महाभारत विराटपर्व | Mahabharata Virat Parva PDF In Marathi

श्रीमन महाभारत विराटपर्व – Mahabharata Virat Parva Book/Pustak Pdf Free Download

पुस्तक के कुछ मशीनी अंश

अ बोळत बसवानंतील रमाने त्या कॅच कारे सूपित के बैस बेगाे] वन्दे तिन्ह [कपड़ों से सदी दखन चापे स सोडविपासांनी त्या पांडपाख्य पर विहे. त्यावेळी हत्तिमीताढीं से दोन मत्त हसी [छुंजतार स्थाम्रमा्गे स्या होषां फुड नरसिंहाचे बाडु- युद्ध सुरू झाले.

तो की कातीक मुख्य सेनापति व नरांतील श्रेष्ठ भौजलेन हे दोघे एकमेकांवर संत झाले असून परस्पांस जिकण्याची इच्छा का होते. पूरवी जयाममार्णे बानरेद वाडि व सुग्रीव या दोषां जास्यांचें गुद साले त्याप्रमाणे .

दे दोगे बराक योदे हुदर युद्ध करु रे त्यानंतर करोध रूपी विषाने देहभान विसरलेले ते दोषे पांच फांच्या नागा सारखे असलेले आपले दोन्ही हात बर उचछुन নखरूपी दाढांनीं परस्वरांस पीटा देऊ लागले.

बलाय कीचकानें भीमावर मोल्या देगानें प्रहार केला. पण सत्यप्रतिज्ञ भीमसेन स्वा हृंडयुद्धांत एक पाऊलभरदि मागें सरला नाही.

ते दोन्ही वीर परस्परांचे वाहू चरणी एकमेकांस मार्गे पुढे ओडीत असता झुंजणाऱ्या दोघा मस वृषभांखारवे शोभले.

नाव व इंत हींच ज्यांची आयुर्षे आहेत, अशा दोन रस व्यात्रांप्रमाणें असलेल्या त्या दोघांचा अति भयंकर व तुमुल संग्राम सुरू झाला.

ज्याच्या गंडस्थलांतून मद नाव होत आहे, अशा क ग दुखरा मत गज जसा वेगाने अदयून धरितो, स्पाधमाणे कीच. कार्न वेगाने भीमाध्या अंगावर धावून त्याला आपल्या दोन्ही भुजांनी प धरून ठेविले.

पण वीर्यवान् भीमाने त्याच्या हातांतून आपल्यालय वेगाने सोड दून घेऊन त्याला आपल्या वाहू पाशांत आवडून थरिला तेवहां वडप कीच- कानेहि स्वसामध्यनें स्पतःला सोडविले, बेदू मधोमघ उभा चिरूं ग असतां त्यापासून जसा पोर ध्वनि निधतो .

त्याप्रमाणें त्या मलयुद्धांत त्या दोन तेवहां वडप कीच- कानेहि स्वसामध्यनें स्पतःला सोडविले, बेदू मधोमघ उभा चिरूं ग असतां त्यापासून जसा पोर ध्वनि निधतो, त्याप्रमाणें त्या मलयुद्धांत त्या दोन बलाक योदयांच्या भुजवर्षणाचसून घोर ध्वनि निघाला .

त्यानंतर झंजावात जा वृक्षाला हालवितो, तसे फोदा त्या नृत्य मार्केट कीचकाला वेगा्े परून जोराने हालंविले बलाभीमसेनाने ्या हंडयुडधांत दुर्वल कीचकाला जरी अशा रीतीने वेगाने हालचिल, तरी त्या कीचकने आपली सर्व क्ि स्वर्च करून .

पांडवाला ओढण्याचा यत्न केला व भीमानें थोडेंसे आक्रमण केलें आहे, पप्रधाने त्याचे पाल भूमीवर अस्थिर आहे, असे पाहून कीचकाने त्याला गुदध्यांचर पाठविले.

बलाम कीचकाने आपल्याला असे पाठविले आहे, हे पाहतांच भीम हातात दंड बताया अंतराप्रमाणे वेगाने वर उठला.

लेखक Unknown
भाषामराठी
एकूण पृष्ठे 195
Pdf साइज़14.1 MB
CategoryReligious

Mahabharat Sankrit-Hindi PDF

श्रीमन महाभारत विराटपर्व – Mahabharata Virat Parva Book/Pustak PDF Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *