श्री दासबोध समर्थ रामदास चरित्र सहित | Dasbodh PDF In Marathi

श्री दासबोध – Shri Dasbodh Book/Pustak PDF Free Download

पुस्तक के कुछ मशीनी अंश

स्वस्वरूपी मिळाले । अव मिळोनि एकवि शाले। देहाती बस्तु १३ पम जाী नये सुने। यह गाना अधिक उम । बे नाविक में सुणे देह- बुदीचे॥॥१॥

देहतु डा निम्रय मरी पमाचानाचा क्षय । चुके खमाचान- समय । देवताओं ॥३३॥ हाये में थोरपण । तेंचि देहबुद्धी लक्षण । मिथ्या जाणून विलक्षण । निंदिया देह ॥३४॥

देह पावे अंधवरी सरण । चचरी घरी देहाभिमान । पुन्हा दाखवी पुनरागमन] गाइड मागुती ॥३५॥ देहचेनि थोरपणें समाधानासि आाणिे उ । देह पडेल कोण्या गुणे हेंदि कजेना ।३॥ ॥

हिव आाहे देहातीते । म्हणोनि निरू पिती संत। देहबुडीने अनहित होऊेचि लागे । ३७॥ सामर्थ्यबळे ३हबुबी । योधियांस सेहि दादी । देइदुदची उपाधी 1 पेसाब लागे ॥ ३८ ॥

म्हणे देखबार झडे । तरीच परमार्थ घडे। देहड़दीनें विवडे । ऐक्य- ता अ्रमहाची ॥३९ ॥ चिवेक वस्क्कदे योटी । देइत्रादि तेथ नि पाडी । अहंता लावूनि निवडी । बेगळेप्णे ॥ 9० ॥

म्हणे प्रम्ह एकचि असे । परी ते बहुविध भासे। अनुभव देही अनारिसे । नानामती ॥ १३ ॥ जया अनुभव लें। तेंचि तयासि नानले । तेधेचि स्वाचे विश्रासलें। अंतःकरण।।४४॥

शून्य आणि सनातन। सर्वेश्वर बाणी सर्वज्ञ। सर्वल्मी जगजी बन । ऐसी नामे ॥ १८ ॥ सहजे आणि सोदित । युद्ध बेत सैवतित । शाश्वत आणि शहदिति । सेकसी म्हणे देखबार झडे । तरीच परमार्थ घडे। देहड़दीनें विवडे । ऐक्य- ता अ्रमहाची ॥३९ ॥

चिवेक वस्क्कदे योटी । देइत्रादि तेथ नि पाडी । अहंता लावूनि निवडी । बेगळेप्णे ॥ 9० ॥

समर्थ रामदास चरित्र

महाराष्ट्रांत, महाराष्ट्रधर्माचा उदय होऊन मोंगलांच्या जाचांतून त्याची सुटका होण्यापूर्वी जें संतमंडळ उद्भूत झालें व कै. न्या. रानडे यांच्या मताप्रमाणे ज्या संतमंडळीनें राष्ट्रीय स्वातंत्र्याचे बीजारोपण करण्याकरितां जमीन तयार केली,

त्यांत श्रीसमर्थ रामदास हे अग्रेसर होत. सदर न्याय मूर्तीनीं आपल्या ‘मराठ्यांच्या इतिहासां’त वर्णिलेल्या संतमालिकेत श्रीसमर्थां चा उल्लेख जरी प्रमुखत्वानें करण्यांत आलेला आहे,

तरी त्या वेळी त्यांच्यासंबंधानें सध्यां उपलब्ध असलेली माहिती अप्रसिद्ध असल्यामुळे न्यायमूर्तींना समर्थां च्या कृतीचे व योग्यतेचें यथास्थित शब्दचित्र रेखाटतां आलेलें नाहीं.

तथापि महाराष्ट्रांत महाराष्ट्रधर्माचा प्रसार करून मराठ्यांना राष्ट्रीय वैभव प्राप्त करून देण्याचा उद्योग करणाऱ्यांत समर्थ रामदास हे प्रमुख होते,

असे त्यांनी नमूद करून ठेवले आहे; मात्र त्यांनी ह्या उद्योगाचें सर्वच श्रेय सम त्याचा कांहीं वाटा इतर संतांच्या पदरींहि घातलेला आहे.

Also Read: Dasbodh PDF In Hindi

लेखक श्री समर्थ रामदास-Shri Samartha Ramdas
भाषामराठी
एकूण पृष्ठे 467
PDF साइज़29.3 MB
CategoryReligious

श्री दासबोध मराठी अर्थ – Shri Dasbodh Book/Pustak Pdf Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *