સૂર્યાષ્ટકમ્‌ | Surya Ashtakam PDF In Gujarati

‘સૂર્યાષ્ટકમ્‌ ગુજરાતી’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘Surya Ashtakam’ using the download button.

સૂર્યાષ્ટકમ્‌ – Surya Ashtakam PDF Free Download

શ્રી સૂર્યાષ્ટકમ્‌ 

આદિદેવ નમસ્તુભ્યં પ્રસીદ મમ ભાસ્કર: |

દિવાકર નમસ્તુભ્યં પ્રભાકર નમોસ્તુતે || ૧ ||

સપ્તાશ્વ રથમારૂઢં પ્રચંડં કશ્યપાત્મજમ્‌ |

શ્વેતપદ્મધરં દેવં તં સૂર્યં પ્રણમામ્યહમ્‌ || ૨ ||

લોહિતં રથમારૂઢં સર્વલોકપિતામહમ્‌ |

મહાપાપ હરં દેવં તં સૂર્યં પ્રણમામ્યહમ્‌ || ૩ ||

ત્રૈગુણ્યંચ મહાશૂરં બ્રહ્મવિષ્ણુમહેશ્વરમ્‌ |

મહાપાપ હરં દેવં તં સૂર્યં પ્રણમામ્યહમ્‌ || ૪ ||

બૃંહિતં તેજ: પુંજં ચ વાયુમાકાશ મેવચ |

પ્રભુંચ સર્વ લોકાનાં તં સૂર્યં પ્રણમામ્યહમ્‌ || ૫ ||

બંધૂક પુષ્પ સંકાશં હાર કુંડલ ભૂષિતમ્‌ |

એક ચક્રધરં દેવં તં સૂર્યં પ્રણમામ્યહમ્‌ || ૬ ||

તં સૂર્યં જગત્કર્તારં મહા તેજ: પ્રદીપનમ્‌ |

મહાપાપ હરં દેવં તં સૂર્યં પ્રણમામ્યહમ્‌ || ૭ ||

તં સૂર્યં જગતાં નાથં જ્ઞાનવિજ્ઞાનમોક્ષદમ્‌ |

મહા પાપ હરં દેવં તં સૂર્યં પ્રણમામ્યહમ્‌ || ૮ ||

સૂર્યાષ્ટકં પઠેન્નિત્યં ગ્રહપીડાપ્રણાશનમ્‌ |

અપુત્રો લભતે પુત્રં દરિદ્રો ધનવાન્‌ ભવેત્‌ ||

લેખક
ભાષાગુજરાતી
કુલ પૃષ્ઠ3
PDF સાઇઝ1 MB
CategoryLiterature

Related PDFs

સ્ત્રી શાસ્ત્ર PDF In Gujarati

Navodaya Book PDF In Hindi

Surya Ashtakam PDF In Gujarati

Surya Ashtakam PDF In Sanskrit

Surya Ashtakam PDF In Telugu

સૂર્યાષ્ટકમ્‌ – Surya Ashtakam Gujarati PDF Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!