ಭಾಗ್ಯ ಸೂಕ್ತಂ | Bhagya Suktam PDF In Kannada

‘ಭಾಗ್ಯ ಸೂಕ್ತಂ’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘Bhagya Suktam’ using the download button.

ಭಾಗ್ಯ ಸೂಕ್ತಂ – Bhagya Suktam PDF Free Download

ಭಾಗ್ಯ ಸೂಕ್ತಂ

ಭಾಗ್ಯ ಸೂಕ್ತಂ ವೈದಿಕ ದೇವತೆಯಾದ ಅದಿತಿಯ ಮಗ ಮತ್ತು 12 ಆದಿತ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾದ ಭಗವಾನ್ ಭಗನನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ವೈದಿಕ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಿದೆ. ಆದಿತ್ಯರು ಭಗವಾನ್ ಸೂರ್ಯ ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯ ದೇವರ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಓಂ ಪ್ರಾ॒ತರ॒ಗ್ನಿಂ ಪ್ರಾ॒ತರಿನ್ದ್ರಗ್ಂ॑ ಹವಾಮಹೇ ಪ್ರಾ॒ತರ್ಮಿ॒ತ್ರಾ ವರು॑ಣಾ ಪ್ರಾ॒ತರ॒ಶ್ವಿನಾ᳚ ।
ಪ್ರಾ॒ತರ್ಭಗಂ॑ ಪೂ॒ಷಣಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣ॒ಸ್ಪತಿಂ॑ ಪ್ರಾ॒ತಃ ಸೋಮ॑ಮು॒ತ ರು॒ದ್ರಗ್ಂ ಹು॑ವೇಮ ॥ 1 ॥

ಪ್ರಾ॒ತ॒ರ್ಜಿತಂ॒ ಭ॑ಗಮು॒ಗ್ರಗ್ಂ ಹು॑ವೇಮ ವ॒ಯಂ ಪು॒ತ್ರ-ಮದಿ॑ತೇ॒ರ್ಯೋ ವಿ॑ಧ॒ರ್ತಾ ।
ಆ॒ದ್ಧ್ರಶ್ಚಿ॒ದ್ಯಂ ಮನ್ಯ॑ಮಾನಸ್ತು॒ರಶ್ಚಿ॒ದ್ರಾಜಾ॑ ಚಿ॒ದ್ಯಂ ಭಗಂ॑ ಭ॒ಕ್ಷೀತ್ಯಾಹ॑ ॥ 2 ॥

ಭಗ॒ ಪ್ರಣೇ॑ತ॒-ರ್ಭಗ॒ ಸತ್ಯ॑ರಾಧೋ॒ ಭಗೇ॒ಮಾಂ ಧಿಯ॒ಮುದ॑ವ॒ದದ॑ನ್ನಃ ।
ಭಗ॒ಪ್ರಣೋ॑ ಜನಯ॒ ಗೋಭಿ॒-ರಶ್ವೈ॒ರ್ಭಗ॒ಪ್ರನೃಭಿ॑-ರ್ನೃ॒ವನ್ತ॑ಸ್ಸ್ಯಾಮ ॥ 3 ॥

ಉ॒ತೇದಾನೀಂ॒ ಭಗ॑ವನ್ತಸ್ಸ್ಯಾಮೋ॒ತ ಪ್ರಪಿ॒ತ್ವ ಉ॒ತ ಮಧ್ಯೇ॒ ಅಹ್ನಾ᳚ಮ್ ।
ಉ॒ತೋದಿ॑ತಾ ಮಘವ॒ನ್ಥ್ಸೂರ್ಯ॑ಸ್ಯ ವ॒ಯಂ ದೇ॒ವಾನಾಗ್ಂ॑ ಸುಮ॒ತೌ ಸ್ಯಾ॑ಮ ॥ 4 ॥

ಭಗ॑ ಏ॒ವ ಭಗ॑ವಾಗ್ಂ ಅಸ್ತು ದೇವಾ॒ಸ್ತೇನ॑ ವ॒ಯಂ ಭಗ॑ವನ್ತಸ್ಸ್ಯಾಮ ।
ತಂ ತ್ವಾ॑ ಭಗ॒ ಸರ್ವ॒ ಇಜ್ಜೋ॑ಹವೀಮಿ॒ ಸನೋ॑ ಭಗ ಪುರ ಏ॒ತಾ ಭ॑ವೇಹ ॥ 5 ॥

ಸಮ॑ಧ್ವ॒ರಾಯೋ॒ಷಸೋ॑ಽನಮನ್ತ ದಧಿ॒ಕ್ರಾವೇ॑ವ॒ ಶುಚಯೇ॑ ಪ॒ದಾಯ॑ ।
ಅ॒ರ್ವಾ॒ಚೀ॒ನಂ ವ॑ಸು॒ವಿದಂ॒ ಭಗ॑ನ್ನೋ॒ ರಥ॑ಮಿ॒ವಾಽಶ್ವಾ॑ವಾ॒ಜಿನ॒ ಆವ॑ಹನ್ತು ॥ 6 ॥

ಅಶ್ವಾ॑ವತೀ॒-ರ್ಗೋಮ॑ತೀ-ರ್ನ ಉ॒ಷಾಸೋ॑ ವೀ॒ರವ॑ತೀ॒ಸ್ಸದ॑-ಮುಚ್ಛನ್ತು ಭ॒ದ್ರಾಃ ।
ಘೃ॒ತಂ ದುಹಾ॑ನಾ ವಿ॒ಶ್ವತ॒: ಪ್ರಪೀ॑ನಾ ಯೂ॒ಯಂ ಪಾ॑ತ ಸ್ವ॒ಸ್ತಿಭಿ॒ಸ್ಸದಾ॑ ನಃ ॥ 7 ॥

ಯೋ ಮಾ᳚ಽಗ್ನೇ ಭಾ॒ಗಿನಗ್ಂ॑ ಸ॒ನ್ತಮಥಾ॑ಭಾ॒ಗಂ ಚಿಕೀ॑ಋಷತಿ ।
ಅಭಾ॒ಗಮ॑ಗ್ನೇ॒ ತಂ ಕು॑ರು॒ ಮಾಮ॑ಗ್ನೇ ಭಾ॒ಗಿನಂ॑ ಕುರು ॥ 8 ॥

ಓಂ ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॑: ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಭಾಗ್ಯ ಸೂಕ್ತಂ ||

Language Kannada
No. of Pages2
PDF Size0.05 MB
CategoryReligion
Source/Credits

Related PDFs

Bhagya Suktam PDF In English

Bhagya Suktam PDF In Hindi

Bhagya Suktam PDF In Tamil

Bhagya Suktam PDF In Telugu

ಭಾಗ್ಯ ಸೂಕ್ತಂ – Bhagya Suktam PDF Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!