భాగ్య సూక్తం | Bhagya Suktam PDF In Telugu

‘భాగ్య సూక్తం’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘Bhagya Suktam’ using the download button.

భాగ్య సూక్తం – Bhagya Suktam PDF Free Download

భాగ్య సూక్తం

భాగ్య సూక్తం అనేది వేద దేవత అదితి కుమారుడు మరియు 12 మంది ఆదిత్యులలో ఒకరైన భగవంతుడిని ఉద్దేశించి చాలా శక్తివంతమైన వేద శ్లోకం. ఆదిత్యులు సూర్య భగవానుడు లేదా సూర్య భగవానుని వివిధ రూపాలను సూచిస్తారు.

ఓం ప్రా॒తర॒గ్నిం ప్రా॒తరిన్ద్రగ్॑o హవామహే ప్రా॒తర్మి॒త్రా వరు॑ణా ప్రా॒తర॒శ్వినా” |
ప్రా॒తర్భగ॑o పూ॒షణ॒o బ్రహ్మ॑ణ॒స్పతి॑o ప్రా॒తః సోమ॑ము॒త రు॒ద్రగ్ం హు॑వేమ || ౧ ||

ప్రా॒త॒ర్జిత॒o భ॑గము॒గ్రగ్ం హు॑వేమ వ॒యం పు॒త్రమది॑తే॒ర్యో వి॑ధ॒ర్తా |
ఆ॒ద్ధ్రశ్చి॒ద్యం మన్య॑మానస్తు॒రశ్చి॒ద్రాజా॑ చి॒ద్యం భగ॑o భ॒క్షీత్యాహ॑ || ౨ ||

భగ॒ ప్రణే॑త॒ర్భగ॒ సత్య॑రాధో॒ భగే॒మాం ధియ॒ముద॑వ॒దద॑న్నః |
భగ॒ప్రణో॑ జనయ॒ గోభి॒రశ్వై॒ర్భగ॒ప్రనృభి॑ర్నృ॒వన్త॑స్స్యామ || ౩ ||

ఉ॒తేదానీ॒o భగ॑వన్తస్స్యామో॒త ప్రపి॒త్వ ఉ॒త మధ్యే॒ అహ్నా”మ్ |
ఉ॒తోది॑తా మఘవ॒న్థ్సూర్య॑స్య వ॒యం దే॒వానాగ్॑o సుమ॒తౌ స్యా॑మ || ౪ ||

భగ॑ ఏ॒వ భగ॑వాగ్ం అస్తు దేవా॒స్తేన॑ వ॒యం భగ॑వన్తస్స్యామ |
తం త్వా॑ భగ॒ సర్వ॒ ఇజ్జో॑హవీమి॒ సనో॑ భగ పుర ఏ॒తా భ॑వేహ || ౫ ||

సమ॑ధ్వ॒రాయో॒షసో॑ఽనమన్త దధి॒క్రావే॑వ॒ శుచయే॑ ప॒దాయ॑ |
అ॒ర్వా॒చీ॒నం వ॑సు॒విద॒o భగ॑న్నో॒ రథ॑మి॒వాఽశ్వా॑వా॒జిన॒ ఆవ॑హన్తు || ౬ ||

అశ్వా॑వతీ॒ర్గోమ॑తీర్న ఉ॒షాసో॑ వీ॒రవ॑తీ॒స్సద॑ముచ్ఛన్తు భ॒ద్రాః |
ఘృ॒తం దుహా॑నా వి॒శ్వత॒: ప్రపీ॑నా యూ॒యం పా॑త స్వ॒స్తిభి॒స్సదా॑ నః || ౭ ||

యో మా”ఽగ్నే భా॒గినగ్॑o స॒న్తమథా॑భా॒గం చికీ॑ఋషతి |
అభా॒గమ॑గ్నే॒ తం కు॑రు॒ మామ॑గ్నే భా॒గిన॑o కురు || ౮ ||

ఓం శాన్తి॒: శాన్తి॒: శాన్తి॑: ||

ఇతి శ్రీ భాగ్య సూక్తం ||

Language Telugu
No. of Pages2
PDF Size0.05 MB
CategoryReligion
Source/Credits

Related PDFs

Bhagya Suktam PDF In English

Bhagya Suktam PDF In Hindi

Bhagya Suktam PDF In Kannada

Bhagya Suktam PDF In Tamil

భాగ్య సూక్తం – Bhagya Suktam PDF Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!