భారతీయ శిక్షాస్మృతి | All IPC Sections List PDF In Telugu

‘IPC Sections In Telugu’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘Indian Penal Code In Tamil’ using the download button.

భారతీయ శిక్షాస్మృతి – IPC Law Sections List PDF In Telugu Free Download

Indian Penal Code In Telugu

పరిచయం

తొలిమాట – భారతదేశానికి ఒక సాధారణమైన శిక్ష్మా స్మృతిని ఏర్పాటు చేయటం. ఈ దిగువ పేర్కొన్న విధంగా, ఇది చట్టబద్ధమైంది:-

  1. ఈ చట్టమును భారత శిక్షాస్మృతి అని పేర్కొనవలెను మరియు ఇది జమ్మూ- కాశ్మీరు రాజ్యము మినహా స్మృతి నామము, యావద్భారత దేశమునకు విస్తరించును. మరియు దాని యొక్క విసృతి
  2. ప్రతి వ్యక్తియు, ఈ స్మృతి నిబంధనలకు విరుద్ధముగా జరిపి భారత దేశములో దోషియగు ప్రతి కార్యము భారత దేశములో నకు లేక కార్యలోపమునకు ఈ స్మృతి క్రిందనే శిక్షాపాత్రుడుగుడు; అన్యథా అతడు శిక్షాపాత్రుడు కాదు,

చేయు అపరాధమన

  1. భారత దేశము వెలుపల చేసిన అపరాధ విషయమున ఏవేని భారతదేశ శాసనముమబట్టి విచారణకు గురి భారత దేశము కావలసిన ఏ వ్యక్తి పైనైనను, అతడు భారత దేశము వెలుపల చేసిన ఏదేని కార్యమునకు, అట్టి కార్యమును భారత దేశ ములో చేసియుండిన ఎక్స్రే అదే రీతిగా, ఈ స్మృతి నిబంధనల ననుసరించి చర్య తీసికొనవలెను.

  1. (1) భారతదేశమునకు ఆనం మ ము వెలుపల ఏ స్థలమునందైనను భారతదేశ పౌరుడెవరైనను

చేసిన

A Penal Code, which is a Code of offenses and punishments, is then an auxiliary to the other departments of the law.

If many important questions concerning rights and duties are undetermined by the Civil law, it must often be doubtful whether the provisions of the Penal law do or do not apply to a particular case: we cannot know correctly if any given act is to be accounted an offense under the latter, while it is uncertain what recognition the Civil law gives to the right which has been infringed.

A Penal Code therefore necessarily partakes of the vagueness and uncertainty of the rest of the law. It cannot be clear and explicit while the substantive Civil law and the law of procedure are dark and confused.

While the rights of individuals and the powers of public functionaries are uncertain, it cannot always be certain whether those rights have been attacked or those powers exceeded.

But if a Code of offences and punishments is necessarily imperfect while other parts of a system of law are so, its defects may, to some degree, be removed by the mode in which the definitions of offences are framed.

The Indian Penal Code, although it comes into operation without the aid of a Code defining Civil rights, has the advantage that the law of procedure both in Civil and Criminal cases has been, in great measure, fixed and codified.

Many questions will doubtless still arise, occasioned by the uncertainty of other parts of the law, to perplex the criminal tribunals: but it will be found that the definitions and other provisions of this Code are framed to obviate, as much as may be such difficulties.

PublisherGovernment
Language English
No. of Pages119
PDF Size83 MB
CategoryLaw

Related PDFs

IPC Sections List PDF In Tamil

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 PDF In Hindi

Mulugu Gantala Panchangam 2023 to 2024 PDF In Telugu

New List of Ministers of India 2023 PDF

B.SC Nursing College List State Wise 2023 PDF

Dowry Prohibition Act 1961 PDF

భారతీయ శిక్షాస్మృతి – 1 To 511 PDF IPC Sections In Telugu Free Download

5 thoughts on “భారతీయ శిక్షాస్మృతి | All IPC Sections List PDF In Telugu”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!