శ్రీ పరశురామ స్తుతిః | Parashurama Stuti PDF In Telugu

‘శ్రీ పరశురామ స్తుతిః’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘Parashurama Stuti’ using the download button.

శ్రీ పరశురామ స్తుతిః – Parashurama Stuti PDF Free Download

శ్రీ పరశురామ స్తుతిః

పరశురామ స్తుతి అనేది విష్ణువు యొక్క అవతారాలలో ఒకరైన పరశురాముని భక్తితో చేసే ప్రార్థన. పరశురాముని అనుగ్రహం కోసం భక్తితో జపించండి.

కులాచలా యస్య మహీం ద్విజేభ్యః
ప్రయచ్ఛతః సోమదృషత్త్వమాపుః |
బభూవురుత్సర్గజలం సముద్రాః
స రైణుకేయః శ్రియమాతనీతు || ౧ ||

నాశిష్యః కిమభూద్భవః కిపభవన్నాపుత్రిణీ రేణుకా
నాభూద్విశ్వమకార్ముకం కిమితి యః ప్రీణాతు రామత్రపా |
విప్రాణాం ప్రతిమన్దిరం మణిగణోన్మిశ్రాణి దణ్డాహతే-
ర్నాంబ్ధీనో స మయా యమోఽర్పి మహిషేణాంభాంసి నోద్వాహితః || ౨ ||

పాయాద్వో యమదగ్నివంశతిలకో వీరవ్రతాలఙ్కృతో
రామో నామ మునీశ్వరో నృపవధే భాస్వత్కుఠారాయుధః |
యేనాశేషహతాహితాఙ్గరుధిరైః సన్తర్పితాః పూర్వజా
భక్త్యా చాశ్వమఖే సముద్రవసనా భూర్హన్తకారీకృతా || ౩ ||

ద్వారే కల్పతరుం గృహే సురగవీం చిన్తామణీనఙ్గదే
పీయూషం సరసీషు విప్రవదనే విద్యాశ్చతస్రో దశ |
ఏవం కర్తుమయం తపస్యతి భృగోర్వంశావతంసో మునిః
పాయాద్వోఽఖిలరాజకక్షయకరో భూదేవభూషామణిః || ౪ ||

ఇతి శ్రీ పరశురామ స్తుతిః |

Language Telugu
No. of Pages2
PDF Size0.06 MB
CategoryReligion
Source/Credits

Related PDFs

Parashurama Stuti PDF In English

Parashuram Stuti PDF In Hindi

Parashurama Stuti PDF In Kannada

Parasuramar Stuti PDF In Tamil

శ్రీ పరశురామ స్తుతిః – Parashurama Stuti PDF Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!