ચરક સંહિતા | Charak Samhita PDF In Gujarati

‘ચરક સંહિતા’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘Charak Samhita’ using the download button.

ચરક સંહિતા – Charak Samhita PDF Free Download

ચરક સંહિતા

માળે, રક્ષક, મીંઢળ, ઘી, કમર, કાળીપાટ, તારંગા, મરેલ, શાલિન, કરંજ, is લીંબડી, ફળ, કાળીજીરી, ગ, માયાળ, ચિત્ર, શતાવરી, દીપ તથા કાળા સરગવાનું ઘર હળદર, મીર, સાડી, જંગલી મડદ, જંગલી મગ, એ એનો કવાથ,

શેમળા, શામક, તથા કયા, એ સર્વને કહેવાય, પીપર, પીપરીમૂળ, ચવક, ચિત્ર, સુંઠ, સરસવ, રામડી, દલ, ખાર તથા મીઠું પાણી, પૂર્વોક્ત સંપૂર્ણ ઔષધિયા માંથી જો કોઈ મળી શકે અથવા કેટલી જોઇએ તેટલી ઔષધિને લાવીને રતિક્રિયા,

(ગેળા) ચૂર્ણ, અવલેહ, સ્નેહ, કવાથ, માંસ રસ, કાંજી, દુધ, યુથ, ઉપદ્રવ (દુલા) આસવ, તથા હાહુ વિગેરે અનેક પેગ બનાવીને iઠી, વિદારીકંદ,

વિગર કવાથ, ચીકુ, (મરવિલ) સુરા (ગા) હોવીર (ભા) (એક પ્રકારની કાંજી) મૈરેય, ભેદક, મશિ, મધુ-મહુઈ, ધનના (almવિશi) મૂળ, કે ચના ખવાય

જેઠીમધ, માં, કાંચનાર, સફેદ મંચનાર, કદંબ, સમુદ્રલ, ઘળાં (એક પ્રકારનું બેર) બેર, મજુર તા કર્ક (એક પ્રકારનાં નેર), હીના રીડારાં,

રાણધાગા આક, તથા રાતા મંડે એ સર્વને કવાય, ઈલાયચી, વટાણા, તથા મઠ, ગાય, ભેંસ, બકરી તથા પેટનું દુધ તથા મૂત્ર પૂર્વેત ગૌરાિમાંથી જે કાંગ,

કાળીજીરી, ધાણા, તગર, સુગંધી વા, તાલિસપત્ર, તથા ખસ એએને કવાથ, શેરડી, મળી શો અથવા જેટથી જોઈએ તે વડેવતાંકિયા, ગાળી)

ચૂર્ણ, ગાયન, એલ, આવા આખરે, દK, ખાસ, તથા મહંત એએના કવાથ, ચમેલી, સૌમન, સામની, હળદર, વાય માંસરસ, યુથ

વાયુ તલ, તથા માદક અને બીન અને સ્કારના પેગ ના વિરેચન અને એક પુરુષને વિરેચન માટે માપવા. મા અચાનક મૌન સંક્ષેપમાં કેઆસ્થાપનનું

વર્ણન કરાવવાને એન્મ પુરૂષને યથાયોગ્ય રીતે આપવું જોઇએ.-આ પ્રકારે સંક્ષેપથી વમનસતન્ય. બાધજે કારક દ્રમ્પ કહેવામાં આવ્યાં.

કદપસ્થાનમાં તઅનેક પેગ બનાવીને iઠી, વિદારીકંદ, વિગર કવાથ, ચીકુ, (મરવિલ) સુરા (ગા) હોવીર (ભા) (એક પ્રકારની કાંજી) મૈરેય, ભેદક, મશિ, મધુ-મહુઈ, ધનના (almવિશi) મૂળ, કે ચના ખવાય, જેઠીમધ

કાંચનાર, સફેદ મંચનાર, કદંબ, સમુદ્રલ, ઘળાં (એક પ્રકારનું બેર) બેર, મજુર તા કર્ક (એક પ્રકારનાં નેર), હીના રીડારાં, રાણધાગા આક,

તથા રાતા મંડે એ સર્વને કવાય, ઈલાયચી, વટાણા, તથા મઠ, ગાય, ભેંસ, બકરી તથા પેટનું દુધ તથા મૂત્ર પૂર્વેત ગૌરાિમાંથી

જે કાંગ, કાળીજીરી, ધાણા, તગર, સુગંધી વા, તાલિસપત્ર, તથા ખસ એએને કવાથ, શેરડી, મળી શો અથવા જેટથી જોઈએ તે વડેવતાંકિયા, ગાળી) ચૂર્ણ, ગાયન, એલ, આવા આખરે, દK, ખાસ, તથા મહંત એએના કવાથ, ચમેલી, સૌમન,

जम्ब्वाम्रपल्लवमातुलुङ्गाम्लबदरदाडिमयवयष्टिकोशांराजा इति दशेमानि –

પિનિપ્રામિવન્તિ || પુર ॥ જીંછુનાં પાંદડાં, આંબાનાં પાંદડાં, બિન્દેરૂં, ખાટાં ખારાં, દાડમ, જવ, જેડીમધ, વાળા, ગોપીચંદન, અને ધાણી, આ દશ પદાર્થોં વમન ( ઉલ્ટી) ને રોકનાછે. પર તૃષા શમાવનાર દ્વરા કન્ય

नागग्धन्ववासकमुस्त पपटक चन्दन किराततिक्तकगुडूचीहीवेर धान्य कपटोलानी तिदशेमानितृष्णा निग्रहाणि भवन्ति ॥ ५३ ॥

સુંઠ, જવાસા, નાગરમેાથ, પીતપાપડા, ચંદન, કરીયાતું, ગળા, ખસ, ધાણા અને પટાલ આ દશ આધિ તૃષા-તરસને શમાવનાર છે. ૫૩. હિચકી નિવારક દશ દ્રવ્ય algoकर

मूलवरवीजकण्टकारिका बृहतीवृक्ष रुहा भयापिप्पलीदुरालभाकुलीरट ङ्गचइतिदशेमानिहिकानिग्रहाणिभवन्ति ॥ ५४ ॥

इति त्रिः कषायवर्गः । કચૂરા, પુષ્કર મૂળ, ખારાંનાં બીજ, બેડી બોરીંગણી, ઉભી બારાગણી, આકાશવેલ, હરડે, પીપર, વાસો, અને કાકડાસીંગી આ દશ વસ્તુઓ હિચકી હેડકાને બંધ કરે છે, પર આ ત્રણ ક્યાયાના વ છે, મલરોધક દશ દ્રવ્ય.

प्रियंग्वनन्ताम्रास्थिकट्वङ्गलोधमोचरससमङ्गाधातकीपुष्पपद्मा पद्मकेशराणी- तिदशेमा निपुरीषसंग्रहणानिभवन्ति ।। ५५ ।।

પ્રિયંગુ ( ઘઉંલા) સારિવા ( ઉપલસરી) કરીની ગોટલી, અરસો, લોધર, માચર્સ, ‘ સમીંગા, (મા અથવા રિસામગ્રી,) ધાંવણીનાં ફૂલ, ભારંગી અને કમળનું કેશર આ દશ આષધિઓ મસ્ત ભક અર્થાત્ મળને બાંધીને લાવનારી છે. પપ, પુરીષરોાધક દશ દ્રવ્ય.

जम्बुशलकीत्वकच्छुरामधूक शाल्मली श्रीवेष्टक भृष्टमृत्पयस्योत्पलतिलकणाइति- दशेमा निपुरीषविरजनीयानिभवन्ति ॥ ५६ ॥

જાંબુની છાલ, સાલ વૃક્ષની છાલ, ઉંચાં, જેડીમધ, માચરસ, ગવાક્ષેત્ત્ત, સંકેલી- માડી, ક્ષીરકાકાલી, કમલ અને તલ, આ દશ આષધી મળને શુદ્ધ કરનાર છે. ૫૬ મૂત્રરાધક દશ દ્રવ્ય.

जम्बालक्षवटकपीतनोदुम्बरा श्वत्थ भल्लातकाश्मन्तकसोमवल्काइदिशेमानि: સંપ્રકળાનિમયન્તિ || ૧૦ ||

Read: Charak Samhita PDF In Hindi

લેખકચરક- Charak
ભાષાગુજરાતી
કુલ પૃષ્ઠ659
Pdf સાઇઝ63 MB
Categoryસ્વાસ્થ્ય(Health)

ચરક સંહિતા – Charak Samhita Pdf Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!