ನವಗ್ರಹ ಸೂಕ್ತಮ್ | Navagraha Suktam PDF In Kannada

‘ನವಗ್ರಹ ಸೂಕ್ತಮ್’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘Navagraha Suktam’ using the download button.

ನವಗ್ರಹ ಸೂಕ್ತಮ್ – Navagraha Suktam PDF Free Download

ನವಗ್ರಹ ಸೂಕ್ತಮ್

ನವಗ್ರಹ ಸೂಕ್ತಂ ಒಂಬತ್ತು ಗ್ರಹಗಳು ಅಥವಾ ನವಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಪ್ರಬಲವಾದ ವೈದಿಕ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಿದೆ. ನವಗ್ರಹಗಳ ಅಶುಭ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಇದನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಜಪಿಸಿ.

ಓಂ ಶುಕ್ಲಾಮ್ಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಮ್ ।
ಪ್ರಸನ್ನವದನಮ್ ಧ್ಯಾಯೇತ್ಸರ್ವ ವಿಘ್ನೋಪಶಾನ್ತಯೇ ॥

ಓಂ ಭೂಃ ಓಂ ಭುವ॑: ಓಗ್ಂ॒ ಸುವ॑: ಓಂ ಮಹ॑: ಓಂ ಜನಃ ಓಂ ತಪ॑: ಓಗ್ಂ ಸ॒ತ್ಯಮ್ ಓಂ ತತ್ಸ॑ವಿ॒ತುರ್ವರೇ᳚ಽಣ್ಯಂ॒ ಭರ್ಗೋ॑ದೇ॒ವಸ್ಯ॑ ಧೀಮಹಿ ಧಿಯೋ॒ ಯೋ ನ॑: ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ಽತ್ ॥ ಓಂ ಆಪೋ॒ ಜ್ಯೋತೀ॒ರಸೋ॒ಽಮೃತಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॒ ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವ॒ರೋಮ್ ॥

ಮಮೋಪಾತ್ತ-ಸಮಸ್ತ-ದುರಿತಕ್ಷಯದ್ವಾರಾ ಶ್ರೀಪರಮೇಶ್ವರ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಆದಿತ್ಯಾದಿ ನವಗ್ರಹ ದೇವತಾ
ಪ್ರಸಾದ ಸಿಧ್ಯರ್ತಂ ಆದಿತ್ಯಾದಿ ನವಗ್ರಹ ನಮಸ್ಕಾರಾನ್ ಕರಿಷ್ಯೇ ॥

ಓಂ ಆಸ॒ತ್ಯೇನ॒ ರಜ॑ಸಾ॒ ವರ್ತ॑ಮಾನೋ ನಿವೇ॒ಶಯ॑ನ್ನ॒ಮೃತಂ॒ ಮರ್ತ್ಯ॑ಞ್ಚ ।
ಹಿ॒ರ॒ಣ್ಯಯೇ॑ನ ಸವಿ॒ತಾ ರಥೇ॒ನಾಽಽದೇ॒ವೋ ಯಾ॑ತಿ॒ಭುವ॑ನಾ ವಿ॒ಪಶ್ಯನ್॑ ॥
ಅ॒ಗ್ನಿಂ ದೂ॒ತಂ ವೃ॑ಣೀಮಹೇ॒ ಹೋತಾ॑ರಂ ವಿ॒ಶ್ವವೇ॑ದಸಮ್ ।
ಅ॒ಸ್ಯ ಯ॒ಜ್ಞಸ್ಯ॑ ಸು॒ಕ್ರತುಮ್᳚ ॥
ಯೇಷಾ॒ಮೀಶೇ॑ ಪಶು॒ಪತಿ॑: ಪಶೂ॒ನಾಂ ಚತು॑ಷ್ಪದಾಮು॒ತ ಚ॑ ದ್ವಿ॒ಪದಾ᳚ಮ್ ।
ನಿಷ್ಕ್ರೀ॑ತೋ॒ಽಯಂ ಯ॒ಜ್ಞಿಯಂ॑ ಭಾ॒ಗಮೇ॑ತು ರಾ॒ಯಸ್ಪೋಷಾ॒ ಯಜ॑ಮಾನಸ್ಯ ಸನ್ತು ॥
ಓಂ ಅಧಿದೇವತಾ ಪ್ರತ್ಯಧಿದೇವತಾ ಸಹಿತಾಯ ಆದಿ॑ತ್ಯಾಯ॒ ನಮ॑: ॥ 1 ॥

ಓಂ ಆಪ್ಯಾ॑ಯಸ್ವ॒ ಸಮೇ॑ತು ತೇ ವಿ॒ಶ್ವತ॑ಸ್ಸೋಮ॒ ವೃಷ್ಣಿ॑ಯಮ್ ।
ಭವಾ॒ ವಾಜ॑ಸ್ಯ ಸಙ್ಗ॒ಥೇ ॥
ಅ॒ಪ್ಸುಮೇ॒ ಸೋಮೋ॑ ಅಬ್ರವೀದ॒ನ್ತರ್ವಿಶ್ವಾ॑ನಿ ಭೇಷ॒ಜಾ ।
ಅ॒ಗ್ನಿಞ್ಚ॑ ವಿ॒ಶ್ವಶ॑ಮ್ಭುವ॒ಮಾಪ॑ಶ್ಚ ವಿ॒ಶ್ವಭೇ॑ಷಜೀಃ ॥
ಗೌ॒ರೀ ಮಿ॑ಮಾಯ ಸಲಿ॒ಲಾನಿ॒ ತಕ್ಷ॒ತ್ಯೇಕ॑ಪದೀ ದ್ವಿ॒ಪದೀ॒ ಸಾ ಚತು॑ಷ್ಪದೀ ।
ಅ॒ಷ್ಟಾಪ॑ದೀ॒ ನವ॑ಪದೀ ಬಭೂ॒ವುಷೀ॑
ಸ॒ಹಸ್ರಾ᳚ಕ್ಷರಾ ಪರ॒ಮೇ ವ್ಯೋ॑ಮನ್ ॥
ಓಂ ಅಧಿದೇವತಾ ಪ್ರತ್ಯಧಿದೇವತಾ ಸಹಿತಾಯ ಸೋಮಾ॑ಯ॒ ನಮ॑: ॥ 2 ॥

ಓಂ ಅ॒ಗ್ನಿರ್ಮೂ॒ರ್ಧಾ ದಿ॒ವಃ ಕ॒ಕುತ್ಪತಿ॑: ಪೃಥಿ॒ವ್ಯಾ ಅ॒ಯಮ್ ।
ಅ॒ಪಾಗ್ಂರೇತಾಗ್ಂ॑ಸಿ ಜಿನ್ವತಿ ॥
ಸ್ಯೋ॒ನಾ ಪೃ॑ಥಿವಿ॒ ಭವಾ॑ಽನೃಕ್ಷ॒ರಾ ನಿ॒ವೇಶ॑ನೀ ।
ಯಚ್ಛಾ॑ನ॒ಶ್ಶರ್ಮ॑ ಸ॒ಪ್ರಥಾ᳚: ॥
ಕ್ಷೇತ್ರ॑ಸ್ಯ॒ ಪತಿ॑ನಾ ವ॒ಯಗ್ಂಹಿ॒ತೇ ನೇ॑ವ ಜಯಾಮಸಿ ।
ಗಾಮಶ್ವಂ॑ ಪೋಷಯಿ॒ತ್ನ್ವಾ ಸ ನೋ॑ ಮೃಡಾತೀ॒ದೃಶೇ᳚ ॥
ಓಂ ಅಧಿದೇವತಾ ಪ್ರತ್ಯಧಿದೇವತಾ ಸಹಿತಾಯ ಅಙ್ಗಾ॑ರಕಾಯ॒ ನಮ॑: ॥ 3 ॥

ಓಂ ಉದ್ಬು॑ಧ್ಯಸ್ವಾಗ್ನೇ॒ ಪ್ರತಿ॑ಜಾಗೃಹ್ಯೇನಮಿಷ್ಟಾಪೂ॒ರ್ತೇ ಸಗ್ಂಸೃ॑ಜೇಥಾಮ॒ಯಞ್ಚ॑ ।
ಪುನ॑: ಕೃ॒ಣ್ವಗ್ಗ್ಸ್ತ್ವಾ॑ ಪಿ॒ತರಂ॒ ಯುವಾ॑ನಮ॒ನ್ವಾತಾಗ್ಂ॑ಸೀ॒ತ್ತ್ವಯಿ॒ ತನ್ತು॑ಮೇ॒ತಮ್ ॥
ಇ॒ದಂ ವಿಷ್ಣು॒ರ್ವಿಚ॑ಕ್ರಮೇ ತ್ರೇ॒ಧಾ ನಿದ॑ಧೇ ಪ॒ದಮ್ ।
ಸಮೂ॑ಢಮಸ್ಯಪಾಗ್ಂ ಸು॒ರೇ ॥
ವಿಷ್ಣೋ॑ ರ॒ರಾಟ॑ಮಸಿ॒ ವಿಷ್ಣೋ᳚: ಪೃ॒ಷ್ಠಮ॑ಸಿ॒ ವಿಷ್ಣೋ॒ಶ್ಶ್ನಪ್ತ್ರೇ᳚ಸ್ಥೋ॒ ವಿಷ್ಣೋ॒ಸ್ಸ್ಯೂರ॑ಸಿ॒ ವಿಷ್ಣೋ᳚ರ್ಧ್ರು॒ವಮ॑ಸಿ ವೈಷ್ಣ॒ವಮ॑ಸಿ॒ ವಿಷ್ಣ॑ವೇ ತ್ವಾ ॥
ಓಂ ಅಧಿದೇವತಾ ಪ್ರತ್ಯಧಿದೇವತಾ ಸಹಿತಾಯ ಬುಧಾ॑ಯ॒ ನಮ॑: ॥ 4 ॥

ಓಂ ಬೃಹ॑ಸ್ಪತೇ॒ ಅತಿ॒ಯದ॒ರ್ಯೋ ಅರ್ಹಾ᳚ದ್ದ್ಯು॒ಮದ್ವಿ॒ಭಾತಿ॒ ಕ್ರತು॑ಮ॒ಜ್ಜನೇ॑ಷು ।
ಯದ್ದೀ॒ದಯ॒ಚ್ಚವ॑ಸರ್ತಪ್ರಜಾತ॒ ತದ॒ಸ್ಮಾಸು॒ ದ್ರವಿ॑ಣನ್ಧೇಹಿ ಚಿ॒ತ್ರಮ್ ॥
ಇನ್ದ್ರ॑ಮರುತ್ವ ಇ॒ಹ ಪಾ॑ಹಿ॒ ಸೋಮಂ॒ ಯಥಾ॑ ಶಾರ್ಯಾ॒ತೇ ಅಪಿ॑ಬಸ್ಸು॒ತಸ್ಯ॑ ।
ತವ॒ ಪ್ರಣೀ॑ತೀ॒ ತವ॑ ಶೂರ॒ಶರ್ಮ॒ನ್ನಾವಿ॑ವಾಸನ್ತಿ ಕ॒ವಯ॑ಸ್ಸುಯ॒ಜ್ಞಾಃ ॥
ಬ್ರಹ್ಮ॑ಜಜ್ಞಾ॒ನಂ ಪ್ರ॑ಥ॒ಮಂ ಪು॒ರಸ್ತಾ॒ದ್ವಿಸೀ॑ಮ॒ತಸ್ಸು॒ರುಚೋ॑ ವೇ॒ನ ಆ॑ವಃ ।
ಸಬು॒ಧ್ನಿಯಾ॑ ಉಪ॒ಮಾ ಅ॑ಸ್ಯ ವಿ॒ಷ್ಠಾಸ್ಸ॒ತಶ್ಚ॒ ಯೋನಿ॒ಮಸ॑ತಶ್ಚ॒ ವಿವ॑: ॥
ಓಂ ಅಧಿದೇವತಾ ಪ್ರತ್ಯಧಿದೇವತಾ ಸಹಿತಾಯ ಬೃಹ॒ಸ್ಪತ॑ಯೇ॒ ನಮ॑: ॥ 5 ॥

ಓಂ ಪ್ರವ॑ಶ್ಶು॒ಕ್ರಾಯ॑ ಭಾ॒ನವೇ॑ ಭರಧ್ವಮ್ ।
ಹ॒ವ್ಯಂ ಮ॒ತಿಂ ಚಾ॒ಗ್ನಯೇ॒ ಸುಪೂ॑ತಮ್ ।
ಯೋ ದೈವ್ಯಾ॑ನಿ॒ ಮಾನು॑ಷಾ ಜ॒ನೂಗ್ಂಷಿ॑ ಅ॒ನ್ತರ್ವಿಶ್ವಾ॑ನಿ ವಿ॒ದ್ಮ ನಾ॒ ಜಿಗಾ॑ತಿ ॥
ಇ॒ನ್ದ್ರಾ॒ಣೀಮಾ॒ಸು ನಾರಿ॑ಷು ಸು॒ಪತ್ನೀ॑ಮ॒ಹಮ॑ಶ್ರವಮ್ ।
ನ ಹ್ಯ॑ಸ್ಯಾ ಅಪ॒ರಞ್ಚ॒ನ ಜ॒ರಸಾ॒ ಮರ॑ತೇ॒ ಪತಿ॑: ॥
ಇನ್ದ್ರಂ॑ ವೋ ವಿ॒ಶ್ವತ॒ಸ್ಪರಿ॒ ಹವಾ॑ಮಹೇ॒ ಜನೇ᳚ಭ್ಯಃ । ಅ॒ಸ್ಮಾಕ॑ಮಸ್ತು॒ ಕೇವ॑ಲಃ ॥
ಓಂ ಅಧಿದೇವತಾ ಪ್ರತ್ಯಧಿದೇವತಾ ಸಹಿತಾಯ ಶುಕ್ರಾ॑ಯ॒ ನಮ॑: ॥ 6 ॥

ಓಂ ಶನ್ನೋ॑ ದೇ॒ವೀರ॒ಭಿಷ್ಟ॑ಯ॒ ಆಪೋ॑ ಭವನ್ತು ಪೀ॒ತಯೇ᳚ ।
ಶಮ್ಯೋರ॒ಭಿಸ್ರ॑ವನ್ತು ನಃ ॥
ಪ್ರಜಾ॑ಪತೇ॒ ನ ತ್ವದೇ॒ತಾನ್ಯ॒ನ್ಯೋ ವಿಶ್ವಾ॑ ಜಾ॒ತಾನಿ॒ ಪರಿ॒ತಾ ಬ॑ಭೂವ ।
ಯತ್ಕಾ॑ಮಾಸ್ತೇ ಜುಹು॒ಮಸ್ತನ್ನೋ॑ ಅಸ್ತು ವ॒ಯಗ್ಗ್ಸ್ಯಾ॑ಮ॒ ಪತ॑ಯೋ ರಯೀ॒ಣಾಮ್ ॥
ಇ॒ಮಂ ಯ॑ಮಪ್ರಸ್ತ॒ರಮಾಹಿ ಸೀದಾಽಙ್ಗಿ॑ರೋಭಿಃ ಪಿ॒ತೃಭಿ॑ಸ್ಸಂವಿದಾ॒ನಃ ।
ಆತ್ವಾ॒ ಮನ್ತ್ರಾ᳚: ಕವಿಶ॒ಸ್ತಾ ವ॑ಹನ್ತ್ವೇ॒ನಾ ರಾ॑ಜನ್ ಹ॒ವಿಷಾ॑ ಮಾದಯಸ್ವ ॥
ಓಂ ಅಧಿದೇವತಾ ಪ್ರತ್ಯಧಿದೇವತಾ ಸಹಿತಾಯ ಶನೈಶ್ಚ॑ರಾಯ॒ ನಮ॑: ॥ 7 ॥

ಓಂ ಕಯಾ॑ ನಶ್ಚಿ॒ತ್ರ ಆಭು॑ವದೂ॒ತೀ ಸ॒ದಾವೃ॑ಧ॒ಸ್ಸಖಾ᳚ ।
ಕಯಾ॒ ಶಚಿ॑ಷ್ಠಯಾ ವೃ॒ತಾ ॥
ಆಽಯಙ್ಗೌಃ ಪೃಶ್ನಿ॑ರಕ್ರಮೀ॒ದಸ॑ನನ್ಮಾ॒ತರಂ॒ ಪುನ॑: ।
ಪಿ॒ತರ॑ಞ್ಚ ಪ್ರ॒ಯನ್ತ್ಸುವ॑: ॥
ಯತ್ತೇ॑ ದೇ॒ವೀ ನಿರ್ಋ॑ತಿರಾಬ॒ಬನ್ಧ॒ ದಾಮ॑ ಗ್ರೀ॒ವಾಸ್ವ॑ವಿಚ॒ರ್ತ್ಯಮ್ ।
ಇ॒ದನ್ತೇ॒ ತದ್ವಿಷ್ಯಾ॒ಮ್ಯಾಯು॑ಷೋ॒ ನ ಮಧ್ಯಾ॒ದಥಾ॑ಜೀ॒ವಃ ಪಿ॒ತುಮ॑ದ್ಧಿ॒ ಪ್ರಮು॑ಕ್ತಃ ॥
ಓಂ ಅಧಿದೇವತಾ ಪ್ರತ್ಯಧಿದೇವತಾ ಸಹಿತಾಯ ರಾಹ॑ವೇ॒ ನಮ॑: ॥ 8 ॥

ಓಂ ಕೇ॒ತುಙ್ಕೃ॒ಣ್ವನ್ನ॑ಕೇ॒ತವೇ॒ ಪೇಶೋ॑ ಮರ್ಯಾ ಅಪೇ॒ಶಸೇ᳚ ।
ಸಮು॒ಷದ್ಭಿ॑ರಜಾಯಥಾಃ ॥
ಬ್ರ॒ಹ್ಮಾ ದೇ॒ವಾನಾಂ᳚ ಪದ॒ವೀಃ ಕ॑ವೀ॒ನಾಮೃಷಿ॒ರ್ವಿಪ್ರಾ॑ಣಾಂ ಮಹಿ॒ಷೋ ಮೃ॒ಗಾಣಾ᳚ಮ್ ।
ಶ್ಯೇ॒ನೋಗೃಧ್ರಾ॑ಣಾ॒ಗ್॒ಸ್ವಧಿ॑ತಿ॒ರ್ವನಾ॑ನಾ॒ಗ್ಂ॒ ಸೋಮ॑: ಪ॒ವಿತ್ರ॒ಮತ್ಯೇ॑ತಿ॒ ರೇಭನ್॑ ॥
ಸಚಿ॑ತ್ರ ಚಿ॒ತ್ರಂ ಚಿ॒ತಯನ್᳚ತಮ॒ಸ್ಮೇ ಚಿತ್ರ॑ಕ್ಷತ್ರ ಚಿ॒ತ್ರತ॑ಮಂ ವಯೋ॒ಧಾಮ್ ।
ಚ॒ನ್ದ್ರಂ ರ॒ಯಿಂ ಪು॑ರು॒ವೀರಮ್᳚ ಬೃ॒ಹನ್ತಂ॒ ಚನ್ದ್ರ॑ಚ॒ನ್ದ್ರಾಭಿ॑ರ್ಗೃಣ॒ತೇ ಯು॑ವಸ್ವ ॥
ಓಂ ಅಧಿದೇವತಾ ಪ್ರತ್ಯಧಿದೇವತಾ ಸಹಿತೇಭ್ಯಃ ಕೇತು॑ಭ್ಯೋ॒ ನಮ॑: ॥ 9 ॥

॥ ಓಂ ಆದಿತ್ಯಾದಿ ನವಗ್ರಹ ದೇವ॑ತಾಭ್ಯೋ॒ ನಮೋ॒ ನಮ॑: ॥

॥ ಓಂ ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॑: ॥

Language Kannada
No. of Pages5
PDF Size0.05 MB
CategoryReligion
Source/Credits

Related PDFs

Navagraha Suktam PDF In English

Navagraha Suktam PDF In Hindi

Navagraha Suktam PDF In Tamil

Navagraha Suktam PDF In Telugu

सार्थ अमृतानुभव आणि चांगदेव पासष्टि PDF In Marathi

ನವಗ್ರಹ ಸೂಕ್ತಮ್ – Navagraha Suktam PDF Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!