શ્રીમદ ભાગવત રહસ્ય | Bhagwat Rahasya PDF In Gujarati

‘શ્રીમદ ભાગવત’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘Bhagwat Rahasya’ using the download button.

શ્રીમદ ભાગવત – Shrimad Bhagwat Rahasya Pdf Free Download

શ્રીમદ ભાગવત

સાંજે અને પ્રગટે છે. રાત્રે. સંધ્યાકાળે પ્રભુના નામનો જપ કરે, તો કામ મનમાં પ્રવેશી શકશે નહીં. જીવમાત્રને નિહાળવા બમણી કરે છે. તેથી સાયંકાળે સ્ત્રીસંગ કરવાથી શંકરનું અપમાન થાય તેથી અનર્થ થાય. શંકર ભગવાન જોર સે તે સત કરશે. શિવજી ભ્રમ પારણું કરે છે.

જગતને વૈરાગ્ય નો બાપ કરે છે શરીરના લાઢ બહુ નહિ કરે. આ શરીર એક દિવસ સ્મશાનમાં જવાનું છે તે હંમેશા યાદ રાખે, ગૃહસ્થાશ્રમ માટે છે.

ગૃહસ્થાશ્રમ વિલાસ માટે નથી, વૈરાગ્ય માટે છે, નિયમથી કામનો વિનાશ કરવા આ ગૃહસ્થાશ્રમ છે. કામ એ દુષ્ટ છે કે એકવાર હૃધ્યમાં પ્રવેશ કર્યા પછી તે નીકળતું નથી.

કામ એક વખત અદર પ્રવેશ કરી જાય પછી તમારું ડહાપણુ ચાલી અવસર જ ન મળે. તો તમે દેખાતા નથી. પુલ અને સૂર્ય ન દેખાય એટલે શું સૂય નથી ?

ધર્મને ન માનનાર, ઈશ્વરને ન માનનાર યુવકના મોટાભાઈ . સર્વમાં મારો નારાયણનું રહેલા છે એ ભેદભાવ રાખે તો પાપ થાય નહિ, દિતિએ કશ્યપ નું કહ્યું માન્યું નહિ.

કશ્યપ ઋષિ ક્ષતિના દુરાગ્રહ ને વશ થયા. દિતિ અને પોતાની ભૂલ સમવાય પાછળથી દિતિ પણું પસ્તાયો છે. દિતિએ કશ્યપની ન કરી. શિશ ની થામા માંગી.

કાય પે કહ્યું કે તમારા ગર્ભમાંથી બે રાઈસે બહાર આવશે. રસ્તામાં હાડકાંને કયા’ પકડ્યો હાથ તો કોઈ તેને મૂકતું નથી, કમ દાઈ જાય પતિ-પત્ની સંયમ ન રાખે છે તેને ત્યાં પાપી પ્રજા ઉત્પન્ન થાય છે.

અમાવસ્યા, તેમજ ।તો તમે દેખાતા નથી. પુલ અને સૂર્ય ન દેખાય એટલે શું સૂય નથી ? ધર્મને ન માનનાર, ઈશ્વરને ન માનનાર યુવકના મોટાભાઈ કહે. સર્વમાં મારો નારાયણનું રહેલા છે એ ભેદભાવ રાખે તો પાપ થાય નહિ,

દિતિએ કશ્યપ નું કહ્યું માન્યું નહિ. કશ્યપ ઋષિ ક્ષતિના દુરાગ્રહ ને વશ થયા. દિતિ અને પોતાની ભૂલ સમવાય પાછળથી દિતિ પણું પસ્તાયો છે. દિતિએ કશ્યપની ન કરી. શિશ ની થામા માંગી.

ડોંગરેજી મહારાજ ભાગવત કથા

લેખકડોંગરેજી મહારાજ-Dongreji Maharaj
ભાષાગુજરાતી
કુલ પૃષ્ઠ366
Pdf સાઇઝ180.3 MB
Categoryધાર્મિક(Religious)

Related PDFs

श्री दासबोध समर्थ रामदास चरित्र सहित PDF In Marathi

सार्थ अमृतानुभव आणि चांगदेव पासष्टि PDF In Marathi

શ્રીમદ્ ભાગવત રહસ્ય – Shrimad Bhagwat Rahasya Pdf Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!