महाभारत भीष्मपर्व | Mahabharata Bhishma Parva PDF In Marathi

श्रीमन महाभारत भीष्मपर्व – Mahabharata Bhishma Parva Part 1 Book/Pustak PDF Free Download

पुस्तक के कुछ मशीनी अंश

बतखांचचैः प्राज्यते स्थागं तचोगैरवि गम्बते। एसायोडवा पश्यति स पश्यति॥५॥ सांचच पोण पांतीफ एकाचे सम प्रकार बनुन के सरी रोहोष कम के तेेसोंगला- सोंक्यांक गिळचिरें] आां, ंच बोग्यांगाहि कमाणे ्रह् होतें.

बाल्तय सांसय – -शामकण संन्यास योग-स्वाचा उपाय- विष्ठाम हैचरार्थ कर्मीनुषाम युरुथ लाद, बसें जो पहातो, लो दयार्थ प्दातो-जाणतो. ( कगनिड संन्यास्यांना साक्षान् मोक्ष संज्ञक स्थान प्राप्त होते, हैं तर प्रसिद्ध नाही.

तेच साम योग्बांनाहि मिळे, एक ते कर्से ? साक्षात् नव्हे. तर जे जिज्ञासु सर्व कर्मै स्पांच्या फबाची इच्छा न करता भगक्वासादार्य चिचचुडिच्या [हवारा ज्ञानम्राह्ीचा उपाय या रूपाने अनुष्ठितात, ते योगी होत.

वेवीक योग हा शब्द योगी या अर्थी आहे. सर्व हैतप्रपंच खरा नाही. तो मायेचा विलास-मायाकार्य आहे, म्हणून मिथ्या होय. म्ह० स्याळा पारमार्थिक सत्ता नाही. बास्मा अवि.

किय व एक आहे. त्यामुळे तो सत्य आहे. असें जें शान तेंच परमार्थेश्ान होय. असा शानपूर्वक जो संन्यास त्याच्या द्वारा ईश्वरार्थ कर्मानुष्ठान करणारांना सेंच स्थान प्राप्त होते.

त्यामुळे सांख्य व योग यांना एकफळत्व आहे, अरसे हणण्यति कांईीं विरोध नाही. सांख्य व योग यांचे स्वरूप एक माईी. बोग्य- साहि सारंखीच नाईीं.

पण शेवटी दोहोंचे फल एकच लाे, म्हणून फक्डहू्था सयांना जो एकच समजतो, तो खरा ज्ञानी दोय, असा याचा मावार्य. ‘-५ लोकांच्या अर्थाचा विचार केवा ता योग सांक्याध्या-शानपूर्वक संन्यासाच्या द्वाराच मोक्षाचे साधन होतो साक्षात् नमोे, असे स्पष्ट दिसते.

मग ‘कर्मयोग श्रेष्ट असे कसे म्हणतां ‘ असे विचारशीक तर सांगतों- ज्ञानरहित संन्यास व केवल कर्मयो असे विचारशीक तर सांगतों- ज्ञानरहित संन्यास व केवल कर्मयोग बांची तुलना केल्यास संन्यास आचरण्यास कठिण व कर्मयोग सुलभ.

संन्यासाश्रम पाश्रमविरुव वर्तन माशास आस्त पतित होण्याची भीती. कर्मयोग्यांना म्ह० गृह- स्थांना तशी भीति नाही. म्हणून ‘ कर्मयोग अज्ञकृत संन्यासाहून चांगला’ मसे म्हटले आहे.

पण ज्ञानयुक्त संन्यास म्ह. सांख्य व तोच परमार्थ मुख्य योग होय. त्याला उद्देशून गीत का योग किया योगशाख भस्से महटके आहे.

लेखक Unknown
भाषामराठी
एकूण पृष्ठे 301
Pdf साइज़18.3 MB
Categoryहिन्दू(Hinduism)

श्रीमन महाभारत भीष्मपर्व – Mahabharata Bhishma Parva Book/Pustak PDF Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *