ਪੁਰੁਸ਼ ਸੂਕ੍ਤਮ੍ | Purusha Suktam PDF In Punjabi

‘ਪੁਰੁਸ਼ ਸੂਕ੍ਤਮ੍’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘Purusha Suktam’ using the download button.

ਪੁਰੁਸ਼ ਸੂਕ੍ਤਮ੍ – Purusha Suktam PDF Free Download

ਪੁਰੁਸ਼ ਸੂਕ੍ਤਮ੍

ਓਂ ਤਚ੍ਛਂ॒-ਯੋਁਰਾਵ੍ਰੁਰੁਇ॑ਣੀਮਹੇ । ਗਾ॒ਤੁਂ-ਯਁ॒ਜ੍ਞਾਯ॑ । ਗਾ॒ਤੁਂ-ਯਁ॒ਜ੍ਞਪ॑ਤਯੇ । ਦੈਵੀ᳚ ਸ੍ਵ॒ਸ੍ਤਿਰ॑ਸ੍ਤੁ ਨਃ । ਸ੍ਵ॒ਸ੍ਤਿਰ੍ਮਾਨੁ॑ਸ਼ੇਭ੍ਯਃ । ਊ॒ਰ੍ਧ੍ਵਂ ਜਿ॑ਗਾਤੁ ਭੇਸ਼॒ਜਮ੍ । ਸ਼ਂ ਨੋ॑ ਅਸ੍ਤੁ ਦ੍ਵਿ॒ਪਦੇ᳚ । ਸ਼ਂ ਚਤੁ॑ਸ਼੍ਪਦੇ ।

ਓਂ ਸ਼ਾਂਤਿਃ॒ ਸ਼ਾਂਤਿਃ॒ ਸ਼ਾਂਤਿਃ॑ ॥

ਸ॒ਹਸ੍ਰ॑ਸ਼ੀਰ੍​ਸ਼ਾ॒ ਪੁਰੁ॑ਸ਼ਃ । ਸ॒ਹ॒ਸ੍ਰਾ॒ਕ੍ਸ਼ਃ ਸ॒ਹਸ੍ਰ॑ਪਾਤ੍ ।
ਸ ਭੂਮਿਂ॑-ਵਿਁ॒ਸ਼੍ਵਤੋ॑ ਵ੍ਰੁਰੁਇ॒ਤ੍ਵਾ । ਅਤ੍ਯ॑ਤਿਸ਼੍ਠਦ੍ਦਸ਼ਾਂਗੁ॒ਲਮ੍ ॥

ਪੁਰੁ॑ਸ਼ ਏ॒ਵੇਦਗ੍​ਮ੍ ਸਰ੍ਵਮ੍᳚ । ਯਦ੍ਭੂ॒ਤਂ-ਯਁਚ੍ਚ॒ ਭਵ੍ਯਮ੍᳚ ।
ਉ॒ਤਾਮ੍ਰੁਰੁਇ॑ਤ॒ਤ੍ਵ ਸ੍ਯੇਸ਼ਾ॑ਨਃ । ਯ॒ਦਨ੍ਨੇ॑ਨਾਤਿ॒ਰੋਹ॑ਤਿ ॥

ਏ॒ਤਾਵਾ॑ਨਸ੍ਯ ਮਹਿ॒ਮਾ । ਅਤੋ॒ ਜ੍ਯਾਯਾਗ੍॑ਸ਼੍ਚ॒ ਪੂਰੁ॑ਸ਼ਃ ।
ਪਾਦੋ᳚਽ਸ੍ਯ॒ ਵਿਸ਼੍ਵਾ॑ ਭੂ॒ਤਾਨਿ॑ । ਤ੍ਰਿ॒ਪਾਦ॑ਸ੍ਯਾ॒ਮ੍ਰੁਰੁਇਤਂ॑ ਦਿ॒ਵਿ ॥

ਤ੍ਰਿ॒ਪਾਦੂ॒ਰ੍ਧ੍ਵ ਉਦੈ॒ਤ੍ਪੁਰੁ॑ਸ਼ਃ । ਪਾਦੋ᳚਽ਸ੍ਯੇ॒ਹਾ਽਽ਭ॑ਵਾ॒ਤ੍ਪੁਨਃ॑ ।
ਤਤੋ॒ ਵਿਸ਼੍ਵ॒ਙ੍ਵ੍ਯ॑ਕ੍ਰਾਮਤ੍ । ਸਾ॒ਸ਼॒ਨਾ॒ਨ॒ਸ਼॒ਨੇ ਅ॒ਭਿ ॥

ਤਸ੍ਮਾ᳚ਦ੍ਵਿ॒ਰਾਡ॑ਜਾਯਤ । ਵਿ॒ਰਾਜੋ॒ ਅਧਿ॒ ਪੂਰੁ॑ਸ਼ਃ ।
ਸ ਜਾ॒ਤੋ ਅਤ੍ਯ॑ਰਿਚ੍ਯਤ । ਪ॒ਸ਼੍ਚਾਦ੍ਭੂਮਿ॒ਮਥੋ॑ ਪੁ॒ਰਃ ॥

ਯਤ੍ਪੁਰੁ॑ਸ਼ੇਣ ਹ॒ਵਿਸ਼ਾ᳚ । ਦੇ॒ਵਾ ਯ॒ਜ੍ਞਮਤ॑ਨ੍ਵਤ ।
ਵ॒ਸਂ॒ਤੋ ਅ॑ਸ੍ਯਾਸੀ॒ਦਾਜ੍ਯਮ੍᳚ । ਗ੍ਰੀ॒ਸ਼੍ਮ ਇ॒ਧ੍ਮਸ਼੍ਸ਼॒ਰਧ੍ਧ॒ਵਿਃ ॥

ਸ॒ਪ੍ਤਾਸ੍ਯਾ॑ਸਨ੍ਪਰਿ॒ਧਯਃ॑ । ਤ੍ਰਿਃ ਸ॒ਪ੍ਤ ਸ॒ਮਿਧਃ॑ ਕ੍ਰੁਰੁਇ॒ਤਾਃ ।
ਦੇ॒ਵਾ ਯਦ੍ਯ॒ਜ੍ਞਂ ਤ॑ਨ੍ਵਾ॒ਨਾਃ । ਅਬ॑ਧ੍ਨ॒ਨ੍-ਪੁਰੁ॑ਸ਼ਂ ਪ॒ਸ਼ੁਮ੍ ॥

ਤਂ-ਯਁ॒ਜ੍ਞਂ ਬ॒ਰ੍॒ਹਿਸ਼ਿ॒ ਪ੍ਰੌਕ੍ਸ਼ਨ੍॑ । ਪੁਰੁ॑ਸ਼ਂ ਜਾ॒ਤਮ॑ਗ੍ਰ॒ਤਃ ।
ਤੇਨ॑ ਦੇ॒ਵਾ ਅਯ॑ਜਂਤ । ਸਾ॒ਧ੍ਯਾ ਰੁਰੁਇਸ਼॑ਯਸ਼੍ਚ॒ ਯੇ ॥

ਤਸ੍ਮਾ᳚ਦ੍ਯ॒ਜ੍ਞਾਥ੍ਸ॑ਰ੍ਵ॒ਹੁਤਃ॑ । ਸਂਭ੍ਰੁਰੁਇ॑ਤਂ ਪ੍ਰੁਰੁਇਸ਼ਦਾ॒ਜ੍ਯਮ੍ ।
ਪ॒ਸ਼ੂਗ੍ਗ੍-ਸ੍ਤਾਗ੍ਗ੍-ਸ਼੍ਚ॑ਕ੍ਰੇ ਵਾਯ॒ਵ੍ਯਾਨ੍॑ । ਆ॒ਰ॒ਣ੍ਯਾਨ੍-ਗ੍ਰਾ॒ਮ੍ਯਾਸ਼੍ਚ॒ ਯੇ ॥

ਤਸ੍ਮਾ᳚ਦ੍ਯ॒ਜ੍ਞਾਥ੍ਸ॑ਰ੍ਵ॒ਹੁਤਃ॑ । ਰੁਰੁਇਚਃ॒ ਸਾਮਾ॑ਨਿ ਜਜ੍ਞਿਰੇ ।
ਛਂਦਾਗ੍​ਮ੍॑ਸਿ ਜਜ੍ਞਿਰੇ॒ ਤਸ੍ਮਾ᳚ਤ੍ । ਯਜੁ॒ਸ੍ਤਸ੍ਮਾ॑ਦਜਾਯਤ ॥

ਤਸ੍ਮਾ॒ਦਸ਼੍ਵਾ॑ ਅਜਾਯਂਤ । ਯੇ ਕੇ ਚੋ॑ਭ॒ਯਾਦ॑ਤਃ ।
ਗਾਵੋ॑ ਹ ਜਜ੍ਞਿਰੇ॒ ਤਸ੍ਮਾ᳚ਤ੍ । ਤਸ੍ਮਾ᳚ਜ੍ਜਾ॒ਤਾ ਅ॑ਜਾ॒ਵਯਃ॑ ॥

ਯਤ੍ਪੁਰੁ॑ਸ਼ਂ॒-ਵ੍ਯਁ॑ਦਧੁਃ । ਕ॒ਤਿ॒ਥਾ ਵ੍ਯ॑ਕਲ੍ਪਯਨ੍ਨ੍ ।
ਮੁਖਂ॒ ਕਿਮ॑ਸ੍ਯ॒ ਕੌ ਬਾ॒ਹੂ । ਕਾਵੂ॒ਰੂ ਪਾਦਾ॑ਵੁਚ੍ਯੇਤੇ ॥

ਬ੍ਰਾ॒ਹ੍ਮ॒ਣੋ᳚਽ਸ੍ਯ॒ ਮੁਖ॑ਮਾਸੀਤ੍ । ਬਾ॒ਹੂ ਰਾ॑ਜ॒ਨ੍ਯਃ॑ ਕ੍ਰੁਰੁਇ॒ਤਃ ।
ਊ॒ਰੂ ਤਦ॑ਸ੍ਯ॒ ਯਦ੍ਵੈਸ਼੍ਯਃ॑ । ਪ॒ਦ੍ਭ੍ਯਾਗ੍​ਮ੍ ਸ਼ੂ॒ਦ੍ਰੋ ਅ॑ਜਾਯਤਃ ॥

ਚਂ॒ਦ੍ਰਮਾ॒ ਮਨ॑ਸੋ ਜਾ॒ਤਃ । ਚਕ੍ਸ਼ੋਃ॒ ਸੂਰ੍ਯੋ॑ ਅਜਾਯਤ ।
ਮੁਖਾ॒ਦਿਂਦ੍ਰ॑ਸ਼੍ਚਾ॒ਗ੍ਨਿਸ਼੍ਚ॑ । ਪ੍ਰਾ॒ਣਾਦ੍ਵਾ॒ਯੁਰ॑ਜਾਯਤ ॥

ਨਾਭ੍ਯਾ॑ ਆਸੀਦਂ॒ਤਰਿ॑ਕ੍ਸ਼ਮ੍ । ਸ਼ੀ॒ਰ੍​ਸ਼੍ਣੋ ਦ੍ਯੌਃ ਸਮ॑ਵਰ੍ਤਤ ।
ਪ॒ਦ੍ਭ੍ਯਾਂ ਭੂਮਿ॒ਰ੍ਦਿਸ਼ਃ॒ ਸ਼੍ਰੋਤ੍ਰਾ᳚ਤ੍ । ਤਥਾ॑ ਲੋ॒ਕਾਗ੍​ਮ੍ ਅ॑ਕਲ੍ਪਯਨ੍ਨ੍ ॥

ਵੇਦਾ॒ਹਮੇ॒ਤਂ ਪੁਰੁ॑ਸ਼ਂ ਮ॒ਹਾਂਤਮ੍᳚ । ਆ॒ਦਿ॒ਤ੍ਯਵ॑ਰ੍ਣਂ॒ ਤਮ॑ਸ॒ਸ੍ਤੁ ਪਾ॒ਰੇ ।
ਸਰ੍ਵਾ॑ਣਿ ਰੂ॒ਪਾਣਿ॑ ਵਿ॒ਚਿਤ੍ਯ॒ ਧੀਰਃ॑ । ਨਾਮਾ॑ਨਿ ਕ੍ਰੁਰੁਇ॒ਤ੍ਵਾ਽ਭਿ॒ਵਦ॒ਨ੍॒, ਯਦਾ਽਽ਸ੍ਤੇ᳚ ॥

ਧਾ॒ਤਾ ਪੁ॒ਰਸ੍ਤਾ॒ਦ੍ਯਮੁ॑ਦਾਜ॒ਹਾਰ॑ । ਸ਼॒ਕ੍ਰਃ ਪ੍ਰਵਿ॒ਦ੍ਵਾਨ੍-ਪ੍ਰ॒ਦਿਸ਼॒ਸ਼੍ਚਤ॑ਸ੍ਰਃ ।
ਤਮੇ॒ਵਂ-ਵਿਁ॒ਦ੍ਵਾਨ॒ਮ੍ਰੁਰੁਇਤ॑ ਇ॒ਹ ਭ॑ਵਤਿ । ਨਾਨ੍ਯਃ ਪਂਥਾ॒ ਅਯ॑ਨਾਯ ਵਿਦ੍ਯਤੇ ॥

ਯ॒ਜ੍ਞੇਨ॑ ਯ॒ਜ੍ਞਮ॑ਯਜਂਤ ਦੇ॒ਵਾਃ । ਤਾਨਿ॒ ਧਰ੍ਮਾ॑ਣਿ ਪ੍ਰਥ॒ਮਾਨ੍ਯਾ॑ਸਨ੍ਨ੍ ।
ਤੇ ਹ॒ ਨਾਕਂ॑ ਮਹਿ॒ਮਾਨਃ॑ ਸਚਂਤੇ । ਯਤ੍ਰ॒ ਪੂਰ੍ਵੇ॑ ਸਾ॒ਧ੍ਯਾਸ੍ਸਂਤਿ॑ ਦੇ॒ਵਾਃ ॥

ਅ॒ਦ੍ਭ੍ਯਃ ਸਂਭੂ॑ਤਃ ਪ੍ਰੁਰੁਇਥਿ॒ਵ੍ਯੈ ਰਸਾ᳚ਚ੍ਚ । ਵਿ॒ਸ਼੍ਵਕ॑ਰ੍ਮਣਃ॒ ਸਮ॑ਵਰ੍ਤ॒ਤਾਧਿ॑ ।
ਤਸ੍ਯ॒ ਤ੍ਵਸ਼੍ਟਾ॑ ਵਿ॒ਦਧ॑ਦ੍ਰੂ॒ਪਮੇ॑ਤਿ । ਤਤ੍ਪੁਰੁ॑ਸ਼ਸ੍ਯ॒ ਵਿਸ਼੍ਵ॒ਮਾਜਾ॑ਨ॒ਮਗ੍ਰੇ᳚ ॥

ਵੇਦਾ॒ਹਮੇ॒ਤਂ ਪੁਰੁ॑ਸ਼ਂ ਮ॒ਹਾਂਤਮ੍᳚ । ਆ॒ਦਿ॒ਤ੍ਯਵ॑ਰ੍ਣਂ॒ ਤਮ॑ਸਃ॒ ਪਰ॑ਸ੍ਤਾਤ੍ ।
ਤਮੇ॒ਵਂ-ਵਿਁ॒ਦ੍ਵਾਨ॒ਮ੍ਰੁਰੁਇਤ॑ ਇ॒ਹ ਭ॑ਵਤਿ । ਨਾਨ੍ਯਃ ਪਂਥਾ॑ ਵਿਦ੍ਯ॒ਤੇ਽ਯ॑ਨਾਯ ॥

ਪ੍ਰ॒ਜਾਪ॑ਤਿਸ਼੍ਚਰਤਿ॒ ਗਰ੍ਭੇ॑ ਅਂ॒ਤਃ । ਅ॒ਜਾਯ॑ਮਾਨੋ ਬਹੁ॒ਧਾ ਵਿਜਾ॑ਯਤੇ ।
ਤਸ੍ਯ॒ ਧੀਰਾਃ॒ ਪਰਿ॑ਜਾਨਂਤਿ॒ ਯੋਨਿਮ੍᳚ । ਮਰੀ॑ਚੀਨਾਂ ਪ॒ਦਮਿ॑ਚ੍ਛਂਤਿ ਵੇ॒ਧਸਃ॑ ॥

ਯੋ ਦੇ॒ਵੇਭ੍ਯ॒ ਆਤ॑ਪਤਿ । ਯੋ ਦੇ॒ਵਾਨਾਂ᳚ ਪੁ॒ਰੋਹਿ॑ਤਃ ।
ਪੂਰ੍ਵੋ॒ ਯੋ ਦੇ॒ਵੇਭ੍ਯੋ॑ ਜਾ॒ਤਃ । ਨਮੋ॑ ਰੁ॒ਚਾਯ॒ ਬ੍ਰਾਹ੍ਮ॑ਯੇ ॥

ਰੁਚਂ॑ ਬ੍ਰਾ॒ਹ੍ਮਂ ਜ॒ਨਯਂ॑ਤਃ । ਦੇ॒ਵਾ ਅਗ੍ਰੇ॒ ਤਦ॑ਬ੍ਰੁਵਨ੍ਨ੍ ।
ਯਸ੍ਤ੍ਵੈ॒ਵਂ ਬ੍ਰਾ᳚ਹ੍ਮ॒ਣੋ ਵਿ॒ਦ੍ਯਾਤ੍ । ਤਸ੍ਯ॑ ਦੇ॒ਵਾ ਅਸ॒ਨ੍ ਵਸ਼ੇ᳚ ॥

ਹ੍ਰੀਸ਼੍ਚ॑ ਤੇ ਲ॒ਕ੍ਸ਼੍ਮੀਸ਼੍ਚ॒ ਪਤ੍ਨ੍ਯੌ᳚ । ਅ॒ਹੋ॒ਰਾ॒ਤ੍ਰੇ ਪਾ॒ਰ੍​ਸ਼੍ਵੇ ।
ਨਕ੍ਸ਼॑ਤ੍ਰਾਣਿ ਰੂ॒ਪਮ੍ । ਅ॒ਸ਼੍ਵਿਨੌ॒ ਵ੍ਯਾਤ੍ਤਮ੍᳚ ।
ਇ॒ਸ਼੍ਟਂ ਮ॑ਨਿਸ਼ਾਣ । ਅ॒ਮੁਂ ਮ॑ਨਿਸ਼ਾਣ । ਸਰ੍ਵਂ॑ ਮਨਿਸ਼ਾਣ ॥

ਤਚ੍ਛਂ॒-ਯੋਁਰਾਵ੍ਰੁਰੁਇ॑ਣੀਮਹੇ । ਗਾ॒ਤੁਂ-ਯਁ॒ਜ੍ਞਾਯ॑ । ਗਾ॒ਤੁਂ-ਯਁ॒ਜ੍ਞਪ॑ਤਯੇ । ਦੈਵੀ᳚ ਸ੍ਵ॒ਸ੍ਤਿਰ॑ਸ੍ਤੁ ਨਃ । ਸ੍ਵ॒ਸ੍ਤਿਰ੍ਮਾਨੁ॑ਸ਼ੇਭ੍ਯਃ । ਊ॒ਰ੍ਧ੍ਵਂ ਜਿ॑ਗਾਤੁ ਭੇਸ਼॒ਜਮ੍ । ਸ਼ਂ ਨੋ॑ ਅਸ੍ਤੁ ਦ੍ਵਿ॒ਪਦੇ᳚ । ਸ਼ਂ ਚਤੁ॑ਸ਼੍ਪਦੇ ।

ਓਂ ਸ਼ਾਂਤਿਃ॒ ਸ਼ਾਂਤਿਃ॒ ਸ਼ਾਂਤਿਃ॑ ॥

Language Punjabi
No. of Pages4
PDF Size0.04 MB
CategoryReligion
Source/Credits

Related PDFs

Purusha Suktam PDF In Hindi

Purusha Suktam PDF In Kannada

Purusha Suktam PDF In Tamil

Purusha Suktam PDF

ਪੁਰੁਸ਼ ਸੂਕ੍ਤਮ੍ – Purusha Suktam PDF Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *