भावार्थ रामायण मराठी | Bhavarth Ramayan PDF In Marathi

‘संपूर्ण रामायण कथा’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘Bhavarth Ramayan’ using the download button.

मराठी रामायण – Marathi Ramayan PDF Free Download

रामायण कथा

जो निर्विकार निजनेटासी । सहा दिवस अहर्निशी सावध राहे निर्देसी । राक्षस त्यासी वध्य होती ऐसें ऐकतां गुरुवचन । श्रीराम नित्य सावधान । वेर्गे घेवोनि धनुष्य बाण । राहिला आपण यज्ञ द्वारीं ॥५८।

कर्मयागी कर्ता विश्वामित्र | क्षात्रधर्म योगी रघुवीर । दोहीं यागांचा विचार । श्रोती समाचार परिसावा ॥५९॥ कर्मयोगी कुंडसाधन क्षात्रयागी रणरंगण । कर्मयोगी वेद विधान । अपलायन क्षात्र यार्गी ॥६०||

ऋषियागी ब्राह्मण श्रेष्ठ । रणयागी सत्ववरिष्ठ । यज्ञयागीं कर्मखटपट । तेथे खणखणाट शस्त्रांचा ॥६१॥ येथे मुक् सुवा परिमार्जन । तेथे धनुष्यी लाविले बाण । बाणांचे परिस्तरण । परिसमूहन धैर्याचें ॥६२॥।

कर्मयोगी अग्निस्थापना । येथे काळानळहताशन । तेथें सुनें होमिती अन्न । येथे मांसावदन बाणाग्र ॥६३॥॥ ऋषियों वसोर्धारा। येथे प्रवाहो रुधिरा । तेथें ॐकारवषट्कारा । येथे हाहाकार वीरांचे ॥६४॥

कर्मयोगी ज्वाला उद्धट । येथे शस्त्रांचा खणखणाट । यानी धूम निघे अचाट । येथे स्वेद श्रम कष्ट वीरांचे ॥६५॥ यागीं वाढल्या हुताशन । पृषदाज्ये अभिषिचन । राक्षस वाढल्या दारूण । अस्त्रीं सिंचन तयांसी ॥६६॥

यागी सदीप बलिदान । येथें जीवबळि संदीप्तज्ञान । बळि नेती सलोभ हीन । येथें जीवपण देहेलो, ॥६७।। श्रीरामासी विमुख होऊन । जे युद्धी करिती पलायन । त्यांचे न तुटे देहबंधन । जीवबळिभक्षण अधःपात ॥६८॥

या यागीं पूर्णाहति नारिकेळे । येथें पूर्णाहूति शिसाळे। तेथें प्रदक्षिणा मंत्रमेळे । येथें रणकल्लोळे प्रदक्षिणा ॥६९॥ कर्मयागीं दक्षिणा धन । येथे दक्षिणा निजपद पूर्ण । तेथें अभिसिंचित ब्राह्मण । येथे देवगन पुष्पवृष्टि ।।७०।।

या यागी श्रेय संपाद् कर्मयोगी ब्राह्मणभोजन रणयागी भूतसंतर्पण । दोनी या समसमान । सिद्धी संपूर्ण रघुवीरें ॥७२॥ यज्ञांती अग्निविसर्जन । तैसें न करी रघुनंदन । पूर्ण द्यावया भोजन । नर्वे निमंत्रण काळानळा ॥७३॥

ताटिकावधे पात्रप्रोक्षण । चित्राहुति सुबाहु संपूर्ण । त्रिशिरा आणि खर दूषण । प्रथम जाण प्राणाहुती ।।७४।। कढी भात तो कुंभकर्ण । इंद्रजित पक्वान्रे पूर्ण । रावण तो दध्योदन’ । उत्तरापोशन रणत्याग ॥७५॥।

प्रधान आणि राक्षस गण। हे भोजनीं शाखा आणि लवण । अखयादि पुत्र पूर्ण । ते लोणची जाण सर्वसर्वे ॥७६। इतुर्कें जलिया संपूर्ण । काळानळा तृप्तिभोजन । है द्यावया रघुनंदन । सावधान युद्धार्थी ॥७७।

वाली सुग्रीवाच्या वैराची मूळकथा •

दोघा बंधूंच्या कलहाच्या कारणासंबंधी श्रीरामांचा प्रश्न, सुग्रीवाकडून निवेदन, लोभाचा प्रभाव, पिताजींच्या निधनानंतर बंधूंचे सख्य ३९५ दुभीचा पुत्र मयासूर याचे युद्धास आव्हान वाली व मी बाहेर आलो, मयासूर पळून गुहेत गेला, सुग्रीवाला दारातच राहण्यास सांगून वाली स्वतः गेला ३९६ पंधरा महिने मी बाहेरच वाट पाहत बसलो.

नंतर आतून आरोळ्या ऐकू आल्या व रक्ताचा प्रवाह आला, बाली ठार झाला असावा असे वाटून त्याच्या सूडासाठी निघणार होतो; तोच लोमशऋषींनी येऊन नगरीवर गंधर्वांनी आक्रमण केल्याचे सांगितले, त्या गुहेतून राक्षस बाहेर येऊ नयेत म्हणून मी शिळेने तोंड बंद केले, वालीला अखेर तिलांजलीही दिली, नंतर किष्किंधेला येऊन आक्रमक शत्रूंचा पाडाव केला ३९७ वालीचा वध झाला असे समजून सुग्रीवाला राज्याभिषेकही झाला, नंतर मयासुराला ठार करून वाली किष्किंधेत हजर झाला. सर्वांना संतोष व माझ्यावर वालीचा क्रोध. माझ्यावरील आरोप -३९८.

गुहेच्या तोंडावर शिळा ठेवल्याबद्दल राग, सुग्रीव मेला असे समजून वालीचा शोक. वालीचा सुग्रीवावर दोषारोप, वालीची पत्नी तारा ही वस्तुस्थिती सांगून सुग्रीव निर्दोषी आहे असे आवर्जून सांगते – ३९९.

तारेचे सांगणे न ऐकता सुग्रीवाच्या घाताला प्रवृत्त होतो. तारेची मध्यस्थी व सुग्रीवाचा राजधानीचा त्याग व प्रयाण, सुग्रीवाचे ते वृत्त ऐकून श्रीरामास अनुकंपा – ४००.

वालीकडून सुयाचा पराभव • बालीच्या सामध्यनि सुग्रीवाला भीती त्यामुळे सुग्रीव ऋष्यमूक पर्वताचा आश्रय घेतो.

त्यासंबंधी शापाचे मूळ कारण ४०१. वैराचे मुख्य कारण वालीचा वध करण्याचे तीन पर्याय, दुंदुभीचा मृत देह डाव्या पायाच्या अंगठ्याने रामाने उडविला, परंतु शुष्क कलेवर उडविल्याने सुग्रीवाचे समाधान झाले. नाही, रामाने बाणाने केलेले सात वृक्षांचे छेदन.

त्यामुळे सर्वांना विस्मय व आनंद, श्रीराम सुग्रीवास वालीला युद्धाचे आव्हान देण्यास सांगतात- ४०२ सुग्रीवाचा भुभुःकार ऐकून वालीचे आगमन.

दोघांचे घनघोर युद्ध ४०३ दोघांत कमालीचे साम्य असल्यामुळे श्रीरामांस बाण सोडता येईना.

बहुतकाळपर्यंत झाल्याने सुग्रीव कश्यपमाळेपुढे मूर्च्छित, कष्टाने ऋष्यमूक पर्वतात पडला, सुग्रीव उद्विप्र व त्याचा रामांवर आरोप ४०४ वानरांचा संभ्रम, सुग्रीवाचा शोक व श्रीरामांस दूषण.

रामाने कारणाचे स्पष्टीकरण करून सुग्रीवाची खात्री केली-४०५ सुग्रीवाचे समाधान व वालीशी युद्धाची ईग्या.

या वेळी राम खुणेसाठी सुग्रीवाच्या गळ्यात गजकमलमाला घालतात, सुग्रीवाचे उड्डाण व भुभुःकार, बालीला आव्हान ४०६. अध्याय सहावा

पृष्ठे ४०७ ते ४९३

वालीचा वध • सुग्रीवाची गर्जना ऐकून वालीचा संताप, सुग्रीवाला रामांचे साहाय्य आहे तरी हे शत्रुत्व संपवावे असा तारेचा उपदेश.

वालीचे तारेला उत्तर, रामांशी विरोध नाही- ४०७ तारेचे पुनः सांगणे की, सुग्रीव श्रीरामांचा शरणागत आहे म्हणून रामांचा विरोध: श्रीरामांशी सख्य केले तरच शांती व समाधान लाभेल, बालीचा प्रकोप ४०८] वालीची सामर्थ्याची प्रौढी पुनः बाली सुग्रीव युद्ध, सुग्रीवाला भूमीवर पाडला त्याच वेळी

रामांनी वालीवर बाण सोडला ४०९ वालीला मूर्च्छा, सावध होऊन त्याने रामाचा अधिक्षेप केला. रावणाकरिता अधर्म का केला, श्रीरामांचे वालीला समर्पक उत्तर, त्यामुळे त्याचे परिवर्तन ४१०. स्वतःबद्दल वालीला पश्चात्ताप ४११ रामांची स्तुती करून वाली क्षमा मागतो.

वालीची क्षमायाचना, श्रीरामांचे आश्वासन, वालीच्या पश्चात्तापामुळे रामाचा कळवळा, वालीचा देहत्यागाचा आग्रह ४१२.

बालीच्या देहात रुतलेला बाण श्रीरामांनी काढला, त्याचे प्राणोत्क्रमण-४१३.

पढ़े: Ramayana In English, Ramayan In Hindi

लेखक श्री एकनाथ महाराज-Shri Eknath Maharaj
भाषामराठी
एकूण पृष्ठे 1620
Pdf साइज़858.2 MB
Categoryधार्मिक(Religious)

Pdf की साइज़ बहुत बड़ी है कृपया Wi-Fi का उपयोग करे

Related PDFs

संपूर्ण सुंदरकांड चौपाई दोहा सहित PDF

रामायण के सभी पात्र PDF

भावार्थ रामायण मराठी – Bhavarth Ramayan Pdf Free Download

0 thoughts on “भावार्थ रामायण मराठी | Bhavarth Ramayan PDF In Marathi”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!