நவக்ரஹ ஸூக்தம் | Navagraha Suktam PDF In Tamil

‘நவக்ரஹ ஸூக்தம்’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘Navagraha Suktam’ using the download button.

நவக்ரஹ ஸூக்தம் – Navagraha Suktam PDF Free Download

நவக்ரஹ ஸூக்தம்

நவகிரக சூக்தம் என்பது ஒன்பது கிரகங்கள் அல்லது நவகிரகங்களுக்கு ஒரு சக்திவாய்ந்த வேத பாடலாகும். நவகிரகங்களின் அசுப பலன்களைக் குறைக்க பக்தியுடன் ஜபிக்கவும்.

ஓம் ஶுக்லாம்ப³ரத⁴ரம் விஷ்ணும் ஶஶிவர்ணம் சதுர்பு⁴ஜம் ।
ப்ரஸந்நவத³நம் த்⁴யாயேத்ஸர்வ விக்⁴நோபஶாந்தயே ॥

ஓம் பூ⁴꞉ ஓம் பு⁴வ॑: ஓக்³ம்॒ ஸுவ॑: ஓம் மஹ॑: ஓம் ஜந꞉ ஓம் தப॑: ஓக்³ம் ஸ॒த்யம் ஓம் தத்ஸ॑வி॒துர்வரே᳚(அ)ண்யம்॒ ப⁴ர்கோ³॑தே³॒வஸ்ய॑ தீ⁴மஹி தி⁴யோ॒ யோ ந॑: ப்ரசோ॒த³யா᳚(அ)த் ॥ ஓம் ஆபோ॒ ஜ்யோதீ॒ரஸோ॒(அ)ம்ருதம்॒ ப்³ரஹ்ம॒ பூ⁴ர்பு⁴வ॒ஸ்ஸுவ॒ரோம் ॥

மமோபாத்த-ஸமஸ்த-து³ரிதக்ஷயத்³வாரா ஶ்ரீபரமேஶ்வர ப்ரீத்யர்த²ம் ஆதி³த்யாதி³ நவக்³ரஹ தே³வதா
ப்ரஸாத³ ஸித்⁴யர்தம் ஆதி³த்யாதி³ நவக்³ரஹ நமஸ்காராந் கரிஷ்யே ॥

ஓம் ஆஸ॒த்யேந॒ ரஜ॑ஸா॒ வர்த॑மாநோ நிவே॒ஶய॑ந்ந॒ம்ருதம்॒ மர்த்ய॑ஞ்ச ।
ஹி॒ர॒ண்யயே॑ந ஸவி॒தா ரதே²॒நா(ஆ)தே³॒வோ யா॑தி॒பு⁴வ॑நா வி॒பஶ்யந்॑ ॥

அ॒க்³நிம் தூ³॒தம் வ்ரு॑ணீமஹே॒ ஹோதா॑ரம் வி॒ஶ்வவே॑த³ஸம் ।
அ॒ஸ்ய ய॒ஜ்ஞஸ்ய॑ ஸு॒க்ரதும்᳚ ॥
யேஷா॒மீஶே॑ பஶு॒பதி॑: பஶூ॒நாம் சது॑ஷ்பதா³மு॒த ச॑ த்³வி॒பதா³᳚ம் ।
நிஷ்க்ரீ॑தோ॒(அ)யம் ய॒ஜ்ஞியம்॑ பா⁴॒க³மே॑து ரா॒யஸ்போஷா॒ யஜ॑மாநஸ்ய ஸந்து ॥
ஓம் அதி⁴தே³வதா ப்ரத்யதி⁴தே³வதா ஸஹிதாய ஆதி³॑த்யாய॒ நம॑: ॥ 1 ॥

ஓம் ஆப்யா॑யஸ்வ॒ ஸமே॑து தே வி॒ஶ்வத॑ஸ்ஸோம॒ வ்ருஷ்ணி॑யம் ।
ப⁴வா॒ வாஜ॑ஸ்ய ஸங்க³॒தே² ॥
அ॒ப்ஸுமே॒ ஸோமோ॑ அப்³ரவீத³॒ந்தர்விஶ்வா॑நி பே⁴ஷ॒ஜா ।
அ॒க்³நிஞ்ச॑ வி॒ஶ்வஶ॑ம்பு⁴வ॒மாப॑ஶ்ச வி॒ஶ்வபே⁴॑ஷஜீ꞉ ॥
கௌ³॒ரீ மி॑மாய ஸலி॒லாநி॒ தக்ஷ॒த்யேக॑பதீ³ த்³வி॒பதீ³॒ ஸா சது॑ஷ்பதீ³ ।
அ॒ஷ்டாப॑தீ³॒ நவ॑பதீ³ ப³பூ⁴॒வுஷீ॑
ஸ॒ஹஸ்ரா᳚க்ஷரா பர॒மே வ்யோ॑மந் ॥
ஓம் அதி⁴தே³வதா ப்ரத்யதி⁴தே³வதா ஸஹிதாய ஸோமா॑ய॒ நம॑: ॥ 2 ॥

ஓம் அ॒க்³நிர்மூ॒ர்தா⁴ தி³॒வ꞉ க॒குத்பதி॑: ப்ருதி²॒வ்யா அ॒யம் ।
அ॒பாக்³ம்ரேதாக்³ம்॑ஸி ஜிந்வதி ॥
ஸ்யோ॒நா ப்ரு॑தி²வி॒ ப⁴வா॑(அ)ந்ருக்ஷ॒ரா நி॒வேஶ॑நீ ।
யச்சா²॑ந॒ஶ்ஶர்ம॑ ஸ॒ப்ரதா²᳚: ॥
க்ஷேத்ர॑ஸ்ய॒ பதி॑நா வ॒யக்³ம்ஹி॒தே நே॑வ ஜயாமஸி ।
கா³மஶ்வம்॑ போஷயி॒த்ந்வா ஸ நோ॑ ம்ருடா³தீ॒த்³ருஶே᳚ ॥
ஓம் அதி⁴தே³வதா ப்ரத்யதி⁴தே³வதா ஸஹிதாய அங்கா³॑ரகாய॒ நம॑: ॥ 3 ॥

ஓம் உத்³பு³॑த்⁴யஸ்வாக்³நே॒ ப்ரதி॑ஜாக்³ருஹ்யேநமிஷ்டாபூ॒ர்தே ஸக்³ம்ஸ்ரு॑ஜேதா²ம॒யஞ்ச॑ ।
புந॑: க்ரு॒ண்வக்³க்³ஸ்த்வா॑ பி॒தரம்॒ யுவா॑நம॒ந்வாதாக்³ம்॑ஸீ॒த்த்வயி॒ தந்து॑மே॒தம் ॥
இ॒த³ம் விஷ்ணு॒ர்விச॑க்ரமே த்ரே॒தா⁴ நித³॑தே⁴ ப॒த³ம் ।
ஸமூ॑ட⁴மஸ்யபாக்³ம் ஸு॒ரே ॥
விஷ்ணோ॑ ர॒ராட॑மஸி॒ விஷ்ணோ᳚: ப்ரு॒ஷ்ட²ம॑ஸி॒ விஷ்ணோ॒ஶ்ஶ்நப்த்ரே᳚ஸ்தோ²॒ விஷ்ணோ॒ஸ்ஸ்யூர॑ஸி॒ விஷ்ணோ᳚ர்த்⁴ரு॒வம॑ஸி வைஷ்ண॒வம॑ஸி॒ விஷ்ண॑வே த்வா ॥
ஓம் அதி⁴தே³வதா ப்ரத்யதி⁴தே³வதா ஸஹிதாய பு³தா⁴॑ய॒ நம॑: ॥ 4 ॥

ஓம் ப்³ருஹ॑ஸ்பதே॒ அதி॒யத³॒ர்யோ அர்ஹா᳚த்³த்³யு॒மத்³வி॒பா⁴தி॒ க்ரது॑ம॒ஜ்ஜநே॑ஷு ।
யத்³தீ³॒த³ய॒ச்சவ॑ஸர்தப்ரஜாத॒ தத³॒ஸ்மாஸு॒ த்³ரவி॑ணந்தே⁴ஹி சி॒த்ரம் ॥
இந்த்³ர॑மருத்வ இ॒ஹ பா॑ஹி॒ ஸோமம்॒ யதா²॑ ஶார்யா॒தே அபி॑ப³ஸ்ஸு॒தஸ்ய॑ ।
தவ॒ ப்ரணீ॑தீ॒ தவ॑ ஶூர॒ஶர்ம॒ந்நாவி॑வாஸந்தி க॒வய॑ஸ்ஸுய॒ஜ்ஞா꞉ ॥
ப்³ரஹ்ம॑ஜஜ்ஞா॒நம் ப்ர॑த²॒மம் பு॒ரஸ்தா॒த்³விஸீ॑ம॒தஸ்ஸு॒ருசோ॑ வே॒ந ஆ॑வ꞉ ।
ஸபு³॒த்⁴நியா॑ உப॒மா அ॑ஸ்ய வி॒ஷ்டா²ஸ்ஸ॒தஶ்ச॒ யோநி॒மஸ॑தஶ்ச॒ விவ॑: ॥
ஓம் அதி⁴தே³வதா ப்ரத்யதி⁴தே³வதா ஸஹிதாய ப்³ருஹ॒ஸ்பத॑யே॒ நம॑: ॥ 5 ॥

ஓம் ப்ரவ॑ஶ்ஶு॒க்ராய॑ பா⁴॒நவே॑ ப⁴ரத்⁴வம் ।
ஹ॒வ்யம் ம॒திம் சா॒க்³நயே॒ ஸுபூ॑தம் ।
யோ தை³வ்யா॑நி॒ மாநு॑ஷா ஜ॒நூக்³ம்ஷி॑ அ॒ந்தர்விஶ்வா॑நி வி॒த்³ம நா॒ ஜிகா³॑தி ॥
இ॒ந்த்³ரா॒ணீமா॒ஸு நாரி॑ஷு ஸு॒பத்நீ॑ம॒ஹம॑ஶ்ரவம் ।
ந ஹ்ய॑ஸ்யா அப॒ரஞ்ச॒ந ஜ॒ரஸா॒ மர॑தே॒ பதி॑: ॥
இந்த்³ரம்॑ வோ வி॒ஶ்வத॒ஸ்பரி॒ ஹவா॑மஹே॒ ஜநே᳚ப்⁴ய꞉ । அ॒ஸ்மாக॑மஸ்து॒ கேவ॑ல꞉ ॥
ஓம் அதி⁴தே³வதா ப்ரத்யதி⁴தே³வதா ஸஹிதாய ஶுக்ரா॑ய॒ நம॑: ॥ 6 ॥

ஓம் ஶந்நோ॑ தே³॒வீர॒பி⁴ஷ்ட॑ய॒ ஆபோ॑ ப⁴வந்து பீ॒தயே᳚ ।
ஶம்யோர॒பி⁴ஸ்ர॑வந்து ந꞉ ॥
ப்ரஜா॑பதே॒ ந த்வதே³॒தாந்ய॒ந்யோ விஶ்வா॑ ஜா॒தாநி॒ பரி॒தா ப³॑பூ⁴வ ।
யத்கா॑மாஸ்தே ஜுஹு॒மஸ்தந்நோ॑ அஸ்து வ॒யக்³க்³ஸ்யா॑ம॒ பத॑யோ ரயீ॒ணாம் ॥
இ॒மம் ய॑மப்ரஸ்த॒ரமாஹி ஸீதா³(அ)ங்கி³॑ரோபி⁴꞉ பி॒த்ருபி⁴॑ஸ்ஸம்விதா³॒ந꞉ ।
ஆத்வா॒ மந்த்ரா᳚: கவிஶ॒ஸ்தா வ॑ஹந்த்வே॒நா ரா॑ஜந் ஹ॒விஷா॑ மாத³யஸ்வ ॥
ஓம் அதி⁴தே³வதா ப்ரத்யதி⁴தே³வதா ஸஹிதாய ஶநைஶ்ச॑ராய॒ நம॑: ॥ 7 ॥

ஓம் கயா॑ நஶ்சி॒த்ர ஆபு⁴॑வதூ³॒தீ ஸ॒தா³வ்ரு॑த⁴॒ஸ்ஸகா²᳚ ।
கயா॒ ஶசி॑ஷ்ட²யா வ்ரு॒தா ॥
ஆ(அ)யங்கௌ³꞉ ப்ருஶ்நி॑ரக்ரமீ॒த³ஸ॑நந்மா॒தரம்॒ புந॑: ।
பி॒தர॑ஞ்ச ப்ர॒யந்த்ஸுவ॑: ॥
யத்தே॑ தே³॒வீ நிர்ரு॑திராப³॒ப³ந்த⁴॒ தா³ம॑ க்³ரீ॒வாஸ்வ॑விச॒ர்த்யம் ।
இ॒த³ந்தே॒ தத்³விஷ்யா॒ம்யாயு॑ஷோ॒ ந மத்⁴யா॒த³தா²॑ஜீ॒வ꞉ பி॒தும॑த்³தி⁴॒ ப்ரமு॑க்த꞉ ॥
ஓம் அதி⁴தே³வதா ப்ரத்யதி⁴தே³வதா ஸஹிதாய ராஹ॑வே॒ நம॑: ॥ 8 ॥

ஓம் கே॒துங்க்ரு॒ண்வந்ந॑கே॒தவே॒ பேஶோ॑ மர்யா அபே॒ஶஸே᳚ ।
ஸமு॒ஷத்³பி⁴॑ரஜாயதா²꞉ ॥
ப்³ர॒ஹ்மா தே³॒வாநாம்᳚ பத³॒வீ꞉ க॑வீ॒நாம்ருஷி॒ர்விப்ரா॑ணாம் மஹி॒ஷோ ம்ரு॒கா³ணா᳚ம் ।
ஶ்யே॒நோக்³ருத்⁴ரா॑ணா॒க்³॒ஸ்வதி⁴॑தி॒ர்வநா॑நா॒க்³ம்॒ ஸோம॑: ப॒வித்ர॒மத்யே॑தி॒ ரேப⁴ந்॑ ॥
ஸசி॑த்ர சி॒த்ரம் சி॒தயந்᳚தம॒ஸ்மே சித்ர॑க்ஷத்ர சி॒த்ரத॑மம் வயோ॒தா⁴ம் ।
ச॒ந்த்³ரம் ர॒யிம் பு॑ரு॒வீரம்᳚ ப்³ரு॒ஹந்தம்॒ சந்த்³ர॑ச॒ந்த்³ராபி⁴॑ர்க்³ருண॒தே யு॑வஸ்வ ॥
ஓம் அதி⁴தே³வதா ப்ரத்யதி⁴தே³வதா ஸஹிதேப்⁴ய꞉ கேது॑ப்⁴யோ॒ நம॑: ॥ 9 ॥

॥ ஓம் ஆதி³த்யாதி³ நவக்³ரஹ தே³வ॑தாப்⁴யோ॒ நமோ॒ நம॑: ॥

॥ ஓம் ஶாந்தி॒: ஶாந்தி॒: ஶாந்தி॑: ॥

Language Tamil
No. of Pages5
PDF Size0.05 MB
CategoryReligion
Source/Credits

Related PDFs

Navagraha Suktam PDF In English

Navagraha Suktam PDF In Hindi

Navagraha Suktam PDF In Kannada

Navagraha Suktam PDF In Telugu

श्री दासबोध समर्थ रामदास चरित्र सहित PDF In Marathi

நவக்ரஹ ஸூக்தம் – Navagraha Suktam PDF Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!