శ్రీ మహాన్యాసం | Mahanyasam Telugu Mahanyasam PDF In Telugu

‘శ్రీ మహాన్యాసం’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘శ్రీ మహాన్యాసం’ using the download button.

శ్రీ మహాన్యాసం – Mahanyasam Telugu Mahanyasam PDF Free Download

శ్రీ మహాన్యాసం

1. కలశ ప్రతిష్ఠాపన మంత్రాః

బ్రహ్మ॑జజ్ఞా॒నం ప్ర॑థ॒మం పు॒రస్తా॒-ద్విసీ॑మ॒త-స్సు॒రుచో॑ వే॒న ఆ॑వః ।
స బు॒ధ్నియా॑ ఉప॒మా అ॑స్య వి॒ష్ఠా-స్స॒తశ్చ॒ యోని॒-మస॑తశ్చ॒ వివః॑ ।

నాకే॑ సుప॒ర్ణ ముప॒యత్ పతం॑తగ్ం హృ॒దా వేనం॑తో అ॒భ్యచ॑క్ష-తత్వా ।
హిర॑ణ్యపక్షం॒-వఀరు॑ణస్య దూ॒తం-యఀ॒మస్య॒ యోనౌ॑ శకు॒నం భు॑ర॒ణ్యుమ్ ।

ఆప్యా॑యస్వ॒ సమే॑తు తే వి॒శ్వతః॑ సోమ॒ వృష్ణి॑యమ్ । భవా॒ వాజ॑స్య సంగ॒థే ।
యో రు॒ద్రో అ॒గ్నౌ యో అ॒ఫ్సు య ఓష॑ధీషు॒ యో రు॒ద్రో విశ్వా॒
భువ॑నాఽఽవి॒వేశ॒ తస్మై॑ రు॒ద్రాయ॒ నమో॑ అస్తు । 1 (అప ఉపస్పృశ్య)
ఇ॒దం-విఀష్ణు॒ ర్విచ॑క్రమే త్రే॒ధా నిద॑ధే ప॒దమ్ । సమూ॑ఢమస్య పాగ్ం సు॒రే ।
ఇంద్రం॒-విఀశ్వా॑ అవీవృధంథ్ సము॒ద్రవ్య॑చసం॒ గిరః॑ ।
ర॒థీత॑మగ్ం రథీ॒నాం-వాఀజా॑నా॒గ్ం॒ సత్ప॑తిం॒ పతి᳚మ్ ।
ఆపో॒ వా ఇ॒దంగ్ం సర్వం॒-విఀశ్వా॑ భూ॒తాన్యాపః॑ ప్రా॒ణా వా ఆపః॑ ప॒శవ॒ ఆపోఽన్న॒మాపో-ఽమృ॑త॒మాప॑-స్స॒మ్రాడాపో॑ వి॒రాడాప॑-స్స్వ॒రాడాప॒-శ్ఛందా॒గ్॒శ్యాపో॒ జ్యోతీ॒గ్॒ష్యాపో॒ యజూ॒గ్॒ష్యాప॑-స్స॒త్యమాప॒-స్సర్వా॑ దే॒వతా॒ ఆపో॒ భూర్భువ॒స్సువ॒రాప॒ ఓమ్ । 2
అ॒పః ప్రణ॑యతి । శ్ర॒ద్ధా వా ఆపః॑ । శ్ర॒ద్ధామే॒వారభ్య॑ ప్ర॒ణీయ॒ ప్రచ॑రతి ।
అ॒పః ప్రణ॑యతి ।
య॒జ్ఞో వా ఆపః॑ । య॒జ్ఞమే॒వారభ్య॑ ప్ర॒ణీయ॒ ప్రచ॑రతి । అ॒పః ప్రణ॑యతి ।
వజ్రో॒ వా ఆపః॑ । వజ్ర॑మే॒వ భ్రాతృ॑వ్యేభ్యః ప్ర॒హృత్య॑ ప్ర॒ణీయ॒ ప్రచ॑రతి ।
అ॒పః ప్రణ॑యతి ।
ఆపో॒ వై ర॑క్షో॒ఘ్నీః । రక్ష॑సా॒మప॑హత్యై । అ॒పః ప్రణ॑యతి ।
ఆపో॒ వై దే॒వానాం᳚ ప్రి॒యం ధామ॑ । దే॒వానా॑మే॒వ ప్రి॒యం ధామ॑ ప్ర॒ణీయ॒ ప్రచ॑రతి । అ॒పః ప్రణ॑యతి ।
ఆపో॒ వై సర్వా॑ దే॒వతాః᳚ । దే॒వతా॑ ఏ॒వారభ్య॑ ప్ర॒ణీయ॒ ప్రచ॑రతి ।
అ॒పః ప్రణ॑యతి ।
ఆపో॒ వై శాం॒తాః । శాం॒తాభి॑రే॒వాస్య॒ శుచగ్ం॑ శమయతి । దే॒వో వః॑
సవి॒తోత్ పు॑నా॒త్వ-చ్ఛి॑ద్రేణ ప॒విత్రే॑ణ॒ వసో॒స్సూర్య॑స్య ర॒శ్మిభిః॑ ॥ 3

కూర్చాగ్రై ర్రాక్షసాన్ ఘోరాన్ ఛింధి కర్మవిఘాతినః ।
త్వామర్పయామి కుంభేఽస్మిన్ సాఫల్యం కురు కర్మణి ।
వృక్షరాజ సముద్భూతాః శాఖాయాః పల్లవత్వ చః ।
యుష్మాన్ కుంభేష్వర్పయామి సర్వపాపాపనుత్తయే ।
నాళికేర-సముద్భూత త్రినేత్ర హర సమ్మిత ।
శిఖయా దురితం సర్వం పాపం పీడాం చ మే నుద ।
స॒ హి రత్నా॑ని దా॒శుషే॑ సు॒వాతి॑ సవి॒తా భగః॑ ।
తం భా॒గం చి॒త్రమీ॑మహే । (ఋగ్వేద మంత్రః)

తత్వా॑ యామి॒ బ్రహ్మ॑ణా॒ వంద॑మాన॒-స్తదాశా᳚స్తే॒ యజ॑మానో హ॒విర్భిః॑ ।
అహే॑డమానో వరుణే॒హ బో॒ద్ధ్యురు॑శగ్ంస॒ మా న॒ ఆయుః॒ ప్రమో॑షీః ॥

ఓం భూర్భువ॒స్సువ॒రోమ్ । అస్మిన్ కుంభే వరుణమావాహయామి ।
వరుణస్య ఇదమాసనమ్ । వరుణాయ నమః । సకలారాధనైః స్వర్చితమ్ ।
రత్నసింహాసనం సమర్పయామి । పాద్యం సమర్పయామి ।
అర్ఘ్యం సమర్పయామి । ఆచమనీయం సమర్పయామి ।
మధుపర్క్కం సమర్పయామి । స్నానం సమర్పయామి ।
స్నానానంతరం ఆచమనీయం సమర్పయామి ।
వస్త్రోత్తరీయం సమర్పయామి । ఉపవీతం సమర్పయామి ।
గంధాన్ ధారయామి । అక్షతాన్ సమర్పయామి ।
పుష్పాణి సమర్పయామి ।
1. ఓం-వఀరుణాయ నమః
2. ఓం ప్రచేతసే నమః
3. ఓం సురూపిణే నమః
4. ఓం అపాంపతయే నమః
5. ఓం మకరవాహనాయ నమః
6. జలాధిపతయే నమః
7. ఓం పాశహస్తాయ నమః
8. ఓం తీర్థరాజాయ నమః

ఓం-వఀరుణాయ నమః । నానావిధ పరిమళ పత్ర పుష్పాణి సమర్పయామి ।
ధూపం ఆఘ్రాపయామి । దీపం దర్​శయామి ।
ధూపదీపానంతరం ఆచమనీయం సమర్పయామి ।
ఓం భూర్భువస్సువః । తథ్స॑వి॒తుర్వరే᳚ణ్యం॒ భర్గో॑ దే॒వస్య॑ ధీమహి ।
ధియో॒ యోన॑ ప్రచో॒దయా᳚త్ ।
దేవ సవితః ప్రసువః । సత్యం త్వర్తేన పరిషించామి ।
(రాత్రౌ – ఋతం త్వా సత్యేన పరిషించామి) ।
ఓం-వఀరుణాయ నమః । అమృతం భవతు । అమృతోపస్తరణమసి ।
ఓం ప్రాణాయ స్వాహా । ఓం అపానాయ స్వాహా । ఓం-వ్యాఀనాయ స్వాహా ।
ఓం ఉదానాయ స్వాహా । ఓం సమానాయ స్వాహా । ఓం బ్రహ్మణే స్వాహా ।
కదళీఫలం నివేదయామి । మద్ధ్యేమద్ధ్యే అమృతపానీయం సమర్పయామి । అమృతాపిధానమసి । నైవేద్యానంతరం ఆచమనీయం సమర్పయామి ।
తాంబూలం సమర్పయామి । కర్పూర నీరాజనం ప్రదర్​శయామి ।
నీరాజనానంతరం ఆచమనీయం సమర్పయామి । మంత్ర పుష్పం సమర్పయామి ।
సువర్ణ పుష్పం సమర్పయామి । సమస్తోపచారాన్ సమర్పయామి ॥

2. మహాన్యాస మంత్రపాఠ ప్రారంభః
అథాతః పంచాంగరుద్రాణాం న్యాసపూర్వకం జప-హోమా-ర్చనా-భిషేక-విధిం-వ్యాఀఖ్యాస్యామః
అథాతః పంచాంగరుద్రాణాం న్యాసపూర్వకం జప-హోమా-ర్చనాభిషేకం కరిష్యమాణః ।

హరిః ఓం అథాతః పంచాంగ రుద్రాణామ్ ॥

ఓంకారమంత్ర సం​యుఀక్తం నిత్యం ధ్యాయంతి యోగినః ।
కామదం మోక్షదం తస్మై ఓంకారాయ నమో నమః ॥

నమస్తే దేవ దేవేశ నమస్తే పరమేశ్వర ।
నమస్తే వృషభారూఢ నకారాయ నమో నమః ॥

ఓం నమో భగవతే॑ రుద్రా॒య ॥ ఓం భూర్భువ॒స్సువః॑ ॥ ఓం నమ్ ॥

నమ॑స్తే రుద్ర మ॒న్యవ॑ ఉ॒తోత॒ ఇష॑వే॒ నమః॑ ।
నమ॑స్తే అస్తు॒ ధన్వ॑నే బా॒హుభ్యా॑ము॒త తే॒ నమః॑ ॥
యా త॒ ఇషుః॑ శి॒వత॑మా శి॒వం బ॒భూవ॑ తే॒ ధనుః॑ ।
శి॒వా శ॑ర॒వ్యా॑ యా తవ॒ తయా॑ నో రుద్ర మృడయ ।
ఓం నమో భగవతే॑ రుద్రా॒య ॥ ఓం నమ్ । పూర్వాంగ రుద్రాయ॒ నమః ॥ (ప్రాచ్యై దిశ)

మహాదేవం మహాత్మానం మహాపాతకనాశనమ్ ।
మహాపాపహరం-వంఀదే మకారాయ నమో నమః ॥

ఓం భూర్భువ॒స్సువః॒ ॥ ఓం మమ్ ॥
ఓం నిధ॑నపతయే॒ నమః । నిధనపతాంతికాయ॒ నమః ।
ఊర్ధ్వాయ॒ నమః । ఊర్ధ్వలింగాయ॒ నమః ।
హిరణ్యాయ॒ నమః । హిరణ్యలింగాయ॒ నమః ।
సువర్ణాయ॒ నమః । సువర్ణలింగాయ॒ నమః ।
దివ్యాయ॒ నమః । దివ్యలింగాయ॒ నమః ।
భవాయః॒ నమః । భవలింగాయ॒ నమః ।
శర్వాయ॒ నమః । శర్వలింగాయ॒ నమః ।
శివాయ॒ నమః । శివలింగాయ॒ నమః ।
జ్వలాయ॒ నమః । జ్వలలింగాయ॒ నమః ।
ఆత్మాయ॒ నమః । ఆత్మలింగాయ॒ నమః ।
పరమాయ॒ నమః । పరమలింగాయ॒ నమః ।
ఏతత్సోమస్య॑ సూర్య॒స్య సర్వలింగగ్గ్॑ స్థాప॒య॒తి॒ పాణిమంత్రం పవి॒త్రమ్ ॥
ఓం నమో భగవతే॑ రుద్రా॒య ॥ ఓం మమ్ ॥ దక్షిణాంగ రుద్రాయ॒ నమః ॥ (దక్షిణ దిశ)

శివం శాంతం జగన్నాథం-లోఀకానుగ్రహకారణమ్ ।
శివమేకం పరం-వంఀదే శికారాయ నమో నమః ॥

ఓం భూర్భువ॒స్సువః॒ ॥ ఓం శిమ్ ॥ అపై॑తుమృ॒త్యురమృతం॑ న॒ ఆగ॑న్ వైవస్వ॒తో నో॒ అ॑భయం కృణోతు । ప॒ర్ణం-వఀన॒స్పతేరివా॒భినశ్శీయతాగ్ం ర॒యిస్సచ॑తాం న॒శ్శచీ॒పతిః॑ ॥
ఓం నమో భగవతే॑ రుద్రా॒య ॥ ఓం శిమ్ ॥ పశ్చిమాంగ రుద్రాయ॒ నమః ॥ (పశ్చిమ దిశ)

వాహనం-వృఀషభో యస్య వాసుకీ కంఠభూషణమ్ ।
వామే శక్తిధరం-వంఀదే వకారాయ నమో నమః ॥

ఓం భూర్భువ॒స్సువః॒ ॥ ఓం-వాఀమ్ ॥ ప్రాణానాం గ్రంథిరసి రుద్రో మా॑ విశాం॒తకః । తేనాన్నేనా᳚ప్యాయ॒స్వ ॥ ఓం నమో భగవతే రుద్రాయ విష్ణవే మృత్యు॑ర్మే పా॒హి ॥
ఓం నమో భగవతే॑ రుద్రా॒య ॥ ఓం-వాఀమ్ ॥ ఉత్తరాంగ రుద్రాయ॒ నమః ॥ (ఉత్తర దిశ)

యత్ర కుత్ర స్థితం దేవం సర్వవ్యాపినమీశ్వరమ్ ।
యల్లింగం పూజయేన్నిత్యం-యఀకారాయ నమో నమః ॥

ఓం భూర్భువ॒స్సువః॒ ॥ ఓం-యఀమ్ ॥ యో రు॒ద్రో అ॒గ్నౌ యో అ॒ప్సు య ఓష॑ధీషు॒ యో రు॒ద్రో విశ్వా॒ భువ॑నా వి॒వేశ॒ తస్మై॑ రు॒ద్రాయ॒ నమో॑ అస్తు ॥
ఓం నమో భగవతే॑ రుద్రా॒య ॥ ఓం-యఀమ్ ॥ ఊర్ధ్వాంగ రుద్రాయ॒ నమః ॥ (ఊర్ధ్వ దిశ)

పంచముఖ ధ్యానం

ఓం నమ్ ॥ తత్పురు॒షాయ వి॒ద్మహే॑ మహాదే॒వాయ॑ ధీమహి । తన్నో॑ రుద్రః ప్రచోదయా᳚త్ ॥

సం​వఀర్తాగ్ని తటిత్ప్రదీప్త కనక ప్రస్పర్థి తేజోమయమ్ ।
గంభీరధ్వని సామవేదజనకం తామ్రాధరం సుందరమ్ ।
అర్ధేందుద్యుతి లోలపింగళ జటాభారప్రబద్ధోరగమ్ ।
వందే సిద్ధ సురాసురేంద్రనమితం పూర్వం ముఖం శూలినః ॥

ఓం నమో భగవతే॑ రుద్రా॒య ॥ ఓం నమ్ ॥ పూర్వ ముఖాయ॒ నమః ॥

అ॒ఘోరే᳚భ్యోఽథఘో॒రే᳚భ్యో॒ ఘోర॒ఘోర॑తరేభ్యః ॥ సర్వే᳚భ్యస్సర్వ శర్వే᳚భ్యో॒ నమ॑స్తే అస్తు రు॒ద్రరూ॑పేభ్యః ॥

కాలాభ్రభ్రమరాంజనద్యుతినిభం-వ్యాఀవృత్త పింగేక్షణం
కర్ణోద్భాసిత భోగిమస్తక మణిప్రోద్గీర్ణ దంష్ట్రాంకురమ్ ।
సర్పప్రోత కపాల శుక్తి శకల వ్యాకీర్ణ సచ్ఛేఖరం
వందే దక్షిణమీశ్వరస్య కుటిల భ్రూభంగ రౌద్రం ముఖమ్ ॥

ఓం నమో భగవతే॑ రుద్రా॒య ॥ ఓం మమ్ ॥ దక్షిణ ముఖాయ॒ నమః ॥

స॒ద్యో జా॒తం ప్ర॑పద్యా॒మి॒ స॒ద్యో జా॒తాయ॒ వై నమో॒ నమః॑ । భ॒వే భ॑వే॒ నాతి॑ భవే భవస్వ॒ మామ్ । భ॒వోద్-భ॑వాయ॒ నమః॑ ॥

ప్రాలేయాచలమిందుకుంద ధవళం గోక్షీరఫేనప్రభం
భస్మాభ్యక్తమనంగ దేహ దహన జ్వాలావళీ లోచనమ్ ।
బ్రహ్మేంద్రాది మరుద్గణైస్పుతిపదై రభ్యర్చితం-యోఀగిభిః
వందేఽహం సకలం కళంకరహితం స్థాణోర్ముఖం పశ్చిమమ్ ॥

ఓం నమో భగవతే॑ రుద్రా॒య ॥ ఓం శిమ్ ॥ పశ్చిమ ముఖాయ॒ నమః ॥

వా॒మ॒దే॒వాయ॒ నమో᳚ జ్యే॒ష్ఠాయ॒ నమః॑ శ్రే॒ష్ఠాయ॒ నమో॑ రు॒ద్రాయ॒ నమః॒ కాలా॑య॒ నమః॒ కల॑వికరణాయ॒ నమో॒ బల॑వికరణాయ॒ నమో॒ బలా॑య॒ నమో॒ బల॑ప్రమథనాయ॒ నమః॒ సర్వ॑భూతదమనాయ॒ నమో॑ మ॒నోన్మ॑నాయ॒ నమః॑ ॥

గౌరం కుంకుమ పంకిలం స్తిలకం-వ్యాఀపాండు గండస్థలం
భ్రూవిక్షేప కటాక్ష లసత్సంసక్త కర్ణోత్ఫలమ్ ।
స్నిగ్ధం బింబఫలాధరం ప్రహసితం నీలాలకాలం కృతం
వందే పూర్ణ శశాంక మండలనిభం-వఀక్త్రం హరస్యోత్తరమ్ ॥

ఓం నమో భగవతే॑ రుద్రా॒య ॥ ఓం-వాఀమ్ ॥ ఉత్తర ముఖాయ॒ నమః ॥

ఈశానః సర్వ॑విద్యా॒నా॒-మీశ్వరః సర్వ॑భూతా॒నాం॒ బ్రహ్మాధి॑పతి॒-ర్బ్రహ్మ॒ణో ఽధి॑పతి॒-ర్బ్రహ్మా॑ శి॒వో మే॑ అస్తు సదాశి॒వోమ్ ॥ (కనిష్ఠికాభ్యాం నమః) 14ఏ

వ్యక్తావ్యక్త గుణేతరం పరతరం షట్త్రింశతత్త్వాత్మకం
తస్మాదుత్తమ తత్త్వమక్షరమిదం ధ్యేయం సదా యోగిభిః ।
ఓంకారాది సమస్త మంత్రజనకం సూక్ష్మాది సూక్ష్మం పరం
శాంతం పంచమమీశ్వరస్య వదనం ఖం​వ్యాఀప్తి తేజోమయమ్ ॥

ఓం నమో భగవతే॑ రుద్రా॒య ॥ ఓం-వాఀమ్ ॥ ఊర్ధ్వ ముఖాయ॒ నమః ॥

పూర్వే పశుపతిః పాతు ।
దక్షిణే పాతు శంకరః ।
పశ్చిమే పాతు విశ్వేశః ।
నీలకంఠస్తదోత్తరే ।
ఈశాన్యాం పాతు మే శర్వః ।
ఆగ్నేయాం పార్వతీపతిః ।
నైఋత్యాం పాతు మే రుద్రః ।
వాయవ్యాం నీలలోహితః ।
ఊర్ధ్వే త్రిలోచనః పాతు ।
అధరాయాం మహేశ్వరః ।
ఏతాభ్యో దశ దిగ్భ్యస్తు ।
సర్వతః పాతు శంకరః ॥

(న్యాసపూర్వకం జపహోమార్చనాఽభిషేకవిధి వ్యాఖ్యాస్యామః)

3. ప్రథమః న్యాసః
యా తే॑ రుద్ర శి॒వా త॒నూరఘో॒రా-ఽపా॑పకాశినీ । తయా॑ న స్త॒నువా॒ శంత॑మయా॒ గిరి॑శంతా॒భి చా॑కశీహి । (శిఖాయై నమః) । 1

అ॒స్మిన్ మ॑హ॒త్య॑ర్ణ॒వే᳚-ఽంతరి॑క్షే భ॒వా అధి॑ ।
తేషాగ్ం॑ సహస్రయోజ॒నే-ఽవ॒ధన్వా॑ని తన్మసి । (శిరసే నమః) । 2

స॒హస్రా॑ణి సహస్ర॒శో యే రు॒ద్రా అధి॒ భూమ్యా᳚మ్ ।
తేషాగ్ం॑ సహస్ర-యోజ॒నే-ఽవ॒ధన్వా॑ని తన్మసి । (లలాటాయ నమః) । 3

హ॒గ్ం॒స-శ్శు॑చి॒ష-ద్వసు॑రంతరిక్ష॒సద్ధోతా॑ వేది॒షదతి॑థి-ర్దురోణ॒సత్ । నృ॒షద్వ॑ర॒-సదృ॑త॒-సద్వ్యో॑మ॒ సద॒బ్జా గో॒జా ఋ॑త॒జా అ॑ద్రి॒జా ఋ॒తం బృ॒హత్ । (భ్రువోర్మద్ధ్యాయ నమః) । 4

త్ర్య॑బంకం-యఀజామహే సుగం॒ధిం పు॑ష్టి॒వర్ధ॑నమ్ । ఉ॒ర్వా॒రు॒కమి॑వ॒ బంధ॑నాన్
మృ॒త్యో-ర్ము॑క్షీయ॒ మాఽమృతా᳚త్ । (నేత్రాభ్యాం నమః) । 5

నమః॒ స్రుత్యా॑య చ॒ పథ్యా॑య చ॒ నమః॑ కా॒ట్యా॑య చ నీ॒ప్యా॑య చ । (కర్ణాభ్యాం నమః) । 6

మా న॑స్తో॒కే తన॑యే॒ మా న॒ ఆయు॑షి॒ మా నో॒ గోషు॒ మా నో॒ అశ్వే॑షు రీరిషః ।
వీ॒రాన్మానో॑ రుద్ర భామి॒తో వ॑ధీ-ర్​హ॒విష్మం॑తో॒ నమ॑సా విధేమ తే । (నాసికాభ్యాం నమః) । 7

అ॒వ॒తత్య॒ ధను॒స్త్వగ్ం సహ॑స్రాక్ష॒ శతే॑షుధే ।
ని॒శీర్య॑ శ॒ల్యానాం॒ ముఖా॑ శి॒వో నః॑ సు॒మనా॑ భవ । (ముఖాయ నమః) । 8

నీల॑గ్రీవా శ్శితి॒కంఠాః᳚ శ॒ర్వా అ॒ధః క్ష॑మాచ॒రాః ।
తేషాగ్ం॑ సహస్రయోజ॒నేఽ వ॒ధన్వా॑ని తన్మసి । (కంఠాయ నమః) । 9.1

నీల॑గ్రీవా-శ్శితి॒కంఠా॒ దివగ్ం॑ రు॒ద్రా ఉప॑శ్రితాః ।
తేషాగ్ం॑ సహస్రయోజ॒నేఽ వ॒ధన్వా॑ని తన్మసి । (ఉపకంఠాయ నమః) । 9.2

నమ॑స్తే అ॒స్త్వాయు॑ధా॒యా-నా॑తతాయ ధృ॒ష్ణవే᳚ ।
ఉ॒భాభ్యా॑ము॒త తే॒ నమో॑ బా॒హుభ్యాం॒ తవ॒ ధన్వ॑నే । (బాహుభ్యాం నమః) । 10

యా తే॑ హే॒తి-ర్మీ॑ఢుష్టమ॒ హస్తే॑ బ॒భూవ॑ తే॒ ధనుః॑ ।
తయా॒ఽస్మాన్ వి॒శ్వత॒స్త్వ-మ॑య॒క్ష్మయా॒ పరి॑బ్భుజ । (ఉపబాహుభ్యాం నమః) । 11

పరి॑ణో రు॒ద్రస్య॑ హే॒తి-ర్వృ॑ణక్తు॒ పరి॑త్వే॒షస్య॑ దుర్మ॒తిర॑ఘా॒యోః ।
అవ॑ స్థి॒రా మ॒ఘవ॑ద్భ్యః తనుష్వ॒ మీఢ్వ॑స్తో॒కాయ॒ తన॑యాయ మృడయ । (మణిబంధాభ్యాం నమః) । 12

యే తీ॒ర్థాని॑ ప్ర॒చరం॑తి సృ॒కావం॑తో నిషం॒గిణః॑ । తేషాగ్ం॑ సహస్రయోజ॒నేఽ వ॒ధన్వా॑ని తన్మసి । (హస్తాభ్యాం నమః) । 13

స॒ద్యో జా॒తం ప్ర॑పద్యా॒మి॒ స॒ద్యో జా॒తాయ॒ వై నమో॒ నమః॑ । భ॒వే భ॑వే॒ నాతి॑ భవే భవస్వ॒ మామ్ । భ॒వోద్-భ॑వాయ॒ నమః॑ ॥ (అగుంష్ఠాభ్యాం నమః ) । 14.1

వా॒మ॒దే॒వాయ॒ నమో᳚ జ్యే॒ష్ఠాయ॒ నమః॑ శ్రే॒ష్ఠాయ॒ నమో॑ రు॒ద్రాయ॒ నమః॒ కాలా॑య॒ నమః॒ కల॑వికరణాయ॒ నమో॒ బల॑వికరణాయ॒ నమో॒ బలా॑య॒ నమో॒ బల॑ప్రమథనాయ॒ నమః॒ సర్వ॑భూతదమనాయ॒ నమో॑ మ॒నోన్మ॑నాయ॒ నమః॑ । (తర్జనీభ్యాం నమః) 14.2

అ॒ఘోరే᳚భ్యో ఽథ॒ఘోరే᳚భ్యో॒ ఘోర॒ఘోర॑తరేభ్యః । సర్వే᳚భ్యః సర్వ॒ శర్వే᳚భ్యో॒ నమ॑స్తే అస్తు రు॒ద్ర రూ॑పేభ్యః ॥ (మద్ధ్యమాభ్యాం నమః) । 14.3

తత్పురు॑షాయ వి॒ద్మహే॑ మహాదే॒వాయ॑ ధీమహి ।
తన్నో॑ రుద్రః ప్రచో॒దయా᳚త్ ॥ (అనామికాభ్యాం నమః) । 14.4

ఈశానః సర్వ॑విద్యా॒నా॒-మీశ్వరః సర్వ॑భూతా॒నాం॒ బ్రహ్మాధి॑పతి॒-ర్బ్రహ్మ॒ణో ఽధి॑పతి॒-ర్బ్రహ్మా॑ శి॒వో మే॑ అస్తు సదాశి॒వోమ్ ॥ (కనిష్ఠికాభ్యాం నమః) 14ఏ

నమో॑ వః కిరి॒కేభ్యో॑ దే॒వానా॒గ్ం॒ హృద॑యేభ్యః । (హృదయాయ నమః) । 15

నమో॑ గ॒ణేభ్యో॑ గ॒ణప॑తిభ్యశ్చ వో॒ నమః॑ । (పృష్ఠాయ నమః) । 16

నమో॒ హిర॑ణ్యబాహవే సేనా॒న్యే॑ ది॒శాంచ॒ పత॑యే॒ నమః॑ । (పార్​శ్వాభ్యాం నమః) । 17

విజ్యం॒ ధనుః॑ కప॒ర్దినో॒ విశ॑ల్యో॒ బాణ॑వాగ్ం ఉ॒త ।
అనే॑శన్న॒స్యేష॑వ ఆ॒భుర॑స్య నిషం॒గథిః॑ । (జఠరాయ నమః) । 18

హి॒ర॒ణ్య॒గ॒ర్భ స్సమ॑వర్త॒తాగ్రే॑ భూ॒తస్య॑ జా॒తః పతి॒రేక॑ ఆసీత్ । సదా॑ధార పృథి॒వీం ద్యాము॒తేమాం కస్మై॑ దే॒వాయ॑ హ॒విషా॑ విధేమ । (నాభ్యై నమః) । 19

మీఢు॑ష్టమ॒ శివ॑తమ శి॒వో న॑స్సు॒మనా॑ భవ । ప॒ర॒మే వృ॒క్ష ఆయు॑ధం ని॒ధాయ॒ కృత్తిం॒-వఀసా॑న॒ ఆచ॑ర॒ పినా॑కం॒ బిభ్ర॒దాగ॑హి । (కఠ్యై నమః) । 20

యే భూ॒తానా॒-మధి॑పతయో విశి॒ఖాసః॑ కప॒ర్ది॑నః ।
తేషాగ్ం॑ సహస్రయోజ॒నే ఽవ॒ధన్వా॑ని తన్మసి । (గుహ్యాయ నమః) । 21

యే అన్నే॑షు వి॒విద్ధ్యం॑తి॒ పాత్రే॑షు॒ పిబ॑తో॒ జనాన్॑ ।
తేషాగ్ం॑ సహస్రయోజ॒నేఽ వ॒ధన్వా॑ని తన్మసి । (అండాభ్యాం నమః ) । 22

స॒ శి॒రా జా॒తవే॑దా అ॒క్షరం॑ పర॒మం ప॒దమ్ । వేదా॑నా॒గ్ం॒ శిర॑సి మా॒తా॒
ఆ॒యు॒ష్మంతం॑ కరోతు॒ మామ్ । (అపానాయ నమః) । 23

మా నో॑ మ॒హాంత॑ము॒త మా నో॑ అర్భ॒కం మా న॒ ఉక్షం॑తము॒త మా న॑ ఉక్షి॒తమ్ ।
మా నో॑ వధీః పి॒తరం॒ మోత మా॒తరం॑ ప్రి॒యా మా న॑స్త॒నువో॑ రుద్ర రీరిషః । (ఊరుభ్యాం నమః) । 24

ఏ॒ష తే॑ రుద్రభా॒గ-స్తంజు॑షస్వ॒ తేనా॑వ॒సేన॑ ప॒రో మూజ॑వ॒తో-ఽతీ॒హ్యవ॑తత-ధన్వా॒ పినా॑కహస్తః॒ కృత్తి॑వాసాః । (జానుభ్యాం నమః) 25

స॒గ్ం॒ సృ॒ష్ట॒జిథ్సో॑మ॒పా బా॑హు-శ॒ర్ధ్యూ᳚ర్ధ్వ ధ॑న్వా॒ ప్రతి॑హితా-భి॒రస్తా᳚ ।
బృహ॑స్పతే॒ పరి॑దీయా॒ రథే॑న రక్షో॒హా-ఽమిత్రాగ్ం॑ అప॒బాధ॑మానః ।
(జంఘాభ్యాం నమః ) 26

విశ్వం॑ భూ॒తం భువ॑నం చి॒త్రం బ॑హు॒ధా జా॒తం జాయ॑మానం చ॒ యత్ ।
సర్వో॒ హ్యే॑ష రు॒ద్ర-స్తస్మై॑ రు॒ద్రాయ॒ నమో॑ అస్తు ॥ (గుల్ఫాభ్యాం నమః) 27

యే ప॒థాం ప॑థి॒రక్ష॑య ఐలబృ॒దా య॒వ్యుధః॑ । తేషాగ్ం॑ సహస్రయోజ॒నే ఽవ॒ధన్వా॑ని తన్మసి । (పాదాభ్యాం నమః) । 28

అద్ధ్య॑వోచ-దధివ॒క్తా ప్ర॑థ॒మో దైవ్యో॑ భి॒షక్ । అహీగ్గ్॑శ్చ॒ సర్వా᳚న్ జ॒భం​యఀ॒న్ థ్సర్వా᳚శ్చ యాతు ధా॒న్యః॑ । (కవచాయ హుం) । 29

నమో॑ బి॒ల్మినే॑ చ కవ॒చినే॑ చ॒ నమః॑ శ్రు॒తాయ॑ చ శ్రుతసే॒నాయ॑ చ । (ఉపకవచాయ హుం) 30
నమో॑ అస్తు॒ నీల॑గ్రీవాయ సహస్రా॒క్షాయ॑ మీ॒ఢుషే᳚ । అథో॒ యే అ॑స్య॒ సత్వా॑నో॒ఽహం తేభ్యో॑ఽకర॒న్నమః॑ । (నేత్రత్రయాయ వౌషట్) 31

ప్రముం॑చ॒ ధన్వ॑న॒స్త్వ-ము॒భయో॒-రార్త్ని॑యో॒ర్జ్యామ్ । యాశ్చ॑ తే॒ హస్త॒ ఇష॑వః॒ పరా॒ తా భ॑గవో వప । (అస్త్రాయ ఫట్) 32

య ఏ॒తావం॑తశ్చ॒ భూయాగ్ం॑సశ్చ॒ దిశో॑ రు॒ద్రా వి॑తస్థి॒రే ।
తేషాగ్ం॑॑ సహస్రయోజ॒నే ఽవ॒ధన్వా॑ని తన్మసి । (ఇతి దిగ్బంధః) 33
———–ఇతి ప్రథమ న్యాసః————
(శిఖాది అస్త్రపర్యంతం ఏకత్రింశదంగన్యాసః దిగ్బంధ సహితః ప్రథమః)


4. ద్వితీయ న్యాసః
(ఓం నమో భగవతే రుద్రాయ । ఇతి నమస్కారాన్ న్యసే᳚త్)
ఓం ఓం మూర్థ్నే నమః (మూర్ధ్ని) ।
ఓం నం నాసికాయై నమః (నాసికాగ్రః) ।
ఓం మోం-లఀలటాయ నమః (లలాటః) ।
ఓం భం ముఖాయ నమః (ముఖాం) ।
ఓం గం కంఠాయ నమః (కంఠః) ।
ఓం-వంఀ హృదయాయ నమః (హృదయః) ।
ఓం తేం దక్షిణ హస్తాయ నమః (దక్షిణ హస్తః) ।
ఓం రుం-వాఀమ హస్తాయ నమః (వామ హస్తః) ।
ఓం ద్రాం నాభ్యై నమః (నాభ్హీ) ।
ఓం-యంఀ పాదాభ్యాం నమః (పాదౌ) ॥
———–ఇతి ద్వితీయ న్యాసః———-
మూర్ధాది పాదాంతం దశాంగ న్యాసః ద్వితీయః

5. తృతీయన్యాసః
స॒ద్యో జా॒తం ప్ర॑పద్యా॒మి॒ స॒ద్యో జా॒తాయ॒ వై నమో॒ నమః॑ । భ॒వే భ॑వే॒ నాతి॑భవే భవస్వ॒ మామ్ । భ॒వో-ద్భ॑వాయ॒ నమః॑ ॥ (పాదాభ్యాం నమః) । 1

వా॒మ॒దే॒వాయ॒ నమో᳚ జ్యే॒ష్ఠాయ॒ నమః॑ శ్రే॒ష్ఠాయ॒ నమో॑ రు॒ద్రాయ॒ నమః॒ కాలా॑య॒ నమః॒ కల॑వికరణాయ॒ నమో॒ బల॑వికరణాయ॒ నమో॒ బలా॑య॒ నమో॒ బల॑ప్రమథనాయ॒ నమ॒ స్సర్వ॑భూతదమనాయ॒ నమో॑ మ॒నోన్మ॑నాయ॒ నమః॑ । (ఊరుభ్యాం నమః) । 2

అ॒ఘోరే᳚భ్యో ఽథ॒ఘోరే᳚భ్యో॒ ఘోర॒ఘోర॑తరేభ్యః । సర్వే᳚భ్యః సర్వ॒ శర్వే᳚భ్యో॒ నమ॑స్తే అస్తు రు॒ద్రరూ॑పేభ్యః ॥ (హృదయాయ నమః) । 3

తత్పురు॑షాయ వి॒ద్మహే॑ మహాదే॒వాయ॑ ధీమహి ।
తన్నో॑ రుద్రః ప్రచో॒దయా᳚త్ ॥ (ముఖాయ నమః) । 4

ఈశానః సర్వ॑విద్యా॒నా॒-మీశ్వరసర్వ॑ భూతా॒నాం॒ బ్రహ్మాధి॑పతి॒-ర్
బ్రహ్మ॒ణోఽధి॑పతి॒-ర్బ్రహ్మా॑ శి॒వో మే॑ అస్తు సదాశి॒వోమ్ ॥
హంస హంస । (మూర్ధ్నే నమః) । 5

5.1 హంస గాయత్రీ
అస్య శ్రీ హంసగాయత్రీ మహామంత్రస్య, అవ్యక్త పరబ్రహ్మ ఋషిః,
అనుష్టుప్ ఛందః, పరమహంసో దేవతా ।
హంసాం బీజం, హంసీం శక్తిః । హంసూం కీలకమ్ ।
పరమహంస ప్రసాద సిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః ॥ 1

హంసాం అగుంష్ఠాభ్యాం నమః । హంసీం తర్జనీభ్యాం నమః ।
హంసూం – మద్ధ్యమాభ్యాం నమః । హంసైం – అనామికాభ్యాం నమః ।
హంసౌం – కనిష్ఠికాభ్యాం నమః । హంసః-కరతల కరపృష్ఠాభ్యాం నమః । 2

హంసాం – హృదయాయ నమః । హంసీం – శిరసే స్వాహా ।
హంసూం – శిఖాయై వషట్ । హంసైం – కవచాయ హుమ్ ।
హంసౌం – నేత్రత్రయాయ వౌషట్ । హంసః – అస్త్రాయ ఫట్ ॥
ఓం భూర్భువ॒స్సువ॒రోమితి దిగ్బంధః । 3

॥ ధ్యానమ్ ॥
గమాగమస్థం గమనాదిశూన్యం చి-ద్రూపదీపం తిమిరాపహారమ్ ।
పశ్యామి తే సర్వజనాంతరస్థం నమామి హంసం పరమాత్మరూపమ్ ॥ 4

హం॒స హం॒సాయ॑ వి॒ద్మహే॑ పరమహం॒సాయ॑ ధీమహి । తన్నో॑ హంసః ప్రచో॒దయా᳚త్ ॥ 5
(ఇతి త్రివారం జపిత్వా)

హంస హం॒సేతి యో బ్రూయా-ధంసో (బ్రూయాద్ధంసో) నామ సదాశివః ।
ఏవం న్యాస విధిం కృత్వా తతః సంపుటమారభేత్ ॥ 6

5.2 దిక్ సంపుటన్యాసః
దేవతా – ఇంద్రః
దిక్ – పూర్వం
ఓం భూర్భువ॒స్సువ॒రోమ్ । లమ్ ।
త్రా॒తార॒మింద్ర॑-మవి॒తార॒-మింద్ర॒గ్ం॒ హవే॑ హవే సు॒హవ॒గ్ం॒ శూర॒మింద్ర᳚మ్ ।
హు॒వే ను శ॒క్రం పు॑రుహూ॒తమింద్రగ్గ్॑ స్వ॒స్తి నో॑ మ॒ఘవా॑ ధ॒॒త్వింద్రః॑ ॥
లం ఇంద్రాయ వజ్రహస్తాయ సురాధిపతయే ఐరావత వాహనాయ సాంగాయ సాయుధాయ సశక్తి పరివారాయ ఉమామహేశ్వర పార్​షదాయ నమః । లం ఇంద్రాయ నమః ।
పూర్వ దిగ్భాగే (లలాటస్థానే) ఇంద్రః సుప్రీతో వరదో భవతు । 1
దేవతా- అగ్నిః దిక్- దక్షిణపూర్వం (ఆగ్నేయ దిక్)
ఓం భూర్భువ॒స్సువ॒రోమ్ । రమ్ ।
త్వన్నో॑ అగ్నే॒ వరు॑ణస్య వి॒ద్వాన్ దే॒వస్య॒ హేడోఽవ॑ యాసిసీష్ఠాః ।
యజి॑ష్ఠో॒ వహ్ని॑తమః॒ శోశు॑చానో॒ విశ్వా॒ ద్వేషాగ్ం॑సి॒ ప్రము॑ముగ్ద్ధ్య॒స్మత్ ॥

రం అగ్నయే శక్తిహస్తాయ తేజోఽధిపతయే అజవాహనాయ సాంగాయ సాయుధాయ సశక్తి పరివారాయ ఉమామహేశ్వర పార్​షదాయ నమః । రం అగ్నయే నమః । ఆగ్నేయ దిగ్భాగే (నేత్రస్థానే) అగ్నిః సుప్రీతో వరదో భవతు । 2

దేవతా- యమః
దిక్ – దక్షిణం
ఓం భూర్భువ॒స్సువ॒రోమ్ । హమ్ ।
సు॒గన్నః॒ పంథా॒మభ॑యం కృణోతు । యస్మి॒న్నక్ష॑త్రే య॒మ ఏతి॒ రాజా᳚ ।
యస్మి॑న్నేన-మ॒భ్యషిం॑చంత దే॒వాః । తద॑స్య చి॒త్రగ్ం హ॒విషా॑ యజామ ।
అప॑ పా॒ప్మానం॒ భర॑ణీ ర్భరంతు ।
హం-యఀమాయ దండహస్తాయ ధర్మాధిపతయే మహిషవాహనాయ సాంగాయ సాయుధాయ సశక్తి పరివారాయ ఉమామహేశ్వర పార్​షదాయ నమః । హం-యఀమాయ నమః । దక్షిణదిగ్భాగే (కర్ణస్థానే) యమః సుప్రీతో వరదో భవతు । 3

దేవతా- నిర్​ఋతి
దిక్ – దక్షిణ పశ్చిమం
ఓం భూర్భువ॒స్సువ॒రోమ్ । షమ్ ।
అసు॑న్వంత॒మ య॑జమాన-మిచ్ఛ స్తే॒న-స్యే॒త్యాంత-స్క॑ర॒స్యాన్వే॑షి ।
అ॒న్య-మ॒స్మ-ది॑చ్ఛ॒ సా త॑ ఇ॒త్యా నమో॑ దేవి నిర్​ఋతే॒ తుభ్య॑మస్తు ॥
షం నిర్​ఋతయే ఖడ్గహస్తాయ రక్షోధిపతయే నరవాహనాయ సాంగాయ సాయుధాయ సశక్తి పరివారాయ ఉమామహేశ్వర పార్​షదాయ నమః ।
షం నిర్​ఋతయే నమః । నైర్​ఋత దిగ్భాగే (ముఖస్థానే) నిర్​ఋతిః సుప్రీతో
వరదో భవతు । 4

దేవతా- వరుణః
దిక్ – పశ్చిమం
ఓం భూర్భువ॒స్సువ॒రోమ్ । వమ్ ।
తత్వా॑ యామి॒ బ్రహ్మ॑ణా॒ వంద॑మాన॒స్తదా శా᳚స్తే॒ యజ॑మానో హ॒విర్భిః॑ ।
అహే॑డమానో వరుణే॒హ బో॒ద్ద్ధ్యురు॑శగ్ం స॒ మా న॒ ఆయుః॒ ప్రమో॑షీః ॥
వం-వఀరుణాయ పాశహస్తాయ జలాధిపతయే మకరవాహనాయ సాంగాయ సాయుధాయ సశక్తి పరివారాయ ఉమామహేశ్వర పార్​షదాయ నమః । వం-వఀరుణాయ నమః । పశ్చిమదిగ్భాగే (బాహుస్థానే) వరుణః సుప్రీతో వరదో భవతు । 5

దేవతా – వాయుః
దిక్- ఉత్తర పశ్చిమం
ఓం భూర్భువ॒స్సువ॒రోమ్ । యమ్ ।
ఆ నో॑ ని॒యుద్భి॑-శ్శ॒తినీ॑-భిరధ్వ॒రమ్ । స॒హ॒స్రిణీ॑భి॒రుప॑యాహి య॒జ్ఞమ్ ।
వాయో॑ అ॒స్మిన్. హ॒విషి॑ మాదయస్వ । యూ॒యం పా॑త స్వ॒స్తిభి॒స్సదా॑ నః ॥
యం-వాఀయవే సాంకుశధ్వజ హస్తాయ ప్రాణాధిపతయే మృగవాహనాయ సాంగాయ సాయుధాయ సశక్తి పరివారాయ ఉమామహేశ్వర పార్​షదాయ నమః ।
యం-వాఀయవే నమః । వాయవ్య దిగ్భాగే (నాసికాస్థానే) వాయుః సుప్రీతో వరదో భవతు ॥ 6

దేవతా – సోమః
దిక్ – ఉత్తరం
ఓం భూర్భువ॒స్సువ॒రోమ్ । సమ్ । వ॒యగ్ం సో॑మ వ్ర॒తే తవ॑ । మన॑స్త॒నూషు॒ బిభ్ర॑తః । ప్ర॒జావం॑తో అశీమహి ॥ సం సోమాయ అమృతకలశ హస్తాయ నక్షత్రాధిపతయే అశ్వవాహనాయ
సాంగాయ సాయుధాయ సశక్తి పరివారాయ ఉమామహేశ్వర పార్​షదాయ నమః ।
సం సోమాయ నమః । ఉత్తర దిగ్భాగే (హృదయస్థానే) సోమః సుప్రీతో వరదో భవతు ॥ 7

దేవతా- ఈశానః
దిక్ -ఉత్తర పూర్వం
ఓం భూర్భువ॒స్సువ॒రోమ్ । శమ్ ।
తమీశా᳚నం॒ (తమీశా॑నం॒) జగ॑త-స్త॒స్థుష॒స్పతి᳚మ్ । ధి॒యం॒ జి॒న్వమవ॑సే హూమహే వ॒యమ్ । పూ॒షా నో॒ యథా॒ వేద॑ సా॒మస॑-ద్వృ॒ధే ర॑క్షి॒తా పా॒యురద॑బ్ధః స్వ॒స్తయే᳚ ॥
శం ఈశానాయ శూలహస్తాయ విద్యాధిపతయే వృషభవాహనాయ సాంగాయ సాయుధాయ సశక్తి పరివారాయ ఉమామహేశ్వర పార్​షదాయ నమః ।
శం ఈశానాయ నమః । ఐశాన దిగ్భాగే (నాభిస్థానే) ఈశానః సుప్రీతో వరదో భవతు ॥ 8

దేవతా- బ్రహ్మ
దిక్ – ఊర్ధ్వం
ఓం భూర్భువ॒స్సువ॒రోమ్ । అమ్ ।
అ॒స్మే రు॒ద్రా మే॒హనా॒ పర్వ॑తాసో వృ॒త్రహత్యే॒ భర॑ హూతౌ స॒జోషాః᳚ । యశ్శంస॑తే స్తువ॒తే ధాయి॑ ప॒జ్ర ఇంద్ర॑జ్యేష్ఠా అ॒స్మా అ॑వంతు దే॒వాః ॥
అం బ్రహ్మణే పద్మహస్తాయ లోకాధిపతయే హంసవాహనాయ సాంగాయ సాయుధాయ సశక్తి పరివారాయ ఉమామహేశ్వర పార్​షదాయ నమః । అం బ్రహ్మణే నమః । ఊర్ధ్వదిగ్భాగే (మూర్ధస్థానే) బ్రహ్మా సుప్రీతో వరదో భవతు ॥ 9

దేవతా-విష్ణుః
దిక్ – అధో దిక్
ఓం భూర్భువ॒స్సువ॒రోమ్ । హ్రీమ్ ।
స్యో॒నా పృ॑థి॒వి భవా॑ ఽనృక్ష॒రా ని॒వేశ॑నీ । యచ్ఛా॑ నః॒ శర్మ॑ స॒ప్రథాః᳚ ॥
హ్రీం-విఀష్ణవే చక్రహస్తాయ నాగాధిపతయే గరుడవాహనాయ సాంగాయ సాయుధాయ సశక్తి పరివారాయ ఉమామహేశ్వర పార్​షదాయ నమః । హ్రీం-విఀష్ణవే నమః ।
అధో దిగ్భాగే (పాదస్థానే) విష్ణుస్సుప్రీతో వరదో భవతు ॥ 10

5.3 షోడశాంగ రౌద్రీకరణం
(తై. సం. 1.3.3.1 )
వి॒భూర॑సి ప్ర॒వాహ॑ణో॒ రౌద్రే॒ణానీ॑కేన పా॒హి మా᳚ఽగ్నే
పిపృ॒హి మా॒ మా మా॑ హిగ్ంసీః । 1

వహ్ని॑రసి హవ్య॒వాహ॑నో॒ రౌద్రే॒ణానీ॑కేన పా॒హి మా᳚ఽగ్నే
పిపృ॒హి మా॒ మా మా॑ హిగ్ంసీః । 2

శ్వా॒త్రో॑సి॒ ప్రచే॑తా॒ రౌద్రే॒ణానీ॑కేన పా॒హి మా᳚ఽగ్నే
పిపృ॒హి మా॒ మా మా॑ హిగ్ంసీః । 3

తు॒థో॑సి వి॒శ్వవే॑దా॒ రౌద్రే॒ణానీ॑కేన పా॒హి మా᳚ఽగ్నే
పిపృ॒హి మా॒ మా మా॑ హిగ్ంసీః । 4

ఉ॒శిగ॑సి క॒వీ రౌద్రే॒ణానీ॑కేన పా॒హి మా᳚ఽగ్నే
పిపృ॒హి మా॒ మా మా॑ హిగ్ంసీః । 5

అఘాం॑రిరసి॒ బంభా॑రీ॒ రౌద్రే॒ణానీ॑కేన పా॒హి మా᳚ఽగ్నే
పిపృ॒హి మా॒ మా మా॑ హిగ్ంసీః । 6

అ॒వ॒స్యు॑రసి॒ దువ॑స్వా॒న్ రౌద్రే॒ణానీ॑కేన పా॒హి మా᳚ఽగ్నే
పిపృ॒హి మా॒ మా మా॑ హిగ్ంసీః । 7

శుం॒ద్ధ్యూర॑సి మార్జా॒లీయో॒ రౌద్రే॒ణానీ॑కేన పా॒హి మా᳚ఽగ్నే
పిపృ॒హి మా॒ మా మా॑ హిగ్ంసీః । 8

స॒మ్రాడ॑సి కృ॒శానూ॒ రౌద్రే॒ణానీ॑కేన పా॒హి మా᳚ఽగ్నే
పిపృ॒హి మా॒ మా మా॑ హిగ్ంసీః । 9

ప॒రి॒షద్యో॑సి॒ పవ॑మానో॒ రౌద్రే॒ణానీ॑కేన పా॒హి మా᳚ఽగ్నే
పిపృ॒హి మా॒ మా మా॑ హిగ్ంసీః । 10

ప్ర॒తక్వా॑సి॒ నభ॑స్వా॒న్ రౌద్రే॒ణానీ॑కేన పా॒హి మా᳚ఽగ్నే
పిపృ॒హి మా॒ మా మా॑ హిగ్ంసీః । 11

అసం॑మృష్టోసి హవ్య॒సూదో॒ రౌద్రే॒ణానీ॑కేన పా॒హి మా᳚ఽగ్నే
పిపృ॒హి మా॒ మా మా॑ హిగ్ంసీః । 12
ఋ॒తధా॑మాసి॒ సువ॑ర్జ్యోతీ॒ రౌద్రే॒ణానీ॑కేన పా॒హి మా᳚ఽగ్నే
పిపృ॒హి మా॒ మా మా॑ హిగ్ంసీః । 13

బ్రహ్మ॑జ్యోతిరసి॒ సువ॑ర్ధామా॒ రౌద్రే॒ణానీ॑కేన పా॒హి మా᳚ఽగ్నే
పిపృ॒హి మా॒ మా మా॑ హిగ్ంసీః । 14

అ॒జో᳚స్యేక॑పా॒-ద్రౌద్రే॒ణానీ॑కేన పా॒హి మా᳚ఽగ్నే
పిపృ॒హి మా॒ మా మా॑ హిగ్ంసీః । 15

అహి॑రసి బు॒ధ్నియో॒ రౌద్రే॒ణానీ॑కేన పా॒హి మా᳚ఽగ్నే
పిపృ॒హి మా॒ మా మా॑ హిగ్ంసీః । 16

త్వగస్థిగతైః సర్వపాపైః ప్రముచ్యతే । సర్వభూతేష్వపరాజితో భవతి ।
తథో భూత-ప్రేత-పిశాచ-బ్రహ్మరాక్షస-యక్ష-యమదూత-శాకినీ-డాకినీ-సర్ప-శ్వాపద-వృశ్చిక-తస్కరా-దుపద్రవా-దుపఘాతాః ।
సర్వే (గ్రహాః) జ్వలంతం పశ్యంతు । మాం రక్షంతు ।
యజమానం సకుటుంబం రక్షంతు । సర్వాన్ మహాజనాన్ రక్షంతు ।

———–ఇతి తృతీయః న్యాసః————
పాదాతి మూర్ధాంతం పంచాంగ న్యాసః

6. చతుర్థః న్యాసః

6.1 మనో జ్యోతిః
మనో॒ జ్యోతి॑ ర్జుషతా॒-మాజ్యం॒-విఀచ్ఛి॑న్నం-యఀ॒జ్ఞగ్ం సమి॒మం ద॑ధాతు ।
యా ఇ॒ష్టా ఉ॒షసో॑ ని॒మ్రుచ॑శ్చ॒ తాస్సంద॑ధామి హ॒విషా॑ ఘృ॒తేన॑ ।
(గుహ్యాయ నమః) । 1 (తై. సం. 1.5.10.2)

అబో᳚ద్ధ్య॒గ్నిః స॒మిధా॒ జనా॑నాం॒ ప్రతి॑ధే॒ను-మి॑వాయ॒తీ ము॒షాస᳚మ్ ।
య॒హ్వా ఇ॑వ॒ ప్రవ॒యా-ము॒జ్జిహా॑నాః॒ ప్రభా॒నవః॑ సిస్రతే॒ నాక॒మచ్ఛ॑ ।
(నాభ్యై నమః) । 2 (తై. సం. 4.4.4.2)

అ॒గ్ని ర్మూ॒ర్ధా ది॒వః క॒కుత్పతిః॑ పృథి॒వ్యా అ॒యమ్ ।
అ॒పాగ్ం రేతాగ్ం॑సి జిన్వతి । (హృదయాయ నమః) । 3 (తై. సం. 1.5.5.1)

మూ॒ర్ధానం॑ ది॒వో అ॑ర॒తిం పృ॑థి॒వ్యా వై᳚శ్వాన॒ర-మృ॒తాయ॑ జా॒తమ॒గ్నిమ్ ।
క॒విగ్ం స॒మ్రాజ॒-మతి॑థిం॒ జనా॑నా-మా॒సన్నా పాత్రం॑ జనయంత దే॒వాః । (కంఠాయ నమః) । 4 (తై. సం. 1.4.13.1)
మర్మా॑ణి తే॒ వర్మ॑భిశ్ఛా-దయామి॒ సోమ॑స్త్వా॒ రాజా॒ఽమృ॑తే నా॒భివ॑స్తామ్ ।
ఉ॒రో ర్వరీ॑యో॒ వరి॑వస్తే అస్తు॒ జ॑యంతం॒ త్వా మను॑మదంతు దే॒వాః ।
(ముఖాయ నమః) । 5 (తై. సం. 4.6.4.5)

జా॒తవే॑దా॒ యది॑ వా పావ॒కోఽసి॑ । వై॒శ్వా॒న॒రో యది॑ వా వైద్యు॒తోఽసి॑ ।
శం ప్ర॒జాభ్యో॒ యజ॑మానాయ లో॒కమ్ । ఊర్జం॒ పుష్టిం॒ దద॑ ద॒భ్యావ॑ వృథ్స్వ ॥ (శిరసే నమః) ॥ 6 (తై. బ్రా. 3.10.5.1)

6.2 ఆత్మరక్షా
(తై. బ్రా. 2.3.11.1 – తై. బ్రా. 2.3.11.4)
బ్రహ్మా᳚త్మ॒న్ వద॑సృజత । తద॑కామయత । సమా॒త్మనా॑ పద్యే॒యేతి॑ ।
ఆత్మ॒న్నా-త్మ॒న్నిత్యా-మం॑త్రయత । తస్మై॑ దశ॒మగ్ం హూ॒తః ప్రత్య॑శృణోత్ ।
స దశ॑హూతోఽభవత్ । దశ॑హూతో హ॒వై నామై॒షః । తం-వాఀ ఏ॒తం దశ॑హూత॒గ్ం॒ సంత᳚మ్ ।
దశ॑హో॒తేత్యా చ॑క్షతే ప॒రోక్షే॑ణ । ప॒రోక్ష॑ప్రియా ఇవ॒ హి దే॒వాః ॥ 1

ఆత్మ॒న్నా-త్మ॒న్నిత్యా-మం॑త్రయత । తస్మై॑ సప్త॒మగ్ం హూ॒తః ప్రత్య॑శృణోత్ ।
స స॒ప్తహూ॑తోఽభవత్ । స॒ప్తహూ॑తో హ॒వై నామై॒షః । తం-వాఀ ఏ॒తగ్ం స॒ప్తహూ॑త॒గ్ం॒ సంత᳚మ్ । స॒ప్తహో॒తేత్యా చ॑క్షతే ప॒రోక్షే॑ణ । ప॒రోక్ష॑ప్రియా ఇవ॒ హి దే॒వాః ॥ 2

ఆత్మ॒న్నా-త్మ॒న్నిత్యా-మం॑త్రయత । తస్మై॑ ష॒ష్ఠగ్ం హూ॒తః ప్రత్య॑శృణోత్ ।
స షడ్ఢూ॑తోఽభవత్ । షడ్ఢూ॑తో హ॒వై నామై॒షః । తం-వాఀ ఏ॒తగ్ం షడ్ఢూ॑త॒గ్ం॒ సంత᳚మ్ ।
షడ్ఢో॒తేత్యా చ॑క్షతే ప॒రోక్షే॑ణ । ప॒రోక్ష॑ప్రియా ఇవ॒ హి దే॒వాః ॥ 3

ఆత్మ॒న్నా-త్మ॒న్నిత్యా-మం॑త్రయత । తస్మై॑ పంచ॒మగ్ం హూ॒తః ప్రత్య॑శృణోత్ ।
స పంచ॑హూతోఽభవత్ । పంచ॑హూతో హ॒వై నామై॒షః । తం-వాఀ ఏ॒తం పంచ॑హూత॒గ్ం॒ సంత᳚మ్ । పంచ॑హో॒తేత్యా చ॑క్షతే ప॒రోక్షే॑ణ । ప॒రోక్ష॑ప్రియా ఇవ॒ హి దే॒వాః ॥ 4

ఆత్మ॒న్నా-త్మ॒న్నిత్యా-మం॑త్రయత । తస్మై॑ చతు॒ర్థగ్ం హూ॒తః ప్రత్య॑శృణోత్ ।
స చతు॑ర్​హూతోఽభవత్ । చతు॑ర్​హూతో హ॒వై నామై॒షః । తం-వాఀ ఏ॒తం చతు॑ర్​హూత॒గ్ం॒
సంత᳚మ్ । చతు॑ర్​హో॒తేత్యా చ॑క్షతే ప॒రోక్షే॑ణ । ప॒రోక్ష॑ప్రియా ఇవ॒ హి దే॒వాః ॥ 5

తమ॑బ్రవీత్ । త్వం-వైఀ మే॒ నేది॑ష్ఠగ్ం హూ॒తః ప్రత్య॑శ్రౌషీః ।
త్వయై॑ నానాఖ్యా॒తార॒ ఇతి॑ । తస్మా॒న్నుహై॑నా॒గ్గ్॒-శ్చ॑తు ర్​హోతార॒ ఇత్యాచ॑క్షతే ।
తస్మా᳚చ్ఛుశ్రూ॒షుః పు॒త్రాణా॒గ్ం॒ హృద్య॑తమః । నేది॑ష్ఠో॒ హృద్య॑తమః ।
నేది॑ష్ఠో॒ బ్రహ్మ॑ణో భవతి । య ఏ॒వం-వేఀద॑ ॥ 6 (ఆత్మనే॒ నమః॑)

————ఇతి చతుర్థ న్యాసః————
గుహ్యాది మస్తకాంత షడంగన్యాసః చతుర్థః

7. పంచమః న్యాసః

7.1 శివ సంకల్పః

(ఋగ్ వేద ఖిల కాండం 4.11 9.1)

యేన॒దం భూ॒తం భువ॑నం భవి॒ష్యత్ పరి॑గృహీత-మ॒మృతే॑న॒ సర్వ᳚మ్ । యేన॑ య॒జ్ఞస్తా॑యతే
(య॒జ్ఞస్త్రా॑యతే) స॒ప్తహో॑తా॒ తన్మే॒ మనః॑ శి॒వసం॑క॒ల్పమ॑స్తు ॥ 1

యేన॒ కర్మా॑ణి ప్ర॒చరం॑తి॒ ధీరా॒ యతో॑ వా॒చా మన॑సా॒ చారు॒యంతి॑ ।
యథ్ స॒మ్మిత॒మను॑ సం॒​యంఀతి॑ ప్రా॒ణిన॒స్తన్మే॒ మనః॑ శి॒వసం॑క॒ల్పమ॑స్తు ॥ 2

యేన॒ కర్మా᳚ణ్య॒పసో॑ మనీ॒షిణో॑ య॒జ్ఞే కృ॑ణ్వంతి వి॒దథే॑షు॒ ధీరాః᳚ ।
యద॑పూ॒ర్వం-యఀ॒క్ష్మమం॒తః ప్ర॒జానాం॒ తన్మే॒ మనః॑ శి॒వసం॑క॒ల్పమ॑స్తు ॥ 3

యత్ప్ర॒జ్ఞాన॑-ము॒త చేతో॒ ధృతి॑శ్చ॒ యజ్జ్యోతి॑ రం॒తర॒మృతం॑ ప్ర॒జాసు॑ ।
యస్మా॒న్న ఋ॒తే కించ॒న కర్మ॑ క్రి॒యతే॒ తన్మే॒ మనః॑ శి॒వసం॑క॒ల్పమ॑స్తు ॥ 4

సు॒షా॒ర॒థి-రశ్వా॑నివ॒ యన్మ॑ను॒ష్యా᳚న్నే నీ॒యతే॑-ఽభీ॒శు॑భి ర్వా॒జిన॑ ఇవ ।
హృత్ప్ర॑తిష్ఠం॒-యఀద॑జిరం॒ జవి॑ష్ఠం॒ తన్మే॒ మనః॑ శి॒వసం॑క॒ల్పమ॑స్తు ॥ 5

యస్మి॒న్ ఋచ॒స్సామ॒-యజూగ్ం॑షి॒ యస్మి॑న్ ప్రతిష్ఠి॒తా ర॑థ॒నాభా॑ వి॒వారాః᳚ ।
యస్మిగ్గ్॑శ్చి॒త్తగ్ం సర్వ॒మోతం॑ ప్ర॒జానాం॒ తన్మే॒ మనః॑ శి॒వసం॑క॒ల్పమ॑స్తు ॥ 6

యదత్ర॑ ష॒ష్ఠం త్రి॒శతగ్ం॑ సు॒వీరం॑-యఀ॒జ్ఞస్య॑ గు॒హ్యం నవ॑ నావ॒మాయ్య᳚మ్ ।
దశ॒ పంచ॑ త్రి॒గ్ం॒శతం॒-యఀత్పరం॑ చ॒ తన్మే॒ మనః॑ శి॒వసం॑క॒ల్పమ॑స్తు ॥ 7

యజ్జాగ్ర॑తో దూ॒రము॒దైతి॒ దైవం॒ తదు॑ సు॒ప్తస్య॒ తథై॒వైతి॑ ।
దూ॒ర॒గం॒మం జ్యోతి॑షాం॒ జ్యోతి॒రేకం॒ తన్మే॒ మనః॑ శి॒వసం॑క॒ల్పమ॑స్తు ॥ 8

యేనే॒దం-విఀశ్వం॒ జగ॑తో బ॒భూవ॒ యే దే॒వాపి॑ మహ॒తో జా॒తవే॑దాః ।
తదే॒వాగ్ని-స్తమ॑సో॒ జ్యోతి॒రేకం॒ తన్మే॒ మనః॑ శి॒వసం॑క॒ల్పమ॑స్తు ॥ 9

యేన॒ ద్యౌః పృ॑థి॒వీ చాం॒తరి॑క్షం చ॒ యే పర్వ॑తాః ప్ర॒దిశో॒ దిశ॑శ్చ ।
యేనే॒దం జగ॒-ద్వ్యాప్తం॑ ప్ర॒జానాం॒ తన్మే॒ మనః॑ శి॒వసం॑క॒ల్పమ॑స్తు ॥ 10

యే మ॑నో॒ హృద॑యం॒-యేఀ చ॑ దే॒వా యే ది॒వ్యా ఆపో॒ యే సూర్య॑రశ్మిః ।
తే శ్రోత్రే॒ చక్షు॑షీ సం॒చరం॑తం॒ తన్మే॒ మనః॑ శి॒వసం॑క॒ల్పమ॑స్తు ॥ 11

అచిం॑త్యం॒ చా ప్ర॑మేయం॒ చ వ్య॒క్తా-వ్యక్త॑ పరం॒ చ య॑త్ ।
సూక్ష్మా᳚త్ సూక్ష్మత॑రం జ్ఞే॒యం॒ తన్మే॒ మనః॑ శి॒వసం॑క॒ల్పమ॑స్తు ॥ 12

ఏకా॑ చ ద॒శ శ॒తం చ॑ స॒హస్రం॑ చా॒యుతం॑ చ ని॒యుతం॑ చ ప్ర॒యుతం॒
చార్బు॑దం చ॒ న్య॑ర్బుదం చ సము॒ద్రశ్చ॒ మద్ధ్యం॒ చాంత॑శ్చ పరా॒ర్ధశ్చ॒ తన్మే॒ మనః॑
శి॒వసం॑క॒ల్పమ॑స్తు ॥ 13

యే పం॑చ॒ పంచ॑ దశ శ॒తగ్ం స॒హస్ర॑-మ॒యుత॒-న్న్య॑ర్బుదం చ ।
తే అ॑గ్ని-చి॒త్యేష్ట॑కా॒స్తగ్ం శరీ॑రం॒ తన్మే॒ మనః॑ శి॒వసం॑క॒ల్పమ॑స్తు ॥ 14

వేదా॒హమే॒తం పు॑రుషం మ॒హాంత॑-మాది॒త్య-వ॑ర్ణం॒ తమ॑సః॒ పర॑స్తాత్ ।
యస్య॒ యోనిం॒ పరి॒పశ్యం॑తి॒ ధీరా॒స్తన్మే॒ మనః॑ శి॒వసం॑క॒ల్పమ॑స్తు ॥ 15

యస్యే॒దం ధీరాః᳚ పు॒నంతి॑ క॒వయో᳚ బ్ర॒హ్మాణ॑మే॒తం త్వా॑ వృణత॒ ఇందు᳚మ్ ।
స్థా॒వ॒రం జంగ॑మం॒-ద్యౌ॑రాకా॒శం తన్మే॒ మనః॑ శి॒వసం॑క॒ల్పమ॑స్తు ॥ 16

పరా᳚త్ ప॒రత॑రం చై॒వ॒ య॒త్ పరా᳚శ్చైవ॒ యత్ప॑రమ్ ।
య॒త్పరా᳚త్ పర॑తో జ్ఞే॒యం॒ తన్మే॒ మనః॑ శి॒వసం॑క॒ల్పమ॑స్తు ॥ 17

పరా᳚త్ పరత॑రో బ్ర॒హ్మా॒ త॒త్పరా᳚త్ పర॒తో హ॑రిః ।
త॒త్పరా᳚త్ పర॑తో ఽధీ॒శ॒స్తన్మే॒ మనః॑ శి॒వసం॑క॒ల్పమ॑స్తు ॥ 18

యా వే॑దా॒దిషు॑ గాయ॒త్రీ॒ స॒ర్వ॒వ్యాపి॑ మహే॒శ్వరీ ।
ఋగ్ య॑జు-స్సామా-థర్వై॒శ్చ॒ తన్మే॒ మనః॑ శి॒వసం॑క॒ల్పమ॑స్తు ॥ 19

యో వై॑ దే॒వం మ॑హాదే॒వం॒ ప్ర॒ణవం॑ పర॒మేశ్వ॑రమ్ ।
యః సర్వే॑ సర్వ॑ వేదై॒శ్చ॒ తన్మే॒ మనః॑ శి॒వసం॑క॒ల్పమ॑స్తు ॥ 20

ప్రయ॑తః॒ ప్రణ॑వోంకా॒రం॒ ప్ర॒ణవం॑ పురు॒షోత్త॑మమ్ ।
ఓకాం॑రం॒ ప్రణ॑వాత్మా॒నం॒ తన్మే॒ మనః॑ శి॒వసం॑క॒ల్పమ॑స్తు ॥ 21

యోఽసౌ॑ స॒ర్వేషు॑ వేదే॒షు॒ ప॒ఠ్యతే᳚ హ్యజ॒ ఈశ్వ॑రః । అ॒కాయో॑ నిర్గు॑ణో హ్యా॒త్మా॒ తన్మే॒ మనః॑ శి॒వసం॑క॒ల్పమ॑స్తు ॥ 22

గోభి॒ ర్జుష్టం॒ ధనే॑న॒ హ్యాయు॑షా చ॒ బలే॑న చ । ప్ర॒జయా॑ ప॒శుభిః॑ పుష్కరా॒క్షం॒ తన్మే॒ మనః॑ శి॒వసం॑క॒ల్పమ॑స్తు ॥ 23

కైలా॑స॒ శిఖ॑రే ర॒మ్యే॒ శం॒కర॑స్య శి॒వాల॑యే ।
దే॒వతా᳚స్తత్ర॑ మోదం॒తే॒ తన్మే॒ మనః॑ శి॒వసం॑క॒ల్పమ॑స్తు ॥ 24

త్ర్య॑బంకం-యఀజామహే సుగం॒ధిం పు॑ష్టి॒వర్ధ॑నమ్ । ఉ॒ర్వా॒రు॒కమి॑వ॒ బంధ॑నాన్ మృ॒త్యో-ర్ము॑క్షీయ॒ మాఽమృతా॒త్ తన్మే॒ మనః॑ శి॒వసం॑క॒ల్పమ॑స్తు ॥ 25
వి॒శ్వత॑-శ్చక్షురు॒త వి॒శ్వతో॑ ముఖో వి॒శ్వతో॑ హస్త ఉ॒త వి॒శ్వత॑స్పాత్ ।

సంబా॒హుభ్యాం॒-నమ॑తి॒ సంప॑తత్రై॒ ర్ద్యావా॑ పృథి॒వీ జ॒నయ॑న్ దే॒వ ఏక॒స్తన్మే॒ మనః॑ శి॒వసం॑క॒ల్పమ॑స్తు ॥ 26

చ॒తురో॑ వే॒దాన॑ధీయీ॒త॒ స॒ర్వ శా᳚స్త్రమ॒యం-విఀ ॑దుః । ఇ॒తి॒హా॒స॒ పు॒రా॒ణా॒నాం॒ తన్మే॒ మనః॑ శి॒వసం॑క॒ల్పమ॑స్తు ॥ 27

మా నో॑ మ॒హాంత॑ము॒త మా నో॑ అర్భ॒కం మా న॒ ఉక్షం॑తము॒త మా న॑ ఉక్షి॒తమ్ । మా నో॑ వధీః పి॒తరం॒ మోత మా॒తరం॑ ప్రి॒యా మా న॑స్త॒నువో॑ రుద్ర రీరిష॒స్తన్మే॒ మనః॑ శి॒వసం॑క॒ల్పమ॑స్తు ॥ 28

మా న॑స్తో॒కే తన॑యే॒ మా న॒ ఆయు॑షి॒ మా నో॒ గోషు॒ మా నో॒ అశ్వే॑షు రీరిషః ।
వీ॒రాన్మానో॑ రుద్ర భామి॒తోవ॑ధీ ర్​హ॒విష్మం॑తో॒ నమ॑సా విధేమ తే॒ తన్మే॒ మనః॑ శి॒వసం॑క॒ల్పమ॑స్తు ॥ 29

ఋ॒తగ్ం స॒త్యం ప॑రం బ్ర॒హ్మ॒ పు॒రుషం॑ కృష్ణ॒పింగ॑లమ్ । ఊ॒ర్ధ్వరే॑తం-విఀ ॑రూపా॒క్షం॒
వి॒శ్వరూ॑పాయ॒ వై నమో॒ నమ॒స్తన్మే॒ మనః॑ శి॒వసం॑క॒ల్పమ॑స్తు ॥ 30

క-ద్రు॒ద్రాయ॒ ప్రచే॑తసే మీ॒ఢుష్ట॑మాయ॒ తవ్య॑సే । వో॒చేమ॒ శంత॑మగ్ం హృ॒దే ।
సర్వో॒ హ్యే॑ష రు॒ద్రస్తస్మై॑ రు॒ద్రాయ॒ నమో॑ అస్తు॒ తన్మే॒ మనః॑ శి॒వసం॑క॒ల్పమ॑స్తు ॥ 31

బ్రహ్మ॑జజ్ఞా॒నం ప్ర॑థ॒మం పు॒రస్తా॒-ద్విసీ॑మ॒త-స్సు॒రుచో॑ వే॒న ఆ॑వః ।
స బు॒ధ్నియా॑ ఉప॒మా అ॑స్య వి॒ష్ఠా-స్స॒తశ్చ॒ యోని॒-మస॑తశ్చ॒ వివ॒స్తన్మే॒ మనః॑ శి॒వసం॑క॒ల్పమ॑స్తు ॥ 32

యః ప్రా॑ణ॒తో ని॑మిష॒తో మ॑హి॒త్వైక॒ ఇద్రాజా॒ జగ॑తో బ॒భూవ॑ । య ఈశే॑ అ॒స్య ద్వి॒పద॒-శ్చతు॑ష్పదః॒ కస్మై॑ దే॒వాయ॑ హ॒విషా॑ విధేమ॒ తన్మే॒ మనః॑ శి॒వసం॑క॒ల్పమ॑స్తు ॥ 33

య ఆ᳚త్మ॒దా బ॑ల॒దా యస్య॒ విశ్వ॑ ఉ॒పాస॑తే ప్ర॒శిషం॒-యఀస్య॑ దే॒వాః ।
యస్య॑ ఛా॒యాఽమృతం॒-యఀస్య॑ మృ॒త్యుః కస్మై॑ దే॒వాయ॑ హ॒విషా॑ విధేమ॒ తన్మే॒ మనః॑ శి॒వసం॑క॒ల్పమ॑స్తు ॥ 34

యో రు॒ద్రో అ॒గ్నౌ యో అ॒ఫ్సు య ఓష॑ధీషు॒ యో రు॒ద్రో విశ్వా॒ భువ॑నాఽఽవి॒వేశ॒ తస్మై॑ రు॒ద్రాయ॒ నమో॑ అస్తు॒ తన్మే॒ మనః॑ శి॒వసం॑క॒ల్పమ॑స్తు ॥ 35

గం॒ధ॒ద్వా॒రాం దు॑రాధ॒ర్​షాం॒ ని॒త్యపు॑ష్టాం కరీ॒షిణీ᳚మ్ । ఈ॒శ్వరీగ్ం॑ సర్వ॑ భూతా॒నాం॒ తామి॒హోప॑హ్వయే॒ శ్రియం॒ తన్మే॒ మనః॑ శి॒వసం॑క॒ల్పమ॑స్తు ॥ 36
య ఇదగ్ం॑ శివ॑సంక॒ల్ప॒గ్ం॒ స॒దా ధ్యా॑యంతి॒ బ్రాహ్మ॑ణాః । తే ప॑రం మోక్షం॑ గమిష్యం॒తి॒ తన్మే॒ మనః॑ శి॒వసం॑క॒ల్పమ॑స్తు ॥ 37
(హృదయాయ నమః॑)

7.2 పురుష సూక్తం
(తై. అర. 3.12.1 – తై. అర. 3.12.7)

స॒హస్ర॑శీర్​షా॒ పురు॑షః । స॒హ॒స్రా॒క్షః స॒హస్ర॑పాత్ । స భూమిం॑-విఀ॒శ్వతో॑ వృ॒త్వా । అత్య॑తిష్ఠ-ద్దశాంగు॒లమ్ । పురు॑ష ఏ॒వేదగ్ం సర్వ᳚మ్ । య-ద్భూ॒తం-యఀచ్చ॒ భవ్య᳚మ్ ।
ఉ॒తామృ॑త॒త్వస్యేశా॑నః । యదన్నే॑నా-తి॒రోహ॑తి ।
ఏ॒తావా॑నస్య మహి॒మా । అతో॒ జ్యాయాగ్గ్॑శ్చ॒ పూరు॑షః ॥ 1

పాదో᳚ఽస్య॒ విశ్వా॑ భూ॒తాని॑ । త్రి॒పాద॑స్యా॒-మృతం॑ ది॒వి । త్రి॒పాదూ॒ర్ధ్వ ఉదై॒త్ పురు॑షః । పాదో᳚ ఽస్యే॒హాఽఽభ॑వా॒త్ పునః॑ ।
తతో॒ విష్వం॒-వ్యఀ ॑క్రామత్ । సా॒శ॒నా॒న॒శ॒నే అ॒భి ॥ తస్మా᳚-ద్వి॒రాడ॑జాయత । వి॒రాజో॒ అధి॒ పూరు॑షః । స జా॒తో అత్య॑రిచ్యత । ప॒శ్చా-ద్భూమి॒మథో॑ పు॒రః ॥ 2

యత్పురు॑షేణ హ॒విషా᳚ । దే॒వా య॒జ్ఞమత॑న్వత । వ॒సం॒తో అ॑స్యాసీ॒దాజ్య᳚మ్ । గ్రీ॒ష్మ ఇ॒ద్ధ్మ శ్శ॒రద్ధ॒విః । స॒ప్తాస్యా॑సన్ పరి॒ధయః॑ । త్రిః స॒ప్త స॒మిధః॑ కృ॒తాః । దే॒వాయ-ద్య॒జ్ఞం త॑న్వా॒నాః । అబ॑ధ్న॒న్ పురు॑షం ప॒శుమ్ ॥
తం-యఀ॒జ్ఞం బ॒ర్​హిషి॒ ప్రౌక్షన్న్॑ । పురు॑షం జా॒తమ॑గ్ర॒తః ॥ 3

తేన॑ దే॒వా అయ॑జంత । సా॒ద్ధ్యా ఋష॑యశ్చ॒ యే ।
తస్మా᳚-ద్య॒జ్ఞాత్ స॑ర్వ॒హుతః॑ । సంభృ॑తం పృషదా॒జ్యమ్ । ప॒శూగ్గ్​స్తాగ్గ్​శ్చ॑క్రే వాయ॒వ్యాన్॑ । ఆ॒ర॒ణ్యాన్ గ్రా॒మ్యాశ్చ॒ యే । తస్మా᳚-ద్య॒జ్ఞాత్ స॑ర్వ॒హుతః॑ । ఋచః॒ సామా॑ని జజ్ఞిరే ।
ఛందాగ్ం॑సి జజ్ఞిరే॒ తస్మా᳚త్ । యజు॒స్తస్మా॑-దజాయత ॥ 4

తస్మా॒దశ్వా॑ అజాయంత । యే కే చో॑భ॒యాద॑తః ।
గావో॑ హ జజ్ఞిరే॒ తస్మా᳚త్ । తస్మా᳚జ్జా॒తా అ॑జా॒వయః॑ ।
యత్పురు॑షం॒-వ్యఀ ॑దధుః । క॒తి॒ధా వ్య॑కల్పయన్న్ ।
ముఖం॒ కిమ॑స్య॒ కౌ బా॒హూ । కావూ॒రూ పాదా॑వుచ్యేతే । బ్రా॒హ్మ॒ణో᳚ఽస్య॒ ముఖ॑మాసీత్ । బా॒హూ రా॑జ॒న్యః॑ కృ॒తః ॥ 5

ఊ॒రూ తద॑స్య॒ య-ద్వైశ్యః॑ । ప॒ద్భ్యాగ్ం శూ॒ద్రో అ॑జాయత । చం॒ద్రమా॒ మన॑సో జా॒తః । చక్షోః॒ సూర్యో॑ అజాయత । ముఖా॒-దింద్ర॑శ్చా॒గ్నిశ్చ॑ ।
ప్రా॒ణా-ద్వా॒యుర॑జాయత । నాభ్యా॑ ఆసీదం॒తరి॑క్షమ్ । శీ॒ర్​ష్ణో ద్యౌః సమ॑వర్తత । ప॒ద్భ్యాం భూమి॒ ర్దిశః॒ శ్రోత్రా᳚త్ । తథా॑ లో॒కాగ్ం అ॑కల్పయన్న్ ॥ 6

వేదా॒హమే॒తం పురు॑షం మ॒హాంత᳚మ్ । ఆ॒ది॒త్యవ॑ర్ణం॒ తమ॑స॒స్తు పా॒రే ।
సర్వా॑ణి రూ॒పాణి॑ వి॒చిత్య॒ ధీరః॑ । నామా॑ని కృ॒త్వాభి॒వద॒న్ యదాస్తే᳚ । ధా॒తా పు॒రస్తా॒-ద్యము॑దాజ॒హార॑ । శ॒క్రః ప్రవి॒ద్వాన్ ప్ర॒దిశ॒శ్చత॑స్రః । తమే॒వం-విఀ॒ద్వాన॒మృత॑ ఇ॒హ భ॑వతి । నాన్యః పంథా॒ అయ॑నాయ విద్యతే ।
య॒జ్ఞేన॑ య॒జ్ఞమ॑యజంత దే॒వాః । తాని॒ ధర్మా॑ణి ప్రథ॒మాన్యా॑సన్న్ । తే హ॒ నాకం॑ మహి॒మాన॑-స్సచంతే । యత్ర॒ పూర్వే॑ సా॒ద్ధ్యాః సంతి॑ దే॒వాః ॥ 7
(శిరసే స్వాహా)

7.3 ఉత్తర నారాయణం
(తై. అర. 3.13.1 – తై. అర. 3.13.2)

అ॒ద్భ్యః సంభూ॑తః పృథి॒వ్యై రసా᳚చ్చ । వి॒శ్వక॑ర్మణః॒ సమ॑వర్త॒తాధి॑ ।
తస్య॒ త్వష్టా॑ వి॒దధ॑-ద్రూ॒పమే॑తి । తత్పురు॑షస్య॒ విశ్వ॒మాజా॑న॒మగ్రే᳚ ।
వేదా॒హమే॒తం పురు॑షం మ॒హాంత᳚మ్ । ఆ॒ది॒త్యవ॑ర్ణం॒ తమ॑సః॒ పర॑స్తాత్ ।
తమే॒వం-విఀ॒ద్వాన॒మృత॑ ఇ॒హ భ॑వతి । నాన్యః పంథా॑ విద్య॒తేఽయ॑నాయ । ప్ర॒జాప॑తిశ్చరతి॒ గర్భే॑ అం॒తః । అ॒జాయ॑మానో బహు॒ధా విజా॑యతే ।
తస్య॒ ధీరాః॒ పరి॑జానంతి॒ యోని᳚మ్ । మరీ॑చీనాం ప॒దమి॑చ్ఛంతి వే॒ధసః॑ ॥ 1

యో దే॒వేభ్య॒ ఆత॑పతి । యో దే॒వానాం᳚ పు॒రోహి॑తః ।
పూర్వో॒ యో దే॒వేభ్యో॑ జా॒తః । నమో॑ రు॒చాయ॒ బ్రాహ్మ॑యే । రుచం॑ బ్రా॒హ్మం జ॒నయం॑తః । దే॒వా అగ్రే॒ తద॑బ్రువన్న్ । యస్త్వై॒వం బ్రా᳚హ్మ॒ణో వి॒ద్యాత్ । తస్య॑ దే॒వా అస॒న్ వశే᳚ । హ్రీశ్చ॑ తే ల॒క్ష్మీశ్చ॒ పత్న్యౌ᳚ । అ॒హో॒రా॒త్రే పా॒ర్​శ్వే । నక్ష॑త్రాణి రూ॒పమ్ । అ॒శ్వినౌ॒ వ్యాత్త᳚మ్ । ఇ॒ష్టం మ॑నిషాణ ।
అ॒ముం మ॑నిషాణ । సర్వం॑ మనిషాణ ॥ 2
(శిఖాయై వషట్)

7.4 అప్రతిరథం
(తై. సం. 4.6.4.1 – తై. సం. 4.6.4.5)

ఆ॒శుః శిశా॑నో వృష॒భో న యు॒ధ్మో ఘ॑నాఘ॒నః క్షోభ॑ణ-శ్చర్​షణీ॒నామ్ ।
సం॒॒క్రంద॑నో-ఽనిమి॒ష ఏ॑క వీ॒రశ్శ॒తగ్ం సేనా॑ అజయథ్సా॒-కమింద్రః॑ ।
సం॒క్రంద॑నేనా నిమి॒షేణ॑ జి॒ష్ణునా॑ యుత్కా॒రేణ॑ దుశ్చ్యవ॒నేన॑ ధృ॒ష్ణునా᳚ ।
తదింద్రే॑ణ జయత॒ తథ్స॑హధ్వం॒-యుఀధో॑ నర॒ ఇషు॑ హస్తేన॒ వృష్ణా᳚ ।
స ఇషు॑హస్తైః॒ స ని॑షం॒గిభి॑ ర్వ॒శీ సగ్గ్​స్ర॑ష్టా॒ సయుధ॒ ఇంద్రో॑ గ॒ణేన॑ ।
స॒గ్ం॒సృ॒ష్ట॒-జిథ్సో॑మ॒పా బా॑హు శ॒ర్ధ్యూ᳚ర్ధ్వ-ధ॑న్వా॒ ప్రతి॑హితా-భి॒రస్తా᳚ ।
బృహ॑స్పతే॒ పరి॑దీయా॒ రథే॑న రక్షో॒హాఽమిత్రాగ్ం॑ అప॒ బాధ॑మానః । 1

ప్ర॒భం॒జన్ థ్సేనాః᳚ ప్రమృ॒ణో యు॒ధా జయ॑న్న॒స్మాక॑-మేద్ధ్యవి॒తా రథా॑నామ్ ।
గో॒త్ర॒భిదం॑ గో॒విదం॒-వఀజ్ర॑బాహుం॒ జయం॑త॒మజ్మ॑ ప్రమృ॒ణంత॒-మోజ॑సా ।
ఇ॒మగ్ం స॑జాతా॒ అను॑వీర-యధ్వ॒మింద్రగ్ం॑ సఖా॒యోఽను॒ సర॑భధ్వమ్ ।
బ॒ల॒వి॒జ్ఞా॒య-స్స్థవి॑రః॒ ప్రవీ॑ర॒-స్సహ॑స్వాన్ వా॒జీ సహ॑మాన ఉ॒గ్రః ।
అ॒భివీ॑రో అ॒భిస॑త్వా సహో॒జా జైత్ర॑మింద్ర॒ రథ॒మాతి॑ష్ఠ గో॒విత్ । 2

అ॒భి గో॒త్రాణి॒ సహ॑సా॒ గాహ॑మానో-ఽదా॒యో వీ॒ర శ్శ॒త-మ॑న్యు॒రింద్రః॑ ।
దు॒శ్చ్య॒వ॒నః పృ॑తనా॒షాడ॑ యు॒ద్ధ్యో᳚-ఽస్మాక॒గ్ం॒ సేనా॑ అవతు॒ ప్రయు॒థ్సు ।
ఇంద్ర॑ ఆసాం నే॒తా బృహ॒స్పతి॒ ర్దక్షి॑ణా య॒జ్ఞః పు॒ర ఏ॑తు॒ సోమః॑ ।
దే॒వ॒సే॒నానా॑-మభిభం జతీ॒నాం జయం॑తీనాం మ॒రుతో॑ యం॒త్వగ్రే᳚ ।
ఇంద్ర॑స్య॒ వృష్ణో॒ వరు॑ణస్య॒ రాజ్ఞ॑ ఆది॒త్యానాం᳚ మ॒రుతా॒గ్ం॒ శర్ధ॑ ఉ॒గ్రమ్ ।

మ॒హామ॑నసాం భువనచ్య॒వానాం॒ ఘోషో॑ దే॒వానాం॒ జయ॑తా॒ ముద॑స్థాత్ ।
అ॒స్మాక॒-మింద్రః॒-సమృ॑తేషు-ధ్వ॒జే-ష్వ॒స్మాకం॒-యాఀ ఇష॑వ॒స్తా జ॑యంతు । 3

అ॒స్మాకం॑-వీఀ॒రా ఉత్త॑రే భవంత్వ॒స్మాను॑ దేవా అవతా॒ హవే॑షు । ఉద్ధ॑ర్​షయ మఘవ॒న్నా-యు॑ధా॒-న్యుథ్సత్వ॑నాం మామ॒కానాం॒ మహాగ్ం॑సి ।
ఉద్వృ॑త్రహన్ వా॒జినాం॒-వాఀజి॑నా॒-న్యుద్రథా॑నాం॒ జయ॑తామేతు॒ ఘోషః॑ ।
ఉప॒ప్రేత॒ జయ॑తా నరః స్థి॒రా వః॑ సంతు బా॒హవః॑ । ఇంద్రో॑ వః॒ శర్మ॑ యచ్ఛత్వనా-ధృ॒ష్యా యథాఽస॑థ । అవ॑సృష్టా॒ పరా॑పత॒ శర॑వ్యే॒ బ్రహ్మ॑ సగ్ంశితా । గచ్ఛా॒మిత్రా॒న్ ప్రవి॑శ॒ మైషాం॒ కంచ॒నోచ్ఛి॑షః ।
మర్మా॑ణి తే॒ వర్మ॑భిశ్ఛా-దయామి॒ సోమ॑స్త్వా॒ రాజా॒ఽమృతే॑నా॒-భివ॑స్తామ్ । ఉ॒రో ర్వరీ॑యో॒ వరి॑వస్తే అస్తు॒ జయం॑తం॒ త్వామను॑ మదంతు దే॒వాః । యత్ర॑ బా॒ణాః సం॒పతం॑తి కుమా॒రా వి॑శి॒ఖా ఇ॑వ ।
ఇంద్రో॑ న॒స్తత్ర॑ వృత్ర॒హా వి॑శ్వా॒హా శర్మ॑ యచ్ఛతు ॥ 4 ॥ (కవచాయ హుం)

7.5 ప్రతి పూరుషద్వయం
(తై. సం. 1.8.6.1 – తై. సం. 1.8.6.2)
(తై. బ్రా. 1.6.10.1 – తై. బ్రా. 1.6.10.5)

ప్ర॒తి॒పూ॒రు॒ష మేక॑కపాలా॒న్ నిర్వ॑ప॒త్యే-క॒మతి॑రిక్తం॒-యాఀవం॑తో గృ॒హ్యాః᳚ స్మస్తేభ్యః॒ కమ॑కరం పశూ॒నాగ్ం శర్మా॑సి॒ శర్మ॒ యజ॑మానస్య॒ శర్మ॑ మే
య॒చ్ఛైక॑ ఏ॒వ రు॒ద్రో న ద్వి॒తీయా॑య తస్థ ఆ॒ఖుస్తే॑ రుద్ర ప॒శుస్తం జు॑షస్వై॒ష తే॑ రుద్ర భా॒గః స॒హ స్వస్రాం-ఽబి॑కయా॒ తంజు॑షస్వ భేష॒జం గవేఽశ్వా॑య॒
పురు॑షాయ భేష॒జమథో॑ అ॒స్మభ్యం॑ భేష॒జగ్ం సుభే॑షజం॒-యఀథాఽస॑తి । 1

సు॒గం మే॒షాయ॑ మే॒ష్యా॑ అవా᳚బం రు॒ద్రమ॑ది-మ॒హ్యవ॑ దే॒వం త్ర్య॑బంకమ్ ।
యథా॑ నః॒ శ్రేయ॑సః॒ కర॒ద్యథా॑ నో॒ వస్య॑ సః॒ కర॒ద్యథా॑ నః పశు॒మతః॒
కర॒ద్యథా॑ నో వ్యవసా॒యయా᳚త్ । త్ర్య॑బంకం-యఀజామహే సుగం॒ధిం పు॑ష్టి॒వర్ధ॑నమ్ ।
ఉ॒ర్వా॒రు॒కమి॑వ॒ బంధ॑నాన్ మృ॒త్యో ర్ము॑క్షీయ॒ మాఽమృతా᳚త్ । ఏ॒షతే॑ రుద్ర భా॒గ స్తంజు॑షస్వ॒ తేనా॑వ॒సేన॑ ప॒రో మూజ॑వ॒తో-ఽతీ॒హ్యవ॑తత
ధన్వా॒ పినా॑కహస్తః॒ కృత్తి॑వాసాః ॥ 2

ప్ర॒తి॒పూ॒రు॒ష-మేక॑కపాలా॒న్ నిర్వ॑పతి । జా॒తా ఏ॒వ ప్ర॒జా రు॒ద్రాన్ ని॒రవ॑దయతే । ఏక॒మతి॑రిక్తమ్ । జ॒ని॒ష్యమా॑ణా ఏ॒వ ప్ర॒జా రు॒ద్రాన్ ని॒రవ॑దయతే । ఏక॑కపాలా భవంతి । ఏ॒క॒ధైవ రు॒ద్రం ని॒రవ॑దయతే । నాభిఘా॑రయతి । యద॑భిఘా॒రయే᳚త్ । అం॒త॒ర॒వ॒-చా॒రిణగ్ం॑ రు॒ద్రం కు॑ర్యాత్ ।
ఏ॒కో॒ల్ము॒కేన॑ యంతి । 3

తద్ధి రు॒ద్రస్య॑ భాగ॒ధేయ᳚మ్ । ఇ॒మాం దిశం॑-యంఀతి । ఏ॒షా వై రు॒ద్రస్య॒ దిక్ । స్వాయా॑ మే॒వ ది॒శి రు॒ద్రం ని॒రవ॑దయతే । రు॒ద్రో వా అ॑ప॒శుకా॑యా॒ ఆహు॑త్యై॒ నాతి॑ష్ఠత । అ॒సౌ తే॑ ప॒శురితి॒ నిర్ది॑శే॒ద్యం ద్వి॒ష్యాత్ । యమే॒వ ద్వేష్టి॑ ।
తమ॑స్మై ప॒శుం నిర్ది॑శతి । యది॒ న ద్వి॒ష్యాత్ ।
ఆ॒ఖుస్తే॑ ప॒శురితి॑ బ్రూయాత్ । 4

న గ్రా॒మ్యాన్ ప॒శూన్ హి॒నస్తి॑ । నార॒ణ్యాన్ । చ॒తు॒ష్ప॒థే జు॑హోతి । ఏ॒ష వా అ॑గ్నీ॒నాం పడ్బీ॑శో॒ నామ॑ । అ॒గ్ని॒వత్యే॒వ జు॑హోతి ।
మ॒ద్ధ్య॒మేన॑ ప॒ర్ణేన॑ జుహోతి । స్రుగ్ఘ్యే॑షా । అథో॒ ఖలు॑ । అం॒త॒మేనై॒వ హో॑త॒వ్య᳚మ్ । అం॒త॒త ఏ॒వ రు॒ద్రం ని॒రవ॑దయతే । 5

ఏష॒ తే॑ రుద్రభా॒గః స॒హస్వస్రాం-ఽబి॑క॒యేత్యా॑హ । శ॒రద్వా అ॒స్యాంబి॑కా॒ స్వసా᳚ ।
తయా॒ వా ఏ॒ష హి॑నస్తి । యగ్ం హి॒నస్తి॑ । తయై॒వైనగ్ం॑ స॒హ శ॑మయతి ।
భే॒ష॒జంగవ॒ ఇత్యా॑హ । యావం॑త ఏ॒వ గ్రా॒మ్యాః ప॒శవః॑ । తేభ్యో॑ భేష॒జం క॑రోతి । అవా᳚బం రు॒ద్రమ॑ది మ॒హీత్యా॑హ । ఆ॒శిష॑మే॒వై-తామా శా᳚స్తే । 6

త్ర్య॑బంకం-యఀజామహ॒ ఇత్యా॑హ । మృ॒త్యో ర్ము॑క్షీయ॒ మాఽమృతా॒-దితి॒ వా వై తదా॑హ ।
ఉత్కి॑రంతి । భగ॑స్య లీఫ్సంతే । మూతే॑ కృ॒త్వా స॑జంతి ।
యథా॒ జనం॑-యఀ॒తే॑ఽవ॒సం క॒రోతి॑ । తా॒దృగే॒వ తత్ । ఏ॒ష తే॑ రుద్రభా॒గ ఇత్యా॑హ ని॒రవ॑త్యై । అప్ర॑తీక్ష॒-మాయం॑తి । అ॒పః పరి॑షించతి । రు॒ద్రస్యాం॒త ర్​హి॑త్యై । ప్రవా ఏ॒తే᳚ఽస్మా-ల్లో॒కా-చ్చ్య॑వంతే । యే త్ర్య॑బంకై॒-శ్చరం॑తి । ఆ॒ది॒త్యం చ॒రుం పున॒రేత్య॒ నిర్వ॑పతి । ఇ॒యం-వాఀ అది॑తిః । అ॒స్యామే॒వ ప్రతి॑తిష్ఠంతి ॥ 7 (నేత్రత్రయా॑య వౌ॒షట్)

7.6 శత రుద్రీయం
తై. బ్రా. 3.11.2.1 – తై. బ్రా. 3.11.2.4

త్వమ॑గ్నే రు॒ద్రో అసు॑రో మ॒హో ది॒వః । త్వగ్ం శర్ధో॒ మారు॑తం పృ॒క్ష ఈ॑శిషే ।
త్వం-వాఀతై॑రరు॒ణై ర్యా॑సి శంగ॒యః । త్వం పూ॒షా వి॑ధ॒తః పా॑సి॒ నుత్మనాః᳚ ।
దేవా॑ దే॒వేషు॑ శ్రయద్ధ్వమ్ । ప్రథ॑మా ద్వి॒తీయే॑షు శ్రయద్ధ్వమ్ ।
ద్వితీ॑యా-స్తృ॒తీయే॑షు శ్రయద్ధ్వమ్ । తృతీ॑యా-శ్చతు॒ర్థేషు॑ శ్రయద్ధ్వమ్ ।
చ॒తు॒ర్థాః పం॑చ॒మేషు॑ శ్రయద్ధ్వమ్ । పం॒చ॒మాః ష॒ష్ఠేషు॑ శ్రయద్ధ్వమ్ । 1

ష॒ష్ఠాః స॑ప్త॒మేషు॑ శ్రయద్ధ్వమ్ । స॒ప్త॒మా అ॑ష్ట॒మేషు॑ శ్రయద్ధ్వమ్ ।
అ॒ష్ట॒మా న॑వ॒మేషు॑ శ్రయద్ధ్వమ్ । న॒వ॒మా ద॑శ॒మేషు॑ శ్రయద్ధ్వమ్ ।
ద॒శ॒మా ఏ॑కాద॒శేషు॑ శ్రయద్ధ్వమ్ । ఏ॒క॒ద॒శా ద్వా॑ద॒శేషు॑ శ్రయద్ధ్వమ్ ।
ద్వా॒ద॒శా-స్త్ర॑యోద॒శేషు॑ శ్రయద్ధ్వమ్ । త్ర॒యో॒ద॒శా-శ్చ॑తు ర్దే॒శేషు॑ శ్రయద్ధ్వమ్ ।
చ॒తు॒ర్ద॒శాః పం॑చద॒శేషు॑ శ్రయద్ధ్వమ్ । పం॒చ॒ద॒శాః షో॑డ॒శేషు॑ శ్రయద్ధ్వమ్ । 2

షో॒డ॒శాః స॑ప్తద॒శేషు॑ శ్రయద్ధ్వమ్ । స॒ప్త॒ద॒శా అ॑ష్టాద॒శేషు॑ శ్రయద్ధ్వమ్ ।
అ॒ష్టా॒ద॒శా ఏ॑కాన్నవి॒గ్ం॒శేషు॑ శ్రయద్ధ్వమ్ ।
ఏ॒కా॒న్న॒వి॒గ్ం॒శా వి॒గ్ం॒శేషు॑ శ్రయద్ధ్వమ్ ।
వి॒గ్ం॒శా ఏ॑కవి॒గ్ం॒శేషు॑ శ్రయద్ధ్వమ్ ।
ఏ॒క॒వి॒గ్ం॒శా ద్వా॑వి॒గ్ం॒శేషు॑ శ్రయద్ధ్వమ్ ।
ద్వా॒వి॒గ్ం॒శా స్త్ర॑యోవి॒గ్ం॒శేషు॑ శ్రయద్ధ్వమ్ ।
త్ర॒యో॒వి॒గ్ం॒శా శ్చ॑తుర్వి॒గ్ం॒శేషు॑ శ్రయద్ధ్వమ్ । చ॒తు॒ర్వి॒గ్ం॒శాః పం॑చవి॒గ్ం॒శేషు॑ శ్రయద్ధ్వమ్ ।
పం॒చ॒వి॒గ్ం॒శాః ష॑డ్వి॒గ్ం॒శేషు॑ శ్రయద్ధ్వమ్ । 3

ష॒డ్వి॒గ్ం॒శా స్స॑ప్తవి॒గ్ం॒శేషు॑ శ్రయద్ధ్వమ్ । స॒ప్త॒వి॒గ్ం॒శా అ॑ష్టావి॒గ్ం॒శేషు॑ శ్రయద్ధ్వమ్ । అ॒ష్టా॒వి॒గ్ం॒శా ఏ॑కాన్నత్రి॒గ్ం॒శేషు॑ శ్రయద్ధ్వమ్ । ఏ॒కా॒న్న॒త్రి॒గ్ం॒శా స్త్రి॒గ్ం॒శేషు॑ శ్రయద్ధ్వమ్ । త్రి॒గ్ం॒శా ఏ॑కత్రి॒గ్ం॒శేషు॑ శ్రయద్ధ్వమ్ । ఏ॒క॒త్రి॒గ్ం॒శా ద్వా᳚త్రి॒గ్ం॒శేషు॑ శ్రయద్ధ్వమ్ । ద్వా॒త్రి॒గ్ం॒శా త్ర॑యస్త్రి॒గ్ం॒శేషు॑ శ్రయద్ధ్వమ్ । దేవా᳚స్త్రిరేకాదశా॒ స్త్రిస్త్ర॑యస్త్రిగ్ంశాః । ఉత్త॑రే భవత । ఉత్త॑ర వర్త్మాన॒ ఉత్త॑ర సత్వానః । యత్కా॑మ ఇ॒దం జు॒హోమి॑ । తన్మే॒ సమృ॑ద్ధ్యతామ్ । వ॒యగ్గ్​స్యా॑మ॒ పత॑యో రయీ॒ణామ్ । భూర్భువ॒స్వ॑స్స్వాహా᳚ । 4
(అస్త్రాయ ఫట్ )

7.7 పంచాంగ జపః
హ॒గ్ం॒స॑-శ్శుచి॒ష-ద్వసు॑రంతరిక్ష॒ సద్ధోతా॑ వేది॒ష దతి॑థి-ర్దురోణ॒సత్ । నృ॒షద్వ॑ర॒-సధృ॑త॒-సద్వ్యో॑మ॒ సద॒బ్జా గో॒జా ఋ॑త॒జా
అ॑ద్రి॒జా ఋ॒తం బృ॒హత్ । 1 (తై. సం. 4.2.1.5)

ప్రతద్విష్ణు॑-స్తవతే వీ॒ర్యా॑య । మృ॒గో న భీ॒మః కు॑చ॒రో గి॑రి॒ష్ఠాః । యస్యో॒రుషు॑ త్రి॒షు వి॒క్రమ॑ణేషు । అధి॑క్షి॒యంతి॒ భువ॑నాని॒ విశ్వా᳚ ॥ 2 (తై. బ్రా. 2.4.3.4)

త్ర్య॑బంకం-యఀజామహే సుగం॒ధిం పు॑ష్టి॒వర్ధ॑నమ్ । ఉ॒ర్వా॒రు॒కమి॑వ॒ బంధ॑నాన్ మృ॒త్యో ర్ము॑క్షీయ॒ మాఽమృతా᳚త్ । 3

తథ్స॑వి॒తు ర్వృ॑ణీమహే । వ॒యం దే॒వస్య॒ భోజ॑నమ్ । శ్రేష్ఠగ్ం॑ సర్వ॒-ధాత॑మమ్ । తురం॒ భగ॑స్య ధీమహి । 4 (తై. అర. 1.11.3)

విష్ణు॒ ర్యోనిం॑ కల్పయతు । త్వష్టా॑ రూ॒పాణి॑ పిగ్ంశతు । ఆసిం॑చతు ప్ర॒జాప॑తిః । ధా॒తా గర్భం॑ దధాతు తే । 5 (ఏఆఖ్ 1.13.1)

7.8 అష్టాంగ ప్రణామః
హి॒ర॒ణ్య॒గ॒ర్భ-స్సమ॑వర్త॒-తాగ్రే॑ భూ॒తస్య॑ జా॒తః పతి॒రేక॑ ఆసీత్ । సదా॑ధార పృథి॒వీం ద్యాము॒తేమాం కస్మై॑ దే॒వాయ॑ హ॒విషా॑ విధేమ । (ఉమామహేశ్వరాభ్యాం నమః) । 1 (తై. సం. 4.1.8.3)

యః ప్రా॑ణ॒తో ని॑మిష॒తో మ॑హి॒త్వైక॒ ఇద్రాజా॒ జగ॑తో బ॒భూవ॑ । య ఈశే॑ అ॒స్య ద్వి॒పద॒-శ్చతు॑ష్పదః॒ కస్మై॑ దే॒వాయ॑ హ॒విషా॑ విధేమ ॥ (ఉమామహేశ్వరాభ్యాం నమః) । 2 (తై. సం. 4.1.8.4)

బ్రహ్మ॑జజ్ఞా॒నం ప్ర॑థ॒మం పు॒రస్తా॒-ద్విసీ॑మ॒త-స్సు॒రుచో॑ వే॒న ఆ॑వః ।
స బు॒ధ్నియా॑ ఉప॒మా అ॑స్య వి॒ష్ఠా-స్స॒తశ్చ॒ యోని॒మ-స॑తశ్చ॒ వివః॑ । (ఉమామహేశ్వరాభ్యాం నమః) । 3 (తై. సం. 4.2.8.2.)

మ॒హీ ద్యౌః పృ॑థి॒వీ చ॑ న ఇ॒మం-యఀ॒జ్ఞం మి॑మిక్షతామ్ । పి॒పృ॒తాన్నో॒ భరీ॑మభిః । (ఉమామహేశ్వరాభ్యాం నమః) । 4 (తై. సం. 3.3.10.2)

ఉప॑శ్వాసయ పృథి॒వీ-ము॒త ద్యాం పు॑రు॒త్రా తే॑ మనుతాం॒-విఀష్ఠి॑తం॒ జగ॑త్ ।
స దుం॑దుభే స॒జూరింద్రే॑ణ దే॒వై-ర్దూ॒రాద్దవీ॑యో॒ అప॑సేధ॒ శత్రూన్॑ । (ఉమామహేశ్వరాభ్యాం నమః) । 5 (తై. సం. 4.6.6.6)

అగ్నే॒ నయ॑ సు॒పథా॑ రా॒యే అ॒స్మాన్ విశ్వా॑ని దేవ వ॒యునా॑ని వి॒ద్వాన్ । యు॒యో॒ద్ధ్య॑స్మ-జ్జు॑హురా॒ణ-మేనో॒ భూయి॑ష్ఠాంతే॒ నమ॑ ఉక్తిం-విఀధేమ ॥ (ఉమామహేశ్వరాభ్యాం నమః) । 6 (తై. సం. 1.1.14.3)

యా తే॑ అగ్నే॒ రుద్రి॑యా త॒నూస్తయా॑ నః పాహి॒ తస్యా᳚స్తే॒ స్వాహా᳚ । (ఉమామహేశ్వరాభ్యాం నమః) । 7 (తై. సం. 1.2.11.2)

ఇ॒మం-యఀ ॑మ ప్రస్త॒రమాహి సీదాంగి॑రోభిః పి॒తృభి॑-స్సం​విఀదా॒నః । ఆత్వా॒ మంత్రాః᳚ కవిశ॒స్తా వ॑హంత్వే॒నా రా॑జన్ హ॒విషా॑ మాదయస్వ ॥ (ఉమామహేశ్వరాభ్యాం నమః) । 8 (తై. సం. 2.6.12.6)

Author
Language Telugu
No. of Pages41
PDF Size3 MB
CategoryReligious
Source/Creditshinduheritage.wildapricot.org

Related PDFs

Vinay Patrika Gita Press Hindi PDF

శ్రీ మహాన్యాసం – Mahanyasam Telugu Mahanyasam Book PDF Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!