स्वादिष्ट मालपोहा | Swadishta Maalpoha PDF In Marathi

स्वादिष्ट मालपोहा – Swadishta Maalpoha Book/Pustak Pdf Free Download

पुस्तक के कुछ मशीनी अंश

मग मालपोहा जोरजोरात पळू लागला. तो कोंबडा,ते मांजर, तो माणूस, सात भुकेली छोटी मुलं आणि त्यांची आई यांच्या मागे मागे तो पळू लागला.ते सगळेजण मोठ्या मालपोह्याच्या मागे धावत होते.

लवकरच मालपोहा एक बदक समोस्न जावू लागला. “थांबले बदक म्हणालं. एक स्वादिष्ट मालपोहा दिसतो आहे. मी तुला खाऊ इच्छितो. “अरे नाही। मालपोहा म्हणाला. ‘काय मला खा्ं असं मला वाटत नाही. एक आई मला पकडू शकली नाही.

सात छोटी मुलं पकडू शकले नाही. एक माणूस मला पकडू शकला नाही, एक मांजर मला पकडू शकलं नाही. एक कोबडा मला पकडू शकला नाही. मी तुझ्या हातात सुद्धा येणार नाही. मग मालपोहा जोरजोरात पळू लागला.

मग मालपोहा जोरजोरात पळू लागला. ते बदक, तो कॉबड़ा, ते मांजर, तो माणूस, सात भुकेली छोटी मुलं आणि त्यांची आई यांच्या मागे मागे तो पळू लागला. ते सगळेजण मोठ्या माल्कोवाच्या मागे धावत होते. लवकरच मालपोहा एका गायी

समोस्न जादू लागला. यांदा गाय म्हणाली. “तू एक स्वादिष्ट मालपोहा दिसतो आहे. मी तुला खाऊ इच्छिते.’ “अरे नाही! मालपोहा म्हणाला. काय मला खादं असं मला दाटत नाही. एक आई मला पकडू शकली नाही, सात छोटी मुलं पकडू शकले नाही, एक माणूस मला पकडू शकला नाही, एक मांजर मला पकडू शकलं नाही. एक कोंबडा मला पकडू शकला नाही, एक बदक मला धरू शकलं नाही, मी तुझ्या हातात सुद्धा येणार नाही.’

लेखक पुस्तक समूह – Pustak Samuh
भाषामराठी
एकूण पृष्ठे 26
Pdf साइज़2.1 MB
CategoryComics

स्वादिष्ट मालपोहा – Swadishta Maalpoha Story Book/Pustak Pdf Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *