वंदे मातरम | Vande Mataram Lyrics PDF in Hindi

‘वन्दे मातरम् राष्ट्रगीत’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘Vande Mataram Lyrics’ using the download button.

वंदे मातरम लिरिक्स – Vande Mataram Lyrics PDF Free Download

vande-mataram-lyrics

वंदे मातरम लिरिक्स हिंदी

वन्दे मातरम्
वन्दे मातरम्

सुजलां सुफलां मलयजशीतलाम्
शस्यशामलां मातरम्
वन्दे मातरम्

शुभ्रज्योत्स्नापुलकितयामिनीं
फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीं
सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीं
सुखदां वरदां मातरम्
वन्दे मातरम्
वन्दे मातरम्

कोटि कोटि कण्ठ कल कल निनाद कराले
कोटि कोटि भुजैर्धृत खरकरवाले
अबला केन मा एत बले
बहुबलधारिणीं नमामि तारिणीं
रिपुदलवारिणीं मातरम् वन्दे मातरम्
तुमि विद्या तुमि धर्म तुमि हृदि
तुमि मर्म त्वं हि प्राणा:

शरीरे बाहुते तुमि मा शक्ति
हृदये तुमि मा भक्ति
तोमारई प्रतिमा गडि मन्दिरे-मन्दिरे मातरम्
वन्दे मातरम्

त्वं हि दुर्गा दशप्रहरणधारिणी
कमला कमलदलविहारिणी वाणी विद्यादायिनी
नमामि त्वाम् नमामि कमलां
अमलां अतुलां सुजलां सुफलां मातरम्
वन्दे मातरम्

श्यामलां सरलां सुस्मितां
भूषितां धरणीं भरणीं मातरम्
वन्दे मातरम्
वन्दे मातरम्

Authorबंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय
Language Hindi
No. of Pages22
PDF Size0.5 MB
CategoryGovernment
Source/Creditssanskritdocuments.org

Alternate PDF Download Link

वंदे मातरम लिरिक्स – Vande Mataram Lyrics PDF Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!