శ్రీ మారుతి స్తోత్రం | Maruti Stotram PDF In Telugu

‘శ్రీ మారుతి స్తోత్రం’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘Maruti Stotram’ using the download button.

శ్రీ మారుతి స్తోత్రం – Maruti Stotram PDF Free Download

శ్రీ మారుతి స్తోత్రం

మారుతీ స్తోత్రం హనుమంతుని ఆరాధన కోసం ఒక భక్తి గీతం. దీనిని శ్రీ వాసుదేవానంద సరస్వతి స్వరపరిచారు. హనుమాన్ జీ ఆశీర్వాదం కోసం భక్తితో జపించండి.

ఓం నమో వాయుపుత్రాయ భీమరూపాయ ధీమతే |
నమస్తే రామదూతాయ కామరూపాయ శ్రీమతే || ౧ ||

మోహశోకవినాశాయ సీతాశోకవినాశినే |
భగ్నాశోకవనాయాస్తు దగ్ధలంకాయ వాగ్మినే || ౨ ||

గతి నిర్జితవాతాయ లక్ష్మణప్రాణదాయ చ |
వనౌకసాం వరిష్ఠాయ వశినే వనవాసినే || ౩ ||

తత్త్వజ్ఞాన సుధాసింధునిమగ్నాయ మహీయసే |
ఆంజనేయాయ శూరాయ సుగ్రీవసచివాయ తే || ౪ ||

జన్మమృత్యుభయఘ్నాయ సర్వక్లేశహరాయ చ |
నేదిష్ఠాయ ప్రేతభూతపిశాచభయహారిణే || ౫ ||

యాతనా నాశనాయాస్తు నమో మర్కటరూపిణే |
యక్ష రాక్షస శార్దూల సర్పవృశ్చిక భీహృతే || ౬ ||

మహాబలాయ వీరాయ చిరంజీవిన ఉద్ధతే |
హారిణే వజ్రదేహాయ చోల్లంఘిత మహాబ్ధయే || ౭ ||

బలినామగ్రగణ్యాయ నమో నః పాహి మారుతే |
లాభదోఽసి త్వమేవాశు హనుమాన్ రాక్షసాంతకః || ౮ ||

యశో జయం చ మే దేహి శత్రూన్ నాశయ నాశయ |
స్వాశ్రితానామభయదం య ఏవం స్తౌతి మారుతిమ్ |
హానిః కుతో భవేత్తస్య సర్వత్ర విజయీ భవేత్ || ౯ ||

ఇతి శ్రీ వాసుదేవానందసరస్వతీ కృతం మంత్రాత్మకం శ్రీ మారుతి స్తోత్రం |

Language Telugu
No. of Pages2
PDF Size0.06 MB
CategoryReligion
Source/Credits

Related PDFs

Maruti Stotram PDF In English

श्री मारुति स्तोत्र | Maruti Stotram PDF In Hindi

Maruti Stotram PDF In Kannada

Maruti Stotram PDF In Tamil

శ్రీ మారుతి స్తోత్రం – Maruti Stotram PDF Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!