ఆయుర్వేద యోగసింధు | Ayurveda Yoga Sindhu PDF In Telugu

‘ఆయుర్వేద మందులు’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘Old Ayurveda’ using the download button.

ఆయుర్వేద యోగసింధు – Ayurveda Yoga Sindhu In Telugu PDF Free Download

ఆయుర్వేద యోగసింధు

మానవ జాతికి ఆదిను పరను పవిత్ర గ్రంథము వేదము, శ్రీకృష్ణద్వైపాయన మహర్షి లోక కల్యాణా ర్ధ వేదమును – ఋగ్వేదము, యజుర్వేదము, సామ వేదము, – అధర్వణ వేదము అని నాలుగుగా విభజించెను,

ఈనాలుగు వేదములకు నాలుగు ఉపవేదములు కలవు, చరణవ్యూహమను ప్రామాణిక ప్రాచీన గ్రంధమున “ఋగ్వే దమునకు ఆయుర్వేదము,

యజుర్వేదమునకు ధనుర్వేదము, సామ వేదమునకు గాంధర్వవేదము, అథర్వవేదమునకు అర్ధ వేదము ఉపవేదములు” అని కలదు.

కాని ఆయు ర్వేదమున పరమ ప్రామాణికములగు చరక సుశ్రుత – భావ – ప్రకాశికాది గ్రంథములయందు “ఆయుర్వేదము ఆధర్వ వేదము సకు ఉప వేదము” అని కలదు.

వీడి యేమైనను ఆయుర్వే దము సర్వ సమ్మతమే. వేదములు మానవునకు పరలోక సుఖ సాధకములు ఉపనేదయిలు మానవునకు ఇహలోక సఃఖ ప్రదములు,

అని వరమాత్మ స్వరూపము. లు. ఇవి జీవాత్మ నిర్మితములు, ఇహ వర సుఖమును కోరుట వివేకవంతుల లక్షణము, అట్టి వారికి వేదములు ఉప వేదములు సమాదరణీయములు.

సుశ్రుత సంహితలో సూత్రస్థాన ప్రధను ఆధ్యాయ మున ఆయుర్వేదపదము ఇట్లు నిర్వచింపబడినది, ” అన = ఆయు రుగ్వేదః” ఈ విద్యవలన ఆయుర్దా యము తెలిసికొననగును అని అర్థము.

అనగా మానవుడు విద్యవలన అధివ్యాధుల బారినుండి సంరక్షించుకొనుచు ఆయుర్దాయమును మెచుకొను విధానమును గ్రహింపగల్గునవి భావము,

ఈ ఆయుర్వేద వైద్యము అష్టాంగములుగ విభజింప బడినవి. శల్యచికిత్స ప్రణాదులను కోయుట, దానికి తగు సాధన నిర్మాణము.

శాలాక్యచికిత్స ముక్కు నోరు – కన్ను – వీనికి కలుగు వ్యాధుల చికిత్స. కాయ చికిత్స – సర్వాంగములయందు వ్యాపించియుండు జ్వరాశి సార ఉన్మాదాపస్మార మేహదులకు చేయు చికిత్స,

భూత విద్య- భూత ప్రేత పిశాచ గ్రహబాధలకు సంబంధించినది, కౌమారభృత్యం – పిల్లలకు దుష్టస్తవ్య పానాదులవలన – వ్యాధులకును,

బాలగ్రవాదులకును సంబంధించిన చికిత్సావిధానము, ఆగద తస్త్రము – సర్ప వృశ్చిక మూషికాది జంతువులు కరచుటవలన కలుగు నానావిధ విష ములకు సంబంధించిన చికిత్స.

వేదములు మానవునకు పరలోక సుఖ సాధకములు ఉప వేదములు మానవునకు ఇహలోక సుఖ ప్రదములు, అవి పరమాత్మ స్వరూపములు. ఇవి జీవాత్మ నిర్మితములు, ఇహ వర సుఖమును కోరుట వివేకవంతుల లక్షణము. అట్టివారికి వేదములు ఉపవేదములు సమాదరణీయములు,

సుశ్రుత సంహితలో సూత్రస్థాన ప్రధను అధ్యాయ మున ఆయుర్వేదపదము ఇట్లు నిర్వచింపబడినది, ” అనేస ఆయుః విందతీతి = ఆయుర్వేదః” ఈ విద్యవలన ఆయుర్దా యము తెలిసికొననగును అని అర్థము.

అనగా మానవుడు ఈ విద్యవలన ఆధివ్యాధుల బారినుండి సంరంక్షించుకొనుచు ఆయుర్దాయమును పెంచుకొను విధానమును గ్రహింపగల్గునవి. భావము,

ఈ ఆయుర్వేద వైద్యము అష్టాంగములుగ విభజింప బడినవి. 1. శల్యచికిత్స ప్రణాదులను కోయుట, దానికి తగు సాధన నిర్మాణము. 2. శాలాక్యచికిత్స – చెవి ముక్కు నోరు కన్ను – వీనికి కలుగు వ్యాధుల చికిత్స.

. కాయ చికిత్స – సర్వాంగములయందు వ్యాపించియుండు జ్వరాశి సార ఉన్మాదాపస్మార మేహదులకు చేయు చికిత్స, 4. భూత విద్య- భూత ప్రేత పిశాచ గ్రహబాధలకు సంబంధించినది.

6. కౌమారభృత్యం – పిల్లలకు దుష్టస్తవ్య పావాదులవలన కలుగు వ్యాధులకును, బాలగ్రవాదులకును సంబంధించిన చికిత్సావిధానము, 6. అగద తస్త్రము – సర్ప వృశ్చిక మూషికాది జంతువులు కరచుటవలన కలుగు నానావిధ విష ములకు చికిత్స.

(18వేలు) సూపశాస్త్రము (68వేలల్లోకాలు) సూధరిసూత్ర ము (11 వేలు) దాల్శ్యసూత్రము (10 వేలు) జాబాలిసూత్రము (14వేలు) ఇంద్రసూత్రము (8వేలు) శబ్దకౌతూహలము (24వేలు) దేవలసూత్రము (15వేలు) శేవనారాయణకృత పసస్సతి-చంద్రోదయము, అంగీకరసకృత వనస్పతివివరణము బాల్యని మఁటువు చ్యవనమహర్షి విరచిత రూపార్ణవము, గణేశకృత రసప్రభాకరము, మరీచికృత రసార్ణవము నేటి భారతీయ చరిత్రకారులకు అండని అతి ప్రాచీన కాలమున నే లోకకల్యాణార్ధము రచింపబడినవి.

కనిష్క మహారాజుయొక్క ఆస్థాన వైద్యుడని కొందరి చే చెప్పబడుతున్న చరకమహర్షి ఒక సంహితను రచించెను. ఇతడు B. C. 6వ శతాబ్దమువాడని కొందరందురు.

నేడు ప్రచారములోనున్న ఆయుర్వేద వైద్యగ్రంధములలో ఈ సంహిత అతి ప్రాచీన మైనది. మహత్వమైనది. ఇందలి చికిత్సా విధానము విక్కిలి ప్రశంశనీయమని వాశ్చాత్య పండితులు సుశ్రుతుడను మహర్షి ఒక సంహితను రచించెను.

ఇది ఒక మహాగ్రంధము, ఇందు శల్యచికిత్స అత్యధిక వైజ్ఞానిక ముగా వర్ణింపబడినది. తల వెంట్రుక అంతటి రక్తనాళమును నిలువునా నాలుగు భాగములుగా చీల్చతగినంతటి మన్నితము లైన, పదునైన త్రుప్పుపట్టని సాధనములను కనిపెట్టిన గొప్ప

AuthorVenkata Subbaiah
Language Telugu
No. of Pages154
PDF Size6.6 MB
CategoryAyurveda

Related PDFs

एक्यूप्रेशर चिकित्सा PDF In Hindi

आयुर्वेदिक चिकित्सा PDF In Hindi

ఆయుర్వేదయోగ ముక్తావళి PDF In Telugu

आयुर्वेदिय: औषधिगुण धर्मशास्त्र PDF In Hindi

Sundarakanda Complete PDF In Telugu

Ayurveda Yoga Sindhu Telugu PDF Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!