பாக்ய ஸூக்தம் | Bhagya Suktam PDF In Tamil

‘பாக்ய ஸூக்தம்’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘Bhagya Suktam’ using the download button.

பாக்ய ஸூக்தம் – Bhagya Suktam PDF Free Download

பாக்ய ஸூக்தம்

பாக்ய சூக்தம் என்பது வேத தெய்வமான அதிதியின் மகனும் 12 ஆதித்யர்களுள் ஒருவருமான பக பகவானுக்கு உரைக்கப்படும் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த வேத பாடலாகும். ஆதித்யர்கள் சூரியன் அல்லது சூரியக் கடவுளின் பல்வேறு வடிவங்களைக் குறிக்கின்றனர்.

ஓம் ப்ரா॒தர॒க்³நிம் ப்ரா॒தரிந்த்³ரக்³ம்॑ ஹவாமஹே ப்ரா॒தர்மி॒த்ரா வரு॑ணா ப்ரா॒தர॒ஶ்விநா᳚ ।
ப்ரா॒தர்ப⁴க³ம்॑ பூ॒ஷணம்॒ ப்³ரஹ்ம॑ண॒ஸ்பதிம்॑ ப்ரா॒த꞉ ஸோம॑மு॒த ரு॒த்³ரக்³ம் ஹு॑வேம ॥ 1 ॥

ப்ரா॒த॒ர்ஜிதம்॒ ப⁴॑க³மு॒க்³ரக்³ம் ஹு॑வேம வ॒யம் பு॒த்ர-மதி³॑தே॒ர்யோ வி॑த⁴॒ர்தா ।
ஆ॒த்³த்⁴ரஶ்சி॒த்³யம் மந்ய॑மாநஸ்து॒ரஶ்சி॒த்³ராஜா॑ சி॒த்³யம் ப⁴க³ம்॑ ப⁴॒க்ஷீத்யாஹ॑ ॥ 2 ॥

ப⁴க³॒ ப்ரணே॑த॒-ர்ப⁴க³॒ ஸத்ய॑ராதோ⁴॒ ப⁴கே³॒மாம் தி⁴ய॒முத³॑வ॒த³த³॑ந்ந꞉ ।
ப⁴க³॒ப்ரணோ॑ ஜநய॒ கோ³பி⁴॒-ரஶ்வை॒ர்ப⁴க³॒ப்ரந்ருபி⁴॑-ர்ந்ரு॒வந்த॑ஸ்ஸ்யாம ॥ 3 ॥

உ॒தேதா³நீம்॒ ப⁴க³॑வந்தஸ்ஸ்யாமோ॒த ப்ரபி॒த்வ உ॒த மத்⁴யே॒ அஹ்நா᳚ம் ।
உ॒தோதி³॑தா மக⁴வ॒ந்த்²ஸூர்ய॑ஸ்ய வ॒யம் தே³॒வாநாக்³ம்॑ ஸும॒தௌ ஸ்யா॑ம ॥ 4 ॥

ப⁴க³॑ ஏ॒வ ப⁴க³॑வாக்³ம் அஸ்து தே³வா॒ஸ்தேந॑ வ॒யம் ப⁴க³॑வந்தஸ்ஸ்யாம ।
தம் த்வா॑ ப⁴க³॒ ஸர்வ॒ இஜ்ஜோ॑ஹவீமி॒ ஸநோ॑ ப⁴க³ புர ஏ॒தா ப⁴॑வேஹ ॥ 5 ॥

ஸம॑த்⁴வ॒ராயோ॒ஷஸோ॑(அ)நமந்த த³தி⁴॒க்ராவே॑வ॒ ஶுசயே॑ ப॒தா³ய॑ ।
அ॒ர்வா॒சீ॒நம் வ॑ஸு॒வித³ம்॒ ப⁴க³॑ந்நோ॒ ரத²॑மி॒வா(அ)ஶ்வா॑வா॒ஜிந॒ ஆவ॑ஹந்து ॥ 6 ॥

அஶ்வா॑வதீ॒-ர்கோ³ம॑தீ-ர்ந உ॒ஷாஸோ॑ வீ॒ரவ॑தீ॒ஸ்ஸத³॑-முச்ச²ந்து ப⁴॒த்³ரா꞉ ।
க்⁴ரு॒தம் து³ஹா॑நா வி॒ஶ்வத॒: ப்ரபீ॑நா யூ॒யம் பா॑த ஸ்வ॒ஸ்திபி⁴॒ஸ்ஸதா³॑ ந꞉ ॥ 7 ॥

யோ மா᳚(அ)க்³நே பா⁴॒கி³நக்³ம்॑ ஸ॒ந்தமதா²॑பா⁴॒க³ம் சிகீ॑ருஷதி ।
அபா⁴॒க³ம॑க்³நே॒ தம் கு॑ரு॒ மாம॑க்³நே பா⁴॒கி³நம்॑ குரு ॥ 8 ॥

ஓம் ஶாந்தி॒: ஶாந்தி॒: ஶாந்தி॑: ॥

இதி ஶ்ரீ பாக்ய ஸூக்தம் ||

Language Tamil
No. of Pages2
PDF Size0.05 MB
Categoryreligion
Source/Credits

Related PDFs

Bhagya Suktam PDF In English

Bhagya Suktam PDF In Hindi

Bhagya Suktam PDF In Kannada

Bhagya Suktam PDF In Telugu

பாக்ய ஸூக்தம் – Bhagya Suktam PDF Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!