శ్రీ మత్స్య స్తోత్రం | Matsya Stotram PDF In Telugu

‘శ్రీ మత్స్య స్తోత్రం’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘Matsya Stotram’ using the download button.

శ్రీ మత్స్య స్తోత్రం – Matsya Stotram PDF Free Download

శ్రీ మత్స్య స్తోత్రం

మత్స్య స్తోత్రం అనేది విష్ణువు యొక్క మత్స్యావతార రూపాన్ని (“చేప అవతారం”) ఆరాధించే భక్తి గీతం. విష్ణువు దశావతారాలలో మత్స్యావతారం ఒకటి.

నూనం త్వం భగవాన్ సాక్షాద్ధరిర్నారాయణోఽవ్యయః |
అనుగ్రహాయభూతానాం ధత్సే రూపం జలౌకసామ్ || ౧ ||

నమస్తే పురుషశ్రేష్ఠ స్థిత్యుత్పత్యప్యయేశ్వర |
భక్తానాం నః ప్రపన్నానాం ముఖ్యో హ్యాత్మగతిర్విభో || ౨ ||

సర్వే లీలావతారాస్తే భూతానాం భూతిహేతవః |
జ్ఞాతుమిచ్ఛామ్యదో రూపం యదర్థం భవతా ధృతమ్ || ౩ ||

న తేఽరవిందాక్షపదోపసర్పణం
మృషా భావేత్సర్వ సుహృత్ప్రియాత్మనః |
యథేతరేషాం పృథగాత్మనాం సతాం
-మదీదృశో యద్వపురద్భుతం హి నః || ౪ ||

ఇతి శ్రీమద్భాగవతే చతుర్వింశతితమాధ్యాయే మత్స్య స్తోత్రం ||

Language Telugu
No. of Pages1
PDF Size0.05 MB
CategoryReligion
Source/Credits

Related PDFs

Matsya Stotram PDF In English

Matsya Stotra PDF In Hindi

Matsya Stotram PDF In Kannada

Matsya Stotram PDF In Tamil

శ్రీ మత్స్య స్తోత్రం – Matsya Stotram PDF Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!