महाभारत सभा पर्व | Mahabharata Sabha Parva PDF In Marathi

‘महाभारत सभा पर्व’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘Mahabharata Sabha Parva’ using the download button.

महाभारत सभा पर्व – Mahabharata Sabha Parva PDF Free Download

महाभारत सभा पर्व

वैशंपायन-हे भारता, भगदत्ताचे हैं वचन ऐकून ‘हे उदार राजा, तूं आम्हांला खंडणी देणार आहेस एवढ्यानेच आमचे प्रिय कार्य झालें’ असें अर्जुन बोलला व याप्रमाणे भगदत्ताला अंकित करून घेऊन कुबेराने रक्षण केलेल्या उत्तर दिशेकडे तो वळला.

तेथे त्याने अंतर्गिरि, बहिर्गिरि व उपगिरि हे पर्वत जिंकून घेतले व त्या प्रदेशांतील सर्व नृपतींना वश करून त्यांच्यापासून धन मिळविले. नंतर त्या सर्व भूपालांसह तो उलुक देशांतील ‘बृहन्त’-राजा वर चालून गेला.

तो राजा मृदंगार्या नादानें र्थचक्राच्या ध्वनी व मत्तगजांच्या ची स्काराने सर्व पृथ्वीला कांपवीत असे, तो बस्प राजा पार्थ आपल्या देशावर चाल करून आला आहे, असें पहातांच आपल्या चतुरंग सैन्यासह घरातून बाहेर पडला.

धनंजयाशीं त्याचें भयंकर युद्ध झाले. पण हे राजा, त्या तुमुल रणसंग्रामांत पार्थाच्या अतुल पराक्रमापुढे वृहत टिकाय धरूं शकला नाहीं. तो अजिंक्य पर्वतेश्वर बृहन्त आपल्या रत्नभांडारासह सर्व प्रकार पार्थाच्या स्वाधीन झाला.

तेव्हा अर्जुनाने त्यांचे राज्य त्याला परत देऊन त्याच्यासह सेनाबिंदूवर स्वारी केली व त्या राजाला सत्वर पदच्युत केले.

त्यानंतर फाल्गुनाने प्रजेने व्यापार असलेले मोदापूर, कामदेव, सुदामा व उत्तर उलूक या देशांच्या नृपांना एकत्र करून त्यांना धर्मराजाचे सार्वभौमत्व मान्य करावयास लावले. पुढे पार्थानं पंचगण देश जिंकला.

तेथून तो सर्व भूपालांसह सेनाबिंदुराजाच्या देवप्रस्थनगरीस गेला व तेथे आपल्या चतुरंग वैशंपायन-हे राजा, ठीक आहे; वस्तुतः त्या चारी पांडुपुत्र यांनी सर्व पृथ्वी जरी एकाच वेळी जिंकले तरी मी तुला अगोदर धनंजयाचा विजयवृत्तान्त कथन करितों.

हे भरतर्पभा, स्या पराक्रमी धनंजयानें प्रथम कुलिंद देशांतील सर्व नृपतींना विशेष पराक्रमावांचूनच सहज वश करून घेतले.

नंतर त्यानें आनर्तत व कालकूट हे देश जिंकून सैन्यासह सुमंडल-राजाचा पराभव केला आणि त्या सुमंडलासह, सव्यसाची शाकलद्वीप व प्रतिविंध्य-राजा यांवर चाल करून गेला.

तेव्हां शाकलद्वीप व सप्तद्वीप यांतील सर्व भूपालांशी अर्जुनाच्या सैन्याचें तुमुल युद्ध झाले. परंतु हे भारता, त्या महान् धनुर्धारी भूपतींनाहि पार्थानं जिंकिलें व या जिंकलेल्या सर्व नृपालांसह त्याने प्राग्न्योतिष देशावर चाल केली.

त्यानंतर भगवान् पार्थासह युधिष्ठिरापाशीं गेला. तेव्हां त्या पांच भ्रात्यांनी परिवेष्टित झालेला कृष्ण देवांसह असलेल्या इंद्रासारखा शोभला. हे राजन्, गरुडध्वज श्रीकृष्णाने प्रयाणकाली करावयास योग्य असलेली सर्व कमै कर ण्याच्या इच्छेनें स्नान करून, शुचिर्भूत होऊन, योग्य वस्त्रालंकार धारण केले.

नंतर त्या यदुश्रेष्ठानें देव व द्विज यांचे पुष्पमाला, नमस्कार, गंधपुष्प इत्यादि- कांच्या योगें पूजन करून त्यांस वंदन केलें. याप्रमाणे सर्व विहित कर्मे करून तो सनातन यदुश्रेष्ठ नगराच्या महाद्वारांतून बाहेर पडला.

योग्य ब्राह्मणांकडून स्वस्तिवाचन करवून व त्यांना दधिपात्र, फल, अक्षता यांसह धन देऊन, त्यानें स्या विप्रांस प्रदक्षिणा केली आणि शुभतिथि, नक्षत्र व मुहूर्त यांचे आनुकूल्य पाहून, तो भगवान् आपल्या सत्वर गमन करणाऱ्या गदा, चक्र, खड्ग, शार्ङ्ग इत्यादि आयुधांनी युक्त असलेल्या, शैव्य व सुग्रीव हे दोन अश्व जोडलेल्या, गरुडध्वज सुवर्णरथावर आरूढ होऊन निघाला.

हे राजा, श्रीकृष्णाच्या मागोमाग युधिष्ठिरहि त्याच रथावर चढला व सार- यांमध्ये श्रेष्ठ असलेला जो दारुकता दूर व्हावयास सांगून त्या कुरुपतीनें अश्वांचे रश्मी स्वतः आपल्या हातांत घेतले.

पार्थहि त्याच्या मागोमाग स्था- वर चढून या दांडी असले चामर डावीकडून उजवीकडे युक्त शुभ्र वारूं लागला, बलाढ्य भीमसेनहि नकुल सहदेव, ऋत्विक् व पौरजन यांसह कृष्णाच्या मागोमाग चालू लागला, तो शत्रुनाशक केशव सर्व भ्रात्यांसह याप्रमाणें गमन करूं लागला असतां ज्याच्या मागून प्रिय शिष्य चालले आहेत.

लेखक Unknown
भाषामराठी
एकूण पृष्ठे 248
PDF साइज़23.2 MB
CategoryReligious

महाभारत सभा पर्व – Mahabharata Sabha Parva PDF Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!