महाभारत उद्योग पर्व | Mahabharata Udyog Parva PDF In Marathi

श्रीमन महाभारत उद्योग पर्व – Mahabharata Udyog Parva Book/Pustak Pdf Free Download

पुस्तक के कुछ मशीनी अंश

सा महाल्यांनी पांत मसका विविध हे सहन क बाया बी इरण कैसे राज्य बापक्याकाय परत मिळाले इच्छा रा रामी दुसऱ्याचे दास्य स्वीकारमह मापली प्रतिशा पार पाडली.

बस बस कयामु आातां तुम्ही धर्मपुत्र युधिष्ठिर व राष्ट्रपति दुर्योधन या उभ्या आाहि कोणतें काय हितावह होईल, याचा विचार करा. कौरव आणि पांडव मा दोघांनाहि जें धम्प, बुक्त व यशस्कर असेल सेंच करणे श्रेयस्कर आहे.

हा धर्मराज अधर्माने प्राप्त होणाऱ्या देवांच्या राज्याचीहि इच्छा करणार माहीं, पण धर्माने मिळणारे आधिपत्य एखाद्या लहानशा गांवाचें जरी असले, सरी तें तो मान्य करील.

या पांडवांना पित्यापासून प्राप्त झाखेखें राज्य पृत राष्ट्राच्या पुत्रांनीं करें हिरावून घेतले व कपटाने त्यांना कशा असा संकटांत टाकले, हेंहि सर्व तुम्हांला ठाऊकच आहे.

त्या धार्तराष्ट्रांनी आपल्या तेजाने या पार्याला रणांत जिंकलेलें माही. तरी हा धर्मराज त्या कौरवांचे सुहृदांसह सदैव कुशलच चिंतीत असतो.

या पांडुपुत्र यांनी स्वतः सर्व भूपालांना जिंकून जी संपत्ति मिळविली होती, तीच हे वीरश्रेष्ठ आता परत मागत आहेत. त्या शत्रुसंधाने बाल्यावस्थेत असलेल्या यांचा अनेक उपायांनी प्राण घेण्याचाहि प्रयत्न केला.

यांच्या पितृपरंपरेनें प्राप्त झालेल्या राज्याचे हरण करण्यासाठी त्या दुष्टांनी अनेक अन्याय केले; ते सर्व तुम्हाला पूर्णपणे अवगत आहेत.

त्या धृतराष्ट्राचा वाढता लोभ, युधिष्ठिराची धर्मज्ञता व त्या दोघांना पर स्परांपी संबंध, यांकडे लक्ष देऊन तुम्ही स्वतंत्रपणे व एकत्र योग्य विचार करा.

हे पांडव सदैव सत्यांत रत आहेत. त्यांनी आपली प्रतिज्ञा योग्य प्रकारें पार पाडली आहे. यास्तव आतां जर त्या धृतराष्ट्राचा वाढता लोभ, युधिष्ठिराचे धर्मशता व त्या दोघांना पर स्परांशी संबंध, यांकडे लक्ष देऊन तुम्ही स्वतंत्रपणे व एकत्र योग्य विचार करा.

हे पांडव सदैव सत्यांत रत आहेत. त्यांनी आपली प्रतिज्ञा योग्य प्रकारें पार पाडली आहे.

यास्तव आता जर कौरवांनी विपरीत वर्तन केले, तर हे वीर ल्या धृतराष्ट्रपुत्रांचा वध करण्यास माघार घेणार नाहीत.

राज्यलाभासाठी घात राष्ट्रांनी पांडवांना केला उपकार जाणून त्यांचे सुहृजन यांच्या पक्षी मिळतील व कौरव युद्धामध्ये बांना जर पीडा देऊं लागले, तर यांचे सुहृदहि त्यांना युद्धांत मारतीक.

हे कुंतीपुत्र अल्पसंख्याक असल्यामुळे त्यांना जिंकण्यास असमर्थ आहात, ‘असें तुम्हाला वाटत असेल, पण यांचे सर्व सुहृजन एकमताने कौरवांच्या नाशाचा यत्न करतील. परंतु दुर्योधन काय विचार आहे.

लेखक Unknown
भाषामराठी
एकूण पृष्ठे 296
Pdf साइज़21.5 MB
CategoryReligious

श्रीमन महाभारत उद्योग पर्व – Mahabharata Udyog Parva Book/Pustak Pdf Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *