శ్రీ దేవ్యథర్వశీర్షం | Devi Atharvashirsha PDF In Telugu

‘శ్రీ దేవ్యథర్వశీర్షం’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘Devi Atharvashirsha’ using the download button.

శ్రీ దేవ్యథర్వశీర్షం – Devi Atharvashirsha PDF Free Download

శ్రీ దేవ్యథర్వశీర్షం

ఓం సర్వే వై దేవా దేవీముపతస్థుః కాసి త్వం మహాదేవీతి || ౧ ||

సాఽబ్రవీదహం బ్రహ్మస్వరూపిణీ |
మత్తః ప్రకృతిపురుషాత్మకం జగత్ |
శూన్యం చాశూన్యం చ || ౨ ||

అహమానన్దానానన్దౌ |
అహం విజ్ఞానావిజ్ఞానే |
అహం బ్రహ్మాబ్రహ్మణి వేదితవ్యే |
అహం పంచభూతాన్యపంచభూతాని |
అహమఖిలం జగత్ || ౩ ||

వేదోఽహమవేదోఽహమ్ |
విద్యాఽహమవిద్యాఽహమ్ |
అజాఽహమనజాఽహమ్ |
అధశ్చోర్ధ్వం చ తిర్యక్చాహమ్ || ౪ ||

అహం రుద్రేభిర్వసుభిశ్చరామి |
అహమాదిత్యైరుత విశ్వదేవైః |
అహం మిత్రావరుణావుభౌ బిభర్మి |
అహమిన్ద్రాగ్నీ అహమశ్వినావుభౌ || ౫ ||

అహం సోమం త్వష్టారం పూషణం భగం దధామి |
అహం విష్ణుమురుక్రమం బ్రహ్మాణముత ప్రజాపతిం దధామి || ౬ ||

అ॒హం ద॑ధామి॒ ద్రవి॑ణం హ॒విష్మ॑తే సుప్రా॒వ్యే॒౩ యజ॑మానాయ సున్వ॒తే |
అ॒హం రాష్ట్రీ॑ స॒oగమ॑నీ॒ వసూ॑నాం చికి॒తుషీ॑ ప్రథ॒మా య॒జ్ఞియా॑నామ్ |
అ॒హం సు॑వే పి॒తర॑మస్య మూ॒ర్ధన్మమ॒ యోని॑ర॒ప్స్వన్తః స॑ము॒ద్రే |
య ఏవం వేద | స దేవీం సంపదమాప్నోతి || ౭ ||

తే దేవా అబ్రువన్ –
నమో దేవ్యై మహాదేవ్యై శివాయై సతతం నమః |
నమః ప్రకృత్యై భద్రాయై నియతాః ప్రణతాః స్మ తామ్ || ౮ ||

తామ॒గ్నివ॑ర్ణా॒o తప॑సా జ్వల॒న్తీం వై॑రోచ॒నీం క॑ర్మఫ॒లేషు॒ జుష్టా”మ్ |
దు॒ర్గాం దే॒వీం శర॑ణం ప్రప॑ద్యామహేఽసురాన్నాశయిత్ర్యై తే నమః || ౯ ||

(ఋ.వే.౮.౧౦౦.౧౧)
దే॒వీం వాచ॑మజనయన్త దే॒వాస్తాం వి॒శ్వరూ॑పాః ప॒శవో॑ వదన్తి |
సా నో॑ మ॒న్ద్రేష॒మూర్జ॒o దుహా॑నా ధే॒నుర్వాగ॒స్మానుప॒ సుష్టు॒తైతు॑ || ౧౦ ||

కాలరాత్రీం బ్రహ్మస్తుతాం వైష్ణవీం స్కన్దమాతరమ్ |
సరస్వతీమదితిం దక్షదుహితరం నమామః పావనాం శివామ్ || ౧౧ ||

మహాలక్ష్మ్యై చ విద్మహే సర్వశక్త్యై చ ధీమహి |
తన్నో దేవీ ప్రచోదయాత్ || ౧౨ ||

అదితిర్హ్యజనిష్ట దక్ష యా దుహితా తవ |
తాం దేవా అన్వజాయన్త భద్రా అమృతబన్ధవః || ౧౩ ||

కామో యోనిః కమలా వజ్రపాణి-
ర్గుహా హసా మాతరిశ్వాభ్రమిన్ద్రః |
పునర్గుహా సకలా మాయయా చ
పురూచ్యైషా విశ్వమాతాదివిద్యోమ్ || ౧౪ ||

ఏషాఽఽత్మశక్తిః |
ఏషా విశ్వమోహినీ |
పాశాంకుశధనుర్బాణధరా |
ఏషా శ్రీమహావిద్యా |
య ఏవం వేద స శోకం తరతి || ౧౫ ||

నమస్తే అస్తు భగవతి మాతరస్మాన్పాహి సర్వతః || ౧౬ ||

సైషాష్టౌ వసవః |
సైషైకాదశ రుద్రాః |
సైషా ద్వాదశాదిత్యాః |
సైషా విశ్వేదేవాః సోమపా అసోమపాశ్చ |
సైషా యాతుధానా అసురా రక్షాంసి పిశాచా యక్షా సిద్ధాః |
సైషా సత్త్వరజస్తమాంసి |
సైషా బ్రహ్మవిష్ణురుద్రరూపిణీ |
సైషా ప్రజాపతీన్ద్రమనవః |
సైషా గ్రహనక్షత్రజ్యోతీంషి | కలాకాష్ఠాదికాలరూపిణీ |
తామహం ప్రణౌమి నిత్యమ్ |
పాపాపహారిణీం దేవీం భుక్తిముక్తిప్రదాయినీమ్ |
అనంతాం విజయాం శుద్ధాం శరణ్యాం శివదాం శివామ్ || ౧౭ ||

వియదీకారసంయుక్తం వీతిహోత్రసమన్వితమ్ |
అర్ధేన్దులసితం దేవ్యా బీజం సర్వార్థసాధకమ్ || ౧౮ ||

ఏవమేకాక్షరం బ్రహ్మ యతయః శుద్ధచేతసః |
ధ్యాయన్తి పరమానన్దమయా జ్ఞానాంబురాశయః || ౧౯ ||

వాఙ్మాయా బ్రహ్మసూస్తస్మాత్ షష్ఠం వక్త్రసమన్వితమ్ |
సూర్యోఽవామశ్రోత్రబిన్దుసంయుక్తష్టాత్తృతీయకః |
నారాయణేన సమ్మిశ్రో వాయుశ్చాధరయుక్తతః |
విచ్చే నవార్ణకోఽర్ణః స్యాన్మహదానన్దదాయకః || ౨౦ ||

హృత్పుండరీకమధ్యస్థాం ప్రాతఃసూర్యసమప్రభామ్ |
పాశాంకుశధరాం సౌమ్యాం వరదాభయహస్తకామ్ |
త్రినేత్రాం రక్తవసనాం భక్తకామదుఘాం భజే || ౨౧ ||

నమామి త్వాం మహాదేవీం మహాభయవినాశినీమ్ |
మహాదుర్గప్రశమనీం మహాకారుణ్యరూపిణీమ్ || ౨౨ ||

యస్యాః స్వరూపం బ్రహ్మాదయో న జానన్తి తస్మాదుచ్యతే అజ్ఞేయా |
యస్యా అన్తో న లభ్యతే తస్మాదుచ్యతే అనన్తా |
యస్యా లక్ష్యం నోపలక్ష్యతే తస్మాదుచ్యతే అలక్ష్యా |
యస్యా జననం నోపలభ్యతే తస్మాదుచ్యతే అజా |
ఏకైవ సర్వత్ర వర్తతే తస్మాదుచ్యతే ఏకా |
ఏకైవ విశ్వరూపిణీ తస్మాదుచ్యతే నైకా |
అత ఏవోచ్యతే అజ్ఞేయానన్తాలక్ష్యాజైకా నైకేతి || ౨౩ ||

మన్త్రాణాం మాతృకా దేవీ శబ్దానాం జ్ఞానరూపిణీ |
జ్ఞానానాం చిన్మయాతీతా శూన్యానాం శూన్యసాక్షిణీ |
యస్యాః పరతరం నాస్తి సైషా దుర్గా ప్రకీర్తితా || ౨౪ ||

తాం దుర్గాం దుర్గమాం దేవీం దురాచారవిఘాతినీమ్ |
నమామి భవభీతోఽహం సంసారార్ణవతారిణీమ్ || ౨౫ ||

ఇదమథర్వశీర్షం యోఽధీతే స పంచాథర్వశీర్షజపఫలమాప్నోతి |
ఇదమథర్వశీర్షమజ్ఞాత్వా యోఽర్చాం స్థాపయతి |
శతలక్షం ప్రజప్త్వాఽపి సోఽర్చాసిద్ధిం న విన్దతి |
శతమష్టోత్తరం చాస్య పురశ్చర్యావిధిః స్మృతః |
దశవారం పఠేద్యస్తు సద్యః పాపైః ప్రముచ్యతే |
మహాదుర్గాణి తరతి మహాదేవ్యాః ప్రసాదతః | ౨౬ ||

సాయమధీయానో దివసకృతం పాపం నాశయతి |
ప్రాతరధీయానో రాత్రికృతం పాపం నాశయతి |
సాయం ప్రాతః ప్రయుంజానో అపాపో భవతి |
నిశీథే తురీయసంధ్యాయాం జప్త్వా వాక్సిద్ధిర్భవతి |
నూతనాయాం ప్రతిమాయాం జప్త్వా దేవతాసాన్నిధ్యం భవతి |
ప్రాణప్రతిష్ఠాయాం జప్త్వా ప్రాణానాం ప్రతిష్ఠా భవతి |
భౌమాశ్విన్యాం మహాదేవీసన్నిధౌ జప్త్వా మహామృత్యుం తరతి |
స మహామృత్యుం తరతి |
య ఏవం వేద |
ఇత్యుపనిషత్ || ౨౭ ||

ఇతి శ్రీ దేవ్యథర్వశీర్షం |

Language Telugu
No. of Pages7
PDF Size0.02 MB
CategoryReligion
Source/Credits

Related PDFs

Sundarakanda Complete PDF In Telugu

శ్రీమద్ భగవద్గీత In Telugu PDF

हवन आहुति मंत्र PDF In Sanskrit PDF

Devi Atharvashirsha PDF

Devi Atharvashirsha PDF In Kannada

Devi Atharvashirsha PDF In Tamil

Devi Atharvashirsha PDF In Hindi

శ్రీ దేవ్యథర్వశీర్షం – Devi Atharvashirsha PDF Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!