மஹா லக்ஷ்ம்யஷ்டகம் | Mahalakshmi Ashtakam PDF In Tamil 

‘மஹா லக்ஷ்ம்யஷ்டகம்’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘Mahalakshmi Ashtakam In Tamil’ using the download button.

மஹா லக்ஷ்ம்யஷ்டகம் – Mahalakshmi Ashtakam PDF Free Download

மஹா லக்ஷ்ம்யஷ்டகம்

இன்த்³ர உவாச –

நமஸ்தேஸ்து மஹாமாயே ஶ்ரீபீடே² ஸுரபூஜிதே ।
ஶங்க²சக்ர க³தா³ஹஸ்தே மஹாலக்ஷ்மி நமோஸ்து தே ॥ 1 ॥

நமஸ்தே க³ருடா³ரூடே⁴ கோலாஸுர ப⁴யங்கரி ।
ஸர்வபாபஹரே தே³வி மஹாலக்ஷ்மி நமோஸ்து தே ॥ 2 ॥

ஸர்வஜ்ஞே ஸர்வவரதே³ ஸர்வ து³ஷ்ட ப⁴யங்கரி ।
ஸர்வது³:க² ஹரே தே³வி மஹாலக்ஷ்மி நமோஸ்து தே ॥ 3 ॥

ஸித்³தி⁴ பு³த்³தி⁴ ப்ரதே³ தே³வி பு⁴க்தி முக்தி ப்ரதா³யினி ।
மன்த்ர மூர்தே ஸதா³ தே³வி மஹாலக்ஷ்மி நமோஸ்து தே ॥ 4 ॥

ஆத்³யன்த ரஹிதே தே³வி ஆதி³ஶக்தி மஹேஶ்வரி ।
யோகஜ³்ஞே யோக³ ஸம்பூ⁴தே மஹாலக்ஷ்மி நமோஸ்து தே ॥ 5 ॥

ஸ்தூ²ல ஸூக்ஷ்ம மஹாரௌத்³ரே மஹாஶக்தி மஹோத³ரே ।
மஹா பாப ஹரே தே³வி மஹாலக்ஷ்மி நமோஸ்து தே ॥ 6 ॥

பத்³மாஸன ஸ்தி²தே தே³வி பரப்³ரஹ்ம ஸ்வரூபிணி ।
பரமேஶி ஜக³ன்மாத: மஹாலக்ஷ்மி நமோஸ்து தே ॥ 7 ॥

ஶ்வேதாம்ப³ரத⁴ரே தே³வி நானாலங்கார பூ⁴ஷிதே ।
ஜக³ஸ்தி²தே ஜக³ன்மாத: மஹாலக்ஷ்மி நமோஸ்து தே ॥ 8 ॥

மஹாலக்ஷ்மஷ்டகம் ஸ்தோத்ரம் ய: படே²த்³ ப⁴க்திமான் நர: ।
ஸர்வ ஸித்³தி⁴ மவாப்னோதி ராஜ்யம் ப்ராப்னோதி ஸர்வதா³ ॥

ஏககாலே படே²ன்னித்யம் மஹாபாப வினாஶனம் ।
த்³விகால்ம் ய: படே²ன்னித்யம் த⁴ன தா⁴ன்ய ஸமன்வித: ॥

த்ரிகாலம் ய: படே²ன்னித்யம் மஹாஶத்ரு வினாஶனம் ।
மஹாலக்ஷ்மீ ர்ப⁴வேன்-னித்யம் ப்ரஸன்னா வரதா³ ஶுபா⁴ ॥

[இன்த்யக்ருத ஶ்ரீ மஹாலக்ஷ்ம்யஷ்டக ஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம்]

Language Tamil
No. of Pages5
PDF Size0.08 MB
CategoryReligious
Source/Creditswww.prapatti.com

Related PDFs

Durga Amman Songs PDF

Siddhas Are Mantras PDF In Tamil

Durga Saptashloki PDF In Telugu

శ్రీ మహాన్యాసం PDF In Telugu

Tamil Short Stories PDF

108 Nagaraja Ashtottara Shatanamavali PDF In Telugu

Surya Ashtottara Shatanamavali PDF

மஹா லக்ஷ்ம்யஷ்டகம் – Mahalakshmi Ashtakam PDF Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!