મહાભારત ગુજરાતી ગ્રંથ | Mahabharat PDF In Gujarati

ગુજરાતી મહાભારત – Mahabharat Granth Book PDF Free Download

પુસ્તક નો એક મશીની અંશ

ગુરુ-આજ્ઞા વિના આહાર આદરી, નહીં શિષ્યને ધમ.” ૨ ધાવતાં જે ધરય પડે, તે હાં બહુ અપે કીજે; કરિષ્યને શિખામણ દીધી, “તેમ કરશે કમં; ” શૂલપણે વિવા નહીં પામે, જુઓ વિમાની મમ.

પછી વચન પ્રભુનું છીણું ચાવી, મૂછ્યું શણુનું ખીર; તે સ્કૂલ શરીર. *દિવસે ત્યાં દેખે નë, ને, યે નેત્ર અધ; વનમધ્ય રૂ૫ એક અબ્ધ ૫ડયો થયો ગતિમન્દ. કષ્ટ સકે રીસાવી એ,” વિમાગે ઋષિ મુન્ય.

પ્રાત કાલ થશે એમ કરતા, જોતા ચાલ્યા વન્ય; વન ગર ગુફા ગિરિવર કઠ, સાદ કરે “ઉપમન્યુ ?” ઉપમન્યુ! ઉપમન્યુ! હે ઉપમન્યુ!” કહિ, સાદ કયાં બે સ્પાર;

ઉપમન્યુ અતિ આદર કરી, પ્રદક્ષિણા અતિ ગુરુને કરી; મનમા ધરી આશ્રમ તત્ક્ષણ ચાલ્યા રે.ઢાલ-મન્ય ધરી આથમ્ય ચાલિયા, જે પાતા સ્વસ્થાન;

આરણી વેદ રહ્યા તે સ્થાનિક, નિત્ય કરે ગુરુપદ ધ્યાન,એક વાર તમે આવી , ગયા હતા શાલી-કદાયું; એમ કરતા તે પાલ્યન થી ને, રહ્યુ દિવસ ને રાત;

કેમ નાખી નાખી થાકી, પશ્ન તોળ્યું નવિ નહિ નીર; ગુરુષાર્થ જાણી ને આણી, પછિ ધ આર્દૂ શરીર.અવિ આરત્ય ગુનો લાગી, સ્ટાર ય પરભાત,

“ શું કાળી રાત્રે બેન ન આવ્યો ? મેઘો તોયે મુન્ય;” વેદ શિષ્ય સહ્યાગે તેડી, જેવા ચાલ્યો વન્ય.

શાલ્ય સમીપે વેગે આવ્યા, સાદ સ્ય દસ વીસ; પુણ્ય આણિ શ્રવણે નવિ સાભલે, કાદ-ભરિ શિષ્ય. વલિ આઘેરા જોતા જોતા, આધ્યા શાલ્ય મુંજાય;આહિર !

આ1િ માલ છે ને થમ્બ’ તો તા:જલદ મન્સગે ઉstવલ, સ્થૂલ થયુ અતિ દે કહે, “ કષ્ટ કાણું કારણ કીધું? કે કુણિ ઢાળી પડવું ? કહે પુત્ર!

તું એમ કાં પ યા ? કહે મુઝ સાચી વાત?” પાવસ પાણી બહુ ઃ આવ્યું, બાંધ્યું નવિ રહી તેલ. તમે વચન કહું તું મને, રખે વહી જાય નીર કૃપા કરી મુનિવરૈ વર આપે, “ રોદ વિવાહ તે પામી;” વિ અને વચન કેવા લાગે, રહ્યો

ચારણ્ય શિર નામી. અંતર્યામી, ક્રિપા આણી, પ્રસન્ન હવા ઋષિરાજ; * જે ત હા કરે કલ્પના, સિદ્ધ કશિ તે કાજ. શ્રી ગુરુ વાણી ચિત્ર ચડાવી, માંડવો તે આશ્રમ,આરણી તે વિદ્યા પરિપૂર્ણ, પામ્યો પૃથ્વી ધર્મે;

લેખકમહર્ષિ વેદવ્યાસ-Maharshi Vedavyas
ભાષાગુજરાતી
કુલ પૃષ્ઠ487
PDF સાઇઝ6.1 MB
Categoryધાર્મિક(Religious)

Download કરે પાંચ ભાગ

ડાઉનલોડ ગ્રંથ 1

ડાઉનલોડ ગ્રંથ 2

ડાઉનલોડ ગ્રંથ 3

ડાઉનલોડ ગ્રંથ 4

ડાઉનલોડ ગ્રંથ 5

Related PDFs

મહાભારત ગુજરાતી પદસ્કંદ ગ્રંથ – Mahabharat Gujarati Book/Pustak Pdf Free Download

1 thought on “મહાભારત ગુજરાતી ગ્રંથ | Mahabharat PDF In Gujarati”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *