શ્રીમદ ભાગવત રહસ્ય | Bhagwat Rahasya PDF In Gujarati

શ્રીમદ ભાગવત – Shrimad Bhagwat Rahasya Book/Pustak Pdf Free Download

પુસ્તક નો એક મશીની અંશ

સાંજે અને પ્રગટે છે. રાત્રે. સંધ્યાકાળે પ્રભુના નામનો જપ કરે, તો કામ મનમાં પ્રવેશી શકશે નહીં. જીવમાત્રને નિહાળવા બમણી કરે છે. તેથી સાયંકાળે સ્ત્રીસંગ કરવાથી શંકરનું અપમાન થાય તેથી અનર્થ થાય. શંકર ભગવાન જોર સે તે સત કરશે. શિવજી ભ્રમ પારણું કરે છે.

જગતને વૈરાગ્ય નો બાપ કરે છે શરીરના લાઢ બહુ નહિ કરે. આ શરીર એક દિવસ સ્મશાનમાં જવાનું છે તે હંમેશા યાદ રાખે, ગૃહસ્થાશ્રમ માટે છે.

ગૃહસ્થાશ્રમ વિલાસ માટે નથી, વૈરાગ્ય માટે છે, નિયમથી કામનો વિનાશ કરવા આ ગૃહસ્થાશ્રમ છે. કામ એ દુષ્ટ છે કે એકવાર હૃધ્યમાં પ્રવેશ કર્યા પછી તે નીકળતું નથી.

કામ એક વખત અદર પ્રવેશ કરી જાય પછી તમારું ડહાપણુ ચાલી અવસર જ ન મળે. તો તમે દેખાતા નથી. પુલ અને સૂર્ય ન દેખાય એટલે શું સૂય નથી ?

ધર્મને ન માનનાર, ઈશ્વરને ન માનનાર યુવકના મોટાભાઈ . સર્વમાં મારો નારાયણનું રહેલા છે એ ભેદભાવ રાખે તો પાપ થાય નહિ, દિતિએ કશ્યપ નું કહ્યું માન્યું નહિ.

કશ્યપ ઋષિ ક્ષતિના દુરાગ્રહ ને વશ થયા. દિતિ અને પોતાની ભૂલ સમવાય પાછળથી દિતિ પણું પસ્તાયો છે. દિતિએ કશ્યપની ન કરી. શિશ ની થામા માંગી.

કાય પે કહ્યું કે તમારા ગર્ભમાંથી બે રાઈસે બહાર આવશે. રસ્તામાં હાડકાંને કયા’ પકડ્યો હાથ તો કોઈ તેને મૂકતું નથી, કમ દાઈ જાય પતિ-પત્ની સંયમ ન રાખે છે તેને ત્યાં પાપી પ્રજા ઉત્પન્ન થાય છે.

અમાવસ્યા, તેમજ ।તો તમે દેખાતા નથી. પુલ અને સૂર્ય ન દેખાય એટલે શું સૂય નથી ? ધર્મને ન માનનાર, ઈશ્વરને ન માનનાર યુવકના મોટાભાઈ કહે. સર્વમાં મારો નારાયણનું રહેલા છે એ ભેદભાવ રાખે તો પાપ થાય નહિ,

દિતિએ કશ્યપ નું કહ્યું માન્યું નહિ. કશ્યપ ઋષિ ક્ષતિના દુરાગ્રહ ને વશ થયા. દિતિ અને પોતાની ભૂલ સમવાય પાછળથી દિતિ પણું પસ્તાયો છે. દિતિએ કશ્યપની ન કરી. શિશ ની થામા માંગી.

ડોંગરેજી મહારાજ ભાગવત કથા

લેખકડોંગરેજી મહારાજ-Dongreji Maharaj
ભાષાગુજરાતી
કુલ પૃષ્ઠ366
Pdf સાઇઝ180.3 MB
Categoryધાર્મિક(Religious)

શ્રીમદ્ ભાગવત રહસ્ય – Shrimad Bhagwat Rahasya Book/Pustak Pdf Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *