सिद्धांत दर्शन | Siddhant Darshan PDF In Hindi

सिद्धांत दर्शनम – Siddhant Darshan Book/Pustak Pdf Free Download

पुस्तक का एक मशीनी अंश

अच मन्यक्सिद्धस्य द्विवीयस्यावास्र] ि पर्णनुयोग्ग हसचियोपरिष्ठात्समादयौ । पोदचादिषदार्थवप्तु व्यवहार. सौकर्यार्थों लौकायतिकपवोधार्यों सुदबुद्धीनां चियः श्रोचनेन सोपानवच्छ नैरेतन्यार्गारोदणार्थ् अत एव स्यृति:-

मथमं स्थूलमारभ्य शनैः सौक्ष्म्यं विया नयेत् । स्थूले निर्जितपात्मानं कपार्मृक्ष्ये निवेशयषेत् । इति ।शास्त्रीयतन्निन्दा तु तेषां कल्पनामात्रमसूतत्वाच्छूतिविकुद्धांवतचाथ ।एव तर्द शस्य त्याज्यत्वमुक्तम् ।

অक्षपादमणीते च काणादे सांख्ययोगयोः ।त्याञ्यः श्रुतिबिरुधांशः शुल्येकशरणैर्वृमिः ॥ इति ।अत्र पदार्थयोरुपक्रमेऽपि न्यायादिवअ्रेषं पदार्थविया कि स्वच्यास्मविधैय । तत्र पुरुषस्याऽऽस्मत्वाचरमतिपादनस्यैव मुख्यसवा ।

तस्वैव सिद्धान्तस्य वशिष्ठेन पुरा पितुः परपेछ्ठिनो विज्ञाय स्वपुत्राय रघुकुलतिलकाय चोपदिष्ट] त्वात्स्वयमप्याचार्येण स्वपितुस्तत्विवृगामितादवगम्य प्रह्मसूत्रैरमिहित- स्वास्कि पुनरनेनेति चेस्सत्यं तस्यैव प्रपत्रार्थमषिदमासवानम् न हि

पिवृतिमन्तरेण प्रकृतिपरतथाणां प्रतिषिरसुनां हृदि गुहा्ा परतस्वमारोह यितुं शक्यते तस्मात्युनरयपुयमो द्वैपापनीयः। अत्र विषयो जीवत्रद्मैव्यं মपञ्चाळी कर्वं च ताभ्यामेतदागपस्य संवन्धः पतिपाय्रतिपादकमावलक्षणः মयोजनं च स्वरूपमाश्ास्कारेण

पूडावियोग्पूलनाजजञतक्ेपता] कृकृत्पता] माন्तमाप्यता विविधदुःखात्यन्तनिद्दत्तिरनित्यमुख्वाभिष्पत्तिथोति ॥ १ ॥ प्रतिज्ञानयोः स्वरूपमादौ सूत्रपदकेन साथान्यतो निर्दिशति-मायामायिनी ॥ २थायेनि माऽयते स्वाधिष्टनाद्रिनतया न लभ्यत इति माया। मी

वक्ष्यमाणे पञ्चतन्मात्रादायनुसंधेयाः सर्वत्र गुणसंयोगादिनैव वस्तुसंयोगा दिर्जायते । गुणाश्रितत्वाज्जगवापिति बोध्यम् ॥ २६ ॥प्रतिनूल्नमयेति स्वम् ॥ २७ ॥प्रतीति । प्रतिनत्नं नवं नयं स्वमास्यानमभ्येति खभते शक्तिरित्यर्षः ।

तथा च शाक्तिवैचित्र्यात्तस्कार्याणि भूतानि भावीनि च कविविधानीति निर्णनुमशक्यं चीमाद्भिरपीति योध्यम् | एवं च गुणशक्तीनां प्रतितूल्नाविर्भावेन तत्कार्याणामनियतत्वादिइ दुरेलिणस्तच्छकतरिंचाऽऽद्रिक्े न तु तत्रयकार्या णीति स्थितम् ॥ २७ ॥

गौणोत्पूक्कर्युन्मिषति दाववत् ॥ २८ ॥गौणेति । गौणोत्तरपि गुणकार्याणां भूत भौतिकानां संपर्कमेदादप्यु- न्मिषति, उन्मीलति दाववदरणिसंयोगादनात्रिवत् । इयं सांपर्कीत्युच्यते । ततथ गुणशक्तिपु काषिद्विदुषि विज्रम्भवाणा

सार्वश्यादिकपुद्भारयति लोके च बहचयस्कान्तादिषु विराजमाना दाहाकर्षणादीनि जनयति, वस्तु. प्रक्रिया दिन चाचिन्त्यानन्तरूपताणामोतीति विषवस्तु निगर्द फलबलो न्रेयं शक्तिजगत्मुरधीभिरनुसंवेयम् ।

यतु कियाककल्पागमे विचित्रविचात्रों भ्रुतिपसिदध शक्तिमीदर्शीपनुरीकृत्य कुतेऽपि बैजास्पादिकल्पनाजाले लायन- ममिमते तरत्कि पदार्थस्थ किमु पदस्य किंसि वेत जानन्ति व एवं । मधियस्त न ोषितकेयन्ति विद्वानेनानुभूयमानत्यान् ।

लेखक हरि नारायण आपटे-Hari Narayan Apte
भाषा हिन्दी
कुल पृष्ठ 117
Pdf साइज़12.2 MB
Categoryधार्मिक(Religious)

सिद्धांत दर्शनम् – Siddhant Darshan Book/Pustak Pdf Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!