ಶ್ರೀ ಮತ್ಸ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಂ | Matsya Stotram PDF In Kannada

‘ಶ್ರೀ ಮತ್ಸ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಂ’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘Matsya Stotram’ using the download button.

ಶ್ರೀ ಮತ್ಸ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಂ – Matsya Stotram PDF Free Download

ಶ್ರೀ ಮತ್ಸ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಮತ್ಸ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರವು ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರ ರೂಪದ (“ಮೀನಿನ ಅವತಾರ”) ಆರಾಧನೆಯ ಭಕ್ತಿ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಿದೆ. ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರವು ವಿಷ್ಣುವಿನ ದಶಾವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ನೂನಂ ತ್ವಂ ಭಗವಾನ್ ಸಾಕ್ಷಾದ್ಧರಿರ್ನಾರಾಯಣೋಽವ್ಯಯಃ |
ಅನುಗ್ರಹಾಯಭೂತಾನಾಂ ಧತ್ಸೇ ರೂಪಂ ಜಲೌಕಸಾಮ್ || ೧ ||

ನಮಸ್ತೇ ಪುರುಷಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಿತ್ಯುತ್ಪತ್ಯಪ್ಯಯೇಶ್ವರ |
ಭಕ್ತಾನಾಂ ನಃ ಪ್ರಪನ್ನಾನಾಂ ಮುಖ್ಯೋ ಹ್ಯಾತ್ಮಗತಿರ್ವಿಭೋ || ೨ ||

ಸರ್ವೇ ಲೀಲಾವತಾರಾಸ್ತೇ ಭೂತಾನಾಂ ಭೂತಿಹೇತವಃ |
ಜ್ಞಾತುಮಿಚ್ಛಾಮ್ಯದೋ ರೂಪಂ ಯದರ್ಥಂ ಭವತಾ ಧೃತಮ್ || ೩ ||

ನ ತೇಽರವಿಂದಾಕ್ಷಪದೋಪಸರ್ಪಣಂ
ಮೃಷಾ ಭಾವೇತ್ಸರ್ವ ಸುಹೃತ್ಪ್ರಿಯಾತ್ಮನಃ |
ಯಥೇತರೇಷಾಂ ಪೃಥಗಾತ್ಮನಾಂ ಸತಾಂ
-ಮದೀದೃಶೋ ಯದ್ವಪುರದ್ಭುತಂ ಹಿ ನಃ || ೪ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತೇ ಚತುರ್ವಿಂಶತಿತಮಾಧ್ಯಾಯೇ ಮತ್ಸ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಂ ||

Language Kannada
No. of Pages1
PDF Size0.06 MB
CategoryReligion
Source/Credits

Related PDFs

Matsya Stotram PDF In English

Matsya Stotra PDF In Hindi

Matsya Stotram PDF In Tamil

Matsya Stotram PDF In Telugu

ಶ್ರೀ ಮತ್ಸ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಂ – Matsya Stotram PDF Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!