पुण्य श्लोक | Punya Shlok PDF In Marathi

‘पुण्य श्लोक’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘Punya Shlok’ using the download button.

पुण्य श्लोक – Punya Shlok Pdf Free Download

पुण्य श्लोक

लेबीन यांनी केलेल्या कार्यावद्ल मतमेद असा, तरी त्यांची कर्तृत्व शक्ती अकिक आहे यामहत मरामेद गणास्याचें या निरनिराळ्या हकीकत वरून दिसून येतें.

अर्थर न्यानखन यांना बोलशेविझमची तत्वे पसंत असून लेनीन है चाद काळचे अद्वितीय पुरुष आहेत, असें त्यां चें मत आहे.

बर्टन रसेल यांस बोलशे विश्वाची तर मान्य माहीत; तथापि लेनीन यांची थोरवी यांनीही मान्य केली आहे.

रेमंड रॉबिन्स यांनी तत्वविचार पाजूला सोइन केवळ व्यक्तिदृष्टया सान्या युरोपातील राजकारणी पुरुषांत सेनन यांची शिरपानी योजना केली आहे.

“न्यूयार्क टाइम्स” हैं पत्र योतशेविद्मला अनकूल आहे, असे कोणालाहि क्रणतां येणार नाही, तथापि लेनीन हे एक अद्वितीय पुरुष महायुद्धाच्या वावटळीनें बाहेर णले,

असे मत स्यानेदि प्रस्ट केलें काहे. अशा रीतीने पात्रु भानि मित्र या दोघांचीहि एकवाक्यता या बात का व्हावी, हा मोठा विचार करण्यासारखा प्रक्ष बाहे.

आणि याचे उत्तर हेच की अदप्या तोन वर्षाच्या अवधीत या अदि तीय पुरुषाने ज्या घडामोडी घडवून आणल्या त्यांना यांच्या जगाच्या इतिहासात कोहि तोड सांपडावमाची नाही.

योनी केटेल्या कार्याच्या जोडीला बसविण्या सासर कार्य सान्या जगाच्या इतिहासातील आतापर्यंत कोणीही केलेले नाही.

भंतःस्य आणि परकीय अश्या दोन्ही प्रकारच्या शनी त्यांना चोहोकडे पेरलें अता तितच्या सान्यांस या यहादराने धूळ चारती.

टप्फरामागून लप्करें मास्को बर वरून जाण्यास निपन होती; पण दिय्याध्या ग्योतीवर पतंगे अप घालावी त्याप्रमाणे ही सारी सन्ये एकामागून एक भस्ममात् होऊन गेली.

टेनोनच्या ज्या ‘भारत’ सपराने यांचा फदश पाडला ्पाला कोणाचादि पार्टिया नम्दता अंगीं एवडी ढोलकी गवे असे स्पाच्या स्नेहि वैनार माही इतका अर्दकारल्य असा दुसरा एकहि मनुष्य माझ्या पाहण्यांत नाही.’

असे मत आणी एका प्रगट केलें ाहे डैसीन यांध्या पेहरेपरीत कॉंही विशेष असा भाग असेल, तर तो त्यांचे डोके हाच होय.

आणि केवळ डोक्याच्या জাकाराबरुनच लेनीन यांच्या अलौकिक बुद्धिमत्तेचा कल्पना थोडो बहुत होण्या सारखी आहे.

त्याचा उप भालप्रदेश नजरेस पडल्यावरोवर एकदम शेक्सपीयर चौथ बाठवण होते.

चेहरेपीतीत हा एक विशेष वगळला, तर डेनीन यांच्या मोठेपणाचे दुसरे कोणतेंहि बाहय लक्षण आपणास दिसायचे नाही.

स्थांना चेहरा जितका साधा, खाब्यभोव्य भामि सामागम्य आाहे, वितकीच त्यांची माग कहि भगदी साधी आहे.

ज्या गृदस्यावदर हें विधान मीं केले त्याच नांव मोहनदास करमर्चद गांधी असे आहे.

हिंदुस्थानातीछ चालू व्रिटिश नौकरशाही उलथून पाशण्याकरतां जी चत्टवल सध्या मुझ झाछी जाहे, त्या चब्व्वदीचे हे आद् ग्रढ आहेत, गांधी थांजवर त्याच्या देशवाघवाची उत्कट मक्ति असून स्याँना ते ‘महात्मा’ हा नाँवारने संबोधितात.

महात्मा या शब्दाचा अर्थ संत अथवा सत्पुरष असा आहे. गांधी याँचें नांव तुम्हांपेकी कितीशा लोकांच्या कार्नीं आलें असैल अथवा त्यांची आरित्रकथा तुम्दांपकी कितीकजर्णांस ठाऊक अस्तेल, हैं मला सांगवत नाहीं; वण पुष्कव्याना ही माहिती नसावी, यांत नवल नाहीं.

आतां या चरित्राचें सिंहाबल्ोकन अगदीं थोडक़्यात मी करणार अहें, तें तुम्ही लक्षपूर्वक ऐकून घ्या आपएि गांधी यांना मी नरश्रेष्ठ असे म्दणतों, तें योग्य किंवा अयोग्य हें तुम्हीच बटरवाहिंदुस्थानातील एका श्रीमंन आपि सुसंस्कृत कुद्धंबांत सुमारें पन्नास वर्षोपूर्वी गांधी याँचा जन्म झाला, अशा प्रकारच्या कुलीन कुटंबात ज्या प्रकारचें शिक्षण हिंदुस्थानातील मुलांस सामान्यतः

मिव्य्ते, तसेच से गांधी यांसट्टि मिब्यलेँ, घडिलांजबब्द पैशाल्य कमतरता नाही आणि सुछगाहि त्यांचा लाडका, मग इच्छेस येईल नत्या पद्धतीनें आणि हवा तो खर्च करून आपकल्या मुलाचें संवर्धन त्यांनीं केले, याँत नवरू काय १ सन १८८६ सालीं कायद्याच्या अभ्यासाकरतां गांधी इंग्लेन डात गेले.

चालीप्रमार्णे योग्य मुदर्तीत द्वा अभ्यास पुरा करून ले मुंबईस परत आडे आपणि तेयौल न्यायकचेरीत ते चकिली करूं लागले.

त्याचा जम छवकरव यसून त्यांची वक्रैली चांगली चार्द छायली; प्रण यात्र वेष्दी घर्मविचारानींहि गांधी यांच्या चित्तांत काहूर उत्पन्न केले, ते इंग्लेडास जावयास निघाले, स्थाच्या आधींच मद्ममाँसाचा त्याग आपि ब्म्दचर्य हीं बंधन त्यार्नी स्वतःछा लावदी होती.

इंग्लंडांत असतां अगदीं साध्या रीतीने राहुन हीं बंधन स्यांनीं ऋटकपणें पाव्यलीं. हिंदुस्थानांत परन आल्यानंतर त्यांची त्यागउत्ति बादत गेछी

काल व्यतीत होऊं छागला, तसतशों नवीं घर्मतत्वें गांधी यांच्या बुद्धीत उदय पाबूं लछागलीं. अग्रतिकाराचें तत्व त्याँच्या बुद्धीला पूर्णपणें पटलें, हिंदुधर्माच्या मूल पायाच्या जायीं हँच तत्व आहे, भरे ते हाणू लागले, इतके झाल्यानंतर बकिली सोडणें, ही गोष्ट ओघानेंच भ्राप्त झाली.

कारण चादू काछवी न्यायपद्धति म्दणजे दंडकेशाहीनें न्याय करण्याची पद्धति होय.

इ. स. १९१४ सालीं प्रोफेसर गिल्व्टे मरे, यांनीं गाथी यांस प्रथम पाहिलें, तेब्द्दांच्या त्यांच्या स्थितीचें वर्णन पुढीलप्रमाणें त्यांनीं केलें आहे.

“गांधी हे चुसता भात खातात, नुसतें पाणी पितात आधपि नुसत्या छाकडाच्या फल्क्यावर निजतात.

त्यांच्याशी संभाषण कहूं छागलें झणजे है एक वहुश्रुत आणि सुसंस्कृत गृहस्थ आहत, अज्ञी खात्नी तेन्हांच पटते आपि त्यांच्या सामान्य भाषणांतहि साघुत्वाची अंधुक छटा उमटल्यावांचून रहात नाहीं.

साधूला शोभप्यासारखी अमुक एक गोश ते बोलले, अरे निश्चयानें म्हणवणार नाहीं, हैं खरें; पण भ्रोत्याच्या मनालछा तसा भास झाल्यावांचून रहात नाहीं, हेंहि खरें आहे. *

गांधी यांची ब्ृत्ति या बेव्यीहि सत्पुरुपाला श्ोभण्यासारखी खरोखरच झाली होती. इंद्रियजन्य सुखाला अनुकूल अशा प्रत्येक वस्तूचा त्याग पूर्ण विचारपूर्वक या चेढीं त्यानीं केला होता.

आपल्या साध्याच्या मार्गाआड कांहों येऊं नये आणि आपकल्या इंद्रियांनीं केव्हांहि वहकूं नये, असें आपत्या वागणुकीचें घोरण यावेद्ञीं त्यांनीं बुद्धिपूर्वक स्वीकारलें होतें.

आपल्या पूर्ववयापासूनच ते सामान्य मनुष्यकोटीच्या बाहेर गेले द्ोते. कायावाचामनानें मानवजातीची सेवा करावी हेंच ध्येय आरंभापासून भआापल्या चित्तापुद़ें त्यांनीं ठेवलें हो.

लेखक अज्ञात – Unknown
भाषामराठी
एकूण पृष्ठे 212
Pdf साइज़4.4 MB
Categoryइतिहास(History)

Related PDFs

Manache Shlok PDF

पुण्य श्लोक – Punya Shlok Pdf Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!