પદ્માવતી હવન | Padmavati Havan PDF In Gujarati

‘પદ્માવતી હવન’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘Padmavati Havan’ using the download button.

પદ્માવતી હવન – Padmavati Havan Pdf Free Download

પદ્માવતી હવન

હવનવિધાન અંગે પ્રાસ્તાવિક આ એક અત્યંત પવિત્ર, પ્રભાવશાળી અને ચમત્કારી વિધાન છે. રોગ-શોકાદિનાશક, મનોવાંછિતપૂરક, ચિંતાચૂરક એવું આ વિધાન વર્ષ દરમ્યાનગમે ત્યારે શુભ દિવસ જોઈને કરી શકાય છે.

ઘરમાં કોઈ પ્રકારની અશાંતિ હોય, દુષ્ટ વ્યંતરાદિકનો ઉપદ્રવ હોય, પરિવારમાં ઘણા સભ્યો વિના કારણે પરેશાન થતા હોય ત્યારે આ હવનવિધાન ખાસ કરવું જોઈએ.

કોઈ પણ વ્યક્તિની જન્મ કુંડલીમાં વિષયોગ, નાગદોષ, પિતૃદોષ, કાળસર્પ યોગ,

અકસ્માત યોગ અને અકાળવૈધવ્યના યોગો હોય તો પદ્માવતી માતાનું આ હવન કરવાથી. ઉક્ત દોષોની શાંતિ થાય છે, વિધાન અંગે જરૂરી સમજૂતી ૧. આ વિષાનમાં અનેક પુણ્યવાનો વારાફરતી બેસી શકે છે.

૨. દર સત્યાવીસ પુજાઓ પત્યા પછી પૂજામાં બેસનારા પુણ્યવાનોને બદલાવી. શકાય છે. ખાસ જરૂરત 31મી પપે વચ્ચે પડ્ડા બાદ લાવી શકાય છે.

૩, ભગવતી પદ્માવતી પાસે ચાર વ્યક્તિને બેસવું જોઈએ. એક વ્યક્તિ કેસર પૂજા કરે, એક સિક્કા પધરાવે, એક વાસપપૂજા કરે અને એક ફૂલ ૨ પ્રવે.

૪. હવનકુંડ પાસે બણ વ્યક્તિઓએ બેસવું જોઈએ.એક વ્યક્તિ ધી કે, ગુટિકા હોમ અને એક ચંદનાદિ પધરાવે.

અને તે રમી ગયુંએવી દો દદોડ ન ચાલે. આ માટે આ પુસ્તિકામાં અન્યત્ર ૬ . ઘરે હવન કરવા હોય તો તાબાનો હવનકુંડ તેયાર આવે છે તે નકરાથી લઈ આવવો, કાર કે એ સિવાય ટોનો હવનકુંડ બનાવ્યો હોય તો છ મદિના સુધી તેને

વિધિ દરમ્યાન જે કંઈ કરવાનું છે તે જે તે વિધિમાં દર્શાવ્યું છે. વિધિ વાંચતો જાના અને મુંજા કરતાં નાના, નવી સરળ ભાષામાં ‘ વિવાન માં લખવામાંશક્ય હોય ત્યાં સુધી પૂજનના આગલા દિવસે જ ગુટિકાઓ તૈયાર કરી લેવી.

જેથી બીજા દિવસે પૂજાના સમય સુધીમાં તે બરોબર ઠરીને તૈયાર થઈ જાય.હવનમાં ઉપયોગમાં લેવાનાર ચંદનનો છીલ અને આંબાનાં છો ડાં પીગળેલા ઘીમાં હવનના થોડા સમય અગાઉ પલાળીને તૈયાર રાખવાં,

રક્ષાપોટલીનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરશો?હવન વિધાન દરમ્યાન રાપોટલીનું ફીંડલું ભગવતી પદ્માવતીના ચરબ્રમાં મૂકી રાખવું. દરેક આહુતિ વેળાએ (થાળી ડેકો વાગ્યા પછી) ૨કાપોટલીના ફીંડલા ઉપર વાસક્ષેપ કરવો.

१. भी भी भव्याः । शृणुत वचनं प्रस्तुतं सर्वमेतद्, ये यात्रायां त्रिभुवनगुरोरार्हता भक्तिभाजः । तेषां शांतिर्भवतु भवतामहंदादिप्रभावा- दारोग्य श्री धृतिमतिकरी क्लेशविध्वंसहेतुः ॥

२. भो भो भव्यलोका! इह हि भरतैरावतविदेहसंभवानां समस्ततीर्थकृतां जन्मन्यासनप्रकंपानंतरमवधिना विज्ञाय सौधर्माधिपतिः सुघोषाघंटा- चालनानंतरं सकलसुरासुरेन्द्रः सह समागत्य, सविनयमर्हद्भट्टारकं गृहीत्वा गत्वा कनकाद्रिशृंगे, विहितजन्माभिषेकः शांतिमुद्धोपयति यथा ततोऽहं कृतानुकारमिति कृत्वा महाजनो येन गतः स पंथा इति भव्यजनैः सह समेत्य, स्नात्रपीठे स्नात्रं विधाय शांतिमुद्धोपयामि, तत्पूजायात्रास्नात्रादि- महोत्सवानंतरमिति कृत्वा कर्ण दत्वा निशम्यतां निशम्यतां स्वाहा ॥

३. ॐ पुण्याहं पुण्याहं प्रीयन्तां प्रीयन्तां भगवंतोऽर्हतः सर्वज्ञाः सर्वदर्शिनत्रिलोकनाथात्रिलोकमहितास्त्रिलोकपूज्यात्रिलोकेश्वरात्रिलोकोद्योतकराः ॥

४. ॐ ऋषभ अजित संभव-अभिनंदन-सुमति-पद्मप्रभ-सुपार्श्व चंद्रप्रभ- सुविधि – शीतल- वासुपूज्य- विमल-अनंत-धर्म-शांति कुंथु-अर- मल्लि मुनिसुव्रतनमिनेमिपाश्च वर्धमानान्ता जिना: शांता: शांतिकरा भवंतु स्वाहा ॥

५. ॐ मुनयो मुनिप्रवरा रिपुविजयदुर्भिक्षकांतारेषु दुर्गमार्गेषु रक्षंतु वो नित्यं स्वाहा ॥

ॐ ह्री श्रीधृतिमतिकीर्तिकांतिबुद्धिलक्ष्मीमेधाविद्यासाधनप्रवेशनिवेशनेषुसुगृहीतनामानो जयंतु ते जिनेन्द्राः ॥

७. ॐ रोहिणी प्रज्ञप्ति वज्रशृंखला वज्रकुशी अप्रतिचक्रा पुरुषदत्ता कालीमहाकाली गौरी गांधारी सर्वाखमहाज्वाला मानवी वैरोट्या अच्छुता मानसी महामानसी षोडश विद्यादेव्यो रक्षंतु वो नित्यं स्वाहा ॥

८. ॐ आचार्योपाध्यायप्रभूतिचातुर्वर्णस्य श्री श्रमणसंघस्य शांतिर्भवतु तुष्टिर्भवतु

લેખકમિત્રાનંદ સાગરજી-Mitranand Sagarji
ભાષાગુજરાતી
કુલ પૃષ્ઠ32
Pdf સાઇઝ1 MB
Categoryધાર્મિક(Religious)

Related PDFs

શ્રીમદ ભાગવત રહસ્ય PDF In Gujarati

પદ્માવતી હવન – Padmavati Havan Pdf Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!