सिद्धांत शिरोमणि | Siddhant Shiromani PDF In Marathi

सिद्धांत शिरोमणि – Siddhant Shiromani Prakash Book/Pustak Pdf Free Download

पुस्तक के कुछ मशीनी अंश

या प्रकारें सिदांनां नही या गंगेचेंन मात्र वर्णन आहे स- सहिदुलोकांन चालही फार आहे अस्तु परंतु साहेब लाकांचे ३ याकांत गंगेचा उगम मानससरोवरा पासून पाहिला आहे नेथून सुमारें २०० कोस

येऊन हिमालय फोड़न याट कादिली त्या स्थळा- चेनाव गंगोतरी ह्मणनात हिंदुलोक तेथून गंगाजल कावडी भरू- न आणोन रामेश्वरास अभिषेक करितात हे कर्म क ने व्यना सा- मान्य जनाचिषयीं

आहे योगी जे आहेन नेमानीन नाहींन श्वाक तीर्थी नितोयपूर्णा निदेवा न्याथाण स्न्मयान्यो गिनोनम पद्ंतआत्मध्यान परायणाः असें आहे परंतु भगवस्यानही नकरितां गंगेलाड़ी न मानि लें तर उभयच्युत होऊन भ्रष्ट होईल.

पौराणिक लोक ह्मणतात की मानस सरोचराज यळच कैला सप्यैत आहे याजवर सांब आहे गंगा आकाহाहून सांबाचे जया जूटांत आली नेथून मान ससरोवरी आली ह्मणोनच आयायांनी विष्कंभाचल मस्तकश स्त सर-संगना असे लिहिले तेथून ऐली वर.

येऊन हिमवत्पर्यत फोड्न नियाली नेंच स्थ गंगोनरी ह्मणनान तेथवरीच हिंदुलोक बदुधा जानान असे गंगेचे महस मोठे खरे च आहे हमणोनच हिंदुलोकामध्ये गंगाजळीचे प्रमाण भारी आ है.

आतां जैनमतसंडन भास्करः रखस्थन दृष्टंच गुरुक्षमा, तः रेऽ धःषरयातीति वदंति बौडाः २५ खीचर नपडावा कारण नो पृष्णीकडे येतवरौं पृथ्वी आणीक खालीं आती तर अखंड अंतर समानच राइावें

तर पृथ्वी कृः तजड ती अधिक वेगाने पडेल तर अधिक अधिक अंतर वा- टत असावे असें नाहीं राहत भूमीस येऊन पोचतो असें पाहूनही कसे ह्मणावें अतराय भूमि रपालीं आान नाही हाकि श्रय समजापा.

खाली जाण्याचे पक्षीही भूगोलास तर जेथे राहणार नेथे वरील भागच मानितो तेव्हा रवाल, ला भाग कोणता जाणावा आकाश तर सभचताले समान म्हणजे एकसारिखा आ हे असे असतां पृथ्वी कोणीकडे कोठे पडावी असा हा असंभ व आहे.

पृथ्यीचे फिरण्याविषयीं साहेबलोक ह्मणतात की सूय अचल आहे पृथ्वीभोय ती फिरन नाहीं सारे यह आणि पृथ्वी च सुर्योभोयती फिरनात त्यांत पृथ्वी साठ घटकांत आपल्या आसा भोंपती एक फेरफि सिटी या

लेखक सुबाजी बापु-Subaji Bapu
भाषामराठी
एकूण पृष्ठे 133
Pdf साइज़16.3 MB
Categoryसाहित्य(Literature)

सिद्धांत शिरोमणि – Siddhant Shiromani Book/Pustak Pdf Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *