મહાભારત ગુજરાતી ગ્રંથ | Mahabharat PDF In Gujarati

‘મહાભારત ગુજરાતી ગ્રંથ’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘Mahabharat Granth’ using the download button.

ગુજરાતી મહાભારત – Mahabharat Granth PDF Free Download

મહાભારત ગુજરાતી ગ્રંથ

ગુરુ-આજ્ઞા વિના આહાર આદરી, નહીં શિષ્યને ધમ.” ૨ ધાવતાં જે ધરય પડે, તે હાં બહુ અપે કીજે; કરિષ્યને શિખામણ દીધી, “તેમ કરશે કમં; ” શૂલપણે વિવા નહીં પામે, જુઓ વિમાની મમ.

પછી વચન પ્રભુનું છીણું ચાવી, મૂછ્યું શણુનું ખીર; તે સ્કૂલ શરીર. *દિવસે ત્યાં દેખે નë, ને, યે નેત્ર અધ; વનમધ્ય રૂ૫ એક અબ્ધ ૫ડયો થયો ગતિમન્દ. કષ્ટ સકે રીસાવી એ,” વિમાગે ઋષિ મુન્ય.

પ્રાત કાલ થશે એમ કરતા, જોતા ચાલ્યા વન્ય; વન ગર ગુફા ગિરિવર કઠ, સાદ કરે “ઉપમન્યુ ?” ઉપમન્યુ! ઉપમન્યુ! હે ઉપમન્યુ!” કહિ, સાદ કયાં બે સ્પાર;

ઉપમન્યુ અતિ આદર કરી, પ્રદક્ષિણા અતિ ગુરુને કરી; મનમા ધરી આશ્રમ તત્ક્ષણ ચાલ્યા રે.ઢાલ-મન્ય ધરી આથમ્ય ચાલિયા, જે પાતા સ્વસ્થાન;

આરણી વેદ રહ્યા તે સ્થાનિક, નિત્ય કરે ગુરુપદ ધ્યાન,એક વાર તમે આવી , ગયા હતા શાલી-કદાયું; એમ કરતા તે પાલ્યન થી ને, રહ્યુ દિવસ ને રાત;

કેમ નાખી નાખી થાકી, પશ્ન તોળ્યું નવિ નહિ નીર; ગુરુષાર્થ જાણી ને આણી, પછિ ધ આર્દૂ શરીર.અવિ આરત્ય ગુનો લાગી, સ્ટાર ય પરભાત,

“ શું કાળી રાત્રે બેન ન આવ્યો ? મેઘો તોયે મુન્ય;” વેદ શિષ્ય સહ્યાગે તેડી, જેવા ચાલ્યો વન્ય.

શાલ્ય સમીપે વેગે આવ્યા, સાદ સ્ય દસ વીસ; પુણ્ય આણિ શ્રવણે નવિ સાભલે, કાદ-ભરિ શિષ્ય. વલિ આઘેરા જોતા જોતા, આધ્યા શાલ્ય મુંજાય;આહિર !

આ1િ માલ છે ને થમ્બ’ તો તા:જલદ મન્સગે ઉstવલ, સ્થૂલ થયુ અતિ દે કહે, “ કષ્ટ કાણું કારણ કીધું? કે કુણિ ઢાળી પડવું ? કહે પુત્ર!

તું એમ કાં પ યા ? કહે મુઝ સાચી વાત?” પાવસ પાણી બહુ ઃ આવ્યું, બાંધ્યું નવિ રહી તેલ. તમે વચન કહું તું મને, રખે વહી જાય નીર કૃપા કરી મુનિવરૈ વર આપે, “ રોદ વિવાહ તે પામી;” વિ અને વચન કેવા લાગે, રહ્યો

ચારણ્ય શિર નામી. અંતર્યામી, ક્રિપા આણી, પ્રસન્ન હવા ઋષિરાજ; * જે ત હા કરે કલ્પના, સિદ્ધ કશિ તે કાજ.

શ્રી ગુરુ વાણી ચિત્ર ચડાવી, માંડવો તે આશ્રમ,આરણી તે વિદ્યા પરિપૂર્ણ, પામ્યો પૃથ્વી ધર્મે;ઊપર બતાવવ્રામા આવેવ* સાહિત્ય વિકમની ગોળમી સદીના ઉત્તગધનો અને આખી સત્તરમી સદીનો પરિપાક છે

જે સમયે એક ખાગતૂ નરસિ“હ મહેતા ચૂજરાતી ભાષાને સમદ કગ્વાતી પેગ્વીમા હતા તેજ મમમે તવ ગજરાતમાં પદ્મનાભ, ભાવણુ, ભીમ, તેમજ કાક્ધિવાદમાં માડણુ, થીધગ વગેરે કવિયો અને તે પછી નગ્મિ”ટ મહેતાત શિષ્યમણ્ડવ, એ જ્ઞો માતૃભાષાની બનતી ગેવા કચ્વામા ઉલ્ષતજ હતા માત કાવ્યમાહિત્યજજ આ બે સદીમા ખેડાયૂ છે, એટલૂજ નથી પત્તુ ગઘ્યસાહિત્ય પણુ ખેડાતૂ હત્‌.

મહાભા?ત, ભાગવત, ગમાયણુના આખા ગૂજ?ાતી ગઘ-શાપાન્તરો પણુ આ મમયમા 9ઞાયા છે, ભગવદ્‌મીતાના તે એ સમયના કેટવાધે બનુ હમ્તદ્િખિત દશામાં ઢમ્તલિખિત શ્રન્થ ભરડારામાં મોગ્તૃદ છે,

મા તો માત્ર જૈનેતર કવિયોતી વાત થઈ બીછ બાનૂ જૈત વિગ્ક્ત સાધુઓ પોતાના ઉપાશ્રધોઃમાં કદાપિ ડરી હામ મેદ નધી, જૈનેત? લેખકોમે જેટલૂ” સાહિત્ય ગર્ખૂ કે એના કરતા અતેકગણુ’ ક્ષાહિય આ યુગમાં અને આ યુગ પહેધા જૈનસાધુએયે સમજ માતૃભાયાવ ગરવ વધાગ્વાનૃ માત મેળવ્યુ છે.

થ્રી મોદનવાવ દલીચન્દ દેશાઇમે જૈનગુર્જર્‌ કવિધોદ એ મથાળા તીચે કીમતી બે શ્રન્થા અર્પી આપણુતે જત સાધુઓની માતૃભાષાની મેવાઓનેો “પરિચય બતાવ્યો છે. તેતજ આનન્દકાવ્યમહેદધિના આઠ ગ્રન્થો

લેખકમહર્ષિ વેદવ્યાસ-Maharshi Vedavyas
ભાષાગુજરાતી
કુલ પૃષ્ઠ487
PDF સાઇઝ6.1 MB
Categoryધાર્મિક(Religious)

Download કરે પાંચ ભાગ

ડાઉનલોડ ગ્રંથ 1

ડાઉનલોડ ગ્રંથ 2

ડાઉનલોડ ગ્રંથ 3

ડાઉનલોડ ગ્રંથ 4

ડાઉનલોડ ગ્રંથ 5

Related PDFs

શ્રીમદ ભાગવત રહસ્ય PDF In Gujarati

મહાભારત ગુજરાતી પદસ્કંદ ગ્રંથ – Mahabharat Gujarati Pdf Free Download

1 thought on “મહાભારત ગુજરાતી ગ્રંથ | Mahabharat PDF In Gujarati”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!