శ్రీ శివ పంచాక్షర స్తోత్రం | Sri Shiva Panchakshara Stotram PDF In Telugu

‘శ్రీ శివ పంచాక్షర స్తోత్రం’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘Sri Shiva Panchakshara Stotram’ using the download button.

శ్రీ శివ పంచాక్షర స్తోత్రం – Sri Shiva Panchakshara Stotram Book PDF Free Download

sri-shiva-panchakshara

శ్రీ శివ పంచాక్షర స్తోత్రం

శివ పంచాక్షరి స్తోత్రం

ఓం నమః శివాయ శివాయ నమః ఓం
ఓం నమః శివాయ శివాయ నమః ఓం

నాగేంద్రహారాయ త్రిలోచనాయ
భస్మాంగరాగాయ మహేశ్వరాయ ।
నిత్యాయ శుద్ధాయ దిగంబరాయ
తస్మై “న” కారాయ నమః శివాయ ॥ 1 ॥

మందాకినీ సలిల చందన చర్చితాయ
నందీశ్వర ప్రమథనాథ మహేశ్వరాయ ।
మందార ముఖ్య బహుపుష్ప సుపూజితాయ
తస్మై “మ” కారాయ నమః శివాయ ॥ 2 ॥

శివాయ గౌరీ వదనాబ్జ బృంద
సూర్యాయ దక్షాధ్వర నాశకాయ ।
శ్రీ నీలకంఠాయ వృషభధ్వజాయ
తస్మై “శి” కారాయ నమః శివాయ ॥ 3 ॥

వశిష్ఠ కుంభోద్భవ గౌతమార్య
మునీంద్ర దేవార్చిత శేఖరాయ ।
చంద్రార్క వైశ్వానర లోచనాయ
తస్మై “వ” కారాయ నమః శివాయ ॥ 4 ॥

యజ్ఞ స్వరూపాయ జటాధరాయ
పినాక హస్తాయ సనాతనాయ ।
దివ్యాయ దేవాయ దిగంబరాయ
తస్మై “య” కారాయ నమః శివాయ ॥ 5 ॥

పంచాక్షరమిదం పుణ్యం యః పఠేచ్ఛివ సన్నిధౌ ।
శివలోకమవాప్నోతి శివేన సహ మోదతే ॥

Author
Language Telugu
No. of Pages4
PDF SizeMB
CategoryReligious
Source/Creditspdffile.co.in

Related PDFs

Shiv Tandav Stotram PDF In English

Shiv Mahapuran Katha PDF in Hindi

शिव रुद्राभिषेक मंत्र PDF

శ్రీ శివ పంచాక్షర స్తోత్రం – Sri Shiva Panchakshara Stotram Book PDF Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!