శ్రీ హయగ్రీవ అష్టోత్తరశతనామావళిః | Hayagreeva Ashtottara Shatanamavali PDF In Telugu

‘శ్రీ హయగ్రీవ అష్టోత్తరశతనామావళిః’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘Hayagreeva Ashtottara Shatanamavali’ using the download button.

శ్రీ హయగ్రీవ అష్టోత్తరశతనామావళిః – Hayagreeva Ashtottara Shatanamavali PDF Free Download

శ్రీ హయగ్రీవ అష్టోత్తరశతనామావళిః

హయగ్రీవుని 108 నామాలను భక్తితో జపించండి. మేము బలం మరియు శక్తితో పెరుగుతాము

ఓం హయగ్రీవాయ నమః |
ఓం మహావిష్ణవే నమః |
ఓం కేశవాయ నమః |
ఓం మధుసూదనాయ నమః |
ఓం గోవిందాయ నమః |
ఓం పుండరీకాక్షాయ నమః |
ఓం విష్ణవే నమః |
ఓం విశ్వంభరాయ నమః |
ఓం హరయే నమః | ౯ |

ఓం ఆదిత్యాయ నమః |
ఓం సర్వవాగీశాయ నమః |
ఓం సర్వాధారాయ నమః |
ఓం సనాతనాయ నమః |
ఓం నిరాధారాయ నమః |
ఓం నిరాకారాయ నమః |
ఓం నిరీశాయ నమః |
ఓం నిరుపద్రవాయ నమః |
ఓం నిరంజనాయ నమః | ౧౮ |

ఓం నిష్కలంకాయ నమః |
ఓం నిత్యతృప్తాయ నమః |
ఓం నిరామయాయ నమః |
ఓం చిదానందమయాయ నమః |
ఓం సాక్షిణే నమః |
ఓం శరణ్యాయ నమః |
ఓం సర్వదాయకాయ నమః |
ఓం శ్రీమతే నమః |
ఓం లోకత్రయాధీశాయ నమః | ౨౭ |

ఓం శివాయ నమః |
ఓం సారస్వతప్రదాయ నమః |
ఓం వేదోద్ధర్త్రే నమః |
ఓం వేదనిధయే నమః |
ఓం వేదవేద్యాయ నమః |
ఓం పురాతనాయ నమః |
ఓం పూర్ణాయ నమః |
ఓం పూరయిత్రే నమః |
ఓం పుణ్యాయ నమః | ౩౬ |

ఓం పుణ్యకీర్తయే నమః |
ఓం పరాత్పరాయ నమః |
ఓం పరమాత్మనే నమః |
ఓం పరస్మై జ్యోతిషే నమః |
ఓం పరేశాయ నమః |
ఓం పారగాయ నమః |
ఓం పరాయ నమః |
ఓం సర్వవేదాత్మకాయ నమః |
ఓం విదుషే నమః | ౪౫ |

ఓం వేదవేదాంగపారగాయ నమః |
ఓం సకలోపనిషద్వేద్యాయ నమః |
ఓం నిష్కలాయ నమః |
ఓం సర్వశాస్త్రకృతే నమః |
ఓం అక్షమాలాజ్ఞానముద్రాయుక్తహస్తాయ నమః |
ఓం వరప్రదాయ నమః |
ఓం పురాణపురుషాయ నమః |
ఓం శ్రేష్ఠాయ నమః |
ఓం శరణ్యాయ నమః | ౫౪ |

ఓం పరమేశ్వరాయ నమః |
ఓం శాంతాయ నమః |
ఓం దాంతాయ నమః |
ఓం జితక్రోధాయ నమః |
ఓం జితామిత్రాయ నమః |
ఓం జగన్మయాయ నమః |
ఓం జన్మమృత్యుహరాయ నమః |
ఓం జీవాయ నమః |
ఓం జయదాయ నమః | ౬౩ |

ఓం జాడ్యనాశనాయ నమః |
ఓం జపప్రియాయ నమః |
ఓం జపస్తుత్యాయ నమః |
ఓం జపకృతే నమః |
ఓం ప్రియకృతే నమః |
ఓం విభవే నమః |
ఓం విమలాయ నమః |
ఓం విశ్వరూపాయ నమః |
ఓం విశ్వగోప్త్రే నమః | ౭౨ |

ఓం విధిస్తుతాయ నమః |
ఓం విధివిష్ణుశివస్తుత్యాయ నమః |
ఓం శాంతిదాయ నమః |
ఓం క్షాంతికారకాయ నమః |
ఓం శ్రేయఃప్రదాయ నమః |
ఓం శ్రుతిమయాయ నమః |
ఓం శ్రేయసాం పతయే నమః |
ఓం ఈశ్వరాయ నమః |
ఓం అచ్యుతాయ నమః | ౮౧ |

ఓం అనంతరూపాయ నమః |
ఓం ప్రాణదాయ నమః |
ఓం పృథివీపతయే నమః |
ఓం అవ్యక్తాయ నమః |
ఓం వ్యక్తరూపాయ నమః |
ఓం సర్వసాక్షిణే నమః |
ఓం తమోహరాయ నమః |
ఓం అజ్ఞాననాశకాయ నమః |
ఓం జ్ఞానినే నమః | ౯౦ |

ఓం పూర్ణచంద్రసమప్రభాయ నమః |
ఓం జ్ఞానదాయ నమః |
ఓం వాక్పతయే నమః |
ఓం యోగినే నమః |
ఓం యోగీశాయ నమః |
ఓం సర్వకామదాయ నమః |
ఓం మహాయోగినే నమః |
ఓం మహామౌనినే నమః |
ఓం మౌనీశాయ నమః | ౯౯ |

ఓం శ్రేయసాం నిధయే నమః |
ఓం హంసాయ నమః |
ఓం పరమహంసాయ నమః |
ఓం విశ్వగోప్త్రే నమః |
ఓం విరాజే నమః |
ఓం స్వరాజే నమః |
ఓం శుద్ధస్ఫటికసంకాశాయ నమః |
ఓం జటామండలసంయుతాయ నమః |
ఓం ఆదిమధ్యాంతరహితాయ నమః | ౧౦౮ |

ఓం సర్వవాగీశ్వరేశ్వరాయ నమః |
ఓం ప్రణవోద్గీథరూపాయ నమః |
ఓం వేదాహరణకర్మకృతే నమః || ౧౧౧

ఇతి శ్రీ హయగ్రీవ అష్టోత్తరశతనామావళిః |

Language Telugu
No. of Pages8
PDF Size0.06 MB
CategoryReligion
Source/Credits

Related PDFs

Hayagreeva Ashtottara Shatanamavali PDF In English

Hayagreeva Ashtottara Shatanamavali PDF In Hindi

Hayagreeva Ashtottara Shatanamavali PDF In Kannada

Hayagreeva Ashtottara Shatanamavali PDF In Tamil

శ్రీ హయగ్రీవ అష్టోత్తరశతనామావళిః – Hayagreeva Ashtottara Shatanamavali PDF Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!