF In Tamil

ருடகமன தவ – Garuda Gamana Tava PDF Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!