गरुडगमन तव चरणकमलमिह | Garuda Gamana Tava PDF In Hindi

‘गरुडगमन तव चरणकमलमिह’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘Garuda Gamana Tava Lyrics’ using the download button.

गरुडगमन तव चरणकमलमिह – Garuda Gamana Tava In PDF Free Download

गरुडगमन तव चरणकमलमिह

गरुडगमन तव चरणकमलमिह मनसि लसतु मम नित्यम् ।
गरुडगमन तव चरणकमलमिह मनसि लसतु मम नित्यम् ।
मनसि लसतु मम नित्यम् ।
मम तापमपाकुरु देव, मम पापमपाकुरु देव ||
मम तापमपाकुरु देव, मम पापमपाकुरु देव ॥

चरण : १
जलजनयन विधिनमुचिहरणमुखविबुधविनुतपदपद्म ।
जलजनयन विधिनमुचिहरणमुखविबुधविनुतपदपद्म ।
विधिनमुचिहरणमुखविबुधविनुतपदपद्म ।
मम तापम पा कुरु देव, मम पापम पा कुरु देव ||
मम तापम पा कुरु देव, मम पापम पा कुरु देव ॥

चरण: २
भुजगशयन भव मदनजनक मम जननमरण भयहारी ।
भुजगशयन भव मदनजनक मम जननमरण भयहारी ।
जननमरण भयहारी ।
मम तापम पा कुरु देव, मम पापम पा कुरु देव ||
मम तापम पा कुरु देव, मम पापम पा कुरु देव ॥

चरण: ३
शङ्कचक्रधर दुष्टदैत्यहर सर्वलोकशरण ।
सर्वलोकशरण ।
मम तापम पा कुरु देव, मम पापम पा कुरु देव ||
मम तापम पा कुरु देव, मम पापम पा कुरु देव ॥

चरण: ४
अगणितगुणगण अशरणशरणद विदलितसुररिपुजाला ।
अगणितगुणगण अशरणशरणद विदलितसुररिपुजाला ।
विदलितसुररिपुजाल ।
मम तापम पा कुरु देव, मम पापम पा कुरु देव ||
मम तापम पा कुरु देव, मम पापम पा कुरु देव ॥

चरण: ५
भक्ति वर्यमिह भूऱी करुणया पाहि भारती तीर्थम |
भक्ति वर्यमिह भूऱी करुणया पाहि भारती तीर्थम |
पाहि भारती तीर्थम |
मम तापम पा कुरु देव, मम पापम पा कुरु देव ||
मम तापम पा कुरु देव, मम पापम पा कुरु देव ॥
मम तापम पा कुरु देव, मम पापम पा कुरु देव ॥

भाषा हिन्दी
कुल पृष्ठ 3
PDF साइज़0.01 MB
CategoryReligious
Source/Credits

Related PDFs

गरुडगमन तव चरणकमलमिह – Garuda Gamana Tava In PDF Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!