புருஷ ஸூக்தம் | Purusha Suktam PDF In Tamil

‘புருஷ ஸூக்தம்’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘Purusha Suktam’ using the download button.

புருஷ ஸூக்தம் – Purusha Suktam PDF Free Download

புருஷ ஸூக்தம்

ஓம் தச்ச²ம்॒ யோராவ்ரு॑ணீமஹே । கா॒³துஂ-யഁ॒ஜ்ஞாய॑ । கா॒³துஂ-யഁ॒ஜ்ஞப॑தயே । தை³வீ᳚ ஸ்வ॒ஸ்திர॑ஸ்து ந: । ஸ்வ॒ஸ்திர்மானு॑ஷேப்⁴ய: । ஊ॒ர்த்⁴வம் ஜி॑கா³து பே⁴ஷ॒ஜம் । ஶம் நோ॑ அஸ்து த்³வி॒பதே᳚³ । ஶம் சது॑ஷ்பதே³ ।

ஓம் ஶான்தி:॒ ஶான்தி:॒ ஶான்தி:॑ ॥

ஸ॒ஹஸ்ர॑ஶீர்​ஷா॒ புரு॑ஷ: । ஸ॒ஹ॒ஸ்ரா॒க்ஷ: ஸ॒ஹஸ்ர॑பாத் ।
ஸ பூ⁴மிம்॑ வி॒ஶ்வதோ॑ வ்ரு॒த்வா । அத்ய॑திஷ்ட²த்³த³ஶாங்கு॒³லம் ॥

புரு॑ஷ ஏ॒வேத³ ஸர்வம்᳚ । யத்³பூ॒⁴தஂ-யഁச்ச॒ ப⁴வ்யம்᳚ ।
உ॒தாம்ரு॑த॒த்வ ஸ்யேஶா॑ன: । ய॒த³ன்னே॑னாதி॒ரோஹ॑தி ॥

ஏ॒தாவா॑னஸ்ய மஹி॒மா । அதோ॒ ஜ்யாயாக்॑³ஶ்ச॒ பூரு॑ஷ: ।
பாதோ᳚³ஸ்ய॒ விஶ்வா॑ பூ॒⁴தானி॑ । த்ரி॒பாத॑³ஸ்யா॒ம்ருதம்॑ தி॒³வி ॥

த்ரி॒பாதூ॒³ர்த்⁴வ உதை॒³த்புரு॑ஷ: । பாதோ᳚³ஸ்யே॒ஹாப॑⁴வா॒த்புன:॑ ।
ததோ॒ விஷ்வ॒ங்வ்ய॑க்ராமத் । ஸா॒ஶ॒னா॒ன॒ஶ॒னே அ॒பி⁴ ॥

தஸ்மா᳚த்³வி॒ராட॑³ஜாயத । வி॒ராஜோ॒ அதி॒⁴ பூரு॑ஷ: ।
ஸ ஜா॒தோ அத்ய॑ரிச்யத । ப॒ஶ்சாத்³பூ⁴மி॒மதோ॑² பு॒ர: ॥

யத்புரு॑ஷேண ஹ॒விஷா᳚ । தே॒³வா ய॒ஜ்ஞமத॑ன்வத ।
வ॒ஸ॒ன்தோ அ॑ஸ்யாஸீ॒தா³ஜ்யம்᳚ । க்³ரீ॒ஷ்ம இ॒த்⁴மஶ்ஶ॒ரத்⁴த॒⁴வி: ॥

ஸ॒ப்தாஸ்யா॑ஸன்பரி॒த⁴ய:॑ । த்ரி: ஸ॒ப்த ஸ॒மித:॑⁴ க்ரு॒தா: ।
தே॒³வா யத்³ய॒ஜ்ஞம் த॑ன்வா॒னா: । அப॑³த்⁴ன॒ன்-புரு॑ஷம் ப॒ஶும் ॥

தஂ-யഁ॒ஜ்ஞம் ப॒³ர்॒ஹிஷி॒ ப்ரௌக்ஷன்॑ । புரு॑ஷம் ஜா॒தம॑க்³ர॒த: ।
தேன॑ தே॒³வா அய॑ஜன்த । ஸா॒த்⁴யா ருஷ॑யஶ்ச॒ யே ॥

தஸ்மா᳚த்³ய॒ஜ்ஞாத்²ஸ॑ர்வ॒ஹுத:॑ । ஸம்ப்⁴ரு॑தம் ப்ருஷதா॒³ஜ்யம் ।
ப॒ஶூக்³க்³-ஸ்தாக்³க்³-ஶ்ச॑க்ரே வாய॒வ்யான்॑ । ஆ॒ர॒ண்யான்-க்³ரா॒ம்யாஶ்ச॒ யே ॥

தஸ்மா᳚த்³ய॒ஜ்ஞாத்²ஸ॑ர்வ॒ஹுத:॑ । ருச:॒ ஸாமா॑னி ஜஜ்ஞிரே ।
ச²ன்தா³க்³ம்॑ஸி ஜஜ்ஞிரே॒ தஸ்மா᳚த் । யஜு॒ஸ்தஸ்மா॑தஜ³ாயத ॥

தஸ்மா॒த³ஶ்வா॑ அஜாயன்த । யே கே சோ॑ப॒⁴யாத॑³த: ।
கா³வோ॑ ஹ ஜஜ்ஞிரே॒ தஸ்மா᳚த் । தஸ்மா᳚ஜ்ஜா॒தா அ॑ஜா॒வய:॑ ॥

யத்புரு॑ஷம்॒ வ்ய॑த³து⁴: । க॒தி॒தா² வ்ய॑கல்பயன்ன் ।
முக²ம்॒ கிம॑ஸ்ய॒ கௌ பா॒³ஹூ । காவூ॒ரூ பாதா॑³வுச்யேதே ॥

ப்³ரா॒ஹ்ம॒ணோ᳚ஸ்ய॒ முக॑²மாஸீத் । பா॒³ஹூ ரா॑ஜ॒ன்ய:॑ க்ரு॒த: ।
ஊ॒ரூ தத॑³ஸ்ய॒ யத்³வைஶ்ய:॑ । ப॒த்³ப்⁴யாக்³ம் ஶூ॒த்³ரோ அ॑ஜாயத: ॥

ச॒ன்த்³ரமா॒ மன॑ஸோ ஜா॒த: । சக்ஷோ:॒ ஸூர்யோ॑ அஜாயத ।
முகா॒²தி³ன்த்³ர॑ஶ்சா॒க்³னிஶ்ச॑ । ப்ரா॒ணாத்³வா॒யுர॑ஜாயத ॥

நாப்⁴யா॑ ஆஸீத॒³ன்தரி॑க்ஷம் । ஶீ॒ர்​ஷ்ணோ த்³யௌ: ஸம॑வர்தத ।
ப॒த்³ப்⁴யாம் பூ⁴மி॒ர்தி³ஶ:॒ ஶ்ரோத்ரா᳚த் । ததா॑² லோ॒காக்³ம் அ॑கல்பயன்ன் ॥

வேதா॒³ஹமே॒தம் புரு॑ஷம் ம॒ஹான்தம்᳚ । ஆ॒தி॒³த்யவ॑ர்ணம்॒ தம॑ஸ॒ஸ்து பா॒ரே ।
ஸர்வா॑ணி ரூ॒பாணி॑ வி॒சித்ய॒ தீ⁴ர:॑ । நாமா॑னி க்ரு॒த்வாபி॒⁴வத॒³ன்॒, யதா³ஸ்தே᳚ ॥

தா॒⁴தா பு॒ரஸ்தா॒த்³யமு॑தா³ஜ॒ஹார॑ । ஶ॒க்ர: ப்ரவி॒த்³வான்-ப்ர॒தி³ஶ॒ஶ்சத॑ஸ்ர: ।
தமே॒வஂ-விഁ॒த்³வான॒ம்ருத॑ இ॒ஹ ப॑⁴வதி । நான்ய: பன்தா॒² அய॑னாய வித்³யதே ॥

ய॒ஜ்ஞேன॑ ய॒ஜ்ஞம॑யஜன்த தே॒³வா: । தானி॒ த⁴ர்மா॑ணி ப்ரத॒²மான்யா॑ஸன்ன் ।
தே ஹ॒ நாகம்॑ மஹி॒மான:॑ ஸசன்தே । யத்ர॒ பூர்வே॑ ஸா॒த்⁴யாஸ்ஸன்தி॑ தே॒³வா: ॥

அ॒த்³ப்⁴ய: ஸம்பூ॑⁴த: ப்ருதி॒²வ்யை ரஸா᳚ச்ச । வி॒ஶ்வக॑ர்மண:॒ ஸம॑வர்த॒தாதி॑⁴ ।
தஸ்ய॒ த்வஷ்டா॑ வி॒த³த॑⁴த்³ரூ॒பமே॑தி । தத்புரு॑ஷஸ்ய॒ விஶ்வ॒மாஜா॑ன॒மக்³ரே᳚ ॥

வேதா॒³ஹமே॒தம் புரு॑ஷம் ம॒ஹான்தம்᳚ । ஆ॒தி॒³த்யவ॑ர்ணம்॒ தம॑ஸ:॒ பர॑ஸ்தாத் ।
தமே॒வஂ-விഁ॒த்³வான॒ம்ருத॑ இ॒ஹ ப॑⁴வதி । நான்ய: பன்தா॑² வித்³ய॒தேய॑னாய ॥

ப்ர॒ஜாப॑திஶ்சரதி॒ க³ர்பே॑⁴ அ॒ன்த: । அ॒ஜாய॑மானோ ப³ஹு॒தா⁴ விஜா॑யதே ।
தஸ்ய॒ தீ⁴ரா:॒ பரி॑ஜானந்தி॒ யோனிம்᳚ । மரீ॑சீனாம் ப॒த³மி॑ச்ச²ன்தி வே॒த⁴ஸ:॑ ॥

யோ தே॒³வேப்⁴ய॒ ஆத॑பதி । யோ தே॒³வானாம்᳚ பு॒ரோஹி॑த: ।
பூர்வோ॒ யோ தே॒³வேப்⁴யோ॑ ஜா॒த: । நமோ॑ ரு॒சாய॒ ப்³ராஹ்ம॑யே ॥

ருசம்॑ ப்³ரா॒ஹ்மம் ஜ॒னய॑ன்த: । தே॒³வா அக்³ரே॒ தத॑³ப்³ருவன்ன் ।
யஸ்த்வை॒வம் ப்³ரா᳚ஹ்ம॒ணோ வி॒த்³யாத் । தஸ்ய॑ தே॒³வா அஸ॒ன் வஶே᳚ ॥

ஹ்ரீஶ்ச॑ தே ல॒க்ஷ்மீஶ்ச॒ பத்ன்யௌ᳚ । அ॒ஹோ॒ரா॒த்ரே பா॒ர்​ஶ்வே ।
நக்ஷ॑த்ராணி ரூ॒பம் । அ॒ஶ்வினௌ॒ வ்யாத்தம்᳚ ।
இ॒ஷ்டம் ம॑னிஷாண । அ॒மும் ம॑னிஷாண । ஸர்வம்॑ மனிஷாண ॥

தச்ச²ம்॒ யோராவ்ரு॑ணீமஹே । கா॒³துஂ-யഁ॒ஜ்ஞாய॑ । கா॒³துஂ-யഁ॒ஜ்ஞப॑தயே । தை³வீ᳚ ஸ்வ॒ஸ்திர॑ஸ்து ந: । ஸ்வ॒ஸ்திர்மானு॑ஷேப்⁴ய: । ஊ॒ர்த்⁴வம் ஜி॑கா³து பே⁴ஷ॒ஜம் । ஶம் நோ॑ அஸ்து த்³வி॒பதே᳚³ । ஶம் சது॑ஷ்பதே³ ।

ஓம் ஶான்தி:॒ ஶான்தி:॒ ஶான்தி:॑ ॥

Language Tamil
No. of Pages7
PDF Size0.05 MB
CategoryReligion
Source/Credits

Related PDFs

Purusha Suktam PDF In Hindi

Purusha Suktam PDF In Punjabi

Purusha Suktam PDF In Kannada

Purusha Suktam PDF

புருஷ ஸூக்தம் – Purusha Suktam PDF Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!