గరుడ గమన తవ | Garuda Gamana Tava Lyrics PDF In Telugu

‘గరుడ గమన తవ’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘Garuda Gamana Tava Lyrics’ using the download button.

గరుడ గమన తవ – Garuda Gamana Tava Lyrics PDF Free Download

గరుడ గమన తవ

గరుడ గమన తవ చరణ కమలమివ
మనసిల సతు మమ నిత్యం
గరుడ గమన తవ చరణ కమలమివ
మనసిల సతు మమ నిత్యం
మనసిల సతు మమ నిత్యం
మమ తాపమ పా కురు దేవా
మమ పాపమ పా కురు దేవా
మమ తాపమ పా కురు దేవా
మమ పాపమ పా కురు దేవా

చరణం: 1
జలజ నయన విధి నముచి హరణ ముఖ
విబుధ వినుత పద పద్మా
జలజ నయన విధి నముచి హరణ ముఖ
విబుధ వినుత పద పద్మా
విబుధ వినుత పద పద్మా
మమ తాపమ పా కురు దేవా
మమ పాపమ పా కురు దేవా
మమ తాపమ పా కురు దేవా
మమ పాపమ పా కురు దేవా

చరణం: 2
భుజగ శయన భవ మదన జనక మమ
జనన మరణ భయ హారి
భుజగ శయన భవ మదన జనక మమ
జనన మరణ భయ హారి
జనన మరణ భయ హారి
మమ తాపమ పా కురు దేవా
మమ పాపమ పా కురు దేవా
మమ తాపమ పా కురు దేవా
మమ పాపమ పా కురు దేవా

చరణం: 3
శంఖ చక్ర ధర దుష్ట దైత్య హర
సర్వ లోక శరణా
శంఖ చక్ర ధర దుష్ట దైత్య హర
సర్వ లోక శరణా
సర్వ లోక శరణా
మమ తాపమ పా కురు దేవా
మమ పాపమ పా కురు దేవా
మమ తాపమ పా కురు దేవా
మమ పాపమ పా కురు దేవా

చరణం: 4
అగణిత గుణ గణ అశరణ శరణద
విదిలిత సురరిపు జాలా
అగణిత గుణ గణ అశరణ శరణద
విదిలిత సురరిపు జాలా
విదిలిత సురరిపు జాలా
మమ తాపమ పా కురు దేవా
మమ పాపమ పా కురు దేవా
మమ తాపమ పా కురు దేవా
మమ పాపమ పా కురు దేవా

చరణం: 5
భక్త వర్య మిహ భూరి కరుణయా
పాహి భారతీ తీర్థం
భక్త వర్య మిహ భూరి కరుణయా
పాహి భారతీ తీర్థం
పాహి భారతీ తీర్థం
మమ తాపమ పా కురు దేవా
మమ పాపమ పా కురు దేవా
మమ తాపమ పా కురు దేవా
మమ పాపమ పా కురు దేవా

గరుడ గమన తవ చరణ కమలమివ
మనసిల సతు మమ నిత్యం
గరుడ గమన తవ చరణ కమలమివ
మనసిల సతు మమ నిత్యం
మనసిల సతు మమ నిత్యం
మమ తాపమ పా కురు దేవా
మమ పాపమ పా కురు దేవా
మమ తాపమ పా కురు దేవా
మమ పాపమ పా కురు దేవా
మమ తాపమ పా కురు దేవా
మమ పాపమ పా కురు దేవా

Language Telugu
No. of Pages2
PDF Size0.05MB
CategoryReligion
Source/Credits

Related PDFs

గరుడ గమన తవ – Garuda Gamana Tava Lyrics PDF Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!