ஶ்ரீ பரஶுராம ஸ்துதி꞉ | Parasuramar Stuti PDF In Tamil

‘ஶ்ரீ பரஶுராம ஸ்துதி꞉’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘Parasuramar Stuti’ using the download button.

ஶ்ரீ பரஶுராம ஸ்துதி꞉ – Parasuramar Stuti PDF Free Download

ஶ்ரீ பரஶுராம ஸ்துதி꞉

பரசுராம ஸ்துதி என்பது விஷ்ணுவின் அவதாரங்களில் ஒன்றான பரசுராமரைப் பற்றிய பக்தி பிரார்த்தனை. பரசுராமரின் ஆசீர்வாதத்திற்காக பக்தியுடன் இதைப் பாடுங்கள்.

குலாசலா யஸ்ய மஹீம் த்³விஜேப்⁴ய꞉
ப்ரயச்ச²த꞉ ஸோமத்³ருஷத்த்வமாபு꞉ |
ப³பூ⁴வுருத்ஸர்க³ஜலம் ஸமுத்³ரா꞉
ஸ ரைணுகேய꞉ ஶ்ரியமாதனீது || 1 ||

நாஶிஷ்ய꞉ கிமபூ⁴த்³ப⁴வ꞉ கிபப⁴வன்னாபுத்ரிணீ ரேணுகா
நாபூ⁴த்³விஶ்வமகார்முகம் கிமிதி ய꞉ ப்ரீணாது ராமத்ரபா |
விப்ராணாம் ப்ரதிமந்தி³ரம் மணிக³ணோன்மிஶ்ராணி த³ண்டா³ஹதே-
ர்னாம்ப்³தீ⁴னோ ஸ மயா யமோ(அ)ர்பி மஹிஷேணாம்பா⁴ம்ஸி நோத்³வாஹித꞉ || 2 ||

பாயாத்³வோ யமத³க்³னிவம்ஶதிலகோ வீரவ்ரதாலங்க்ருதோ
ராமோ நாம முனீஶ்வரோ ந்ருபவதே⁴ பா⁴ஸ்வத்குடா²ராயுத⁴꞉ |
யேனாஶேஷஹதாஹிதாங்க³ருதி⁴ரை꞉ ஸந்தர்பிதா꞉ பூர்வஜா
ப⁴க்த்யா சாஶ்வமகே² ஸமுத்³ரவஸனா பூ⁴ர்ஹந்தகாரீக்ருதா || 3 ||

த்³வாரே கல்பதரும் க்³ருஹே ஸுரக³வீம் சிந்தாமணீனங்க³தே³
பீயூஷம் ஸரஸீஷு விப்ரவத³னே வித்³யாஶ்சதஸ்ரோ த³ஶ |
ஏவம் கர்துமயம் தபஸ்யதி ப்⁴ருகோ³ர்வம்ஶாவதம்ஸோ முனி꞉
பாயாத்³வோ(அ)கி²லராஜகக்ஷயகரோ பூ⁴தே³வபூ⁴ஷாமணி꞉ || 4 ||

இதி ஶ்ரீ பரஶுராம ஸ்துதி꞉ |

Language Tamil
No. of Pages2
PDF Size0.05 MB
CategoryReligion
Source/Credits

Related PDFs

Parashurama Stuti PDF In English

Parashuram Stuti PDF In Hindi

Parashurama Stuti PDF In Kannada

Parashurama Stuti PDF In Telugu

ஶ்ரீ பரஶுராம ஸ்துதி꞉ – Parasuramar Stuti PDF Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!