ઓખાહરણ મ્હોટું | Okha Haran PDF In Gujarati

‘ઓખાહરણ મ્હોટું’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘Okha Haran’ using the download button.

ઓખાહરણ મ્હોટું – Okha Haran PDF Free Download

ઓખાહરણ મ્હોટું

રાગ ભૂપાળ- ઓખા કહે કંથ એમ નકિજે;બળીશું વઢતાં બીજે,એ ઘણાને તમે એક જાત,સૈન્ય કહ્યું મારા તાતે, દૈત્યનેવાહનતા પાળા,

એ કઠણુ તમે સુંવાળા એને તાપેકવચનેબકતર, તમારે અંગે પીતાંબર દૈત્યને માંગ્યા બહુ બાલા,પ્રભુ તમાકોઠાલામાલા.

આતો મસ્તક બહુ બળીયા, તમા સકૅમળપાતળીયા.પહેલા મસ્તકમીહારૂંછેદો સ્વામી પછી અસુરના ભેદે,તમારી દેખીને હું તો કહું, નીતરે જુદ્ધ કરતાં કેમ જેઉવા,મુવાય કરેહાકારા, પ્રભુ પ્રાણુ કંપ છે મારા.

ઇચ્છા અંતરમાં પેઠી દૈત્યમાળિયું પીધું લુંટીઘા કરોધીવિ રેધીબાપુ,હાંકે ઇન્દ્રનું જાએ આસન:જન સ્થભે તાતની હા કે. બાદ સૈન્ય ચઢાવી છે ચાલે જેતે નાતે મેરૂ ચાલે,ચક્ર ધારી સરખે નવ ચાલે,ક્ષત્રીસાથરબીતા,તમાકેદ પેરેએને હતો.

મંત્રી રહ્યા છેÉતજ કરડી, શું ધાએછ મરડી મરડી. કંથ કનક રૂ સંગ્રામ,નાશી પાઠના કે ઠામ. હજી તા ઘુંટવું નક્ સઇન્કમારીસામથઇ.

નથી ઉગારવાનો પાય, ત્યાં ભય પામે શું થાય. નાઠે લાંછન કુળમાં શામને લાંછન મુળ માં, વહુ વરવા જય મણીધર ન લેતા અળસિયાં તાલે ઘન ગાજે કેસરી ફાળ.

નાઉછળતણુશીયાળ,ક્ષત્રી વિનાનો રહે મેરી, એમ કહીને ઓખા અળગી કીધી, ભડ નાજાને ભેગળ લીધી, અસુર કેન્યામાં જઈને અડીને છજેથી કપની પેઠે પડીયે,

જેમ ચંદ્ર પાસે વાદળમાં, તેમ અનિરૂધ પેઠા દળમાં;વાદળ ચંદ્રને લે જેમ વીંટી તેમ અ નિરૂધને લીધે વીંટી.અસુર કે.માનવી કશું,બબુ સિંહોમાં બગલું તણા.

જો મુગટ મંત્રીને ચરણે ધરે, તો તમે મૃત્યુ થકી ઉગે તેના એવાં વાયક સાંભળી,અનિરુધ ધાયાહાકાર કરી; નાખે દૈત્ય ખાંડા મુદગલ, તે વિષ્ણુ નાખે ભાગ, વીસ સહસ્ત્ર અસુર સહેતુટયા, એક વાર હું સર ઘોડીયાર, આયુધ ધારા રહી છે.

વરસી, બુટે પરી આયુ ધરે ફરસી થાય દાનવ ટોળેટોળા વરસે ભીડીમાળનેગાળી,બલે કુદંભીના ગહગ ડાટ થાય ખેડૂતના ખડખડાટ. હા કે હસ્તી પાઢ ચુચવાટે રથ ચફ વાજે ગડગડાટ, હાય ય ઘણા ગુહણાટ.

દેખી દેહુલી નાથને ઘાટ થાય ઓખાના ઉચાટ; દેખે દેહલા ન ઘાટ,પછી દાનવને વાયદા, અનિરૂદ્ધ મુકાવી વાટ.કરાઈ ભેગળને ભડાકે,

કોઈનાંમાં ભાગ્યાં લપડા કે કોઈ ભાલા વાગ્યા ભચ કોનાં નાક વાઢયાં ટચ,કોઇ અધકચરા કોઈ પુરા, સારી સેક્સ કર્યું ચકચૂર તેરમાં ભયાનક ભાસે,બળ દેખે .

સાખી–વારી વિના ઝુરે વેલડી,વાછરૂ વિના ઝુરેગાય,બાં ધવ વિના સુરે બેનડી,પુત્ર વિના સુરે માય ૧ પુત્ર ધાન્યનેપુ ત્ર ધન,પુત્રજ આગેવાન;જે ઘેર પુત્ર ન નિપજયા,તેનાસુનાં બળે મશાણુ રપુત્ર વિના શિવ મારે પાંજરૂ,વન ઉભે અગ્નિ મળિશ,શિવશાથી માા ગણપતિ,,મ્હારા પુત્રકયાંથી મળી શ.રાગ વિલાપના વલણુ-બાલા હેા બાળારે હેા ગણુપત, , મેલા હૈ। બાળા.ટેક,ઉમીયાજી કરેછે રૂદન, હા ગણપત,શિ વ શાને માર્યાં મારા તન,હા ગણપત.૧શિવ પુત્રવિનાજેવી માય; હૈ। ગણપત; તેની સંપતિપર ઘેર જાય, હેા ગણપત.ર

શિવ પુત્ર વિનાની માય,ઢાગપત;તેતરણાથી હળવીથાય. હા ગણપત. ૩ ત્યારે શિવને આવ્યું છે જ્ઞાન, હેી ગણપત; મેં તે।

આપ્યું હતું વરદાન;હા ગણપત.૪પેલા નારદીયાનું કામ, હા ગણપત,ક્રમે તા માા તમારા તન;હેા ગણપત; આજ ઉગ્યા થા ભુડા દન, હા ગણપત. ૭ રાગ આશાવરી—

નદી ભૃગી મેાકલ્યાતે પેહેલીપાળેજોય હસ્તીએકમળ્યે માર્ગ માં,તેશિર કીધાદ્યાય ૧તેગજનુમુસ્તક લાવીને,ધડઉપરમેલ્યુનેટ,ગડગડીને હેઝુબેટુ,આગળ નીકળ્યુ યેટર કાળા એના કુભસ્થળ, વરવા એનાદાંત; આગ એને સુંઢ માટી લાંબા પહેાળા કાન,દેવમાં જાશેશું પેશાસે,અ પારમુજને ખ;દેવતાસર્વે મેણાં દેસે,ધનપાતીની હુખ.૪

લેખકપ્રેમાનંદ-Premanand
ભાષાગુજરાતી
કુલ પૃષ્ઠ100
Pdf સાઇઝ4.9 MB
Categoryનવલકથા(Novel)

ઓખા હરણ મ્હોટું – Okha Haran PDF Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!