महाभारत वनपर्व | Mahabharat Van Parva PDF In Marathi

‘महाभारत वन पर्व’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘mahabharat van parv’ using the download button.

श्रीमन महाभारत वनपर्व – Mahabharat Van Parva Book/Pustak Pdf Free Download

पुस्तक के कुछ मशीनी अंश

विष्य योगखामण्यनं बुंध लसवेकवा या सर्वांना प्रेम हातावर चि देण्य य नु करण्यास समर्व अयून।देवाइनही मरिड त्यावरन मार रहे किवक वेदावन जात होते, अे भाई, हैं सिह होते.

हे सर्व देखने से ि प्रथम चर्माचरण करावें জरेच सर्वदा सांगतात एांबुदि वेदार्याल साक्षन् जाणताव.

ते सर्व देवतुल्य तेजस्वी आहेत व प्रत्येक मनुष्याने निष्काम धर्मच वाचावा, असा आम्हां सर्वास ते सतत कर्तेम्योपदेश करितात, बास्तव है कस्याणि,

दुः्खाने জविवेकी कमून चर्म व यांची अशी निंदा कह को व घर्माच्या परम कलाविषयीं साशंकहि होऊ नको ज्यांचा तावनिश्चय झाला आहे, ते उन्मस आहेत.

असे मूड लोक खम-जातात. पण त्या धर्मनास्तिकांना दुसऱ्या कोणापासूनही प्रमाणभूत बुद्धि प्राप्त होत नाही. कारण त्यांचा कोणावर विश्वासच नसतो.

ते मूढ स्वतःलाच प्रमाण मानितात, ते मोहे दर्पयुक्त असतात, धर्माचा अवमान करितात आणि इंदि यांना तृप्त करणारे लोक प्रत्यक्ष स्थूल जगालाच सत्य मानितात.

आम्हाला में प्रत्यक्ष दिसते तेवढेच खरे’ असे मानणारे ते मूड अतींद्रिय धर्मांदिकांवर विश्वास ठेवीत नाहींत. पण हे राजि, घरमविषयीं सासंक होणाऱ्या अशा पुरु पाना प्रायचित्त सांगितलेले नाही.

धनादि विषयाचे सतत चिंतन करणाऱ्या पुरुषाला धर्मानंच प्राप्त होणारे लोक कधी मिळत नाहीत.

वेदसंज्ञक श्रेष्ट प्रमाणापासून पराङ्मुख होऊन वेद-शाखार्थाची निंदा करणारा व काम-टोमांमध्ये अत्यंत आसक्त होणारा मूड थोर नरकात पढतो.

पण जो शुद्धबुद्धि पुरुष धर्मालाच श्रेष्ठ मानून निःशंक मनाने सतत व्याचेंच आचरण करितो, तो पर बर्फी] अनंत सुख भोगितो.

कर्षिणी दिग्प ट्टी में जाणलेल्या वेदप्रामाण्य कें ठहंधन करून च्मा छीने जाणलेल्या वेदत्रामाण्यायचें] उड्ुंचन करुन चम्माणा गन देण्यरा व सर्व शास््ायाचें गातिकनम करूुन ब्येच्छ वाचस्म कर्मारा मूह बनेत वन्य सुखाला पास्सा होतो.

ह मामिनि, ज्याला कधी वेदवाक्य व शिष्टाचार यातील कांईिच प्रमाण वाटत नाही, त्याला परसोहि नाही व हा डोकी नाहीं, असें तूं निक्रित जाण.है याेनि, सर्वज्ञ व सर्वार्थदर्शी पाणी सांगितलेल्या समानता आचरण शिष्टकोक मोड्या धड्नें करितात है इवाहि अवगत वाहे, यास्व है.

लेखक Unknown
भाषामराठी
एकूण पृष्ठे 291
Pdf साइज़23.8 MB
CategoryReligious

Related PDFs

आदित्य हृदय स्तोत्र संपूर्ण पाठ PDF Hindi

श्री गणपती स्तोत्र PDF In Marathi

Mahabharat PDF

श्रीमन महाभारत वनपर्व – Mahabharat Van Parva Book/Pustak Pdf Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!