ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ | Maruti Stotram PDF In Kannada

‘ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘Maruti Stotram’ using the download button.

ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ – Maruti Stotram PDF Free Download

ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಮಾರುತಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಭಗವಾನ್ ಹನುಮಂತನ ಆರಾಧನೆಗಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿಯವರು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹನುಮಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಠಿಸಿ.

ಓಂ ನಮೋ ವಾಯುಪುತ್ರಾಯ ಭೀಮರೂಪಾಯ ಧೀಮತೇ |
ನಮಸ್ತೇ ರಾಮದೂತಾಯ ಕಾಮರೂಪಾಯ ಶ್ರೀಮತೇ || ೧ ||

ಮೋಹಶೋಕವಿನಾಶಾಯ ಸೀತಾಶೋಕವಿನಾಶಿನೇ |
ಭಗ್ನಾಶೋಕವನಾಯಾಸ್ತು ದಗ್ಧಲಂಕಾಯ ವಾಗ್ಮಿನೇ || ೨ ||

ಗತಿ ನಿರ್ಜಿತವಾತಾಯ ಲಕ್ಷ್ಮಣಪ್ರಾಣದಾಯ ಚ |
ವನೌಕಸಾಂ ವರಿಷ್ಠಾಯ ವಶಿನೇ ವನವಾಸಿನೇ || ೩ ||

ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನ ಸುಧಾಸಿಂಧುನಿಮಗ್ನಾಯ ಮಹೀಯಸೇ |
ಆಂಜನೇಯಾಯ ಶೂರಾಯ ಸುಗ್ರೀವಸಚಿವಾಯ ತೇ || ೪ ||

ಜನ್ಮಮೃತ್ಯುಭಯಘ್ನಾಯ ಸರ್ವಕ್ಲೇಶಹರಾಯ ಚ |
ನೇದಿಷ್ಠಾಯ ಪ್ರೇತಭೂತಪಿಶಾಚಭಯಹಾರಿಣೇ || ೫ ||

ಯಾತನಾ ನಾಶನಾಯಾಸ್ತು ನಮೋ ಮರ್ಕಟರೂಪಿಣೇ |
ಯಕ್ಷ ರಾಕ್ಷಸ ಶಾರ್ದೂಲ ಸರ್ಪವೃಶ್ಚಿಕ ಭೀಹೃತೇ || ೬ ||

ಮಹಾಬಲಾಯ ವೀರಾಯ ಚಿರಂಜೀವಿನ ಉದ್ಧತೇ |
ಹಾರಿಣೇ ವಜ್ರದೇಹಾಯ ಚೋಲ್ಲಂಘಿತ ಮಹಾಬ್ಧಯೇ || ೭ ||

ಬಲಿನಾಮಗ್ರಗಣ್ಯಾಯ ನಮೋ ನಃ ಪಾಹಿ ಮಾರುತೇ |
ಲಾಭದೋಽಸಿ ತ್ವಮೇವಾಶು ಹನುಮಾನ್ ರಾಕ್ಷಸಾಂತಕಃ || ೮ ||

ಯಶೋ ಜಯಂ ಚ ಮೇ ದೇಹಿ ಶತ್ರೂನ್ ನಾಶಯ ನಾಶಯ |
ಸ್ವಾಶ್ರಿತಾನಾಮಭಯದಂ ಯ ಏವಂ ಸ್ತೌತಿ ಮಾರುತಿಮ್ |
ಹಾನಿಃ ಕುತೋ ಭವೇತ್ತಸ್ಯ ಸರ್ವತ್ರ ವಿಜಯೀ ಭವೇತ್ || ೯ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀವಾಸುದೇವಾನಂದಸರಸ್ವತೀ ಕೃತಂ ಮಂತ್ರಾತ್ಮಕಂ ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ ||

Language kannada
No. of Pages2
PDF Size0.05 MB
CategoryReligion
Source/Credits

Related PDFs

Maruti Stotram PDF In English

श्री मारुति स्तोत्र | Maruti Stotram PDF In Hindi

Maruti Stotram PDF In Tamil

Maruti Stotram PDF In Telugu

ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ – Maruti Stotram PDF Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!