संस्कृत शब्द मराठी अर्थ | Sanskrit To Marathi Dictionary PDF

संस्कृत से मराठी कोश – Sanskrit To Marathi Pdf Free Download

पुस्तक के कुछ मशीनी अंश

हा कोश पूर्वी पुरुषोत्तम नामक पंडिन यानी केला, यांन वर्गक्रम रिभाषा व सर्व नियम अमराभ्रमाणेच आहेत परंतु विशेष हाच की अमरां त जे शब्द कमी आहेन ने

सर्व निवडून काढून याची रचना केली आहे या जकरिता हा कोश, एकादा नवीन शब्द पाहण्यास फार उपयोगी पडेल असें जाणून सोकहिनार्थ छापील आहे नर सर्व विद्वज्जनानी याचा संग्रह अब श्य कराना

कोणत्या शब्दाची किती नावे आहेत हे स्पष्ट समजण्पा करिनां सस शब्दावर अंक घालून पत्राचे वाली टिपा घातल्या आहेत. यांन नजर जुकीने किंवा हरू रोशन ज्या का ही चुका राहिल्या अ- सतील त्यांविषयों सुजानी क्षमा कराची

যपतेंगेनाइकासमसमि ।॥ पिहस्महिरपीचाः कालकरपयपाणिः सम विररूणशूरा बंशमानं शगाली॥९९॥ छाया स्यान पनीमं दनन नीमणी चशी संज्ञातयम कासिंदी रेचैतमन्दसमः ॥१०॥ सरेश्चर्म रावीर्या स्वातिः सूर्णा रूगर्वजा ॥

सरेशुर्रृमयीत्नाई्धियेने नेविवस्वन। ॥अश्यनोरमणोभ्नूरेज्जदायुस्तरूणात् ॥ निदिग्वर्गः॥ ॥ कालस्तपष्टुर्जहकोअसंतोभसटि न्यषि॥ २॥१ीयस्तिर्थम्वास्न्युषीशकेदिनम् ॥।

नेंगोमर्गःसायोत्सवोविकालके । ३॥ राचीरक्षोजननीशल्रीचक भेटिनीयोरा॥श्यामा याम्यादोषा तुंगीभौतीशताक्षीच॥४॥

वास्त योषा निशारव्या चवासने थीतमा निशी॥ यस्यां मचानि शिश निशं श्वनिशो चसा॥५॥ निःसंपानोर्ध रात्रस्यान्स र्वावसरेइत्यपि दापरा धोडो दे्शोमा मानसीचसा ॥६॥

भूतः कृष्णाचतुर्दश्यांणी गाम्यांधर्मचासर॥शकोत्मवो ध्वजोत्योनं शारदीद्यू तपूर्णिमा॥७ कोजागरःशरसर्व-कीमुदीचारम स्वियां ॥

यक्ष रात्रिस्कूवीपाली चे- चापत्यांमधून्सवः स्वसंतः काममहो वासंनीक र्टमीस्त्रियो श्रामरूमा सोबधंशोक्सर स्कयुगांशकः ॥ १॥ तद्त्तर्मा समा नःस्यात्का लयंथिरुर्वटो काल पभषा नंशरदा पाज जलार्णव १

लेखक अमरापूरकर सदाशिव- Amrapurkar Sadashiv
भाषामराठी
एकूण पृष्ठे 341
Pdf साइज़42.6 MB
Categoryसाहित्य(Literature)

Related PDFs

A Sanskrit English Dictionary PDF

हिन्दी शब्दकोश PDF

संस्कृत मराठी कोश | Sanskrit Kosh Book/Pustak Pdf Free Download

0 thoughts on “संस्कृत शब्द मराठी अर्थ | Sanskrit To Marathi Dictionary PDF”

  1. VISHAL RAJPUT

    Sir, can you give us a pdf of learning Sanskrit language? Pdf of meaning of Sanskrit in Marathi

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *