निबंध संग्रह | Nibandh Sangrah PDF In Marathi

निबंध संग्रह – Nibandh Sangrah Book/Pustak PDF Free Download

पुस्तक के कुछ मशीनी अंश

क्या रातान आपल्या मनाच तादात्म्यन्याविषयाशाहाइल, तितक्या रीतीने तो मुरस अथवा नीरस होईल. ज्या विष यावर लिहावयाचे असेल, त्याचे मूर्तिमंत चित्र डोळ्यापुढे में करून त्यामध्ये जर मनात तल्लीन करून सोडिलें, तर ते विचार फारच बहारीचे होदी यांत शंक्रा नाहीं.

असो. अशापकारें होता होई माहिती मिळवून निबंध लिहिणे फार आवश्यक आहे; कारण निर्बंधांना नेहमी कोणतीही गोष्ट प्रतिपादण्याम सत्यप्रमाणांचाच आधार घेतला पा.जे. कादंबरी सारखे काल्पनिक चित्र काढितां उपयोगाचे नाही.

माहिती सिद्ध झाल्या नंतर, ज्या विषयासं बंधी आपगाप्त लिहानयातचे अमेल, त्याचा सामान्य स्वरूप वाचण्याचे मनांत चटकन् येणाऱ्या करिता, त्या विषयाची पूर्वपीठिका देणे फार चांगले असें वाटते.

यानंतर अतीशय महत्वाचा मुद्दा त्याला म्हण ने विपयाचे पृथक्करण करणे हा होय. ज्याप्रमाणे वैद्य शाळत शरीराचे वेगवेगळे भाग करून, त्याचे पुन्हां पोट विभाग करितात,

व मग त्या विभागाची माहिती देतात, त्याचप्रमाणे प्रत्येक विषयाचे जितके सूक्ष्म माग करिता येतील, तितके करून, मग त्या प्रयेक विभागाचे सविस्तर रीतीने विवेचन केल्यास, लिहिण्यात विसंगतपणे न होतां

कोणत्याही काळात परस्पर विरुद्ध मताचे पक्ष असणारच व त्याप्रमाणेच ईश्वर नाहीं असेंही झणणारे कांही नास्तिक लोक आहेत. परंतु यांची संख्या फारच थोडी आहे.

हे मूठभर नास्तिक लोक खेरीनकरून पृथ्वीवरील सर्व मनुष्य कोणी तरी मूष्टिकतो आहे अशी कल्पना करितात व त्याची अनन्य भावाने प्रार्थना करितात. ह्या जगावरील सर्व लोक-मग ते हिंदू असोत, मुसल.

मान असो किंवा स्वस्ती असोत-आपआपल्या समाजात प्रमाणे देवाची कल्पना करून त्याची पूजा करितात. कोणी मूर्ति पूजा करितात व कोणी मानसपूजा करितात व ह्याप्र मां आपले प्रेम व्यक्त करतात.

परंतु ईश्वराचे वास्तव्य किंवा मूत्ज्ञान होत नाहीं व नर एखाद्या नास्तिकानें अस्ति वायाला प्रश्न केला की ईश्वराचे अस्तित्व तुर्भे शिरून करतां तर मोठ्या विचारी मनुष्यालाही उत्तर देणे कठीण पडेल,

कारण ईश्वर अगम्य आहे व त्याची कल्पना मना नेच केली पाहिजे व त्याचप्रमाणे ईश्वराचे प्रत्यक्ष रूप पाहण्याची इच्छा न करितां सृष्टीचमत्कार वरून ईश्वर ओळखावें असें तत्ववेत्ता साक्रेटीस ह्मणतो.

लेखक वाराणीदारास फोकट-Varganidaras Fokt
भाषामराठी
एकूण पृष्ठे112
Pdf साइज़5.7 MB
Categoryनिबंध (Essay)

निबंध संग्रह – Nibandh Sangrah Book/Pustak Pdf Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *