ಶ್ರೀ ದೇವ್ಯಥರ್ವಶೀರ್ಷಂ | Devi Atharvashirsha PDF In Kannada

‘ಶ್ರೀ ದೇವ್ಯಥರ್ವಶೀರ್ಷಂ’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘Devi Atharvashirsha’ using the download button.

ಶ್ರೀ ದೇವ್ಯಥರ್ವಶೀರ್ಷಂ – Devi Atharvashirsha PDF Free Download

ಶ್ರೀ ದೇವ್ಯಥರ್ವಶೀರ್ಷಂ

ಓಂ ಸರ್ವೇ ವೈ ದೇವಾ ದೇವೀಮುಪತಸ್ಥುಃ ಕಾಸಿ ತ್ವಂ ಮಹಾದೇವೀತಿ || ೧ ||

ಸಾಽಬ್ರವೀದಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣೀ |
ಮತ್ತಃ ಪ್ರಕೃತಿಪುರುಷಾತ್ಮಕಂ ಜಗತ್ |
ಶೂನ್ಯಂ ಚಾಶೂನ್ಯಂ ಚ || ೨ ||

ಅಹಮಾನನ್ದಾನಾನನ್ದೌ |
ಅಹಂ ವಿಜ್ಞಾನಾವಿಜ್ಞಾನೇ |
ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಬ್ರಹ್ಮಣಿ ವೇದಿತವ್ಯೇ |
ಅಹಂ ಪಂಚಭೂತಾನ್ಯಪಂಚಭೂತಾನಿ |
ಅಹಮಖಿಲಂ ಜಗತ್ || ೩ ||

ವೇದೋಽಹಮವೇದೋಽಹಮ್ |
ವಿದ್ಯಾಽಹಮವಿದ್ಯಾಽಹಮ್ |
ಅಜಾಽಹಮನಜಾಽಹಮ್ |
ಅಧಶ್ಚೋರ್ಧ್ವಂ ಚ ತಿರ್ಯಕ್ಚಾಹಮ್ || ೪ ||

ಅಹಂ ರುದ್ರೇಭಿರ್ವಸುಭಿಶ್ಚರಾಮಿ |
ಅಹಮಾದಿತ್ಯೈರುತ ವಿಶ್ವದೇವೈಃ |
ಅಹಂ ಮಿತ್ರಾವರುಣಾವುಭೌ ಬಿಭರ್ಮಿ |
ಅಹಮಿನ್ದ್ರಾಗ್ನೀ ಅಹಮಶ್ವಿನಾವುಭೌ || ೫ ||

ಅಹಂ ಸೋಮಂ ತ್ವಷ್ಟಾರಂ ಪೂಷಣಂ ಭಗಂ ದಧಾಮಿ |
ಅಹಂ ವಿಷ್ಣುಮುರುಕ್ರಮಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಮುತ ಪ್ರಜಾಪತಿಂ ದಧಾಮಿ || ೬ ||

ಅಹಂ ದಧಾಮಿ ದ್ರವಿಣಂ ಹವಿಷ್ಮತೇ ಸುಪ್ರಾವ್ಯೇ೩ ಯಜಮಾನಾಯ ಸುನ್ವತೇ |
ಅಹಂ ರಾಷ್ಟ್ರೀ ಸಂಗಮನೀ ವಸೂನಾಂ ಚಿಕಿತುಷೀ ಪ್ರಥಮಾ ಯಜ್ಞಿಯಾನಾಮ್ |
ಅಹಂ ಸುವೇ ಪಿತರಮಸ್ಯ ಮೂರ್ಧನ್ಮಮ ಯೋನಿರಪ್ಸ್ವನ್ತಃ ಸಮುದ್ರೇ |
ಯ ಏವಂ ವೇದ | ಸ ದೇವೀಂ ಸಂಪದಮಾಪ್ನೋತಿ || ೭ ||

ತೇ ದೇವಾ ಅಬ್ರುವನ್ –
ನಮೋ ದೇವ್ಯೈ ಮಹಾದೇವ್ಯೈ ಶಿವಾಯೈ ಸತತಂ ನಮಃ |
ನಮಃ ಪ್ರಕೃತ್ಯೈ ಭದ್ರಾಯೈ ನಿಯತಾಃ ಪ್ರಣತಾಃ ಸ್ಮ ತಾಮ್ || ೮ ||

ತಾಮಗ್ನಿವರ್ಣಾಂ ತಪಸಾ ಜ್ವಲನ್ತೀಂ ವೈರೋಚನೀಂ ಕರ್ಮಫಲೇಷು ಜುಷ್ಟಾಮ್ |
ದುರ್ಗಾಂ ದೇವೀಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯಾಮಹೇಽಸುರಾನ್ನಾಶಯಿತ್ರ್ಯೈ ತೇ ನಮಃ || ೯ ||

(ಋ.ವೇ.೮.೧೦೦.೧೧)
ದೇವೀಂ ವಾಚಮಜನಯನ್ತ ದೇವಾಸ್ತಾಂ ವಿಶ್ವರೂಪಾಃ ಪಶವೋ ವದನ್ತಿ |
ಸಾ ನೋ ಮನ್ದ್ರೇಷಮೂರ್ಜಂ ದುಹಾನಾ ಧೇನುರ್ವಾಗಸ್ಮಾನುಪ ಸುಷ್ಟುತೈತು || ೧೦ ||

ಕಾಲರಾತ್ರೀಂ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ತುತಾಂ ವೈಷ್ಣವೀಂ ಸ್ಕನ್ದಮಾತರಮ್ |
ಸರಸ್ವತೀಮದಿತಿಂ ದಕ್ಷದುಹಿತರಂ ನಮಾಮಃ ಪಾವನಾಂ ಶಿವಾಮ್ || ೧೧ ||

ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ಚ ವಿದ್ಮಹೇ ಸರ್ವಶಕ್ತ್ಯೈ ಚ ಧೀಮಹಿ |
ತನ್ನೋ ದೇವೀ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ || ೧೨ ||

ಅದಿತಿರ್ಹ್ಯಜನಿಷ್ಟ ದಕ್ಷ ಯಾ ದುಹಿತಾ ತವ |
ತಾಂ ದೇವಾ ಅನ್ವಜಾಯನ್ತ ಭದ್ರಾ ಅಮೃತಬನ್ಧವಃ || ೧೩ ||

ಕಾಮೋ ಯೋನಿಃ ಕಮಲಾ ವಜ್ರಪಾಣಿ-
ರ್ಗುಹಾ ಹಸಾ ಮಾತರಿಶ್ವಾಭ್ರಮಿನ್ದ್ರಃ |
ಪುನರ್ಗುಹಾ ಸಕಲಾ ಮಾಯಯಾ ಚ
ಪುರೂಚ್ಯೈಷಾ ವಿಶ್ವಮಾತಾದಿವಿದ್ಯೋಮ್ || ೧೪ ||

ಏಷಾಽಽತ್ಮಶಕ್ತಿಃ |
ಏಷಾ ವಿಶ್ವಮೋಹಿನೀ |
ಪಾಶಾಂಕುಶಧನುರ್ಬಾಣಧರಾ |
ಏಷಾ ಶ್ರೀಮಹಾವಿದ್ಯಾ |
ಯ ಏವಂ ವೇದ ಸ ಶೋಕಂ ತರತಿ || ೧೫ ||

ನಮಸ್ತೇ ಅಸ್ತು ಭಗವತಿ ಮಾತರಸ್ಮಾನ್ಪಾಹಿ ಸರ್ವತಃ || ೧೬ ||

ಸೈಷಾಷ್ಟೌ ವಸವಃ |
ಸೈಷೈಕಾದಶ ರುದ್ರಾಃ |
ಸೈಷಾ ದ್ವಾದಶಾದಿತ್ಯಾಃ |
ಸೈಷಾ ವಿಶ್ವೇದೇವಾಃ ಸೋಮಪಾ ಅಸೋಮಪಾಶ್ಚ |
ಸೈಷಾ ಯಾತುಧಾನಾ ಅಸುರಾ ರಕ್ಷಾಂಸಿ ಪಿಶಾಚಾ ಯಕ್ಷಾ ಸಿದ್ಧಾಃ |
ಸೈಷಾ ಸತ್ತ್ವರಜಸ್ತಮಾಂಸಿ |
ಸೈಷಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುರುದ್ರರೂಪಿಣೀ |
ಸೈಷಾ ಪ್ರಜಾಪತೀನ್ದ್ರಮನವಃ |
ಸೈಷಾ ಗ್ರಹನಕ್ಷತ್ರಜ್ಯೋತೀಂಷಿ | ಕಲಾಕಾಷ್ಠಾದಿಕಾಲರೂಪಿಣೀ |
ತಾಮಹಂ ಪ್ರಣೌಮಿ ನಿತ್ಯಮ್ |
ಪಾಪಾಪಹಾರಿಣೀಂ ದೇವೀಂ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾಯಿನೀಮ್ |
ಅನಂತಾಂ ವಿಜಯಾಂ ಶುದ್ಧಾಂ ಶರಣ್ಯಾಂ ಶಿವದಾಂ ಶಿವಾಮ್ || ೧೭ ||

ವಿಯದೀಕಾರಸಂಯುಕ್ತಂ ವೀತಿಹೋತ್ರಸಮನ್ವಿತಮ್ |
ಅರ್ಧೇನ್ದುಲಸಿತಂ ದೇವ್ಯಾ ಬೀಜಂ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಕಮ್ || ೧೮ ||

ಏವಮೇಕಾಕ್ಷರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಯತಯಃ ಶುದ್ಧಚೇತಸಃ |
ಧ್ಯಾಯನ್ತಿ ಪರಮಾನನ್ದಮಯಾ ಜ್ಞಾನಾಂಬುರಾಶಯಃ || ೧೯ ||

ವಾಙ್ಮಾಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಸೂಸ್ತಸ್ಮಾತ್ ಷಷ್ಠಂ ವಕ್ತ್ರಸಮನ್ವಿತಮ್ |
ಸೂರ್ಯೋಽವಾಮಶ್ರೋತ್ರಬಿನ್ದುಸಂಯುಕ್ತಷ್ಟಾತ್ತೃತೀಯಕಃ |
ನಾರಾಯಣೇನ ಸಮ್ಮಿಶ್ರೋ ವಾಯುಶ್ಚಾಧರಯುಕ್ತತಃ |
ವಿಚ್ಚೇ ನವಾರ್ಣಕೋಽರ್ಣಃ ಸ್ಯಾನ್ಮಹದಾನನ್ದದಾಯಕಃ || ೨೦ ||

ಹೃತ್ಪುಂಡರೀಕಮಧ್ಯಸ್ಥಾಂ ಪ್ರಾತಃಸೂರ್ಯಸಮಪ್ರಭಾಮ್ |
ಪಾಶಾಂಕುಶಧರಾಂ ಸೌಮ್ಯಾಂ ವರದಾಭಯಹಸ್ತಕಾಮ್ |
ತ್ರಿನೇತ್ರಾಂ ರಕ್ತವಸನಾಂ ಭಕ್ತಕಾಮದುಘಾಂ ಭಜೇ || ೨೧ ||

ನಮಾಮಿ ತ್ವಾಂ ಮಹಾದೇವೀಂ ಮಹಾಭಯವಿನಾಶಿನೀಮ್ |
ಮಹಾದುರ್ಗಪ್ರಶಮನೀಂ ಮಹಾಕಾರುಣ್ಯರೂಪಿಣೀಮ್ || ೨೨ ||

ಯಸ್ಯಾಃ ಸ್ವರೂಪಂ ಬ್ರಹ್ಮಾದಯೋ ನ ಜಾನನ್ತಿ ತಸ್ಮಾದುಚ್ಯತೇ ಅಜ್ಞೇಯಾ |
ಯಸ್ಯಾ ಅನ್ತೋ ನ ಲಭ್ಯತೇ ತಸ್ಮಾದುಚ್ಯತೇ ಅನನ್ತಾ |
ಯಸ್ಯಾ ಲಕ್ಷ್ಯಂ ನೋಪಲಕ್ಷ್ಯತೇ ತಸ್ಮಾದುಚ್ಯತೇ ಅಲಕ್ಷ್ಯಾ |
ಯಸ್ಯಾ ಜನನಂ ನೋಪಲಭ್ಯತೇ ತಸ್ಮಾದುಚ್ಯತೇ ಅಜಾ |
ಏಕೈವ ಸರ್ವತ್ರ ವರ್ತತೇ ತಸ್ಮಾದುಚ್ಯತೇ ಏಕಾ |
ಏಕೈವ ವಿಶ್ವರೂಪಿಣೀ ತಸ್ಮಾದುಚ್ಯತೇ ನೈಕಾ |
ಅತ ಏವೋಚ್ಯತೇ ಅಜ್ಞೇಯಾನನ್ತಾಲಕ್ಷ್ಯಾಜೈಕಾ ನೈಕೇತಿ || ೨೩ ||

ಮನ್ತ್ರಾಣಾಂ ಮಾತೃಕಾ ದೇವೀ ಶಬ್ದಾನಾಂ ಜ್ಞಾನರೂಪಿಣೀ |
ಜ್ಞಾನಾನಾಂ ಚಿನ್ಮಯಾತೀತಾ ಶೂನ್ಯಾನಾಂ ಶೂನ್ಯಸಾಕ್ಷಿಣೀ |
ಯಸ್ಯಾಃ ಪರತರಂ ನಾಸ್ತಿ ಸೈಷಾ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಾ || ೨೪ ||

ತಾಂ ದುರ್ಗಾಂ ದುರ್ಗಮಾಂ ದೇವೀಂ ದುರಾಚಾರವಿಘಾತಿನೀಮ್ |
ನಮಾಮಿ ಭವಭೀತೋಽಹಂ ಸಂಸಾರಾರ್ಣವತಾರಿಣೀಮ್ || ೨೫ ||

ಇದಮಥರ್ವಶೀರ್ಷಂ ಯೋಽಧೀತೇ ಸ ಪಂಚಾಥರ್ವಶೀರ್ಷಜಪಫಲಮಾಪ್ನೋತಿ |
ಇದಮಥರ್ವಶೀರ್ಷಮಜ್ಞಾತ್ವಾ ಯೋಽರ್ಚಾಂ ಸ್ಥಾಪಯತಿ |
ಶತಲಕ್ಷಂ ಪ್ರಜಪ್ತ್ವಾಽಪಿ ಸೋಽರ್ಚಾಸಿದ್ಧಿಂ ನ ವಿನ್ದತಿ |
ಶತಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಚಾಸ್ಯ ಪುರಶ್ಚರ್ಯಾವಿಧಿಃ ಸ್ಮೃತಃ |
ದಶವಾರಂ ಪಠೇದ್ಯಸ್ತು ಸದ್ಯಃ ಪಾಪೈಃ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ |
ಮಹಾದುರ್ಗಾಣಿ ತರತಿ ಮಹಾದೇವ್ಯಾಃ ಪ್ರಸಾದತಃ | ೨೬ ||

ಸಾಯಮಧೀಯಾನೋ ದಿವಸಕೃತಂ ಪಾಪಂ ನಾಶಯತಿ |
ಪ್ರಾತರಧೀಯಾನೋ ರಾತ್ರಿಕೃತಂ ಪಾಪಂ ನಾಶಯತಿ |
ಸಾಯಂ ಪ್ರಾತಃ ಪ್ರಯುಂಜಾನೋ ಅಪಾಪೋ ಭವತಿ |
ನಿಶೀಥೇ ತುರೀಯಸಂಧ್ಯಾಯಾಂ ಜಪ್ತ್ವಾ ವಾಕ್ಸಿದ್ಧಿರ್ಭವತಿ |
ನೂತನಾಯಾಂ ಪ್ರತಿಮಾಯಾಂ ಜಪ್ತ್ವಾ ದೇವತಾಸಾನ್ನಿಧ್ಯಂ ಭವತಿ |
ಪ್ರಾಣಪ್ರತಿಷ್ಠಾಯಾಂ ಜಪ್ತ್ವಾ ಪ್ರಾಣಾನಾಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಭವತಿ |
ಭೌಮಾಶ್ವಿನ್ಯಾಂ ಮಹಾದೇವೀಸನ್ನಿಧೌ ಜಪ್ತ್ವಾ ಮಹಾಮೃತ್ಯುಂ ತರತಿ |
ಸ ಮಹಾಮೃತ್ಯುಂ ತರತಿ |
ಯ ಏವಂ ವೇದ |
ಇತ್ಯುಪನಿಷತ್ || ೨೭ ||

ಇತಿ ದೇವ್ಯಥರ್ವಶೀರ್ಷಂ |

Language Kannada
No. of Pages7
PDF Size0.01 MB
CategoryReligion
Source/Credits

Related PDFs

संपूर्ण गणपति अथर्वशिर्ष PDF In Hindi

हवन आहुति मंत्र PDF In Sanskrit PDF

Devi Atharvashirsha PDF

Devi Atharvashirsha PDF In Tamil

Devi Atharvashirsha PDF In Telugu

Devi Atharvashirsha PDF In Hindi

ಶ್ರೀ ದೇವ್ಯಥರ್ವಶೀರ್ಷಂ – Devi Atharvashirsha PDF Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!