ಗರುಡ ಗಮನ ತವ ಚರಣಕಮಲಮಿಹ | Garuda Gamana Tava Lyrics PDF In Kannada

‘ಗರುಡ ಗಮನ ತವ ಚರಣಕಮಲಮಿಹ’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘Garuda Gamana Tava’ using the download button.

ಗರುಡ ಗಮನ ತವ ಚರಣಕಮಲಮಿಹ – Garuda Gamana Tava PDF Free Download

ಗರುಡ ಗಮನ ತವ ಚರಣಕಮಲಮಿಹ

ಗರುಡ ಗಮನ ತವ ಚರಣಕಮಲಮಿಹ ಮನಸಿ ಲಸತು ಮಮ ನಿತ್ಯಂ |
ಮಮ ತಾಪಮಪಾಕುರು ದೇವ, ಮಮ ಪಾಪಮಪಾಕುರು ದೇವ ||

ಜಲಜನಯನ ವಿಧಿನಮುಚಿಹರಣಮುಖ ವಿಬುಧವಿನುತಪದಪದ್ಮ |
ಮಮ ತಾಪಮಪಾಕುರು ದೇವ, ಮಮ ಪಾಪಮಪಾಕುರು ದೇವ || ೧ ||

ಭುಜಗಶಯನ ಭವ ಮದನಜನಕ ಮಮ ಜನನಮರಣಭಯಹಾರಿ |
ಮಮ ತಾಪಮಪಾಕುರು ದೇವ, ಮಮ ಪಾಪಮಪಾಕುರು ದೇವ || ೨ ||

ಶಂಖಚಕ್ರಧರ ದುಷ್ಟದೈತ್ಯಹರ ಸರ್ವಲೋಕಶರಣ |
ಮಮ ತಾಪಮಪಾಕುರು ದೇವ, ಮಮ ಪಾಪಮಪಾಕುರು ದೇವ || ೩ ||

ಅಗಣಿತಗುಣಗಣ ಅಶರಣಶರಣದ ವಿದಳಿತಸುರರಿಪುಜಾಲ |
ಮಮ ತಾಪಮಪಾಕುರು ದೇವ, ಮಮ ಪಾಪಮಪಾಕುರು ದೇವ || ೪ ||

ಭಕ್ತವರ್ಯಮಿಹ ಭೂರಿಕರುಣಯಾ ಪಾಹಿ ಭಾರತೀತೀರ್ಥಂ |
ಮಮ ತಾಪಮಪಾಕುರು ದೇವ, ಮಮ ಪಾಪಮಪಾಕುರು ದೇವ || ೫ ||

ಇತಿ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀಭಾರತೀತೀರ್ಥಸ್ವಾಮಿನಾ ವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀಮಹಾವಿಷ್ಣು ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ||

Language Kannada
No. of Pages2
PDF Size0.03 MB
CategoryReligious
Source/Credits

Related PDFs

ಗರುಡ ಗಮನ ತವ ಚರಣಕಮಲಮಿಹ – Garuda Gamana Tava PDF Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!