સ્ત્રી શાસ્ત્ર | Stri Shastra Feminology PDF In Gujarati

‘સ્ત્રી શાસ્ત્ર’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘Stri Shastra Feminology’ using the download button.

સ્ત્રી શાસ્ત્ર – Stri Shastra Pdf Free Download

સ્ત્રી શાસ્ત્ર

વચ્ચેના એખલાસમાં વધારે વધારે કરાવનારા, પ્રેમ-પ્રીત વધરાવનારા, અને અરસપરસ બનેના લાભનું રક્ષણ કરાવનારા છે. મરદની હિંમત અને

મર ના બળ અને કળ ઉપર ઓરત હમેશાં ગણત્રી કરે છે. મરદ ગોયા ઓરતનું બળ છે. મરદમાં બળને ગુણ વિશેષ ખીલેલો હોય છે,

તો એરતમાં મરદનું દીલ જીતી લેવાનો, અને ગમે તેવા બળવંતને વશ કરી લેવાનો ગુણ વિશેષ રહે છે. મરદમાં મહેનત કરવાની શકતી વધારે ખીલેલી હોય છે,

તે એરતમાં નાજુકાર’, મરીયાદ અને મુલાએમપણ વધારે હોય છે. મરદનુ દીલ લેભ અને અભિલાષાથી ભરેલું રહે છે, તો ઓરતાનું દીલ યાર અને મેહબતથી ભરેલું હોય છે.

ઓરતનું તમામ બળ તેણીના જીગરમાં વસે છે મરદનુ તમામ બળ તેના માથામાં વસે છે આવા મુખ્ય ગુણો સ્ત્રી-પુરુષમા સરજાયેલા હોવાથી, તેઓને એક બીજું વીના ચાલતું નથી.

પણ બેહન, એરત અને મરદ વચ્ચેના સંબંધને આ કાં સંપુર્ણ સરવાળો નથી. તેમજ સ્ત્રી જાતના સામાન્ય વરગને આ કાંઈ ચીતાર ચીતરેલ નથી.

માનવી માત્ર ખાંભીને પાત્ર છે, માટે આરતજાત જગ તમાં ખામી વીનાની હોય, એમ માની શકાતું નથી. તવારીખ પણ એજ કહે છે.

તાપણુ આરતજાતને અપક્ષપાત ઇનસાફ આપવાની નેમથી, તેણીના ગુણ તેમજ અવગુણ એ બંનેની કાંઈક ઉપર ટપકેની તપાસ લીધેલી ફેકટ જશે નહી.

એારત અને મરદ એ બને જનમા વધારે ગુનેહગાર કોણ હોય છે? કેટલાકે એવું સમજાવવા માગે છે, કે એર મરદના જેટલાજ અપરાધ કરે છે.

આ સમજાવટ બીલકુલ બે વજુદ અને ખોટી છે. આપણા દેશની અપરાધી ઓરતોની સંખ્યા વિશે, જેલખાતાને સરકારી રીપેટે શું કહે છે?

જેઓએ દેશની હાલત ખારો અભ્યાસ કીધે છે, તેઓ ઓરતેને માટે જણાવે છે, કે અપરાધી બેહન, બહુ પૂર્વકાળના વખતમાં,

જ્યારે કેળવણી કે સુધારા જેવું દુનીયામાં કાંઈ હતું નહી, તે વખતે એરતની હાલત કેવી હશે, તેનો કેને ખ્યાલ છે ? પૂર્વકાળની જંગલી પ્રજાઓ, ત્યારે ફક્ત ભટતી જીંદગી ભગવતી હતી, ત્યારે એરતની હાલત અતીશય હીનપસ્તી ભરી હતી.

હતો. પૂવે કાળની રા આ એક તારીખમાં નોંધાયલે રિવાજ, એક પ્રખ્માત ચીતારાએ ચીતરી તેને અમર ખનાવેલે છે. તે ચીત્ર સામેના સફા ઉપર રજુ કીધુ છે

ટર્ક લેકોમાં એરતોને પરદેનશીન રાખવાને રિવાજ ખહુ પૂર્વ કાળથી ચાલતા આવ્યો છે. આ રિવાજ આગળ જેટલે! હ્રાલ જવામાં આવતો નથી એક લખનાર આ પરદેશીના રશિવાજ વીમે લખતાં તીચલી કાંહાભી લખે છે. એક ટરકીશ પ્યારની કાહાણી* ખેહરાંમતા તહેવારે।

કાન્સસ્ટેન્ટીનાપલમાં મોરી ધામધુમથી શરૂ થાય છે એ પ્રસગે ટક લેકે પોતાતી સ્રીઓન સેહેજ વધારે છુટ આપે છે. સમી સાંજને સમે, તેઓ પરદેપોશ પોશાક સજ, નોકરે વીના, અખલી ખાહાર સહેલગાહ તીકળે છે એવે પ્રસગે તેમને મળતાં છુટાપણાંના ધણ્‌- વાર તેઓ ગેરઉપયાગ કરે છે

ફૂરવાન બાહાને તેએ પરરદેપોશ હાલ- તમાં ખાહાર નીકથી પાતાના વેશ ખદલે છે, અન એકાદ કાફી હાઉસ મા તેઓ દાખલ યાય છે, અને પરદેશીઓતી મોત્રાચારીમાં પડી, તેઆ સાથ આડા સબધ ગખે છે એવુ કહે છેકે એક માતબર 2ર૪ીશ બા નુતી સાથે એવીજ રીતે એક ખૂબસુરત કેચ જવાનને માંત્રાચારી થઇ, અને તે બને એક ખીન્તના પ્યારમાં પડ્યાં પેલી ટરકીશ ખાંનુએ તે ભવાંત ફેંચમેનને પોતાતી દાસીના લેબાસમાં, પોતાતી સાથે પોતાના મકાનમાં દખલ કીધે, અને એ રીતે તે પરદેશી જવાંન, કાંધ્ક મુદત સુધી, પાતાની પ્રીયાતી સાથે, કેતા કાંધખી શક વીના સલાંમત રહી શ- કયો.

આવા સજેગ વચે પેલી એરત છમેલદાર બતી, અને તે હમેલની ખખર તેણીના ખાવીદતે પડતાં, તે બેહદ ખુશી થયો, કેમકે તે પોતે ધણી મોટી ઉંમરે પુગેલે હોવાથી, પોતાની દોલતનેો વારેસ પેદા પડ-

લેખકડી.એન.પટેલ-D.N.Patel
ભાષાગુજરાતી
કુલ પૃષ્ઠ484
Pdf સાઇઝ32 MB
Categoryવિષય(Subject)

Related PDFs

Haryana GK PDF In Hindi

आधुनिक पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान PDF In Hindi

Vedic Mathematics PDF In English

સ્ત્રી શાસ્ત્ર – Stri Shastra Pdf Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!